Úklid budovy školy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění úklidu a čištění budov zadavatele.
Úklid Střední odborné školy Jarov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v nemovitostech zadavatele. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 2 – Specifikace místa plnění a v příloze č. 3 – Výkaz výměr zadávací dokumentace.
Poskytování úklidových služeb v budovách ČIŽP
Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1 Poskytování úklidových služeb v budově OI Ústí nad Labem je poskytování úklidových služeb dle technické specifikace této části veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1A zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2 Poskytování úklidových služeb v budově OI Liberec je poskytování ...
Poptávám barvení oděvu
Poptávám čistírnu, která barví oděvy. Potřebovala bych obnovit barvu u zimní 3/4 bundy, z baloňákového materiálu. Bydlím na Praze 8 - Čimice.
Úklid objektů Domova pro seniory Háje – opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Háje a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
Zajištění úklidu v areálu ELI a HiLASE
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v zajištění konkrétních úklidových činností (včetně dodávky spotřebního úklidového a hygienického materiálu), a to v souladu s technickou specifikací, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž ...
ÚP ČR – Praha – Úklidové služby na pracovištích
Předmětem plnění je zajištění úklidových služeb v budovách užívaných zadavatelem.
Praní a čištění zdravotnického prádla pro IKEM
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb spojených s praním nemocničního prádla a ostatními službami, jako jsou dezinfekce, žehlení, odvoz a dovoz prádla zadavateli.
Úklidové služby v objektech Národního muzea v Praze a Liběchově na období 2020-2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úklidových služeb v objektech zadavatele v hlavním městě Praha a v Liběchově v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 36 měsíců. Podrobněji je předmět zakázky popsán ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, jejíž návrh je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Poptávám obarvení kalhot
Poptávám obarvení kalhot, jedná se o 3 ks kalhot.
Úklid objektů SOA Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v rozsahu Přílohy č. 2_Předmět plnění – soupis prací k ocenění (vč. krycího listu nabídky)
Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov zadavatele, vše za podmínek stanovených závazným návrhem smlouvy, který tvoří Část 4 zadávací dokumentace. Podrobně viz ZD.
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF
Služba praní musí být poskytována v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů ...
Mytí klenby a stěn dopravního prostoru Strahovského, Zlíchovského, Letenského a Těšnovského tunelu
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb (dále jen „Služby“) spočívajících v mytí keramických obkladů, stěn, stropů a kleneb automobilových tunelů Strahovského, Zlíchovského, Letenského a Těšnovského automobilového tunelu a Automobilového tunelu Mrázovka, které jsou podrobně vymezeny v Provozní dokumentaci (dále společně též „Automobilové ...
Thomayerova nemocnice – poskytování úklidových služeb - opakovaná VZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele úklidové služby: i) pravidelné úklidové služby, ii) mimořádné úklidové služby, na zdravotnických, provozních a technických prostorech v areálu zadavatele na adrese Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, podle podmínek uvedených v ...
FN Motol -  Čištění péřových polštářů II
2.3.1. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Úklid objektů domova pro seniory Háje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektu Domova pro seniory Háje a poskytování výkonů a dodávek souvisejících.
Dodávky dezinfekčních prostředků na velké plochy a povrchy s výpůjčkou směšovacích zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dezinfekčních prostředků na velké plochy a povrchy a dávkovacích pomůcek. Vítězný účastník (vybraný dodavatel ) bezplatně vypůjčí po dobu trvání kupní smlouvy směšovací zařízení a zajistí jejich bezplatný servis, pravidelnou údržbu a validaci. Blíže viz zadávací podmínky.
Úklidové služby v NNH a pomocné práce ve stravovacím provozu
Poskytování pravidelných a nepravidelných úklidových prací v prostorách NNH, manipulace s odpady produkovanými při provozu nemocnice a poskytování pravidelných a nepravidelných pomocných prací ve stravovacím provozu nemocnice.
Zajištění úklidových služeb v objektech užívaných Národní galerií v Praze
Předmětem veřejné zakázky je úklid prostor, a to jednak úklidové služby pravidelné, které budou poskytovány průběžně, bez dalšího, po celou dobu trvání této smlouvy a jednak úklidové služby mimořádné, které budou poskytovány na základě konkrétní dílčí objednávky objednatele (dále společně též jen jako „úklidové služby“).
Poskytování služeb vnitřního úklidu prostor železničních stanic a zastávek v oblasti OŘ Praha
Úklid železničních stanic a zastávek a veřejnosti přístupných toalet na zastávkách a stanicích, včetně dodávky a doplňování hygienických materiálů.
Zabezpečení komplexního servisu a pronájem zdravotnického prádla a oděvů
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služby: komplexní servis prádla spojený s jeho pronájmem, praním a ostatními souvisejícími službami jako jsou opravy, žehlení, mandlování a logistika (tj. odvoz, dovoz a rozvoz na jednotlivá dodací místa (kliniky a pracoviště) zadavatele, vč. zajištění prostředků potřebných pro rozvoz prádla – vozíky, ...
Pravidelný úklid objektu České obchodní inspekce Štěpánská 15 - N
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pravidelných úklidových služeb v objektu Štěpánská 567/15, Praha 2, užívaném zadavatelem a Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest, včetně dodávky hygienického materiálu. Přesná specifikace prostor, četnost a rozsah předmětu plnění jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.
Komunální služby Praha 8
1. svoz obsahu odpadkových košů na území objednatele 2. úklid okolí odpadkových košů 3. zabezpečení provozuschopnosti odpadkových košů 4. mytí odpadkových košů 5. doplňování speciálních papírových (balení po 25 ks) a plastových (balení po 50 ks) sáčků na psí exkrementy 6. pravidelné přistavování, svoz, využití a odstraňování ...
Thomayerova nemocnice – poskytování úklidových služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele úklidové služby: i) pravidelné úklidové služby, ii) mimořádné úklidové služby, na zdravotnických, provozních a technických prostorech v areálu zadavatele na adrese Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, podle podmínek uvedených v ...