Poptáváme sběr dat
Poptávám cenovou nabídku na projekt s následujícími parametry: - 600 respondentů na území Prahy 14 - Kvóty reprezentativní pro P14 na pohlaví, věk a dle katastrálních území (Kyje, Hostavice, Černý most, Hloubětín) - Sběr dat zhruba březen/duben 2022 - Z naší strany dodáme dotazník a data si hodláme zanalyzovat sami, jedná se tedy pouze o ...
Výběr reklamního prostoru pro prezentaci témat s přímou souvislostí s dopravou
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí reklamní prostor, a to v médiích a za podmínek stanovených ve Smlouvě, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace, a v reklamním plánu, který je přílohou č. 1 ke Smlouvě.
Online PPC kampane a súvisiace reklamné služby
Predmetom zákazky je vybudovanie digitálneho automatizovaného prostredia pre získavanie nových potenciálnych klientov Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov (NP) pre riadenie komunikácie v digitálnom prostredí z jedného miesta pomocou Online PPC kampaní a priamych kampaní v rámci životného cyklu náboru ...
Nákup mediálneho priestoru v online médiách
Nákup mediálneho priestoru v online médiách ku kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2021 a na priebežnú komunikáciu VšZP počas roka 2021/2022. Onlinová kampaň (nákup mediálneho priestoru vo vydavateľstvách na web portáloch) je súčasťou mediamixu pripravovanej prepoisťovacej kampane VšZP a priebežnej komunikácie VšZP. Kampaň sa bude ...
Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022-2025
Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako ...
Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022/2025
Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako ...
Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022/2025
Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako ...
Nákup mediálního prostoru - Online, TV, Tisk a Rádio
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v nosičích reklamy, v rámci, něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci ...
Komunikační kampaň projektu Spolu v našem kraji
Předmětem veřejné zakázky je komunikační kampaň projektu „Spolu v našem kraji“ reg. č. projektu AMIF/22/04, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstva vnitra České republiky.
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba ...
Mediální nákup - Online kampaň na podporu značek kvality pro rok 2021
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2021 v online médiích ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2021 dle Mediaplánu pro online média, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Mediální nákup - Tisková kampaň na podporu značek kvality pro rok 2021
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2021 v tiskových médiích ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2021 dle přiloženého Mediaplánu pro tisková média, který je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií
Predmetom zákazky je organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva k Stratégii EÚ pre dunajský región, a to: - Jednodňová tematická konferencia Inovácie a digitalizácia (22.09.2021) - Jednodňová tematická konferencia Adaptácia na zmenu klímy: Výzvy a príležitosti ...
Zajištění komplexní komunikační podpory, tvorba marketingové strategie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti externí komunikace Zadavatele, s cílem zajištění komplexní komunikační podpory, tvorby marketingové strategie a realizace komunikační kampaně pro výstavbu VRT.
Nákup mediálního prostoru - OOH
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v nosičích reklamy - OOH, v jehož rámci budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence, tj. služeb nezbytných pro realizaci ...
Marketingová kampaň k projektu Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Marketingová kampaň k projektu Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie (ďalej len "predmet zákazky"). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Regionální kampaň IROP
Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové zajištění služeb, které spočívají zejména v realizaci regionální propagace IROP, především prostřednictvím rozvoje, tvorby obsahu a on-line podpory microsite www.regionynasbavi.cz dle pokynů zadavatele a v souladu s manuály zadavatele, které jsou zveřejněné a volně přístupné na www.crr.cz; ...
Strategický výzkum značky 2021
Předmětem veřejné zakázky je realizace strategického výzkumu značky - posluchači rádií z hlediska struktury potřeb a emocí - pozice Českého rozhlasu a jeho hlavních stanic v konkurenčním prostředí. Požadovaná metoda realizace je kombinovaný kvantitativní a kvalitativní výzkum online.
Komunikační kampaň Ministerstva vnitra
Předmětem plnění tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je zajištění komunikační a mediální kampaně Ministerstva vnitra na základě zadavatelem stanoveného mediaplánu. Blíže bude uvedeno v zadávací dokumentaci.
Tvorba a zajištění marketingové komunikace v rámci kandidatury města na Evropské hlavní město kultury
Předmětem této zakázky je příprava komplexní marketingové strategie pro kandidaturu Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028, která proběhne v letech 2021-2022. Součástí této strategie bude: analýza projektu a jeho potenciálu, určení komunikačních cílů projektu, segmentace cílových skupin, výběr relevantních cílových skupin a ...
Tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na období 2023-2030
Předmětem zakázky je tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na období 2023-2030 a podkladů pro kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury v roce 2028 a s tím souvisejících kroků, včetně realizace výzkumu- Dodavatele bude úzce spolupracovat s dozorovou organizací i výzkumnou agenturou, bude definovat cíle ...
Půda, jídlo, život - projekt na propagaci zemědělství a potravin
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava koncepce a následná realizace multimediální propagační kampaně pro projekt s pracovním názvem „Půda, jídlo, život“ (dále jen „Projekt“). Cílem této kampaně bude propagace a vzdělávání v oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování a distribuce kvalitních potravin ke spotřebitelské veřejnosti v České ...
Komunikační kampaň operačního programu Praha pól růstu ČR II. část
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komunikační kampaně Operačního programu Praha pól růstu ČR, (dále jen „OP PPR“).
Reklamní kampaň Není zvěř jako zvěř 2021
Předmětem zakázky je zajištění reklamní kampaně Není zvěř jako zvěř 2021, přičemž kreativní koncept bude použit z kampaně Není zvěř jako zvěř 2019. Dále se bude jednat o projektové řízení kampaně, produkci, mediaplán a vyhodnocení kampaně.
Prevence antibiotické rezistence
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, realizace a vyhodnocení účinnosti informační kampaně s cílem zvýšit povědomí o užívání antibiotik a o důsledcích nesprávného užívání antibiotik. Cílem kampaně bude lepší informovanost a porozumění otázce racionálního užívání antibiotik a důsledků nesprávného užívání antibiotik ve společnosti. Mezi další ...