Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle níže uvedeného, a to po dobu 3 let.
Zajištění reklamních, grafických a audiovizuálních služeb
Předmětem veřejné zakázky je realizace reklamních, grafických a audiovizuálních služeb.
RUK - OPP - Výzkumná agentura na kvantitativní dotazníkové šetření pro projekt CEDMO NPO
Předmětem plnění této veřejné zakázky je sběr dat v opakovaných vlnách pomocí dotazníkového šetření na panelu respondentů (tedy na stejném souboru osob představujícím reprezentativní vzorek populace), následné vytvoření vyčištěného datového souboru obsahujícího sebraná data pro potřeby projektu s názvem Podpora na zvýšení dopadů, inovací a ...
Dynamický nákupní systém na marketingové služby, reklamní kampaně a organizaci akcí
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou reklamní, propagační a marketingové činnosti Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací, včetně organizace akcí. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou následující služby rozdělené do kategorií ve smyslu § 138 odst. 1 ZZVZ: 1. MARKETING A REKLAMNÍ KAMPANĚ a 2. ORGANIZACE AKCÍ ...
Mediální kampaň se zaměřením na podporu whistleblowingu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění mediální kampaně specifikované v Příloze č. 1 zadávací dokumentace , tj. Smlouva o poskytování služeb zajištění mediální kampaně.
Mediální nákup - Tisková a online kampaň na podporu značek kvality pro rok 2022
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž účastníci zadávacího řízení mohou své nabídky podávat do jedné nebo dvou částí. Předmětem plnění veřejné zakázky v první části je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2022 v tiskových médiích ve 4. čtvrtletí roku 2022 dle Mediaplánu pro tisková média, který je ...
Kreativní agentura 2022-24
Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb kreativní reklamní agentury při rozvoji destinační značky VisitCzechRepublic, jejího kreativního a strategického vývoje, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci tvorby a kreativního a strategického řízení destinační značky.
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba ...
Nákup reklamního prostoru OOH 2023-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění nákupu reklamního prostoru pro OOH (Out Of Home) reklamu dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, způsobu a místa dodání, zajištění tisku, distribuce, ...
Marketingové a reklamné služby na propagáciu projektu Obnov dom
1. Predmetom zákazky je poskytnutie marketingových a reklamných služieb na propagáciu projektu Obnov dom v rámci Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poskytování reklamních a marketingových služeb na podporu očkování
Předmětem veřejné zakázky je poskytování reklamních a marketingových služeb na podporu očkování, zejména pakk podpoře očkování proti covid 19 a souvisejících témat. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na dvě samostatné části: 1)Strategie, koordinace, realizace a produkce 2) Plánování a nákup mediálního prostoru Předmětem zadavatelem ...
Služby marketingovej a reklamnej agentúry
Predmetom zákazky s názvom "Služby marketingovej a reklamnej agentúry" je kreatívne riešenie komplexných marketingových služieb vrátane zabezpečenia strategického poradenstva, audiovizuálnej alebo digitálnej produkcie spotov, tvorby kreatívnych konceptov a poskytnutie reklamných služieb v prostredí digitálnych médií vrátane kreatívnych návrhov, ...
Marketingové služby
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je poskytování služeb spočívajících v zajištění poradenského, marketingového a PR servisu zadavatele a v navazujícím provádění grafických, tiskových a kompletačních prací v oblasti firemní prezentace.
Rámcová Dohoda na Nákup online médií 2
Předmětem veřejné zakázky je nákup a plánování mediálního on-line prostoru pro komunikační aktivity a kampaně zadavatele v oblasti fondů EU vůči rozličným cílovým skupinám s důrazem na širokou veřejnost. Podrobnější specifikace formátů je uvedena v Cenovém listě, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Konkrétní volba formátů bude upřesněna ...
Regionální vlajkové akce CZ PRES 2022
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění akcí, jejichž cílem bude zvýšit v regionech povědomí o českém předsednictví v Radě EU vč. jeho role a významu a o českém členství v EU a příležitostech pro občany z něj plynoucích. Formátem se bude jednat o open-air festivaly, vždy individuálně přizpůsobené danému krajskému městu co do rozsahu, ...
Služby mediálnej agentúry
Primárnym účelom predmetu zákazky je zabezpečiť nákup mediálneho priestoru na pokrytie všetkých marketingových aktivít vrátane plánovania, analýz a strategického aj operatívneho poradenstva v mediálnej sfére. Súčasťou predmetu zákazky je poskytovanie nasledovných činností mediálnou agentúrou: Media planning mediálne plánovanie; Media buying ...
Rámcová dohoda na zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci na 24 měsíců
Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody se třemi (3) dodavateli na zajišťování nákupu mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci. Zadavatel v souladu s § 132 odst. 3 ZZVZ uvádí, že veřejná zakázka na základě Rámcové dohody bude uzavřená postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody (§ 132 odst. 2 písm. a) ...
Dynamický nákupní systém na nákup mediálního prostoru a mediálních služeb
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na pořizování mediálního prostoru pro komunikační aktivity a kampaně a nákup souvisejících mediálních služeb. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního systému pak bude nákup a zajištění poskytnutí mediálního prostoru pro ...
Zajištění kampaně Žijeme jídlem 2022
Předmětem veřejné zakázky je příprava koncepce a následná realizace multimediální propagační kampaně zaměřené na přenos informací o významu péče o přírodní zdroje (půda, voda, ovzduší, aj.) ve vazbě na potraviny, které jsou nezbytné k zajištění života lidí. Cílem této kampaně tedy bude propagace a vzdělávání v oblasti vnímání chovu hospodářských ...
Mediálna propagácia kraja
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb pre platenú inzerciu, pozostávajúcu z grafických vizuálov, PR článkov, resp. kombinácie oboch spomenutých. Prostredníctvom daného obsahu bude Žilinský samosprávny kraj informovať občanov kraja o svojich aktivitách, prinášať informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch ako i svojej ...
Zajištění mediální kampaně pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 - Část 2
Předmětem veřejné zakázky je zajištění mediálního prostoru pro potřeby realizace komunikační, marketingové a PR kampaně (dále jen „mediální kampaň“) k předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie v roce 2022 (dále jen „CZ PRES 2022“), jejímž cílem bude informovat širokou veřejnost o roli České republiky v EU, a s tím spojeném předsednictví ...
A1. Semi - kvalitatívny Prieskum pre NP ZIVSE
Predmetom zákazky je zabezpečenie prieskumov a analýz v prostredí cieľových skupín pre Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (ďalej aj len NP ZIVSE), Medzinárodný projekt SHREC, financovaný z programu Interreg Europe (ďalej aj len SHREC - Interreg Europe) a realizácia špecifických prieskumov pre Národný projekt Podpora ...
Zajištění mediální kampaně pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 část 1
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení celostátní mediální kampaně CZ PRES 2022, jejímž cílem bude informovat širokou veřejnost o roli České republiky v EU, a s tím spojené předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022.
Komunikační kampaň operačního programu Praha - pól růstu ČR pro části Eventy
Předmětem jedné části plnění veřejné zakázky (část Eventy) je pořádání venkovních a vnitřních eventů Operačního programu Praha - pól růstu ČR, předmětem druhé části je evaluace realizovaných komunikačních aktivit (část Evaluace komunikačních aktivit).