Poptávám grafický návrh diáře

Poptávám grafický návrh diáře

Poptávám grafický návrh diáře.

Grafické řešení výstav Národního muzea

Grafické řešení výstav Národního muzea

Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatelů, kteří budou na základě uzavřené Rámcové dohody provádět grafické služby. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřených Rámcových dohod s vybranými dodavateli pro část 1-5 budou následující grafické služby: a) Návrh výstavní grafiky pro realizaci expozice b) Grafické ...

Poptávám tisk vizitek a obálek

Poptávám tisk vizitek a obálek

Poptávám cenovou nabídku na tisk: - vizitky po 100ks (200ks) pro 18 lidí od každého, jedna strana je text, druhá strana je zelená - obálky malé podlouhlé +A4,200ks, 500ks, 1000ks od každé s logem firmy - prezentační dvojlist A4, grafický návrh z dodaných fotek a textu - tvorba vizitek, návrhy.

Grafické řešení výstav Národního muzea

Grafické řešení výstav Národního muzea

Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který bude na základě uzavřené Rámcové dohody provádět grafické služby (návrh výstavní grafiky pro realizaci expozice, grafické zpracování výstavních publikací, grafické zpracování materiálů muzejní pedagogiky, logotyp expozice, merchandising, atp.). Podrobné informace jsou uvedeny v Zadávací ...

Zajištění grafických a tiskových služeb

Zajištění grafických a tiskových služeb

Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin, např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, ...

Stieracie žreby okamžitej lotérie

Stieracie žreby okamžitej lotérie

Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby pre emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií vrátane výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a súvisiaceho softvéru a ...

Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14

Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro Městskou část Praha 14

Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění grafických prací, redakčních prací, tiskových, distribučních a inzertních služeb pro časopis Městské části Praha 14 v pravidelných měsíčních intervalech, a dále poskytnutí ostatních grafických a tiskových služeb, zejména letáků a plakátů dle dílčích objednávek Zadavatele po ...

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2017 - 2021

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2017 - 2021

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou zejména dále uvedené standardní grafické a tiskařské služby pro potřeby zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících služeb: Grafické práce, předtisková příprava materiálů, zpracování grafických manuálů, tvorba a úpravy šablon log OPZ, jednoduchá brožura, statistická ročenka, ...

Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb

Zajištění reklamních, kreativních a grafických služeb

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kreativních a grafických služeb, včetně příprav a realizací kampaní určených pro veškeré marketingové aktivity na podporu produktů nebo image VZP ČR.

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 48 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 4 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována průběžně prostřednictvím objednávek 1x měsíčně na základě dodaného PDF zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník. Součástí předmětu ...

Grafické spracovanie a tlač materiálov

Grafické spracovanie a tlač materiálov

Predmetom zákazky je grafické spracovanie a tlač materiálov na základe dodaných podkladov od verejného obstarávateľa podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladoch.

Zabezpecenie marketingu pre projekt inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpecenie marketingu pre projekt inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design sirupov 6 druhov Návrh a design etiket na nápoje typ PVC fólia 4 druhy Návrh a design na pečené čaje 6 druhov Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov 4 ks x 5 ...

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Zabezpečenie marketingu pre projekt Inovácie vo výrobe cereálnych produktov

Predmetom zákazky sú nižšie uvedené marketingové aktivity: Návrh logotypu Zhotovenie design manualu Vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie Návrh a design etiket na nápoje typ SLEEV 3 druhy Návrh a design web site Návrh a design Billboardu Nájom Billboardov Etikety typ SLEEV 3 druhy x 15 000 ks Etikety typ PVC folia 3 druhov ...

Tiskoviny Dopravy Ústeckého kraje

Tiskoviny Dopravy Ústeckého kraje

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Rámcových dohod na grafické návrhy a tvorbu grafiky, sazbu, zlom a finální přípravu tiskových dat, výrobu a distribuci informativních a propagačních tiskovin Dopravy Ústeckého kraje dle tiskových dat, předávaných objednatelem (různé druhy brožur, skládaček, letáků a plakátů, knižní jízdní řády a ...

Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019

Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2018-2019

Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na tři části s názvem: 1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje, 2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje, 3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje, přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části ...

Tisk propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni spol s r.o. v roce 2017

Tisk propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni spol s r.o. v roce 2017

Předmětem zakázky je tisk propagačních materiálů pro zahraniční veletrhy společnosti B&Bartoni, spol s r.o. v roce 2017. Jedná se o zajištění grafického zpracování a tisk brožur, letáků, katalogů a dodávky DVD nosičů včetně potisku a zápisu dat pro 15 veletrhů na kterých se bude společnost B&Bartoni, spol s r.o. účastnit.

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2016

Dynamický nákupní systém pro standardní grafické a tiskařské služby 2016

Zadávací řízení na tuto nadlimitní veřejnou zakázku bylo zahájeno formou otevřeného zadávacího řízení dle § 27 a § 93 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). V souladu s § 140 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) zařadí zadavatel do DNS dodavatele, který předloží žádost o účast v ...

Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů

Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů

Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých ...

Propagační materiály na zahraniční veletrhy a výstavy 2017 II.

Propagační materiály na zahraniční veletrhy a výstavy 2017 II.

Grafický návrh a tisk katalogů a brožur v několika jazykových mutacích a výroba multimediálních nosičů s videoprezentací firmy určených pro prezentaci společnosti na zahraničních výstavách a veletrzích

Tlačiarenské služby

Tlačiarenské služby

Predmetom zákazky sú tlačiarenské, grafické a distribučné služby pre účely organizácií rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe rámcovej dohody, dohody o pristúpení k rámcovej dohode a písomnej objednávky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.

Návrhy a realizace grafických podkladů pro prezentaci firmy na veletrzích v letech 2017–2019

Návrhy a realizace grafických podkladů pro prezentaci firmy na veletrzích v letech 2017–2019

Předmětem zakázky je zpracování návrhů a realizace grafických podkladů pro prezentaci zadavatele na veletrzích v letech 2017 – 2019.

Tlačiarenské, grafické a s tým súvisiace služby pre UCM v Trnave

Tlačiarenské, grafické a s tým súvisiace služby pre UCM v Trnave

Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby, grafické služby a ďalšie služby súvisiace s tlačou monografií, odborných knižných publikácií, vysokoškolských učebníc, skrípt, študijných programov, zborníkov, časopisov, propagačných materiálov (vrátane CD), diplomov, obalov na diplomy, vysvedčení, poštových poukazov a iných tlačených výstupov v ...

Rámcová smlouva: Komunikační agentura pro realizaci marketingových a komunikačních služeb

Rámcová smlouva: Komunikační agentura pro realizaci marketingových a komunikačních služeb

Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických služeb realizovaných pro zadavatele na operativní bázi a komplexních služeb při tvorbě kreativních a mediálních strategií pro marketingové kampaně zadavatele, tj. průběžné poskytování jednorázových či opakujících se služeb v rámci marketingových a komunikačních činností zadavatele.

Propagační materiály na zahraniční veletrhy a výstavy 2017

Propagační materiály na zahraniční veletrhy a výstavy 2017

Grafický návrh a tisk katalogů a brožur v několika jazykových mutacích a výroba multimediálních nosičů s videoprezentací firmy určených pro prezentaci společnosti na zahraničních výstavách a veletrzích

Dodávky tiskovin a grafických prací

Dodávky tiskovin a grafických prací

Předmětem plnění zakázky jsou především příprava grafiky pro tiskoviny, počítačová sazba, předtisková příprava, kontrolní nátisky dodávky tiskařských a grafických výrobků, tiskový dozor. Dále jsou předmětem zakázky dodávky grafických úprav internetové prezentace zadavatele a jejich realizace, jazykové korektury, tvorba tabulek a grafů, info ...

(záznamy 1/25 z 244)  strana 1 / 10