Reklamní kampaň Není zvěř jako zvěř 2021
Předmětem zakázky je zajištění reklamní kampaně Není zvěř jako zvěř 2021, přičemž kreativní koncept bude použit z kampaně Není zvěř jako zvěř 2019. Dále se bude jednat o projektové řízení kampaně, produkci, mediaplán a vyhodnocení kampaně.
Prevence antibiotické rezistence
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, realizace a vyhodnocení účinnosti informační kampaně s cílem zvýšit povědomí o užívání antibiotik a o důsledcích nesprávného užívání antibiotik. Cílem kampaně bude lepší informovanost a porozumění otázce racionálního užívání antibiotik a důsledků nesprávného užívání antibiotik ve společnosti. Mezi další ...
Dynamický nákupní systém Zajištění mediálního prostoru
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na komplexní zajištění nákupu mediálního prostoru dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních ...
Dynamický nákupní systém na nákup kampaní pro realizaci marketingu a propagace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění reklamního prostoru pro mediální aktivity. podrobněji viz zadávací dokumentace "ZD".
Nákup mediálního prostoru na internetu a v tisku
Předmětem veřejné zakázky je plánování, realizace a nákup mediálního prostoru pro mediální kampaň v online a tištěných médiích k propagaci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) dle technické specifikace zadavatele. Předmětem plnění při nákupu mediálního prostoru je spolupráce s mediální agenturou, která na základě ...
Služby řízení komunikace
Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování odborných poradenských služeb pro řízení komunikace zadavatele. Plnění této veřejné zakázky bude využito pro komunikaci implementace, provozu a údržby nových nebo existujících informačních systémů zadavatele, jejichž prostřednictvím bude zřizovatel a jeho podřízené organizace ...
Kampaň ke zvýšení povědomí o Ekoznačce EŠV/EŠS a Ekoznačce EU
Předmětem Veřejné zakázky je zejména zajištění návrhu a realizace kampaně v níže uvedených podmínkách a struktuře plnění. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Marketingová a mediálna kampaň pre projekt Svätomariánska púť
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - komplexný návrh mediálnej kampane, zabezpečenie produkcie všetkých potrebných výstupov, realizácia marketingovej kampane a nasadenie výstupov marketingovej kampane v rámci všetkých stanovených mediálnych formátov.
Online PPC kampane a súvisiace služby
Predmetom zákazky je príprava a organizačné zabezpečenie komunikačno-informačnej on line kampane ( ďalej len "kampaň") k aktivitám Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ( ďalej len "NP" ) Cieľom kampane je informovanie cieľovej skupiny o aktivitách ...
Propagace eGovernmentu ČÁST 3 Nákup mediálního prostoru pro online kampaň v roce 2021
Předmětem plnění části 3 je nákup mediálního prostoru pro online kampaň v roce 2021 a související služby
Realizace sběru dat pro 2. Cyklus šetření PIAAC II.
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace sběru dat pro 2. cyklus výzkumu funkční gramotnosti dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) v České republice tak, aby byl získán metodologicky kvalitní a mezinárodně srovnatelný zdroj dat.
Osvětová kampaň k tématu změny klimatu
Jedná se o veřejnou zakázku na služby spočívající v přípravě, plánování a podpoře implementace celoevropské osvětové kampaně v rámci projektu "1Planet4All" na téma změny klimatu cílené na lidi ve věku 15 - 35 let ve 12 zemích EU (Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko, Belgie, Itálie, Francie, Irsko, Německo, Estonsko, Španělsko, ...
Výzkumy trhu
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Smlouvy obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb v oblasti výzkumu trhu pro Zadavatele.
Rámcová dohoda - Realizace projektu soutěže o značku Regionální potravina 2021 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je návrh, příprava a realizace projektu každoroční soutěže o značku Regionální potravina v roce 2021 a 2022 v jednotlivých krajích České republiky (vyjma kraje Hlavní město Praha) včetně komplexní organizace soutěže, medializace soutěže a zajištění prezentace vítězných výrobků stanoveným cílovým skupinám (dále také jen ...
Dynamický nákupní systém na zajištění tvorby a editace reklamních, marketingových a redakčních textů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění tvorby reklamních, marketingových a redakčních textů a dále editorských prací. Předmět veřejné zakázky je dále rozdělen do tří samostatných kategorií. Účastníci mohou podávat nabídky na jednu kategorii, dvě kategorie nebo na všechny kategorie, a to bez omezení na počet kategorií, kterých se bude účastnit.
Nákup mediálního prostoru- Print a Rádio
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraných nosičích reklamy - v tištěných médiích a v rádiích v období leden - červen 2021.
Dynamický nákupní systém na zajištění fotografií
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS je zajištění fotografií, které mají podpořit propagaci turistických atraktivit Česka v rámci marketingových kampaní zadavatele.
Marketingové služby - kreativní agentura pro digitální marketingovou komunikaci
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kreativních digitálních marketingových služeb souvisejících s přípravou a realizací online a direct emailingových kampaní v prostředí internetu včetně zajištění technologického řešení webů, komunikačních microsite, webových aplikací a dalších digitálních prezentací.
Zajištění průzkumu trhu pro potřeby VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a následná realizace průzkumů postojů široké veřejnosti a odborné veřejnosti k tématům VZP ČR, a to na území celé ČR v souladu se zadávacími podmínkami.
MOJE daně 2021 - nákup mediálního prostoru a realizace informační online kampaně
Předmětem Veřejné zakázky je realizace online informační kampaně v období od 28. prosince do března 2021 na podporu projektu MOJE daně 2021 se zaměřením na spuštění moderního finančního úřadu online a zavedení paušální daně pro živnostníky s cílem prezentovat výhody a přínosy tohoto projektu stanoveným cílovým skupinám. Zadavatel předem stanovuje ...
Nákup reklamního prostoru OOH 2021-2022
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní zajištění nákupu reklamního prostoru pro OOH (Out Of Home) reklamu dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (dále jen „TP“) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, způsobu a místa dodání, zajištění tisku, ...
Zajištění realizace marketingové strategie pro rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací OZP, především tvorba mediálních plánů, printová produkce, nákup reklamy, administrace reklamních kampaní, zajištění monitoringu, tvorba kreativních výstupů jako doplňkové služby předchozích aktivit, dodávka propagačních předmětů jako doplňková služba ...
Mediální nákup - podpora kampaně značky Regionální potravina pro rok  2020 - tisk
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby podpory znalosti soutěže značky Regionální potravina ve 4. čtvrtletí 2020 dle Mediaplánu, který je Přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb pro ČRo
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních marketingových a reklamních služeb pro Český rozhlas, spočívající v marketingových aktivitách s důrazem na celoplošný zásah a se zaměřením na strategii, kreativitu a implementaci (ATL) a marketingových aktivitách s důrazem na regionální působnost a zaměřením na event marketing, produkci a ...