Marketingové služby
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je poskytování služeb spočívajících v zajištění poradenského, marketingového a PR servisu zadavatele a v navazujícím provádění grafických, tiskových a kompletačních prací v oblasti firemní prezentace.
Rámcová Dohoda na Nákup online médií 2
Předmětem veřejné zakázky je nákup a plánování mediálního on-line prostoru pro komunikační aktivity a kampaně zadavatele v oblasti fondů EU vůči rozličným cílovým skupinám s důrazem na širokou veřejnost. Podrobnější specifikace formátů je uvedena v Cenovém listě, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Konkrétní volba formátů bude upřesněna ...
Regionální vlajkové akce CZ PRES 2022
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění akcí, jejichž cílem bude zvýšit v regionech povědomí o českém předsednictví v Radě EU vč. jeho role a významu a o českém členství v EU a příležitostech pro občany z něj plynoucích. Formátem se bude jednat o open-air festivaly, vždy individuálně přizpůsobené danému krajskému městu co do rozsahu, ...
Služby mediálnej agentúry
Primárnym účelom predmetu zákazky je zabezpečiť nákup mediálneho priestoru na pokrytie všetkých marketingových aktivít vrátane plánovania, analýz a strategického aj operatívneho poradenstva v mediálnej sfére. Súčasťou predmetu zákazky je poskytovanie nasledovných činností mediálnou agentúrou: Media planning mediálne plánovanie; Media buying ...
Rámcová dohoda na zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci na 24 měsíců
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody se třemi (3) dodavateli na zajišťování nákupu mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci. Zadavatel v souladu s § 132 odst. 3 ZZVZ uvádí, že veřejná zakázka na základě Rámcové dohody bude uzavřená postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody (§ 132 odst. 2 písm. a) ...
Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru a mediálních služeb
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na pořizování mediálního prostoru pro komunikační aktivity a kampaně a nákup souvisejících mediálních služeb. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního systému pak bude nákup a zajištění poskytnutí mediálního prostoru pro ...
Zajištění kampaně Žijeme jídlem 2022
Předmětem veřejné zakázky je příprava koncepce a následná realizace multimediální propagační kampaně zaměřené na přenos informací o významu péče o přírodní zdroje (půda, voda, ovzduší, aj.) ve vazbě na potraviny, které jsou nezbytné k zajištění života lidí. Cílem této kampaně tedy bude propagace a vzdělávání v oblasti vnímání chovu hospodářských ...
Mediálna propagácia kraja
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb pre platenú inzerciu, pozostávajúcu z grafických vizuálov, PR článkov, resp. kombinácie oboch spomenutých. Prostredníctvom daného obsahu bude Žilinský samosprávny kraj informovať občanov kraja o svojich aktivitách, prinášať informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch ako i svojej ...
Zajištění mediální kampaně pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 - Část 2
Předmětem veřejné zakázky je zajištění mediálního prostoru pro potřeby realizace komunikační, marketingové a PR kampaně (dále jen „mediální kampaň“) k předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie v roce 2022 (dále jen „CZ PRES 2022“), jejímž cílem bude informovat širokou veřejnost o roli České republiky v EU, a s tím spojeném předsednictví ...
A1. Semi - kvalitatívny Prieskum pre NP ZIVSE
Predmetom zákazky je zabezpečenie prieskumov a analýz v prostredí cieľových skupín pre Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ďalej aj len NP ZIVSE), Medzinárodný projekt SHREC, financovaný z programu Interreg Europe (ďalej aj len SHREC - Interreg Europe) a realizácia špecifických prieskumov pre Národný projekt Podpora ...
Zajištění mediální kampaně pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 část 1
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení celostátní mediální kampaně CZ PRES 2022, jejímž cílem bude informovat širokou veřejnost o roli České republiky v EU, a s tím spojené předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.
Komunikační kampaň operačního programu Praha - pól růstu ČR pro části Eventy
Předmětem jedné části plnění veřejné zakázky (část Eventy) je pořádání venkovních a vnitřních eventů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, předmětem druhé části je evaluace realizovaných komunikačních aktivit (část Evaluace komunikačních aktivit).
Zajištění komunikačních aktivit OPZ a ESF
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace komunikační strategie OPZ, navazujícího OPZ+ a Evropského sociálního fondu (Plus) (ESF/ESF+) formou služeb a dodávek, a to po dobu 48 měsíců. Plnění bude zahrnovat následující činnosti: 1. realizace komunikačních aktivit v rámci komunikačních strategií a ročních komunikačních plánů a. mediální ...
Kampaň ke zvýšení povědomí o Ekoznačce EŠV/EŠS a Ekoznačce EU
Předmět Veřejné zakázky bude realizován na základě Smlouvy, která bude uzavřena s jediným účastníkem zadávacího řízení (dále jen „Účastník“), jakožto vybraným dodavatelem. Návrh Smlouvy včetně povinných náležitostí a příloh předloží Účastník zadávacího řízení.
Zajištění mediální kampaně pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení celostátní mediální kampaně CZ PRES 2022, jejímž cílem bude informovat širokou veřejnost o roli České republiky v EU, a s tím spojené předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.
Komunikační agentura pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžně poskytovaných jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele, které jsou zaměřené na vytvoření konceptu komunikační strategie zadavatele pro oblast offline a online komunikace, jejímž cílem je podpora a rozvoj dobrého jména společnosti a ...
Rámcová dohoda - Plánování médií propagační kampaně na podporu kvalitních potravin pro roky 2022-2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb mediálního plánování a souvisejících služeb, směřující ke komunikační podpoře kvalitních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Zprostředkování a nákup reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích
Předmětem veřejné zakázky je zajištění, tvorba a správa reklamních kampaní v sociálních, vyhledávacích a obsahových sítích a Real Time Bidding (RTB) propagujících zadavatele s cílem posílení image České průmyslové zdravotní pojišťovny (dále jako ČPZP), informování o programech ČPZP a získání nových pojištěnců, včetně vytvoření grafických, ...
Správa reklamních online kampaní a zprostředkování dalších služeb digitální komunikace ZP MV ČR
Předmětem veřejné zakázky Správa reklamních online kampaní a zprostředkování dalších služeb digitální komunikace ZP MV ČR je zejména zajištění nákupu reklamního prostoru určeného k informování široké veřejnost (s akcentací žádoucí cílové skupiny) o možnosti změny zdravotní pojišťovny, o produktech, službách a výhodách pojištění u ZP MV ČR v rámci ...
Tvorba, nastavení, správa a optimalizace digitálních reklamních kampaní a správa sociálních sítí
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění komplexního servisu pro sociální a online média, tvoření kampaní a příspěvků na sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter a další), spolupodílet se na komunikační strategii a zároveň poskytovat konzultační služby pro marketingové oddělení společnosti Výstaviště Praha, a.s.
Nákup mediálního prostoru v online médiích 2022-2024
Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálního prostoru v online médiích a poskytování služeb souvisejících se zajištěním mediálních kampaní administrovaných zadavatelem, a to především v obdobích náboru nových pojištěnců (leden až březen, červenec až září), v případě potřeby i mimo tato období v rámci propagační kampaně Zdravotní pojišťovny ...
Komunikační kampaň a následná propagace Návštěvnického centra ČNB - mediální část
Předmětem veřejné zakázky je realizace komunikační kampaně k otevření Návštěvnického centra ČNB, resp. její mediální části, a to v souladu s Mediálním plánem, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda - Propagační a informační kampaň na podporu soutěže Regionální potravina
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální, PR kampaně a poskytování realizačních služeb v oblasti podpory prodeje směřující ke komunikační podpoře soutěže Regionálních potravin na období 3 let od účinnosti rámcové dohody.
Poptáváme sběr dat
Poptávám cenovou nabídku na projekt s následujícími parametry: - 600 respondentů na území Prahy 14 - Kvóty reprezentativní pro P14 na pohlaví, věk a dle katastrálních území (Kyje, Hostavice, Černý most, Hloubětín) - Sběr dat zhruba březen/duben 2022 - Z naší strany dodáme dotazník a data si hodláme zanalyzovat sami, jedná se tedy pouze o ...
Výběr reklamního prostoru pro prezentaci témat s přímou souvislostí s dopravou
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí reklamní prostor, a to v médiích a za podmínek stanovených ve Smlouvě, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 Zadávací dokumentace, a v reklamním plánu, který je přílohou č. 1 ke Smlouvě.