Expozice rybářství pro Národní zemědělské muzeum Praha
Komplexní provedení interaktivní expozice „Rybářství“ zahrnující zhotovení a dodání stavební a technologické části expozice (včetně interaktivních prvků) dle zpracovaného projektu a projektové dokumentace. Expozice bude realizována v prostorách sídla zadavatele na ploše o přibližné výměře 600 metrů čtverečních. Blíže viz zadávací dokumentace ...
Zabezpečenie aktivity Roadshow
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie aktivity Roadshow 2015 Úradu vlády Slovenskej republiky ako Centrálneho koordinačného orgánu. Aktivita Roadshow 2015 bude informačnou a súťažnou formou približovať aktuálnu problematiku a možnosti čerpania prostriedkov zo ŠF (štrukturálnych fondov) a KF (kohézneho fondu).
Obstaranie dodávateľa za účelom prezentácie Operačného programu
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na nákup mediálneho priestoru v online médiách v SR za účelom prezentácie Operačného programu Životné prostredie a Operačného programu Kvalita životného prostredia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Realizace kampaně včetně nákupu mediálního prostoru
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace Integrované marketingové kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s již vytvořenou kreativní a mediální strategií.
Služby informovanosti a publicity k projektu Digitálne učivo na dosah
Predmetom zákazky je príprava a organizačné zabezpečenie aktivít publicity a informovanosti k národnému projektu Digitálne učivo na dosah pre rok 2015. Cieľovými skupinami sú žiaci, učitelia a široká verejnosť v regiónoch, v ktorých sa projekt realizuje, zároveň odborná verejnosť v oblasti školstva a IT na celom území Slovenska. PR kampaň má ...
Expozice rybářství pro Národní zemědělské muzeum Praha
Komplexní provedení interaktivní expozice „Rybářství“ zahrnující zhotovení a dodání stavební a technologické části expozice (včetně interaktivních prvků) dle zpracovaného projektu a projektové dokumentace. Expozice bude realizována v prostorách sídla zadavatele na ploše o přibližné výměře 600 metrů čtverečních. Blíže viz zadávací dokumentace ...
Zabezpečenie plošnej printovej inzercie
Predmetom zákazky je realizácia kampaní pre verejného obstarávateľa formou zabezpečenia zverejnenia plošnej printovej inzercie, a to v súlade s plánom marketingových aktivít a s cieľom prezentovať Slovensko ako destináciu cestovného ruchu a podporiť návštevnosť národného portálu CR SR www.slovakia.travel.
Publicita pro projekty IOP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění publicity a propagačních materiálů pro projekty PČR, které byly předloženy v rámci výzvy č. 17 a v rámci výzvy č. 26 a č. 27 IOP.
Zajištění informační a komunikační kampaně na podporu obětem trestných činů
Předmětem zakázky je vytvoření strategie, PR i outdoor kampaň, tištěná kampaň v regionálních denících, kampaň v rádiu a rozhlase, harmonogram a vhodné načasování kampaně, zacílení v jednotlivých městech dle velikosti města, zvolení vhodných nástrojů, grafický návrh reklamní kampaně včetně přípravy tiskových podkladů pro realizaci v souladu s cíli ...
Publicita a informovanosť Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie procesu publicity a informovanosti verejnosti o projektoch financovaných prostriedkov EÚ v zmysle manuálu pre publicitu, vydaného Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a pre potreby AOS. Výroba a dodávka potrebných materiálov pre zabezpečenie publicity a ...
Reklamná kampaň v hromadných dopravných prostriedkoch
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb zabezpečenia mediálnej kampane (prenájom mediálneho priestoru v dopravných prostriedkoch) pre potreby komunikačných a informačných aktivít o úspešných národných a dopytovo-orientovaných projektoch realizovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj vrátane ...
Rámcová smlouva - propagační a informační kampaň na podporu kvalitních potravin
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 4 rámcových smluv ( 4 části veřejné zakázky) na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 2 let od podpisu smlouvy.
Investice a marketing, Maďarsko
Hledáme profesionální podnikatele a firmy v oboru investic a marketingu. Podrobnosti spolupráce s podnikem Intercontact budou dále projednány s preferovanou poradenskou firmou nebo firmami. Čekáme na vaše podnikatelské nabídky. Chcete-li se dozvědět více o naší společnosti a činnosti, navštivte prosím naše webové stránky ...
Poptáváme marketingové služby
Poptáváme marketingové služby. Děkuji.
Zabezpečenie produkčných služieb v súvislosti s mediálnou kampaňou
Zabezpečenie produkcie všetkých komunikačných nástrojov identifikovaných v zmysle špecifikácie požadovanej služby zadefinovanej v súťažných podkladoch, ktorá musí byť zabezpečená v súlade s náčrtmi vizualizácie mediálnej kampane a s Manuálom pre informovanie a publicitu.
Inzerce a propagace
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 5 rámcových smluv podle § 11 zákona mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli na dobu určitou do 31. 3. 2016, nebo do vyčerpání smluvní částky, nastane-li tato skutečnost dříve, na dodání mediaplánu pro nákup inzertního prostoru a času k daným programům SFŽP ČR (OPŽP, NZÚ a případně dalším nyní ...
Komplexná realizácia produkcie nadlinkových kampaní k Operačnému programu Životné prostredie
Predmetom zákazky je komplexná realizácia výroby / produkcie nadlinkových kampaní k Operačnému programu Životné prostredie a jeho jednotlivým prioritným osiam podľa prílohy OPŽP kreatívny manuál a v rozsahu uvedeného v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných ...
Rámcová smlouva - propagační a informační kampaň na podporu kvalitních potravin
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 4 rámcových smluv ( 4 části veřejné zakázky) na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 2 let od podpisu smlouvy.
Komunikační kampaň České republiky pod značkou Česko – země příběhů na zdrojovém trhu Itálie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace komunikační kampaně včetně nákupu mediálního prostoru v souladu s mediální strategií a vytvořeným mediaplánem. Mediální kampaň si klade za cíl představit Českou republiku v turistickém kontextu a zároveň upozornit na zajímavosti českého pavilonu na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015.
Marketingová komunikace 2015-2017 (II.)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby marketingových aktivit, spočívající v posílení a zviditelnění image značky OZP, jejich služeb (zejména VITAKARTY ONLINE a ASISTENCE OZP) v mediích, a to především prostřednictví webu, venkovní, printové a rozhlasové reklamy. Mezi důležité mediální investice bude patřit také vytvoření PR prostoru pro ...
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v rámci propagační kampaně projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“, která si klade za cíl informovat širokou veřejnost České republiky o existenci, průběhu a výsledcích projektu.
Marketingová komunikace 2015-2017 (II.)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby marketingových aktivit, spočívající v posílení a zviditelnění image značky OZP, jejich služeb (zejména VITAKARTY ONLINE a ASISTENCE OZP) v mediích, a to především prostřednictví webu, venkovní, printové a rozhlasové reklamy. Mezi důležité mediální investice bude patřit také vytvoření PR prostoru pro ...
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v rámci propagační kampaně projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“, která si klade za cíl informovat širokou veřejnost České republiky o existenci, průběhu a výsledcích projektu.
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v rámci propagační kampaně projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“, která si klade za cíl informovat širokou veřejnost České republiky o existenci, průběhu a výsledcích projektu.
Kompletní dodávka marketingové kampaně čarodějnické cyklotrasy
Předmětem veřejné zakázky jsou služby v oblasti marketingové kampaně. Konkrétně je předmětem zakázky publikování 10 PR článků v lifestylových časopisech, nákup inzertního prostoru v těchto časopisech, tvorba koncepce a realizace PR článků a dále inzerce na třech stávajících billboardech na téma: čarodějnická cyklotrasa, expozice čarodějnických ...