Zajištění provozního servisu (facility management služeb) pro objekt IBC MSK
Zajištění provozního servisu objektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje.
Zajištění správy, provozu a údržby budovy čp. 2379 na ul. Žižkova, Karviná - Mizerov
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění správy, provozu a údržby budovy polikliniky na ulici Žižkova, č.p. 2379, v Karviné - Mizerově. Předmětem poskytovaných služeb je zajištění chodu recepce, havarijní a poruchové služby, provádění údržby (periodické revize, opravy, servisní práce, prohlídky ...
Provozování veřejných WC v Prostějově v letech 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je provozování veřejných WC v Prostějově na období 4 let. Provozováním veřejných WC se rozumí zejména: zajištění otevření či trvalé přítomnosti obsluhy veřejného WC v provozní době; zajištění úklidu toalet, včetně zařizovacích předmětů a vnitřních prostorů, doplňování hygienických potřeb; zajištění odvozu, odstranění nebo ...
Správa bytového fondu vo vlastníctve Mesta Zvolen 2022 - 2031
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy bytových domov, bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta.
Provádění údržbových prací a služeb v budovách a areálech Tepláren Brno a.s
Předmětem veřejné zakázky je provádění údržbových prací a služeb budovách a areálech Tepláren Brno a.s. (dále též jen „TB“) provádění nebo zajištění oprav a údržby DHIM (DKP), HIM a spotřebních předmětů nebo materiálu, kosení a údržba zeleně a venkovních zpevněných ploch v provozních areálech TB.
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování facility management služeb v rozsahu a v souladu s výzvou k podání žádosti o účast a zadávací dokumentací. S ohledem na hospodárnost a z důvodu složitosti a nutnosti koordinace různých částí plnění je veřejná zakázka zadávána vcelku, kompletní plnění je garantováno dodavatelem. Blíže Výzva k ...
Obstaranie údržby budov
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác: 1. Drobná údržba a opravy 1.1. maľby a nátery 1.2. stavebné práce 1.3. podlahy 1.4.rozvody elektrickej energie 1.5. izolatérske práce 1.6. oprava vonkajšej fasády 1.7.zámočnícke práce 1.8. stolárske práce 1.9. sklenárske práce 1.10. žalúzie a rolety
Zajištění provozně-technických činností a služeb pro NK ČR
Předmětem této veřejné zakázky na služby je uzavření rámcové dohody, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 2 ZD (dále jen „smlouva“ nebo „návrh smlouvy“), na základě které budou realizovány služby a činnosti pro NK ČR. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 ZD.
Správa a údržba bytových domů města Úvaly
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o technické správě nemovitostí, přičemž předmětem této smlouvy je poskytnutí služeb a souvisejících stavebních prací a dodávek podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je správa a údržba bytových domů.
Zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Předmětem této veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a 1 dodavatelem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na zajištění servisních služeb v areálu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Předmětem jednotlivých dílčích veřejných zakázek bude ...
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je poskytovat zadavateli tzv. facility management služby, tj. zajišťovat veškeré technické, administrativní a další činnosti potřebné pro zabezpečení řádného provozu budovy a v ní umístěných zařízení, jejichž podrobná specifikace je obsažena v přílohách této zadávací dokumentace, které jsou k řádnému provozu budovy a ...
Odborné zajištění služeb podatelny, dohledového centra, recepcí - 2020/0085
Předmětem plnění této veřejné zakázky je obsluha pracoviště podatelny, PCO, obsluha recepcí jednotlivých fakult a kolejí. Bližší specifikace v příloze č. 4 této zadávací dokumentace.
Prevádzka pohrebísk v meste Považská Bystrica
Predmetom zákazky je komplexné prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku v územnom obvode mesta Považská Bystrica, vrátane jeho integrovaných častí. Komplexným prevádzkovaním predmetu zákazky sa rozumie vykonávanie činností v súlade s platnými právnymi normami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Poptáváme správu bytového domu
Poptávám cenovou kalkulaci nebo ceník na správu bytového domu. Jedná se o novostavbu o 7 bytových jednotkách a třech nebytových. V Ulici SNP. Děkuji Předseda společenství bytového domu 5379 Petr Hoffmann
Servis a údržba technologií budov NZ - opakované zadání
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je poskytování servisu a údržby jednotlivých technologií budov Nemocnice Znojmo.
Poptávám rozúčtování spotřeby tepla
Poptávám cenovou nabídku na rozúčtování spotřeby tepla pro 8 bytových jednotek. Děkuji Vám.Pokorná Marie.
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování facility management služeb v rozsahu a v souladu s výzvou k podání žádosti o účast a zadávací dokumentací. S ohledem na hospodárnost a z důvodu složitosti a nutnosti koordinace různých částí plnění je veřejná zakázka zadávána vcelku, kompletní plnění je garantováno dodavatelem.
Úklidy a údržba IV. - Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Zajištění provozu hřbitovů na území Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu hřbitovů ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Zajištění provozu hřbitovů zahrnuje činnosti: údržba zeleně, zálivka, údržba cestní sítě, úklid a nakládání s odpadem, údržba kolumbárií a rozptylové loučky, zajištění hudby na rozptylové loučce, zajištění provozu a úklid WC údržba památníků a ...
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování facility management služeb v rozsahu a v souladu s výzvou k podání žádosti o účast. S ohledem na hospodárnost a z důvodu složitosti a nutnosti koordinace různých částí plnění je veřejná zakázka zadávána v celku, kompletní plnění je garantováno dodavatelem.
Zajištění služeb údržby
Předmětem plnění této VZ je zajištění služeb údržby v objektech zadavatele. Cílem realizace služeb údržby v objektech zadavatele jsou následující požadavky: -odpovídat za kontrolu a pravidelnou údržbu budovy, provozní údržbu v souladu s návody výrobců k obsluze a údržbě zařízení, -zajistit správu budov obsahující drobnou i mimořádnou údržbu, ...
Technická správa objektů Národní galerie v Praze
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spojených se zajištěním provozu a správou objektů využívaných Národní galerií v Praze, tj. údržba a servis technologických částí a systémů instalovaných ve všech objektech využívaných Národní galerií v Praze, řešení havarijních situací, zajištění revizí a preventivní údržby zařízení, drobné stavební ...
Udržiavacie stavebné práce
Predmetom zákazky Udržiavacie stavebné práce je uskutočňovanie bežných opráv a údržby v priestoroch v správe verejného obstarávateľa v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Havarijne opravy s 24 hod. dispecingom
Predmetom zákazky je uskutočňovanie havarijných opráv prvého zásahu (havarijná služba) v súčinnosti s nepretržitou 24 hodinovou pohotovostnou službou (dispečing).
Zajištění provozu tepelných zařízení 2020-2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb při zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení.