Vybavenie environmentálneho centra vo Veľkej Lomnici – expozície
Predmetom tejto je Vybavenie environmentálneho centra vo Veľkej Lomnici expozície. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v súťažných podkladov. Jedná sa o zmiešanú zákazku podľa § 30 ods. 3 ZVO. SLUŽBA A TOVAR Zákazka zahŕňajúca časti, ktoré sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa riadi postupom ...
Výroba a montáž výstavního fundu, včetně instalace exponátů pro sbírkovou expozici
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výroby a montáže výstavního fundu pro sbírkovou expozici ve Veletržním paláci, včetně veškerého souvisejícího plnění potřebného pro realizaci díla, a dále zajištění přesunu vybraných exponátů z depozitářů Národní galerie v Praze a jejich odborná instalace ve výstavních prostorách. Podrobnější informace ...
Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka díla „Obnova stálé expozice v Městském muzeu Veselí nad Moravou“ (dále též „dílo“), spočívajícího v provedení dodávek a prací podrobně specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích jednotlivých přílohách. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace vyhotovené hlavním projektantem a Soupisu prací, dodávek ...
Zajištění převozu a stavby 1 stánku a doprovodného servisu na veletrzích v Lipsku, Boloni, Londýně
- zajištění převozu a stavba 1 stánku a doprovodný servis na veletrzích v Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem, - zajištění převozu knih a dalších potřebných materiálů na veletrhy v Lipsku, Frankfurtu nad Mohanem, Bologni a Londýně - uskladnění stánku - servis na každém veletrhu
Zriadenie expozície Enviro Centrum Dunajská Streda vrátane vnútorného vybavenia, technológií
Zriadenie Enviro Centra v Dunajskej Strede je plánované realizovať na parcele č. 259/1 (zastavené plochy a nádvoria)v súčasnej administratívnej budove so súpisným číslom 1203 (administratívna budova) v katastrálnom území Dunajská Streda, LV č. 4857. Na predmetnom pozemku nie sú zapísané žiadne ťarchy. Majetok je vo výlučnom vlastníctve mesta ...
Audiovizuální a grafická produkce pro Expozici historie města Zlína
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, spočívající v zajištění audiovizuální a grafické produkce pro Expozici historie města Zlína, konající se v rámci 700 první písemné zmínky o městu Zlín (dále také „Dílo“), a to konkrétně: výroba autorského animovaného filmu do výstavní části „Imerse“ a dále výstavní grafiky a autorských ilustrací do výstavní ...
Hrad Karlštej - klenot české země, zhotovení expozic, opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je vybudování expozic: Expozice kamenických článků Expozice tesařských a truhlářských prvků Expozice vinařství na Karlštejně Vybavení presentační místnosti Podrobný popis předmětu plnění je uveden v rámci bodu 4 zadávací dokumentace a dále v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace, zvláště pak v přílohách 3 ...
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v realizaci muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových. Součástí realizace expozice jsou zejména dodávky a montáže elektroinstalace (expozičního scénického osvětlení), vitrín, expozičního mobiliáře, mobiliáře a nábytku dalšího vybavení, grafiky, interaktivních prvků a audiovizuální - ...
NPÚ, SZ Kynžvart - Kynžvartská daguerrotypie, památka UNESCO - expozice
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stálé muzejní expozice v 1.NP jihozápadního křídla SZ Kynžvart, po rekonstrukci objektu, dle zpracované projektové dokumentace. Realizace stálé muzejní expozice zahrnuje výstavbu výstavního fundusu, výrobu vitrín a skleněných prvků, rámů, paspart, instalačních pomůcek, instalaci elektro, montáž SDK ...
Dům přírody Brd expozice
Předmětem VZ je výroba a dodání vnitřních a vnějších prvků expozice Dům přírody Brd, dále jejich dopravy do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.
NKP SZ Telč - Výroba, dodání a montáž výstavního fundusu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výstavního fundusu pro stálé expozice ve 2. NP Jižního paláce a v 1. a 2.NP sýpky pivovaru v současné době rekonstruovaného objektu SZ Telč dle zpracované projektové dokumentace. Dodávka výstavního fundusu zahrnuje: a) výrobu výstavního fundusu, vitrín a skleněných prvků, (dále jen „fundus“ nebo ...
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spočívající v realizaci muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových. Součástí realizace expozice jsou zejména dodávky a montáže elektroinstalace (expozičního scénického osvětlení), vitrín, expozičního mobiliáře, mobiliáře a nábytku dalšího vybavení, grafiky, interaktivních prvků a audiovizuální - ...
Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách
Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na veletrzích nebo výstavách v zahraničí a v tuzemsku v letech 2022 a 2023 - zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (dle vlastního architektonického návrhu dodavatele i dle návrhu zadavatele), zajištění ...
Expozícia klávesových nástrojov v Markušovciach
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky obsahu projektu SMART pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktorý je realizovaný v jeho pobočke v Markušovciach v areáli Francúzskeho parku a objektoch kaštieľa a letohrádku Dardanely a v ich expozíciách. Podrobnejšie sú požiadavky uvedené v SP. Súčasťou zákazky sú všetky náklady súvisiace s predmetom ...
Expozícia stredovekých dejín regiónu južného Zemplína
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Expozícia stredovekých dejín regiónu južného Zemplína v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v SP. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača). Vrátane nevyhnutného technického ...
Dům přírody Brd expozice
Předmětem VZ je výroba a dodání vnitřních a vnějších prvků expozice Dům přírody Brd, dále jejich dopravy do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu.
Etnografická expozícia v múzeu v Michalovciach
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky expozície v múzeu v Michalovciach pod názvom Tradičný život a remeslá Zemplína . Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača).
MJAK - III etapa revitalizace expozic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové expozice k akci MJAK III. etapa revitalizace expozic, včetně souvisejících stavebních prací.
Rozšíření zázemí pro návštěvníky v rámci revitalizace Uměleckoprůmyslového muzea
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření zázemí pro návštěvníky v rámci revitalizace Uměleckoprůmyslového muzea, navazující na projekt s názvem Revitalizace UMPRUM Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č.3 zadávací ...
Realizace expozice v rámci projektu - Vybudování expozice Muzea Těšínska v Jablunkově
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nové expozice s názvem „Krajina“ umístěné v nejcennějším památkově chráněném domě v Jablunkově tzv. Knížecím domě. Expozice je zaměřena na důstojnější a širší prezentaci nejvýchodnější části ČR mimo jiné prostřednictvím zpřístupnění množství vzácných a jedinečných exponátů, vázaných k tomuto regionu, které ...
Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2021 - 2022
Účastník může podat svou nabídku do obou částí nebo pouze do jedné části veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu plnění v jednotlivých částech je uvedena níže, dále v bodě 6 a příloze č. 5 a č. 6 zadávací dokumentace. V každé části veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva (rámcová dohoda) s max. 8 (slovy: osmi) účastníky na ...
Tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na období 2023-2030
Předmětem zakázky je tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na období 2023-2030 a podkladů pro kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury v roce 2028 a s tím souvisejících kroků, včetně realizace výzkumu- Dodavatele bude úzce spolupracovat s dozorovou organizací i výzkumnou agenturou, bude definovat cíle ...
Aktualizace a doplnění expozice Muzea nákladních automobilů TATRA o interaktivní prvky
Předmětem veřejné zakázky je komplexní realizace expozic Muzea Nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici s využitím zobrazovacích technologií rozšířené reality (AR) a videomappingu, zahrnující rovněž vývoj aplikace pro mobilní telefony, montáž a instalaci dodávaného vybavení a s tím související práce včetně technické podpory, v prostorách Muzea ...
Zajištění služeb v oblasti BESIP
Zajištění výstavního systému BESIP, poskytování odborných a propagačních služeb v rámci prevence bezpečnosti silničního provozu na dopravně bezpečnostních akcích, obsluhy otočného simulátoru a eventů ke kampani BESIP na nepřiměřenou rychlost.
Realizace interaktivních expozic POZOR HRANICE a Příběh domažlického pivovaru
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Sladký&Partners s. r. o., se sídlem Nad Šárkou 782/60, Praha 6, PSČ 160 00, IČ 27439500, duben 6/2020, č. ...