Prenájom reklamných plôch a zabezpečenie tlače a distribúcie 2023
Zabezpečenie prenájmu plôch, tlače, distribúcie a inštalácie billboardových plagátov k náborovej kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2023.
Printová kampaň pre REACT EU
Predmetom zákazky je uverejnenie printovej inzercie v celoštátnych týždenníkoch a mesačníkoch vo formáte 1/1 strany, plnofarebné s grafickým vizuálom (grafický vizuál vo veľkosti 1/3 až 1/2 strany). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb (Špecifikácia predmetu zmluvy a jednotkové ceny).
Služby zabezpečujúce mediálne plánovanie a poradenstvo v oblasti médií  a v krajinách EÚ
Poskytovanie komplexných služieb plánovania, analýz a strategického aj operatívneho poradenstva mediálnej agentúry s rozsahom špecifikovaným vo výzve. Podrobnejší Opis je vymedzený v Súťažných podkladoch.
Propagačné videá a brožúra pre projekt CES
Predmetom zákazky je vytvorenie produktov, ktorými je pre účely objednávky vytvorenie ideového zámeru a následne vytvorenie odsúhlaseného kreatívneho výstupu a dodanie na USB kľúči 2 ks propagačných videí a 1 ks brožúry (vzdelávací materiál) na zabezpečenie komunikačných a marketingových aktivít pre národný projekt Centrálny ekonomický systém. ...
Nákup mediálneho priestoru v online médiách
Nákup mediálneho priestoru v online médiách ku kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2023 a na priebežnú komunikáciu VšZP počas roka 2022/2023. Nákup mediálneho priestoru v online médiách je súčasťou mediamixu pripravovanej prepoisťovacej kampane VšZP a priebežnej komunikácie VšZP. Kampaň sa bude orientovať na retenciu poistencov počas ...
Nákup mediálneho priestoru v TV
Verejný obstarávateľ plánuje počas platnosti dynamického nákupného systému realizovať marketingové kampane v každom ročnom období (rok 2022 leto, jeseň, zima a rok 2023 jar) ako aj menšie tematické kampane napr. UNESCO. Dynamický nákupný systém je rozdelený do nasledovných kategórií: Kategória č. 1: Nákup mediálneho priestoru - v TV ...
Nákup mediálnej kampane v online priestore vrátane tvorby online banerov
Predmetom zákazky je vytvorenie konceptu mediálnej kampane v online priestore, nákup samotného mediálneho online priestoru, nasadenie a správa kampane, ako aj kreatívna tvorba viacerých druhov online bannerov (grafika aj text) a ich umiestnenie v online priestore.
Poptáváme úpravu webu a pomoc s expanzí na český trh
Poptávka pro úpravu webu a pomoc s expanzí na český trh Dobrý den, Pro lotyšskou firmu, který bude vypisovat tendr na zakázku hledáme firmu pro následující realizaci. 1. Korekce jazyka, SEO a lokalizace produktu na mozello.cz tak, aby text působil srozumitelně, přirozeně a zároveň mířil na správná klíčová slova. 2. Analýza a definice ...
Prenájom reklamných plôch
Prenájom celoslovensky situovaných reklamných bilboardových a citylightových plôch na obdobie 12 mesiacov vrátane tlače a výlepu plagátov podľa dodanej grafiky, výlep novej grafiky v štvrťročných intervaloch a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Rámcová dohoda - realizace projektu soutěže o značku Regionální potravina 2023-2024
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2023 a 2024 v Středočeském a Jihočeském kraji, včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám. V rámci tohoto zadávacího řízení jde o opakované ...
Ambasádori
Zabezpečenie spolupráce s vybranými ambasádormi/mediálne známymi osobnosťami/hercami Aktívna spolupráca s reklamnou agentúrou objednávateľa a VšZP, a to najmä pri definovaní zabezpečenie dodania výstupov zo strany ambasádora. Bližšie informácie sú uvedené v zmluve.
Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU - opakovaná
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle informací podrobněji uvedených v zadávací dokumentaci, a to po dobu 3 let.
Měření zákaznické zkušenosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je měření zákaznické zkušenosti retailových i smluvních zákazníků u vybraných produktů České pošty, s.p. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace.
Dlouhodobá marketingová kampaň: Lékařem v Karlovarském kraji
Předmětem plnění je návrh a realizace dlouhodobé marketingové kampaně zaměřené na získávání lékařů do Karlovarského kraje. Prostřednictvím marketingové kampaně chce Karlovarský kraj lékaře do regionu přivést a pomocí benefitů, finančních odměn, stipendií a příspěvků je v kraji udržet.
Brand base KPIs zameraný na cestovný ruch
Predmetom zákazky je zistenie vývoja znalostí, imagu, preferencií a vnímania Slovenska ako dovolenkovej destinácie medzi obyvateľmi na Slovensku a vo vybraných európskych krajinách. Cieľom prieskumu je znalosť, preferencie (nákupný košík) a vnímanie (imidž) Slovenska ako dovolenkovej destinácie medzi obyvateľmi vybraných európskych krajín. ...
Post-test reklamy zameraný na cestovný ruch
Predmetom zákazky je zistiť efektivitu reklamnej komunikácie zameranej na propagáciu Slovenska doma a vo vybraných európskych krajinách. Všetky KPIs komunikácie budú vyhodnotené a benchmarkované v rámci konkurenčného prostredia NA KAŽDOM ZADANOM TRHU /Benchmarky z meraní za posledných 5 rokov/. Krajiny, kde sa prieskum bude realizovať: Slovensko, ...
Prieskumná agentúra
Predmetom zákazky je vykonávanie prieskumov zameraných najmä na produkty, reklamy a značku spoločnosti TIPOS ako prevádzkovateľa hazardných hier v Slovenskej republike.
Digitálne služby v oblasti marketingu na sociálnych sieťach a v automatizovaných platformách
Predmetom obstarávania a úlohou poskytovateľa je zabezpečovanie služieb nákupu a administrácie online reklamy v online prostredí, efektívne rozdeľovanie zvereného rozpočtu do online kampaní podľa stanovených cieľov a pokynov VšZP. Poskytovateľ zabezpečí pre VšZP služby nákupu a administrácie online reklamy v automatizovaných platformách Facebook, ...
Rámcová dohoda - Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně směřující ke komunikační podpoře biopotravin a ekologického zemědělství na období 3 let od účinnosti Rámcové dohody.
PR služby
Zabezpečenie strategického public relations, corporate responsibility a internej komunikácie, strategickej podpory imidžu VšZP prostredníctvom soc. siete Linkedin a budovanie employer brandingu počas obdobia 24 mesiacov. Primárnym cieľom je podporovať pozitívny image VšZP, zastaviť odliv poistencov (retencia) a dosiahnuť priaznivý výsledný stav, ...
Projekt Národné parky: Environmentálny vzdelávací časopis pre študentov a žiakov
Predmetom zákazky je (i) poskytnutie služieb súvisiacich s vytvorením a propagáciou environmentálneho vzdelávacieho časopisu pre študentov a žiakov, (ii) vytvorenie interaktívno-edukatívnej webstránky a (ii) kampaň na sociálnych sieťach v rámci projektu Projekt Národné parky (ďalej len "projekt") a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. ...
Nákup mediálního prostoru v letech 2023 až 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup inzertní plochy v tištěných a elektronických médiích, nákup vysílacího prostoru v rozhlase a TV a poskytování dalších služeb souvisejících s inzercí a propagací programů administrovaných zadavatelem (Operační program Životní prostředí 2021-2027, Nová zelená úsporám, Operační program Spravedlivá ...
Rámcová dohoda - realizace projektu soutěže o značku Regionální potravina 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2023 a 2024 v jednotlivých krajích České republiky (vyjma kraje Hlavní město Praha) včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám.
Marketingově produkční práce
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb manažera marketingově produkčních prací vč. komplexního řešení dodávek v oblasti propagace.
Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle níže uvedeného, a to po dobu 3 let.