Kancelářské potřeby 2023 - 2026 II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávky kancelářských potřeb na místa plnění včetně souvisejících služeb, zejména pak zajištění objednávání zboží prostřednictvím internetové aplikace účastníka.
Servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje včetně pravidelné obměny zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje, včetně dodávek spotřebního materiálu a výměny náhradních dílů na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Předmětem plnění je pravidelná obměna těchto zařízení, a to dodávka 2 kopírovacích strojů a 2 multifunkcí ročně. Veškerá dodaná ...
Kancelárske potreby pre MPSVR SR
Predmetom zákazky je dodávanie kancelárskych potrieb pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "MPSVR SR") a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj "ÚPSVR") v súlade s popisom uvedeným v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, ktorý slúži zároveň aj ako špecifikácia predmetu zákazky, a doručenie predmetných kancelárskych ...
Dodávka kancelářských potřeb pro resort MF 2023+
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb pro resort MF: a) veškerých kancelářských potřeb standardně využívaných při kancelářské práci, b) rejstříků, účetních knih, rychlovazačů, formulářů a ostatních tištěných papírových výrobků z papíru nebo lepenky, c) různého papírového materiálu, d) různého kancelářského zařízení a ...
Papír xerografický
Dodávky xerografického papíru po dobu 2 let.
Nákup tonerov a print spotrebného materálu pre potreby NDS, a.s.
Predmetom zákazky je dodanie tonerov a iného spotrebného materiálu do tlačiarní a multifunkčných zariadení, a s tým spojená ekologická likvidácia predmetu kúpy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je definované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu dvou let.
Kancelářské potřeby pro rok 2022
Dodávka kancelářských potřeb pro rok 2022 na jednotlivá SOkA Opava
Dodávka akustických boxů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž akustických boxů do technologického parku TechTower
Dynamický nákupní systém na dodávky inkoustových náplní, tonerů a pásek do tiskových zařízení
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky inkoustových náplní, tonerů a pásek (laserových tiskáren, jehličkových tiskáren, barevných grafických tiskáren, plotterů, kopírovacích strojů, inkoustových tiskáren a tiskáren čárových kódů) pro zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k ...
Nákup kancelářských potřeb a drobného občerstvení - rámcová dohoda
Předmětem plnění jsou kancelářské potřeby (vč. papíru a tonerů do tiskáren) a drobné občerstvení v plném rozsahu katalogu dodavatelů. Informativní a rámcový popis předmětu plnění je uveden v příloze zadávací dokumentace.
Dodávka kancelářských potřeb pro resort MPO 2022 - 2026
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek je dodávka kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Kancelářské potřeby 2023 - 2026
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na dodávky kancelářských potřeb na místa plnění včetně souvisejících služeb, zejména pak zajištění objednávání zboží prostřednictvím internetové aplikace účastníka.
Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSV III
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky jsou 3 typy kancelářského papíru formátu A4 (jakost A, B a C) a 1 typu kancelářského papíru formátu A3 (jakost A), a to za cenu reflektující množstevní slevy v důsledku agregace poptávky resortu. Dodávaný kancelářský papír musí být opatřen ekoznačkou EU (Ecolabel), prokazující, že při ...
Dodávky poštovních obálek
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 32 typů obálek, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcové dohoda s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců.
Nákup kancelářských potřeb s náhradním plněním 2022-2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky kancelářského zboží (dle aktuální potřeby centrálního a pověřujících zadavatelů) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované nákupy kancelářských potřeb
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém na nákup kancelářských potřeb; blíže viz zadávací podmínky.
Dodávky kancelářských potřeb pro CSP Litoměřice, p. o.
Předmětem zakázky je zajištění kontinuální dodávky kancelářských potřeb do 13-ti odběrných míst CSP Litoměřice, p.o. Po zavedení dynamického nákupního systému (DNS) je zadavatel oprávněn kdykoli vyzvat k podání nabídky účastníky systému, obvykle budou vyzváni 1x ročně (při vyšší inflaci či jiných zásazích vyšší moci častěji). Účastníci DNS podají ...
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářských potřeb a materiálů
Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek běžných, obecně dostupných kancelářských potřeb, jejich doplňků či příslušenství pro jednotlivé součásti VUT. Podrobně bude předmět plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS vymezen technickými, obchodními a jinými ...
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
Účelem DNS je zavedení plně elektronického otevřeného systému pro zadávání dílčích veřejných zakázek, jejichž předmětem budou plnění spojená s dodávkami kancelářského spotřebního materiálu (tonery, inkoustové kazety, tiskové válce, atd.).
Dynamický nákupní systém pro nákup tonerů
Dodávky tonerů a inkoustových náplní pro tiskárny a kopírovací zařízení
Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému, a to na průběžné dodávky kancelářského papíru pro organizace Plzeňského kraje.
Kancelářský papír a obálky - DNS
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb vyrobených z papíru jako např. obálky, poštovní tašky, doručenky nebo standardní kancelářský papír pro tisková zařízení, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Překlenovací dodávka kancelářského papíru 2022 II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka kancelářského papíru formátu A4 a A3 pro 6 organizací státní správy - Generální finanční ředitelství, Puncovní úřad, Český metrologický institut, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ústav územního rozvoje, Státní energetická inspekce. Dodávky kancelářského papíru se dělí na kvalitu „A“ a na ...
Dodávka lepícího systému pro lamináty
Předmětem zakázky je dodávka materiálu. Podrobný seznam materiálu je uveden v příloze č.4 Podrobný seznam materiálu.