Komunikační kampaň operačního programu Praha - pól růstu ČR pro části Eventy
Předmětem jedné části plnění veřejné zakázky (část Eventy) je pořádání venkovních a vnitřních eventů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, předmětem druhé části je evaluace realizovaných komunikačních aktivit (část Evaluace komunikačních aktivit).
Zajištění komunikačních aktivit OPZ a ESF
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace komunikační strategie OPZ, navazujícího OPZ+ a Evropského sociálního fondu (Plus) (ESF/ESF+) formou služeb a dodávek, a to po dobu 48 měsíců. Plnění bude zahrnovat následující činnosti: 1. realizace komunikačních aktivit v rámci komunikačních strategií a ročních komunikačních plánů a. mediální ...
Kampaň ke zvýšení povědomí o Ekoznačce EŠV/EŠS a Ekoznačce EU
Předmět Veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy, která bude uzavřena s jediným účastníkem zadávacího řízení (dále jen „Účastník“), jakožto vybraným dodavatelem. Návrh Smlouvy včetně povinných náležitostí a příloh předloží Účastník zadávacího řízení.
Zajištění mediální kampaně pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení celostátní mediální kampaně CZ PRES 2022, jejímž cílem bude informovat širokou veřejnost o roli České republiky v EU, a s tím spojené předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.
Komunikační agentura pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžně poskytovaných jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele, které jsou zaměřené na vytvoření konceptu komunikační strategie zadavatele pro oblast offline a online komunikace, jejímž cílem je podpora a rozvoj dobrého jména společnosti a ...
Rámcová dohoda - Plánování médií propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2022-2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb mediálního plánování a souvisejících služeb, směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích
Předmětem veřejné zakázky je zajištění, tvorba a správa reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích a Real Time Bidding (RTB) propagujících zadavatele s cílem posílení image České průmyslové zdravotní pojišťovny (dále jako ČPZP), informování o programech ČPZP a získání nových pojištěnců, včetně vytvoření grafických, ...
Správa reklamních online kampaní a zprostředkování dalších služeb digitální komunikace ZP MV ČR
Předmětem veřejné zakázky Správa reklamních online kampaní a zprostředkování dalších služeb digitální komunikace ZP MV ČR je zejména zajištění nákupu reklamního prostoru určeného k informování široké veřejnost (s akcentací žádoucí cílové skupiny) o možnosti změny zdravotní pojišťovny, o produktech, službách a výhodách pojištění u ZP MV ČR v rámci ...
Tvorba, nastavení, správa a optimalizace digitálních reklamních kampaní a správa sociálních sítí
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění komplexního servisu pro sociální a online média, tvoření kampaní a příspěvků na sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter a další), spolupodílet se na komunikační strategii a zároveň poskytovat konzultační služby pro marketingové oddělení společnosti Výstaviště Praha, a.s.
Nákup mediálního prostoru v online médiích 2022-2024
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v online médiích a poskytování služeb souvisejících se zajištěním mediálních kampaní administrovaných zadavatelem, a to především v obdobích náboru nových pojištěnců (leden až březen, červenec až září), v případě potřeby i mimo tato období v rámci propagační kampaně Zdravotní pojišťovny ...
Komunikační kampaň a následná propagace Návštěvnického centra ČNB - mediální část
Předmětem veřejné zakázky je realizace komunikační kampaně k otevření Návštěvnického centra ČNB, resp. její mediální části, a to v souladu s Mediálním plánem, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda - Propagační a informační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální, PR kampaně a poskytování realizačních služeb v oblasti podpory prodeje směřující ke komunikační podpoře soutěže Regionálních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Poptáváme sběr dat
Poptávám cenovou nabídku na projekt s následujícími parametry: - 600 respondentů na území Prahy 14 - Kvóty reprezentativní pro P14 na pohlaví, věk a dle katastrálních území (Kyje, Hostavice, Černý most, Hloubětín) - Sběr dat zhruba březen/duben 2022 - Z naší strany dodáme dotazník a data si hodláme zanalyzovat sami, jedná se tedy pouze o ...
Výběr reklamního prostoru pro prezentaci témat s přímou souvislostí s dopravou
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí reklamní prostor, a to v médiích a za podmínek stanovených ve Smlouvě, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace, a v reklamním plánu, který je přílohou č. 1 ke Smlouvě.
Online PPC kampane a súvisiace reklamné služby
Predmetom zákazky je vybudovanie digitálneho automatizovaného prostredia pre získavanie nových potenciálnych klientov Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov (NP) pre riadenie komunikácie v digitálnom prostredí z jedného miesta pomocou Online PPC kampaní a priamych kampaní v rámci životného cyklu náboru ...
Nákup mediálneho priestoru v online médiách
Nákup mediálneho priestoru v online médiách ku kampani VŠZP na hlavné prepoisťovacie obdobie 2021 a na priebežnú komunikáciu VšZP počas roka 2021/2022. Onlinová kampaň (nákup mediálneho priestoru vo vydavateľstvách na web portáloch) je súčasťou mediamixu pripravovanej prepoisťovacej kampane VšZP a priebežnej komunikácie VšZP. Kampaň sa bude ...
Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022-2025
Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako ...
Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022/2025
Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako ...
Komunikační kampaň na podporu Vína z Moravy, vína z Čech pro období 2022/2025
Zadavatel v rámci své činnosti zajišťuje podporu a propagaci vinařství a vinohradnictví na území České republiky. Jeho činnost spočívá zejména v podpoře a propagaci prodeje vína a dalších produktů a ochraně označování vína podle zeměpisného původu. Do jeho aktivit spadá též informování veřejnosti v oblasti vinohradnictví a vinařství stejně jako ...
Nákup mediálního prostoru - Online, TV, Tisk a Rádio
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v nosičích reklamy, v rámci, něhož budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence apod., tj. služeb nezbytných pro realizaci ...
Komunikační kampaň projektu Spolu v našem kraji
Předmětem veřejné zakázky je komunikační kampaň projektu „Spolu v našem kraji“ reg. č. projektu AMIF/22/04, spolufinancovaného Evropskou unií v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a Ministerstva vnitra České republiky.
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba ...
Mediální nákup - Online kampaň na podporu značek kvality pro rok 2021
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2021 v online médiích ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2021 dle Mediaplánu pro online média, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Mediální nákup - Tisková kampaň na podporu značek kvality pro rok 2021
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2021 v tiskových médiích ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2021 dle přiloženého Mediaplánu pro tisková média, který je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií
Predmetom zákazky je organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva k Stratégii EÚ pre dunajský región, a to: - Jednodňová tematická konferencia Inovácie a digitalizácia (22.09.2021) - Jednodňová tematická konferencia Adaptácia na zmenu klímy: Výzvy a príležitosti ...