Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne, ktorý sa bude konať v termíne 10.-13.10.2023 v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+: 313031H810 nasledovne: Slovenský národný stánok v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ...
Konferencie, prezentácie a pracovné stretnutia
V zmysle napĺňania cieľov a z nich vyplývajúcich akčných plánov SLOVAKIA TRAVEL je organizovanie prezentačných a odborných podujatí (odborných konferencií a pracovných stretnutí, tlačových konferencií, prezentácií, B2C podujatí pre verejnosť, a iných podujatí) kľúčovým marketingovým nástrojom pre oslovenie slovenskej odbornej a širokej verejnosti, ...
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku
-Komplexná organizačno technická realizácia podujatia výstavného národného stánku SARIO zameraného na podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov (ďalej len MSP) v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+: 313031H810, -Dodávateľ komplexne organizačne zabezpečí a zrealizuje národný stánok v zahraničí ...
Zriadenie expozície Ekocentrum Čunovo
Predmetom zákazky je výroba, dodanie a inštalácia stálej expozície v novovybudovanom Ekocentre v Čunove. Zámerom je vytvorenie jedinečnej interaktívnej náučnej expozície, založenej na uvedomelom poznaní, ktoré povedie k zvýšenému záujmu o ochranu životného prostredia. Výroba a inštalácia sa vykoná v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej ...
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu e-mobility
organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu e-mobility Power2Drive (The Smarter E Europe), ktorý sa bude konať v termíne 14. 16. júna 2023 v Mníchove, Nemecko, v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+: 313031H810
Realizácia novej expozície Hasičská zbrojnica – Artwork
Mestské múzeum Lučenec plánuje vytvoriť samostatnú expozíciu o historických míľnikoch vývoja mesta Lučenec. Nová expozícia má vzniknúť v budove vo vlastníctve mesta, v priestoroch bývalej hasičskej stanice.
Informační, animační a recepční služby pro objekty Národního muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění informačních, animačních a recepčních služeb spočívajících zejména v poskytování služeb informačního a animačního servisu pro návštěvníky objektů zadavatele, zajištění plynulého a klidného provozu v návštěvnických zónách objektů, vyřizování dotazů a komunikace se zákazníky na recepci a v expozicích ...
Vytvoření nové expozice v rekonstruovaném areálu rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi
Předmětem této zakázky jsou dodávky interního vybavení a systémů expozice včetně všech nutných integračních, koordinačních a instalačních prací souvisejících s realizací expozice na místě. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Realizace expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výroba, dodávka, odborná montáž, instalace a zprovoznění expozičních prvků s grafickými prvky a prvky audiovizuálními a dalších součástí multimediální interaktivní expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře na předem určeném místě dle projektové dokumentace (dále zkráceně: „expozice“), a to formou ...
Realizace expozice Národopisného muzea Plzeňska
předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související činnosti spočívající v realizaci expozice Národopisného muzea Plzeňska; bližší informace jsou v Zadávací dokumentaci
Organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Hannover
Predmetom zákazky je: organizačné zabezpečenie podujatia Slovenského národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu Hannover Messe 2023, ktorý sa bude konať v termíne 17. - 21.04.2023 v Hannoveri, Nemecká spolková republika, v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, kód ITMS2014+: 313031H810 nasledovne: Slovenský národný stánok v ...
Realizácia novej expozície: Po stopách Veľkomoravských Slovanov v priestoroch Holíčskeho zámku
Ideový návrh expozície (súbor ideovy navrh.pdf, ktorý sa nachádza v dokumentoch zákazky) tvorí podklad pre tvorbu architektonicky výtvarného riešenia. Podrobný opis predmetu zákazky predkladá verejný obstarávateľ v rozpočtoch a v projektovej dokumentácii (súbory VV IKT.xlsx, VV NABYTOK.xlsx, VV SLUZBY.xlsx, Projektova dokumentacia_Po stopach ...
Expozice na zahraniční veletrh - APAIE 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění expozice výstavního stánku pro reprezentativní účely zadavatele na veletrhu APAIE, který se koná od 13.-17.3. 2023 v Bangkoku v Thajsku.
Expozice Pohansko
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace expozice pro projekt „Expozice Pohansko“, včetně zhotovení jednotlivých hmotných prvků i (nehmotného) audiovizuálního obsahu pro Expozici a všech dalších činností a komponent nezbytně souvisejících včetně vypracování realizační dokumentace před zahájením samotné realizace. Další podrobnosti jsou ...
Vytvorenie expozícií v Draškovičovom kaštieli
Predmetom zákazky je realizácia múzejnej expozície v objekte Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice ktorá by mala návštevníkom ponúkať komplexný prehľad o histórii Čachtíc a ich priľahlého územia, priblížiť kultúrne tradície mestečka remesiel, vinohradníctva a ľudovej kultúry jej obyvateľov. Návštevník by si mal na základe získaných informácií ...
Prezentace České republiky na zahraničních veletrzích cestovního ruchu v letech 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky pro Českou centrálu cestovního ruchu-CzechTourism je kompletní zajištění realizace oficiální expozice České republiky dle manuálu (Příloha č. 7 ZD) na celkem 14 vytipovaných zahraničních veletrzích cestovního ruchu konaných v letech 2023-2024 a doprovodného programu, za podmínek uvedených níže v ZD.
Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, Lety u Písku - vnitřní a venkovní expozice
Předmětem zakázky je dodávka vnitřní a venkovní expozice Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách a provedení souvisejících činností a dodávek.
Obnova expozice Husité - mobiliář a osvětlení II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace navrženého mobiliáře vč. osvětlení a připojení na elektrické rozvody v rámci obnovy expozice „Husité“ v předmětných prostorách Staré radnice čp. 1 na Žižkově náměstí v Táboře, a to v souladu se současnými poznatky v oboru muzejnictví a potřebami zadavatele specifikovanými zadávací ...
Dodávka AV obsahu a grafiky k části expozice v Národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění: výroby a dodávky AV obsahu k části expozice v CLKV, výroby a dodávky grafiky k části expozice v CLKV, výroby a dodávky hmotových modelů k části expozice v CLKV, součinnosti při nastavení světelných hladin expozice CLKV, které budou zakomponovány do celkové expozice v národní kulturní ...
Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v roce 2023
Zadavatel je v současné době realizátorem projektů NOVUMM a NOVUMM KET. Globálním cílem projektu NOVUMM je usnadnění vstupu a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP na zahraničních trzích prostřednictvím jejich účasti na specializovaných výstavách a veletrzích zaměřených na prioritní obory českého průmyslu, v souladu s cílem OP PIK. Hlavními ...
Výroba a montáž výstavního fundu pro sbírkovou expozici ve Veletržním paláci
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla, kterým se rozumí zejména • výroba výstavního fundu, • dodání prvků výstavního fundu na místo určení, • montáž a instalace výstavního fundu v místě konání výstavy, • zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů - doklad o dokončené montáži a stabilitě ...
VYBÍRALKA 2024 Umění po Vybíralku
Předmětem soutěže je zpracování návrhu a následně dodání uměleckých instalací v lokalitě Vybíralka 25. Odhadované celkové náklady na realizaci jsou 7 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem modelů dle seznamu uvedeného v příloze této zadávací dokumentaci a do objektu Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Detailní popis jednotlivých požadovaných modelů vč. technických parametrů je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Výběr dodavatele expozice Obecního domu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby a související dodávky spočívající v kompletní dodávce nové expozice v prostoru objektu Obecního domu, tzn. dodávka samotné expozice, dodávka multimediálního vybavení expozice včetně digitálního obsahu. Jedná se především o projekční techniku, osvětlení, hardware a software. Expozice bude ...
Interaktívna zážitková expozícia
1. Predmetom zákazky je vytvorenie Interaktívnej zážitkovej expozície (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.