Dodávka tekutých pracích prostriedkov pre veľké práčky a nájom dávkovacieho systému
predmetom je dodávka tekutých pracích práškov pre veľké pračky a nájom dávkovacieho systému pre Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare na obdobie od 01.09.2023 do 31.08.2024
Dodávanie hygienických potrieb pre MPSVR SR a pracoviská ISV
Predmetom zákazky je dodávanie hygienických potrieb pre MPSVR SR a pracoviská Inšpekcie v sociálnych veciach (ďalej len ISV), bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody (Technické parametre a špecifikácia predmetu zákazky), v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody (Ceny za jednotlivé položky), na miesta uvedené v Prílohe č. 4 ...
Vybavenie Galérie
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorý je pre každú jednotlivú časť predmetu zákazky podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch. Zákazka sa delí na šesť samostatné časti predmetu zákazky: Časť 1 predmetu zákazky: Hygienické vybavenie Časť 2 predmetu zákazky: IKT vybavenie Časť 3 predmetu zákazky: Ozvučovacia technika Časť 4 predmetu ...
Dezinfekcia na plochy
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa, ktorý bude dodávať prostriedky na dezinfekciu malých a veľkých plôch pre nemocnicu DONsP Dolný Kubín. Súčasťou dodávky bude elektronicky monitorovací program kvality upratovania s kompatibilným UV gélom. Plnenie bude realizované a upresnené na základe jednotlivých objednávok. Jednotkové ...
Predmety osobnej starostlivosti 3
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky čistiacich čistiacich prostriedkov a hygienického materiálu pre potreby Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, vrátane služieb spojených s ich dodaním do miesta vykládky (preprava) a vykládky v mieste jeho určenia (Námestia slobody č. 6, 810 05 Bratislava). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený ...
Čistiace prostriedky a hygienické potreby II.
Predmetom zákazky verejného obstarávania je dodanie a dovoz čistiacich a hygienických potrieb podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.2 súťažných podkladov. Ďalšie položky neuvedené v Prílohe č.2, môže verejný obstarávateľ odoberať od úspešného uchádzača za predpokladu , že ceny týchto položiek sa nebudú výrazne odlišovať od cien ...
TORK - hygienické produkty
Dodávanie hygienických potrieb pre KNsP Čadca.
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby
Predmetom zákazky je zriadenie DNS, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na kúpu a dodanie bežne dostupných tovarov t.j. dodávanie čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb bežne dostupných na trhu pre potreby verejného obstarávateľa.
Tovary pre zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie v rámci projektu
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie.
Čistiace a hygienické potreby
Predmetom zákazky je dodanie čistiacich a hygienických potrieb pre KNsP Čadca. Podrobný popis v prílohe zákazky (Čadca čistiace a hygienické potreby.xlsx).
Hygienické a čistiace potreby na rok 2023
Predmetom zákazky je dodávka hygienických a čistiacich potrieb.
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na dovoz čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a prostriedkov osobnej hygieny, pre CSS ANIMA Liptovský Mikuláš. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia t.j. budú vrátane dopravy.
Hygienické potreby
V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov v skupinách prislúchajúcich kódov hlavnému CPV. Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania. Všetky podrobnosti budú uvedené v konkrétnych výzvach v rámci DNS.
Čistiace a hygienické prostriedky
Predmetom zákazky je zabezpečovanie dodávok vybraných druhov hygienických a čistiacich potrieb (ďalej len tovar), vrátane dopravy tovaru a vyložením tovaru na mieste dodania. Tovar bude objednávaný verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe čiastkových písomných objednávok, pričom uvedené množstvo pri jednotlivých položkách v prílohe ...
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie
Čistiace, dezinfekčné prostriedky a pomôcky na upratovanie určené na upratovanie a dezinfekciu priestorov ÚVTOS Dubnica nad Váhom. Dodanie tovaru požadujeme vrátane dopravy na adresu sídla verejného obstarávateľa.
Toaletné a hygienické prostriedky
Toaletné a hygienické prostriedky určené na osobnú hygienu pre odsúdených a zamestnancov v ÚVTOS Dubnica nad Váhom.
Nákup čistiacich prostriedkov na upratovanie
Predmetom zákazky je nákup a dodanie čistiacich prostriedkov na upratovanie.
Nákup a dodávka hygienických potrieb
Predmetom zákazky je nákup a dodanie hygienických potrieb na doplnenie skladových zásob, pre zabezpečenie hygieny na pracoviskách CV Lešť, hygieny kuchýň a hospodárskych výdajní pre cvičiace vojská v priebehu výcvikového roku 2023.
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované nákupy hygienických papírových prostředků
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona na dodávky papírových hygienických potřeb.
Kancelářské potřeby a drogistické zboží - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tonerů, kancelářských potřeb a drogistického zboží (dále jen „zboží“) a konfigurace stávajícího programového vybavení účastníka zadávacího řízení pro potřeby realizace nákupů přes e-shop. Zadavatel bude na základě uzavřené smlouvy pořizovat zboží pro zajištění svého provozu. Zadavatel stanovil pro účely ...
Úklidové služby objektů MPSV v Praze (2023 - 2026)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ekologických úklidových služeb a dodávek ekologicky šetrného a zdravotně nezávadného spotřebního zboží a materiálu v objektech MPSV v Praze (Na Poříčním právu 1, Podskalská 19 a Karlovo náměstí 1). Předmět plnění je rozdělen na paušální služby, které bude zadavatel hradit dodavateli měsíčně a dále na ...
Dodávka čistících prostředků a jiného drogistického zboží
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku drogistického zboží v rozsahu položek podle seznamu zboží specifikovaného v příloze technická specifikace a za podmínek stanovených v příloze návrhu smlouvy na dobu 12 měsíců.
Čisticí prostředky - Rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je nákup čisticích prostředků dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Uzavřena bude rámcová dohoda s jedním dodavatelem s postupnými objednávkami.
Predmety osobnej starostlivosti 2
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky čistiacich čistiacich prostriedkov a hygienického materiálu pre potreby Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, vrátane služieb spojených s ich dodaním do miesta vykládky (preprava) a vykládky v mieste jeho určenia (Námestia slobody č. 6, 810 05 Bratislava). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený ...