Mediální nákup - Tisková kampaň na podporu značek kvality pro rok 2021
Předmětem veřejné zakázky je mediální nákup pro potřeby kampaně na podporu značek kvality pro rok 2021 v tiskových médiích ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2021 dle přiloženého Mediaplánu pro tisková média, který je Přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií
Predmetom zákazky je organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva k Stratégii EÚ pre dunajský región, a to: - Jednodňová tematická konferencia Inovácie a digitalizácia (22.09.2021) - Jednodňová tematická konferencia Adaptácia na zmenu klímy: Výzvy a príležitosti ...
Zajištění komplexní komunikační podpory, tvorba marketingové strategie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti externí komunikace Zadavatele, s cílem zajištění komplexní komunikační podpory, tvorby marketingové strategie a realizace komunikační kampaně pro výstavbu VRT.
Nákup mediálního prostoru - OOH
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nákupu mediálního prostoru v nosičích reklamy - OOH, v jehož rámci budou zadavateli rovněž poskytovány marketingové služby týkající se plánování mediálních reklamních kampaní, nákupu mediálního reklamního prostoru, monitoringu mediálních aktivit konkurence, tj. služeb nezbytných pro realizaci ...
Marketingová kampaň k projektu Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Marketingová kampaň k projektu Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie (ďalej len "predmet zákazky"). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Regionální kampaň IROP
Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové zajištění služeb, které spočívají zejména v realizaci regionální propagace IROP, především prostřednictvím rozvoje, tvorby obsahu a on-line podpory microsite www.regionynasbavi.cz dle pokynů zadavatele a v souladu s manuály zadavatele, které jsou zveřejněné a volně přístupné na www.crr.cz; ...
Strategický výzkum značky 2021
Předmětem veřejné zakázky je realizace strategického výzkumu značky - posluchači rádií z hlediska struktury potřeb a emocí - pozice Českého rozhlasu a jeho hlavních stanic v konkurenčním prostředí. Požadovaná metoda realizace je kombinovaný kvantitativní a kvalitativní výzkum online.
Komunikační kampaň Ministerstva vnitra
Předmětem plnění tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je zajištění komunikační a mediální kampaně Ministerstva vnitra na základě zadavatelem stanoveného mediaplánu. Blíže bude uvedeno v zadávací dokumentaci.
Tvorba a zajištění marketingové komunikace v rámci kandidatury města na Evropské hlavní město kultury
Předmětem této zakázky je příprava komplexní marketingové strategie pro kandidaturu Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028, která proběhne v letech 2021-2022. Součástí této strategie bude: analýza projektu a jeho potenciálu, určení komunikačních cílů projektu, segmentace cílových skupin, výběr relevantních cílových skupin a ...
Tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na období 2023-2030
Předmětem zakázky je tvorba kulturní koncepce města České Budějovice na období 2023-2030 a podkladů pro kandidaturu města České Budějovice na Evropské hlavní město kultury v roce 2028 a s tím souvisejících kroků, včetně realizace výzkumu- Dodavatele bude úzce spolupracovat s dozorovou organizací i výzkumnou agenturou, bude definovat cíle ...
Půda, jídlo, život - projekt na propagaci zemědělství a potravin
Předmětem plnění veřejné zakázky je příprava koncepce a následná realizace multimediální propagační kampaně pro projekt s pracovním názvem „Půda, jídlo, život“ (dále jen „Projekt“). Cílem této kampaně bude propagace a vzdělávání v oblasti zemědělské prvovýroby, zpracování a distribuce kvalitních potravin ke spotřebitelské veřejnosti v České ...
Komunikační kampaň operačního programu Praha pól růstu ČR II. část
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komunikační kampaně Operačního programu Praha pól růstu ČR, (dále jen „OP PPR“).
Reklamní kampaň Není zvěř jako zvěř 2021
Předmětem zakázky je zajištění reklamní kampaně Není zvěř jako zvěř 2021, přičemž kreativní koncept bude použit z kampaně Není zvěř jako zvěř 2019. Dále se bude jednat o projektové řízení kampaně, produkci, mediaplán a vyhodnocení kampaně.
Prevence antibiotické rezistence
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, realizace a vyhodnocení účinnosti informační kampaně s cílem zvýšit povědomí o užívání antibiotik a o důsledcích nesprávného užívání antibiotik. Cílem kampaně bude lepší informovanost a porozumění otázce racionálního užívání antibiotik a důsledků nesprávného užívání antibiotik ve společnosti. Mezi další ...
Dynamický nákupní systém Zajištění mediálního prostoru
Cílem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále také jen jako „DNS“) dle ustanovení § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 ZZVZ na komplexní zajištění nákupu mediálního prostoru dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních ...
Dynamický nákupní systém na nákup kampaní pro realizaci marketingu a propagace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění reklamního prostoru pro mediální aktivity. podrobněji viz zadávací dokumentace "ZD".
Nákup mediálního prostoru na internetu a v tisku
Předmětem veřejné zakázky je plánování, realizace a nákup mediálního prostoru pro mediální kampaň v online a tištěných médiích k propagaci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) dle technické specifikace zadavatele. Předmětem plnění při nákupu mediálního prostoru je spolupráce s mediální agenturou, která na základě ...
Služby řízení komunikace
Cílem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování odborných poradenských služeb pro řízení komunikace zadavatele. Plnění této veřejné zakázky bude využito pro komunikaci implementace, provozu a údržby nových nebo existujících informačních systémů zadavatele, jejichž prostřednictvím bude zřizovatel a jeho podřízené organizace ...
Kampaň ke zvýšení povědomí o Ekoznačce EŠV/EŠS a Ekoznačce EU
Předmětem Veřejné zakázky je zejména zajištění návrhu a realizace kampaně v níže uvedených podmínkách a struktuře plnění. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Marketingová a mediálna kampaň pre projekt Svätomariánska púť
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - komplexný návrh mediálnej kampane, zabezpečenie produkcie všetkých potrebných výstupov, realizácia marketingovej kampane a nasadenie výstupov marketingovej kampane v rámci všetkých stanovených mediálnych formátov.
Online PPC kampane a súvisiace služby
Predmetom zákazky je príprava a organizačné zabezpečenie komunikačno-informačnej on line kampane ( ďalej len "kampaň") k aktivitám Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ( ďalej len "NP" ) Cieľom kampane je informovanie cieľovej skupiny o aktivitách ...
Propagace eGovernmentu ČÁST 3 Nákup mediálního prostoru pro online kampaň v roce 2021
Předmětem plnění části 3 je nákup mediálního prostoru pro online kampaň v roce 2021 a související služby
Realizace sběru dat pro 2. Cyklus šetření PIAAC II.
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace sběru dat pro 2. cyklus výzkumu funkční gramotnosti dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies) v České republice tak, aby byl získán metodologicky kvalitní a mezinárodně srovnatelný zdroj dat.
Osvětová kampaň k tématu změny klimatu
Jedná se o veřejnou zakázku na služby spočívající v přípravě, plánování a podpoře implementace celoevropské osvětové kampaně v rámci projektu "1Planet4All" na téma změny klimatu cílené na lidi ve věku 15 - 35 let ve 12 zemích EU (Česká republika, Slovensko, Rakousko, Polsko, Belgie, Itálie, Francie, Irsko, Německo, Estonsko, Španělsko, ...