Výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejností

Výběr dodavatele na služby v oblasti řízení vztahů s veřejností

1. Konzultační, poradenská a realizační činnost v oblasti marketingové komunikace s důrazem na oblast řízení vztahů s veřejností (dále jen „PR“) 2. Konzultace v otázkách strategického rozvoje značky Vína z Moravy, vína z Čech (dále jen „VMVČ“) a agenturní činnosti zaměřené na segment novinářů a veřejných mediálních prostředků s cílem vzdělávat o ...

Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích

Zajištění nákupu mediálního a reklamního prostoru ve vybraných médiích

Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných médiích (TV, tištěná a on-line média, , zajištění distribuce letáků zadavatele do poštovních schránek, rozesílka e-mailových sdělení do e-mailových schránek a nákupu outdoorové a indoorové reklamy dle konkrétního požadavku zadavatele.

Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje

Výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úkolů a povinností v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

Mediální nákup - spotřebitelská soutěž na podporu kvalitních potravin - print

Mediální nákup - spotřebitelská soutěž na podporu kvalitních potravin - print

Předmětem zakázky je mediální nákup pro spotřebitelskou soutěž na podporu kvalitních potravin v tisku dle přiloženého mediaplánu, který je Přílohou č.4 zadávací dokumentace.

Mediální nákup - spotřebitelská soutěž na podporu kvalitních potravin - internet

Mediální nákup - spotřebitelská soutěž na podporu kvalitních potravin - internet

Předmětem zakázky je mediální nákup pro spotřebitelskou soutěž na podporu kvalitních potravin - internet dle přiloženého mediaplánu, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020 - znovuvyhlášení

Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020 - znovuvyhlášení

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části. 1. část veřejné zakázky: NOVUMM 2. část veřejné zakázky: NOVUMM KET. Účastník může podat svou nabídku do obou částí nebo pouze do jedné části veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu plnění v jednotlivých částech je uvedena níže, dále v bodě 6 a příloze č. 5 a č. 6 zadávací ...

Inzerce a propagace pro roky 2019 - 2020

Inzerce a propagace pro roky 2019 - 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a online médiích, vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytnutí služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (Operační program Životní prostředí, Nová zelená úsporám, Norské fondy - Program Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu, ...

Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury

Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury

Předmětem zakázky je zajištění realizace výstav, které jsou zaměřeny na propagaci sladkovodních ryb a prezentaci sladkovodní akvakultury pro širokou veřejnost, a to včetně zajištění doprovodného programu. Více informací viz Výzva.

Nákup mediálního prostoru pro kampaň o ESI fondech v roce 2019

Nákup mediálního prostoru pro kampaň o ESI fondech v roce 2019

Předmětem veřejné zakázky je plán realizace a nákupu mediálního prostoru (realizace kampaně) dle plánu pro mediální kampaň o ESI fondech v termínu maximálně do 30. 4. 2019. Kampaň je zaměřena na cílovou skupinu široká veřejnost 15+, resp. jejich dále specifikovaných podskupin a bude probíhat v následujících komunikačních nástrojích: Televize, ...

Zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti ATRIS, spol. s r.o. Snina

Zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti ATRIS, spol. s r.o. Snina

Predmetom predkladaného projektu je obstaranie nasledovnej inovatívnej technológie/logického celku: nasledovných inovatívnych technológií/ častí: Časť 1: MERACIA TECHNIKA LABORATÓRIUM, Časť 2: PC PRACOVNÉ STANICE, Časť 3: ZDVÍHACIA MONTÁŽNA PLOŠINA, Časť 4: Záložný napájací systém na báze fotovoltaických panelov a batérií LTW, Časť 5: ...

Propagačné predmety

Propagačné predmety

Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre Slovenskú agentúru životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie najmä rôzne druhy potlače, doprava na miesto dodania a vyloženie na mieste dodania. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti B., D. a F. súťažných podkladov.

Výroba a vysílání videosekvencí

Výroba a vysílání videosekvencí

Předmětem této veřejné zakázky je výroba videosekvencí pro webové rozhraní a mobilní prezentaci, výroba propagačních reportáží a jejich televizní vysílání pro projekt „Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě“.

Předměty propagační a reklamní pro akce na veřejnosti

Předměty propagační a reklamní pro akce na veřejnosti

Předmětem veřejné zakázky je dodávání propagačních a reklamních předmětů (dále jen „zboží“) a opatřování zboží potiskem na základě jednotlivých výzev k poskytnutí plnění (objednávek).

Realizace stánků na zahraničních veletrzích v letech 2018 – 2019

Realizace stánků na zahraničních veletrzích v letech 2018 – 2019

Předmětem zakázky je dodávka služeb spojených s účastí ABO valve, s.r.o na zahraničních veletrzích. Jedná se o kompletní zajištění veletržních stánků na 3 zahraničních veletrzích včetně zhotovení projektu veletržních stánků, zhotovení grafického řešení a realizace grafiky, montáž a demontáž expozice, doprava stánků a exponátů do místa konání ...

Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně ZŠ na území hlavního města Prahy

Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně ZŠ na území hlavního města Prahy

Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je dodávka specializovaných služeb – vytvoření a realizace programu polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně základních škol na území Hlavního města Prahy, a to formou zážitkové expozice. Cílem je umožnit účast v expozici skupinám žáků v předpokládaném počtu 1500 (maximálně 1650) skupin z celého území ...

Vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenie

Vianočné trhy 2018 – organizačné, technické a materiálne zabezpečenie

Predmet verejného obstarávania pozostáva z troch častí : Časť I. :Zabezpečenie materiálneho vybavenia vianočných trhov v Žilne od 23.11.2018 do 26.12.2018 (vrátane) na Mariánskom námestí v Žiline. Časť II.:Zabezpečenie klziska s príslušenstvom a jeho správy od 23.11.2018 do 2.1.2019 na Mariánskom námestí v Žiline. Časť III.:Zabezpečenie ...

Zajištění PR části komunikační kampaně Ryba na talíř

Zajištění PR části komunikační kampaně Ryba na talíř

"Zajištění PR části komunikační kampaně Ryba na talíř" je nadlimitní veřejná zakázka dělená na 3 samostatné části. Více informací naleznete ve Výzvách k podání nabídek do jednotlivých částí zakázky.

Dodávka reklamních předmětů

Dodávka reklamních předmětů

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku a rozvoz reklamních předmětů v souladu s aktuálními potřebami zadavatele. Potisky a balení reklamních předmětů budou dle specifikace zadavatele. Reklamní předměty budou zavezeny na předem zadaná rozvozová místa uvedená v čl. 4 zadávací dokumentace dle zadavatelem požadovaného ...

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2019

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2019

Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2019.

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku v roce 2019

Prezentace ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku v roce 2019

Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v tuzemsku v roce 2019.

Zprostředkování marketingových a prezentačních služeb

Zprostředkování marketingových a prezentačních služeb

Předmětem veřejné zakázky je obstarání marketingových a prezentačních služeb za zadavatele, tj. dodavatel bude uzavírat jménem zadavatele smlouvy či objednávky s partnery zadavatele na pronájem reklamních ploch, speciální akce v médiích a další aktivity typu "event marketing" dle pokynů, instrukcí a podmínek stanovených zadavatelem. Součástí ...

Marketingová podpora – výstavní stánek pro veletrh InnoTrans 2018

Marketingová podpora – výstavní stánek pro veletrh InnoTrans 2018

1. Zhotovení kompletního designového návrhu stánku a konkrétního ustavení exponátů, nábytku a kuchyňky. Návrh v 3D zpracování - z různých úhlů pohledu. Půdorys, pohled z čela 2. Příprava stánku a nábytku. Vše musí být vyrobeno v termínu nejpozději do 7. 9. 2018 3. Zajištění dopravy stánku z místa výrobního závodu dodavatele a dopravy exponátů ze ...

Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu SIAL Paris 2018

Komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu SIAL Paris 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění prezentace značek kvality v rámci veletrhu Sial Paris 2018 ve stánku o rozsahu 300 m2 na výstavišti v Paříži, formou ostrovní expozice o rozměrech 10x30 m a zajištění služeb potřebných pro provoz stánku dle podrobné specifikace uvedené v bodě 2.2.1 zadávací dokumentace.

S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež

S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež

Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie služieb v predpokladanom počte 100 podujatí určených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť Energiou a agentúry SIEA, ktoré slúžia na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a efektívnom nízkouhlíkovom ...

Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy

Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy

Predmetom zákazky je výroba a dodávka propagačných a reklamných predmetov. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby, ktoré priamo súvisia s výrobou a dodaním požadovaných propagačných a reklamných predmetov, t.j. grafický návrh, doprava na miesto určenia spojená s vykládkou tovaru. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch k ...

(záznamy 1/25 z 1312)  strana 1 / 53