Riadenie a správa centrálneho registratúrneho strediska
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby pri riadení a správe centrálneho registratúrneho strediska pre Mestský úrad v Žiline na obdobie 12 mesiacov.
Poskytovanie služby – havarijná služba prvého zásahu
Havarijná služba prvého zásahu zahŕňa zabezpečovanie havarijnej služby prvého zásahu pre objekty, ktoré sú vo vlastníctve EU v Bratislave, za účelom odstránenia porúch, resp. za účelom zamedzenia vzniku ďalších škôd v objektoch v Košiciach. Podrobne popísané v súťažných podkladoch.
Drobné údržbářské práce v bytových jednotkách a bytových domech ve správě ÚMČ Brno - Starý Lískovec
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění drobných stavebně - montážních prací (ZTI, ÚT, Plyn, kanalizace, případně truhlářské práce). Stavebně - montážní práce mají charakter udržovacích prací za účelem oprav stávajícího stavu a vytvoření současného standartu bydlení.
Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN
Předmětem plnění je provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN.
Údržba a opravy bytů u pozemních objektů SPS v obvodu OŘ Ostrava 2022/2023 - oblast Olomouc
Opravné a udržovací práce na bytových jednotkách ve správě Správy pozemních staveb Oblastního ředitelství Ostrava pro oblast Olomouc. Jedná se o práce technického charakteru a činnosti spojené se správou budov a zařízení v majetku zadavatele k provádění údržby, oprav, odstraňování zjištěných závad a další související činnosti. Součástí budov ...
Poskytovanie služby - havarijná služba prvého zásahu
Havarijná služba prvého zásahu zahŕňa zabezpečovanie havarijnej služby prvého zásahu pre objekty, ktoré sú vo vlastníctve EU v Bratislave, za účelom odstránenia porúch, resp. za účelom zamedzenia vzniku ďalších škôd v objektoch EU v Bratislave a v Košiciach. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Údržba a starostlivosť o vodné prvky v meste Levice
Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na poskytnutie služieb, ktorej predmetom je údržba a starostlivosť o vodné prvky v meste Levice. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch tejto ...
Komplexné opravy, údržba a servis nehnuteľného a hnuteľného majetku v užívaní Slovenskej pošty, a.s.
Predmetom zákazky je zabezpečenie Komplexných oprav, údržby a servisu nehnuteľného a hnuteľného majetku v užívaní Slovenskej pošty, a.s., na obdobie 2023 až 2026, v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Operatívna údržba netechnologického majetku
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku : Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne ...
Provozní horské boudy Na Muldě
Předmětem této veřejné zakázky je správa horské chaty Na Muldě (dále jen "Mulda"), která je v majetku Univerzity Karlovy a správu vykonává UK FTVS, přičemž správou horské chaty Mulda je míněné komplexní zajištění všech potřeb a povinností spojených s ubytováním osob, a to potřeb a povinností administrativního charakteru a i materiálního ...
Zajištění správy a úklidu nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno Řečkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb pro zabezpečení správy a úklidu budovy Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese Terezy Novákové 62a, Brno vč. okolního prostředí budovy.
Zajištění správy sídla ústředí SPÚ včetně zajištění provozu kotelen a údržby budov
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pro Českou republiku jako vlastníka budovy č.p. 950 stojící na pozemku parc. č. 301/1 a budovy č. p. 1024, stojící na pozemku parc. č. 302/2, k. ú. Žižkov, obec Praha, včetně jejich součástí a příslušenství (dále jen „nemovitosti") a SPÚ jako uživatele s pověřením hospodařit s uvedenými nemovitostmi ...
Správa vybraných objektů MČ Praha 5
Předmětem veřejné zakázky je výkon správy objektů: - Ženské domovy - Radlická 2000/3 a Ostrovského 11/16 (jedná se o dva spojené domy) včetně zajištění poskytování recepce v objektu „Ženské domovy“, - nám. Kinských 741/6 a Elišky Peškové 741/17 (jedná se o jeden rohový dům), - Na Neklance 2534/15 a Braunova 2534/6 (jedná se o jeden rohový ...
Facility Management
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provádění facility managementu ve vybraných segmentech správy a údržby sídla Úřadu pro civilní letectví, K letišti 1149/23, Praha 6 Ruzyně. Služby budou poskytovány v níže uvedených oblastech: poskytování recepčních služeb; zajišťování ostrahy; zajišťování úklidových služeb; zajišťování ...
Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC v majetku zadavatele a zajištění služeb facility managementu vyplývající ze správy těchto objektů.
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provozování veřejných pohřebišť v Třebíči a v místních částech Slavice a Sokolí.
Zabezpečenie správy domu a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy domu nachádzajúceho sa na ulici Bojnická 19, 21, 23, 25 Bratislava. Podrobný opis je uvedený v Zmluve o výkone správy, ktorá tvorí prílohu č. 2. súťažných podkladov.
Zajištění provozování areálu Valdštejnské lodžie
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu areálu Valdštejnské lodžie v Jičíně po dobu 6 let. Provoz bude spočívat v zajišťování a provádění činností spojených s provozem a údržbou areálu, dále pořádání kulturních akcí a podpory cestovního ruchu v rozsahu stanoveném v přílohách této zadávací dokumentace, tak aby došlo k oživení areálu a ...
Poptáváme správcovské služby
Poptáváme správcovské služby. Výbor SVJ Praha 7 vyhlašuje výběrové řízení - správa objektu včetně příslušenství. Činžovní dům 7 podlaží vč. půdní vestavby (14 bytových jednotek), výtah, sklep, zahrada. Specifikace poptávky a kontakty v příloze. Své nabídky (smluvní podmínky, cena) zasílejte do 13.05.2022.
Provozování veřejných pohřebišť v Třebíči
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provozování veřejných pohřebišť v Třebíči a v místních částech Slavice a Sokolí.
Zajišťování provozu a poskytování pravidelného běžného servisu v centru BIOCEV
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné poskytování služeb spočívajících v kontinuálním zajišťování provozu a poskytování běžného servisu a pravidelném provádění běžné údržby v Biotechnologickém a biomedicínském centru AV ČR a UK ve Vestci (dále také „centrum BIOCEV“). Bližší specifikace v rámci ZD.
Výkon správy nebytových priestorov Majerníkova 60
Výkon správy nebytových priestorov
Bežné opravy a údržby bytov a bytových domov hlavného mesta
Predmetom zákazky sú bežné opravy, údržba v nehnuteľnostiach vo vlastníctve verejného obstarávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, servis bytov/bytových domov a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov v bytoch/bytových domoch vo vlastníctve verejného obstarávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, bližšie ...
Dynamický nákupní systém pro udržovací práce na bytových domech v městské části Brno-střed
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle § 138 a násl. ZZVZ pro účely zadávání dílčích veřejných zakázek na stavební práce spočívající v udržovacích pracích na bytových jednotkách ve vlastnictví zadavatele. Hlavními udržovacími pracemi se rozumí zejména opravy elektroinstalace, plynoinstalace, rozvodů ZTI, ...
Poskytování služeb facility managementu
Předmětem veřejné zakázky je poskytovat zadavateli tzv. facility management služby, tj. zajišťovat veškeré technické, administrativní a další činnosti potřebné pro zabezpečení řádného provozu budovy a v ní umístěných zařízení, jejichž podrobná specifikace je obsažena v přílohách této zadávací dokumentace, které jsou k řádnému provozu budovy a ...