Úklidový servis KV Areny
celodenní úklidový servis všech objektů KV Arény, tedy Hlavní haly, Tréninkové haly, garáží pod objektem KV Arény, Haly míčových sportů a Bazénového centra.
Úklidy a údržba IV. - Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem plnění je provádění úklidových a údržbářských prací v budovách Finančních úřadů v ČR.
Úklidové služby v Nemocnici Písek, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění komplexních úklidových služeb v Nemocnici Písek, a.s., a to při běžném provozu zadavatele, v požadovaném rozsahu a kvalitě. Úklidové služby musí být poskytovány v souladu s platnou legislativou. Dodavatelé jsou povinni postupovat v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb., o ...
Úklidové služby PdF MU 2018
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění poskytování kompletních úklidových služeb včetně dodávek hygienického materiálu dle požadavků Zadavatele v budovách Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Poříčí 31a, Poříčí 31 a Vinohrady 100, 639 00 Brno. Minimální požadavky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, ...
Zajištění komplexních úklidových služeb pro Ústav pro péči o matku a dítě 2018
Veřejná zakázka v zajištění komplexních úklidových služeb pro zadavatele, a to včetně obstarání sáčků a pytlů na odpad a čistících a dezinfekčních prostředků.
Komplexní servis zdravotnického prádla pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Zajištění komplexního servisu prádla (systémové a nesystémové prádlo) pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. vč. jejich odloučených lokalit v Náchodě, Bromově, Jaroměři, Rychnově nad Kněžnou, Novém Městě nad Metují a Opočně.
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb prania, spojených s prenájmom posteľnej bielizne a ostatnými službami, ako sú žehlenie, opravy, odvoz a dovoz bielizne, vybavenie manipulačnou technikou pri dodržaní hygienických noriem stanovených Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 a Európskou normou EN 14065 v objeme cca 255 600 kg za 24 ...
SÚJB - Správa nemovitostí
Předmětem plnění VZ je zajišťování správy nemovitostí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zejména se jedná o zajištění úklidových služeb, služeb technické správy budov (včetně údržby, drobných oprav), zajištění služeb souvisejících s údržbou zeleně v objektech zadavatele a zajištění bezpečnostních a ochranných služeb a zajištění provozu ...
Sezónní úklid prostor sídla NKÚ
Předmětem veřejné zakázky je sezónní úklid prosotor sídla NKÚ, CPV kód: 90910000 - 9.
Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc“ je zajištění úklidu podchodů, budovy CDP Přerov a místností řízení provozu OŘ Olomouc v žel. stanicích.
Úklid vybraných lokalit Městské části Praha 1
Předmětem veřejné zakázky je úklid vybraných lokalit na území Městské části Praha 1. Jedná se o specifický úklid vybraných lokalit, ve kterých není, vzhledem k jejich povaze, možný běžný úklid prováděný na většině ploch na území Městské části Praha 1. Jedná se především o různá zákoutí, výběžky, členité budovy, prostory pod dešťovými svody, ...
Zajištění odstraňování graffiti v Městské části Praha 3
Předmětem veřejné zakázky je realizace programu „ANTIGRAFFITI“ na nemovitých věcech ve vlastnictví Městské části Prahy 3, které jsou ve správě zadavatele. Cílem programu je náprava následků vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti, tedy nanášením barev, často ve formě spreje nebo fixy na ...
Zajištění úklidových služeb v Oblastní nemocnici Náchod a.s. III
Kompletní zajištění pravidelných a nepravidelných úklidových a čistících prací a služeb ve zdravotnických, provozních a technických prostorech (objektech) Oblastní nemocnice Náchod a.s., vč. jejích odloučených lokalit v Náchodě, Broumově, Rychnově nad Kněžnou, Jaroměři, Opočně, Novém Městě nad Metují a v Českém Meziříčí.
Upratovanie a správa budovy
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích prác a technickej správy budov v objektoch verejného obstarávateľa a zároveň letná a zimná údržba v objektoch verejného obstarávateľa a ich bezprostrednom okolí.
Komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie služby prenájmu a prania nemocničnej bielizne a osobnej zdravotníckej bielizne, chemické čistenie bielizne, žehlene bielizne, obnova bielizne (zabezpečená na náklady dodávateľa v celom rozsahu amortizované kusy bežným užívaním, obvyklým spôsobom poškodené kusy, za nadmerne znečistené kusy s ...
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF
Služba praní musí být poskytována v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů ...
Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové 2 - Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění komplexních úklidových služeb (pravidelný úklid, mimořádný úklid, zimní úklid, dodávky čistících a hygienických prostředků) v objektech regionální pobočky VZP ČR Hradec Králové na území okresu Svitavy, specifikované v zadávací dokumentaci.
Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové 2 - Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Zajištění úklidových služeb pro RP Hradec Králové 2 - Trutnov, Náchod, Jaroměř
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Úklidové práce v objektech Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v administrativních budovách v Praze, knihkupectví Academia v Praze, Brně, Ostravě a v bytových domech v Praze.
Praní, chemické čištění a opravy prádla
Předmětem této veřejné zakázky je zajistit poskytování služeb praní prádla, chemického čištění prádla a oprav poškozeného prádla včetně dalších souvisejících služeb.
Úklid ÚP Karviná - Fryštátská, pracoviště CÚ pro MSK Karviná - Bohumínská
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v budovách užívaných Celním úřadem (dále jen „CÚ“) pro Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“): – Územní pracoviště Karviná, Fryštátská 161/26, 733 06 Karviná - Fryštát, – pracoviště CÚ Karviná, Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná-Nové Město, – pracoviště CÚ Bohumín, Slezská 131 a 228, ...
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania - podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technickej špecifikácie, tvorí kapitolu B.2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zajištění úklidových služeb pro RP Brno - kraj Vysočina
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Zajištění úklidových služeb pro RP Brno - Jihomoravský kraj
Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.