Predtlačová príprava, spracovanie a tlač publikácií
Predmetom zákazky je grafické spracovanie, zalomenie, predtlačová príprava a tlač troch knižných publikácií a jednej publikácie v špirálovej väzbe. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 súťažných podkladov Technická špecifikácia predmetu zákazky.
Poskytování služeb v oblasti DTP, grafiky a designu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování grafických návrhů a dodávání tiskových a jiných podkladů pro výrobu propagačních předmětů a dalších tiskovin na základě dílčích smluv
Dodávka AV obsahu a grafiky k části expozice v Národní kulturní památce Císařské lázně Karlovy Vary
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění: výroby a dodávky AV obsahu k části expozice v CLKV, výroby a dodávky grafiky k části expozice v CLKV, výroby a dodávky hmotových modelů k části expozice v CLKV, součinnosti při nastavení světelných hladin expozice CLKV, které budou zakomponovány do celkové expozice v národní kulturní ...
Grafické služby pro IROP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování služeb, které spočívají v grafickém zpracování různých podkladů dle pokynů zadavatele a v souladu s Logomanuály zadavatele, které jsou zveřejněné a volně přístupné na www.irop.mmr.cz a www.mmr.cz. Na základě dílčích objednávek bude dodavatel poskytovat zadavateli komplexní grafické služby, ...
Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v grafických pracích, výrobě a distribuci periodika Plzeňský kraj pro zadavatele.
Vizuálna identita tvorby a informačnej kampane stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu
Predmetom zákazky je predloženie ideového návrhu vizuálnej identity tvorby a informačnej kampane stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 (ďalej len stratégia KKP 2030), vrátane následnej realizácie výstupov zahrňujúcej dodanie v rozsahu a za podmienok uvedených v prílohe tejto výzvy Zmluva o dielo. Zámerom zákazky je ...
Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy - Expozice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Návštěvnické středisko Dům přírody Českého krasu, Koněprusy - Expozice“ je vytvoření expozice v prostorách nové budovy návštěvnického střediska. Dodávky a služby spojné s projektem expozice jsou rozděleny na 4 příběhy a dále děleny na expozice označené 1-45 v neucelené číselné řadě, jsou dále doplněny o ...
Zajištění grafických a tiskových služeb a tvorby videospotů
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění grafických služeb, tiskařských služeb a tvorba videospotů.
Zajištění tiskových materiálů v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení tiskových materiálů (korektura a tisk) pro potřeby CZ PRES 2022. Jednotlivé tiskové materiály se dle povahy, účelu, a cílových skupin dělí do dvou okruhů. Část 1 předmětu veřejné zakázky - propagační letáky pro širokou veřejnost Část 2 předmětu veřejné zakázky - předsednické létáky
Redakční úprava, tisk a distribuce Měsíčníku Olomouckého kraje - II
Předmětem veřejné zakázky je redakce - grafická úprava, výroba, vytištění a distribuce 36 vydání (čísel) měsíčníku Olomouckého kraje počínaje dubnem 2022. Periodicita bude měsíční, výjimkou bude měsíc červenec a srpen, kdy bude pro tyto dva měsíce vydáno vždy pouze jedno číslo. Více viz zadávací dokumentace.
Výroba a distribuce měsíčníku Včelařství
Plnění zakázky spočívá v přípravě, tisku a distribuci časopisu.
Zajištění reklamních, kreativních, grafických a tiskových služeb a propagačních prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování reklamních, kreativních a grafických služeb, včetně příprav a realizací kampaní určených pro veškeré marketingové aktivity na podporu produktů nebo image VZP ČR. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě určených pro veškeré marketingové ...
Rámcová smlouva tiskové a redakční služby
Zadavatel v rámci své činnosti vydává ve své gesci, ale ve spolupráci s odbornou veřejností odborné publikace. Za tímto účelem požaduje v rámci předmětu veřejné zakázky služby spočívající v kompletním grafickém zpracování, redakčních a editačních prací, kontrola gramatiky a stylistiky při tvorbě publikací vydávaných zadavatelem včetně tisku a ...
Zajištění grafických služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování služeb, které spočívají v grafickém zpracování různých podkladů dle pokynů zadavatele bez bližšího určení (zejména, nikoliv však výlučně grafické návrhy, tvorba vizuálů dle zadání, letáky, tiskoviny, propagační materiály, branding, propagační a prezentační materiály, kompletní finalizace a ...
Výroba časopisů A report a A review
Předmětem veřejné zakázky je nákup polygrafických služeb (zhotovení polygrafického díla) na výrobu resortních periodik A report a A review v letech 2022 - 2024.
Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2021 - 2023
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb, které spočívají v grafických pracích, výrobě a distribuci periodika Plzeňský kraj pro zadavatele. Účelem veřejné zakázky je informovat veřejnost o činnosti zadavatele a fungování kraje. Za poskytnuté služby zaplatí zadavatel vybranému dodavateli odměnu v souladu s nabídkou a uzavřenou Smlouvou ...
Zajištění grafických a tiskových služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech A4, A5, A6 ale i v nestandardních ...
Grafické práce
Předmětem veřejné zakázky je zajištění potřeb Zadavatele v oblasti přípravy, tvorby a zpracování grafické stránky informačních a propagačních materiálů prostřednictvím uzavření rámcové smlouvy s délkou trvání 48 měsíců, z níž bude čerpáno prostřednictvím jednotlivých objednávek.
Grafické služby pro IROP
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování služeb, které spočívají v grafickém zpracování různých podkladů dle pokynů zadavatele a v souladu s Logomanuály zadavatele, které jsou zveřejněné a volně přístupné na www.irop.mmr.cz a www.mmr.cz. Na základě dílčích objednávek bude dodavatel poskytovat zadavateli komplexní grafické služby, ...
Výroba a distribuce krajského periodika Magazín 21
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) jsou studiové práce, výroba, tisk a distribuce periodika „Magazín 21“ (dále jen „periodikum“) v rozsahu a kvalitě požadované dle návrhu smlouvy o dílo (obchodní podmínky). V rámci plnění se zhotovitel zavazuje vytvořit také elektronickou podobu jednotlivých čísel ...
Tlačiarenské a grafické služby pre UK
Tlačiarenské a grafické služby a služby súvisiace s tlačou pre Univerzitu Komenského v Bratislave jej fakulty a súčasti. Podrobnejšie informácie sú v súťažných podkladoch.
Poskytování grafických služeb
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění poskytování grafických služeb. Součástí poskytovaných služeb mohou být i činnosti a práce související např. nákup či pořízení fotografií a obrazového materiálu, příprav litografií pro tisk, osvit, výroba kontrolních nátisků, tisk graficky zpracovaných ...
Výroba didaktických pomůcek - Matematická gramotnost
Předmětem veřejné zakázky je návrh, vývoj, výroba a dodávka didaktických pomůcek včetně souvisejícího programového vybavení a grafických dekorativních prvků pro expozici Matematická gramotnost, která bude umístěna na ploše cca 400 m2 ve 3.NP SC iQLANDIA v Liberci. Předmět veřejné zakázky zahrnuje: a) Vytvoření grafického návrhu didaktických ...
Poptáváme návrh a tisk letáků
Pro naši společnost poptáváme návrh a tisk A5 lesklých, barevných letáků v množství cca 10.000 ks. Zabýváme se ozonováním bytů a komerčních prostor. Kampaň bude cílená na byty v panelových domech pražských sídlišť a bude zaměřena na nabídku dezinfekce/dezodorizace bytu ozonem. Podklady pro tvorbu letáku jsou v příloze (další můžu ...
Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kreativních a grafických služeb, včetně příprav a realizací kampaní určených pro veškeré marketingové aktivity na podporu produktů nebo image VZP ČR.