Obnova expozice Husité - mobiliář a osvětlení II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace navrženého mobiliáře vč. osvětlení a připojení na elektrické rozvody v rámci obnovy expozice „Husité“ v předmětných prostorách Staré radnice čp. 1 na Žižkově náměstí v Táboře, a to v souladu se současnými poznatky v oboru muzejnictví a potřebami zadavatele specifikovanými zadávací ...
Dodávka AV obsahu a grafiky k části expozice v Národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění: výroby a dodávky AV obsahu k části expozice v CLKV, výroby a dodávky grafiky k části expozice v CLKV, výroby a dodávky hmotových modelů k části expozice v CLKV, součinnosti při nastavení světelných hladin expozice CLKV, které budou zakomponovány do celkové expozice v národní kulturní ...
Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v roce 2023
Zadavatel je v současné době realizátorem projektů NOVUMM a NOVUMM KET. Globálním cílem projektu NOVUMM je usnadnění vstupu a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP na zahraničních trzích prostřednictvím jejich účasti na specializovaných výstavách a veletrzích zaměřených na prioritní obory českého průmyslu, v souladu s cílem OP PIK. Hlavními ...
Výroba a montáž výstavního fundu pro sbírkovou expozici ve Veletržním paláci
Předmětem veřejné zakázky je realizace díla, kterým se rozumí zejména • výroba výstavního fundu, • dodání prvků výstavního fundu na místo určení, • montáž a instalace výstavního fundu v místě konání výstavy, • zajištění/vypracování a předání souvisejících dokladů - doklad o dokončené montáži a stabilitě ...
VYBÍRALKA 2024 Umění po Vybíralku
Předmětem soutěže je zpracování návrhu a následně dodání uměleckých instalací v lokalitě Vybíralka 25. Odhadované celkové náklady na realizaci jsou 7 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.
Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem modelů dle seznamu uvedeného v příloze této zadávací dokumentaci a do objektu Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Detailní popis jednotlivých požadovaných modelů vč. technických parametrů je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Výběr dodavatele expozice Obecního domu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby a související dodávky spočívající v kompletní dodávce nové expozice v prostoru objektu Obecního domu, tzn. dodávka samotné expozice, dodávka multimediálního vybavení expozice včetně digitálního obsahu. Jedná se především o projekční techniku, osvětlení, hardware a software. Expozice bude ...
Interaktívna zážitková expozícia
1. Predmetom zákazky je vytvorenie Interaktívnej zážitkovej expozície (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Vybavenie environmentálneho centra vo Veľkej Lomnici – expozície
Predmetom tejto je Vybavenie environmentálneho centra vo Veľkej Lomnici expozície. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladov. Jedná sa o zmiešanú zákazku podľa § 30 ods. 3 ZVO. SLUŽBA A TOVAR Zákazka zahŕňajúca časti, ktoré sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa riadi postupom ...
Výroba a montáž výstavního fundu, včetně instalace exponátů pro sbírkovou expozici
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výroby a montáže výstavního fundu pro sbírkovou expozici ve Veletržním paláci, včetně veškerého souvisejícího plnění potřebného pro realizaci díla, a dále zajištění přesunu vybraných exponátů z depozitářů Národní galerie v Praze a jejich odborná instalace ve výstavních prostorách. Podrobnější informace ...
Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka díla „Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“ (dále též „dílo“), spočívajícího v provedení dodávek a prací podrobně specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích jednotlivých přílohách. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace vyhotovené hlavním projektantem a Soupisu prací, dodávek ...
Zajištění převozu a stavby 1 stánku a doprovodného servisu na veletrzích v Lipsku, Boloni, Londýně
- zajištění převozu a stavba 1 stánku a doprovodný servis na veletrzích v Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem, - zajištění převozu knih a dalších potřebných materiálů na veletrhy v Lipsku, Frankfurtu nad Mohanem, Bologni a Londýně - uskladnění stánku - servis na každém veletrhu
Zriadenie expozície Enviro Centrum Dunajská Streda vrátane vnútorného vybavenia, technológií
Zriadenie Enviro Centra v Dunajskej Strede je plánované realizovať na parcele č. 259/1 (zastavené plochy a nádvoria)v súčasnej administratívnej budove so súpisným číslom 1203 (administratívna budova) v katastrálnom území Dunajská Streda, LV č. 4857. Na predmetnom pozemku nie sú zapísané žiadne ťarchy. Majetok je vo výlučnom vlastníctve mesta ...
Audiovizuální a grafická produkce pro Expozici historie města Zlína
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, spočívající v zajištění audiovizuální a grafické produkce pro Expozici historie města Zlína, konající se v rámci 700 první písemné zmínky o městu Zlín (dále také „Dílo“), a to konkrétně: výroba autorského animovaného filmu do výstavní části „Imerse“ a dále výstavní grafiky a autorských ilustrací do výstavní ...
Hrad Karlštej - klenot české země, zhotovení expozic, opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je vybudování expozic: Expozice kamenických článků Expozice tesařských a truhlářských prvků Expozice vinařství na Karlštejně Vybavení presentační místnosti Podrobný popis předmětu plnění je uveden v rámci bodu 4 zadávací dokumentace a dále v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace, zvláště pak v přílohách 3 ...
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v realizaci muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových. Součástí realizace expozice jsou zejména dodávky a montáže elektroinstalace (expozičního scénického osvětlení), vitrín, expozičního mobiliáře, mobiliáře a nábytku dalšího vybavení, grafiky, interaktivních prvků a audiovizuální - ...
NPÚ, SZ Kynžvart - Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO - expozice
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stálé muzejní expozice v 1.NP jihozápadního křídla SZ Kynžvart, po rekonstrukci objektu, dle zpracované projektové dokumentace. Realizace stálé muzejní expozice zahrnuje výstavbu výstavního fundusu, výrobu vitrín a skleněných prvků, rámů, paspart, instalačních pomůcek, instalaci elektro, montáž SDK ...
Dům přírody Brd expozice
Předmětem VZ je výroba a dodání vnitřních a vnějších prvků expozice Dům přírody Brd, dále jejich dopravy do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.
NKP SZ Telč - Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výstavního fundusu pro stálé expozice ve 2. NP Jižního paláce a v 1. a 2.NP sýpky pivovaru v současné době rekonstruovaného objektu SZ Telč dle zpracované projektové dokumentace. Dodávka výstavního fundusu zahrnuje: a) výrobu výstavního fundusu, vitrín a skleněných prvků, (dále jen „fundus“ nebo ...
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v realizaci muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových. Součástí realizace expozice jsou zejména dodávky a montáže elektroinstalace (expozičního scénického osvětlení), vitrín, expozičního mobiliáře, mobiliáře a nábytku dalšího vybavení, grafiky, interaktivních prvků a audiovizuální - ...
Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách
Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na veletrzích nebo výstavách v zahraničí a v tuzemsku v letech 2022 a 2023 - zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (dle vlastního architektonického návrhu dodavatele i dle návrhu zadavatele), zajištění ...
Expozícia klávesových nástrojov v Markušovciach
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky obsahu projektu SMART pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktorý je realizovaný v jeho pobočke v Markušovciach v areáli Francúzskeho parku a objektoch kaštieľa a letohrádku Dardanely a v ich expozíciách. Podrobnejšie sú požiadavky uvedené v SP. Súčasťou zákazky sú všetky náklady súvisiace s predmetom ...
Expozícia stredovekých dejín regiónu južného Zemplína
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Expozícia stredovekých dejín regiónu južného Zemplína v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v SP. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača). Vrátane nevyhnutného technického ...
Dům přírody Brd expozice
Předmětem VZ je výroba a dodání vnitřních a vnějších prvků expozice Dům přírody Brd, dále jejich dopravy do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.
Etnografická expozícia v múzeu v Michalovciach
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky expozície v múzeu v Michalovciach pod názvom Tradičný život a remeslá Zemplína . Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača).