Prenájom reklamných plôch
Prenájom celoslovensky situovaných reklamných bilboardových a citylightových plôch na obdobie 12 mesiacov vrátane tlače a výlepu plagátov podľa dodanej grafiky, výlep novej grafiky v štvrťročných intervaloch a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Rámcová dohoda - realizace projektu soutěže o značku Regionální potravina 2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2023 a 2024 v Středočeském a Jihočeském kraji, včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám. V rámci tohoto zadávacího řízení jde o opakované ...
Ambasádori
Zabezpečenie spolupráce s vybranými ambasádormi/mediálne známymi osobnosťami/hercami Aktívna spolupráca s reklamnou agentúrou objednávateľa a VšZP, a to najmä pri definovaní zabezpečenie dodania výstupov zo strany ambasádora. Bližšie informácie sú uvedené v zmluve.
Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle informací podrobněji uvedených v zadávací dokumentaci, a to po dobu 3 let.
Měření zákaznické zkušenosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je měření zákaznické zkušenosti retailových i smluvních zákazníků u vybraných produktů České pošty, s.p. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace.
Dlouhodobá marketingová kampaň: Lékařem v Karlovarském kraji
Předmětem plnění je návrh a realizace dlouhodobé marketingové kampaně zaměřené na získávání lékařů do Karlovarského kraje. Prostřednictvím marketingové kampaně chce Karlovarský kraj lékaře do regionu přivést a pomocí benefitů, finančních odměn, stipendií a příspěvků je v kraji udržet.
Brand base KPIs zameraný na cestovný ruch
Predmetom zákazky je zistenie vývoja znalostí, imagu, preferencií a vnímania Slovenska ako dovolenkovej destinácie medzi obyvateľmi na Slovensku a vo vybraných európskych krajinách. Cieľom prieskumu je znalosť, preferencie (nákupný košík) a vnímanie (imidž) Slovenska ako dovolenkovej destinácie medzi obyvateľmi vybraných európskych krajín. ...
Post-test reklamy zameraný na cestovný ruch
Predmetom zákazky je zistiť efektivitu reklamnej komunikácie zameranej na propagáciu Slovenska doma a vo vybraných európskych krajinách. Všetky KPIs komunikácie budú vyhodnotené a benchmarkované v rámci konkurenčného prostredia NA KAŽDOM ZADANOM TRHU /Benchmarky z meraní za posledných 5 rokov/. Krajiny, kde sa prieskum bude realizovať: Slovensko, ...
Prieskumná agentúra
Predmetom zákazky je vykonávanie prieskumov zameraných najmä na produkty, reklamy a značku spoločnosti TIPOS ako prevádzkovateľa hazardných hier v Slovenskej republike.
Digitálne služby v oblasti marketingu na sociálnych sieťach a v automatizovaných platformách
Predmetom obstarávania a úlohou poskytovateľa je zabezpečovanie služieb nákupu a administrácie online reklamy v online prostredí, efektívne rozdeľovanie zvereného rozpočtu do online kampaní podľa stanovených cieľov a pokynov VšZP. Poskytovateľ zabezpečí pre VšZP služby nákupu a administrácie online reklamy v automatizovaných platformách Facebook, ...
Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře biopotravin a ekologického zemědělství na období 3 let od účinnosti Rámcové dohody.
PR služby
Zabezpečenie strategického public relations, corporate responsibility a internej komunikácie, strategickej podpory imidžu VšZP prostredníctvom soc. siete Linkedin a budovanie employer brandingu počas obdobia 24 mesiacov. Primárnym cieľom je podporovať pozitívny image VšZP, zastaviť odliv poistencov (retencia) a dosiahnuť priaznivý výsledný stav, ...
Projekt Národné parky: Environmentálny vzdelávací časopis pre študentov a žiakov
Predmetom zákazky je (i) poskytnutie služieb súvisiacich s vytvorením a propagáciou environmentálneho vzdelávacieho časopisu pre študentov a žiakov, (ii) vytvorenie interaktívno-edukatívnej webstránky a (ii) kampaň na sociálnych sieťach v rámci projektu Projekt Národné parky (ďalej len "projekt") a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. ...
Nákup mediálního prostoru v letech 2023 až 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a elektronických médiích, nákup vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytování dalších služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (Operační program Životní prostředí 2021-2027, Nová zelená úsporám, Operační program Spravedlivá ...
Rámcová dohoda - realizace projektu soutěže o značku Regionální potravina 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2023 a 2024 v jednotlivých krajích České republiky (vyjma kraje Hlavní město Praha) včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám.
Marketingově produkční práce
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb manažera marketingově produkčních prací vč. komplexního řešení dodávek v oblasti propagace.
Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle níže uvedeného, a to po dobu 3 let.
Zajištění reklamních, grafických a audiovizuálních služeb
Předmětem veřejné zakázky je realizace reklamních, grafických a audiovizuálních služeb.
RUK - OPP - Výzkumná agentura na kvantitativní dotazníkové šetření pro projekt CEDMO NPO
Předmětem plnění této veřejné zakázky je sběr dat v opakovaných vlnách pomocí dotazníkového šetření na panelu respondentů (tedy na stejném souboru osob představujícím reprezentativní vzorek populace), následné vytvoření vyčištěného datového souboru obsahujícího sebraná data pro potřeby projektu s názvem Podpora na zvýšení dopadů, inovací a ...
Dynamický nákupní systém na marketingové služby, reklamní kampaně a organizaci akcí
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou reklamní, propagační a marketingové činnosti Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací, včetně organizace akcí. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou následující služby rozdělené do kategorií ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ: 1. MARKETING A REKLAMNÍ KAMPANĚ a 2. ORGANIZACE AKCÍ ...
Mediální kampaň se zaměřením na podporu whistleblowingu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění mediální kampaně specifikované v Příloze č. 1 zadávací dokumentace , tj. Smlouva o poskytování služeb zajištění mediální kampaně.
Mediální nákup - Tisková a online kampaň na podporu značek kvality pro rok 2022
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastníci zadávacího řízení mohou své nabídky podávat do jedné nebo dvou částí. Předmětem plnění veřejné zakázky v první části je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2022 v tiskových médiích ve 4. čtvrtletí roku 2022 dle Mediaplánu pro tisková média, který je ...
Kreativní agentura 2022-24
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb kreativní reklamní agentury při rozvoji destinační značky VisitCzechRepublic, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky.
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba ...