Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb na „Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města v programovém období 2014 - 2020“. Projekty budou financovány z Operačních programů dotačního období 2014 – 2020, především z Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životního prostředí, OP ...
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Předmětem Veřejné zakázky je dle níže uvedených požadavků Zadavatele: • Zpracování zadávacích podmínek v souladu se ZVZ a/případně pravidly závaznými pro projekty kofinancované z ESIF (dále jen „Pravidla ESIF“); • Administrace a realizace odpovídajícího způsobu zadávacího řízení dle ZVZ; • Řádné ukončení zadávacího řízení včetně zkompletování ...
Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb na „Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města v programovém období 2014 - 2020“. Projekty budou financovány z Operačních programů dotačního období 2014 – 2020, především z Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životního prostředí, OP ...
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Předmětem Veřejné zakázky je dle níže uvedených požadavků Zadavatele: • Zpracování zadávacích podmínek v souladu se ZVZ a/případně pravidly závaznými pro projekty kofinancované z ESIF (dále jen „Pravidla ESIF“); • Administrace a realizace odpovídajícího způsobu zadávacího řízení dle ZVZ; • Řádné ukončení zadávacího řízení včetně zkompletování ...
FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků
Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a ...
FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků
Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a ...
Poskytování komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje při EU
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb Libereckému kraji v oblasti zastupování kraje při EU. Cílem poskytování služeb zastoupení by měla být participace na činnosti institucí Evropské unie, získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony, zapojení Libereckého kraje do projektů EU na ...
FSV UK - Poskytování poradenských služeb v oblasti získávání finančních prostředků
Předmětem plnění Zakázky je poskytování poradenství v oblasti získávání dotací v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména pak Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, příprava žádostí o finanční podporu, poskytování služeb dotačního managementu a ...
Podpora a realizace projektů Města Františkovy Lázně včetně administrace veřejných zakázek
- služby spočívající zejména ve zpracování žádostí o dotaci, zpracování projektů, realizaci projektů a zpracování změn projektů (podstatných i nepodstatných), administraci veřejných zakázek v rámci těchto projektů, a to včetně zpracování veškeré související dokumentace. Cílem zadavatele je získat dotace na projekty v hodnotě 200 000 000,-Kč.
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Předmětem Veřejné zakázky jsou dle níže uvedených požadavků Zadavatele: 1. Aktivity kategorie A - Poskytnutí odborných služeb za účelem nastavení jednotného prostředí pro zajištění dotačního managementu a supervize projektů na UK spolufinancovaných z ESIF spadajících do předmětu této rámcové smlouvy (viz vymezení dále). 2. Aktivity kategorie B - ...
Služby poradenskej, právnej a technickej asistencie na talianskom trhu
Predmetom zákazky sú poradenské služby a právna a technická asistencia pri príprave, realizácii a implementácii medzinárodných projektov, ktoré realizuje resp. plánuje realizovať verejný obstarávateľ v Talianskej republike. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění financování projektu Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - zajištění financování projektu "Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara - II" či některé z jeho dílčích stavebních částí, a to včetně veškerých služeb spojených s přípravou, získáním a následnou administrací příslušné dotace či jiné finanční subvence. Předmětný projekt je ...
Podpora a realizace projektů Města Františkovy Lázně včetně administrace veřejných zakázek
- služby spočívající zejména ve zpracování žádostí o dotaci, zpracování projektů, realizaci projektů a zpracování změn projektů (podstatných i nepodstatných), administraci veřejných zakázek v rámci těchto projektů, a to včetně zpracování veškeré související dokumentace. Cílem zadavatele je získat dotace na projekty v hodnotě 200 000 000,-Kč.
Technická pomoc pri projektoch pre programové obdobie 2014 - 2020
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej pomoci pri projektoch pre programové obdobie 2014 - 2020. Jedná sa o projekty spolufinancované z Kohézneho fondu, ktoré sú zaradené do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020, prípadne iné projekty spolufinancované z iných fondov EÚ. Ide o poskytovanie nasledovných služieb: - ...
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Předmětem Veřejné zakázky je dle níže uvedených požadavků Zadavatele zpracování: • Zpracování kompletních projektových žádostí ve vztahu k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) v následujících okruzích: • OP VVV PO2 – příprava a vytvoření systémového celouniverzitního projektu v rámci „strategické“ výzvy PO2 ...
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF)
Zadavatel je veřejnou vysokou školou. Zadavatel je oprávněným žadatelem v relevantních operačních programech a komunitárních programech. Za účelem strategické přípravy UK na programové období 2014 – 2020 bude nezbytné připravit následující dokumenty a vykonat následující činnosti: Strategický plán rozvoje vysoké školy ("SPR"), který bude ...
Technická asistence při veřejnosprávní kontrole na místě v programech EHP a Norských fondů 2009-14
Účelem této veřejné zakázky je pro Zprostředkovatele programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-14 (odb.58 Ministerstva financí ČR) zajistit odbornou technickou asistenci při provádění veřejnosprávní kontroly na místě v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů provádět ...
Hodnotitelé a experti oblasti intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Posuzování a hodnocení žádostí o poskytnutí dotace, které byly podány v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu – 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Jedná se o žádosti podané v návaznosti na výzvy, které ŘO IOP v rámci oblasti intervence vypisuje, kde základním principem schválení žádosti o dotaci je ...
Poradenské služby pre oblasť verejného obstarávania
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb poradenských služieb pre oblasť verejného obstarávania, spočívajúce v komplexnej realizácií postupov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v rámci projektov z fondov EÚ, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a poskytnutie konzultačných služieb k predmetu zákazky. Externá ...
Poradenské služby v rámci strukturálních fondů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenských služeb v oblasti čerpání podpory ze strukturálních fondů Evropské unie. Služby budou poskytovány v následujících 7 letech po zadání zakázky vybraným uchazečům dle požadavků zadavatele.
Poradenské služby v rámci strukturálních fondů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenských služeb v oblasti čerpání podpory ze strukturálních fondů Evropské unie. Služby budou poskytovány v následujících 7 letech po zadání zakázky vybraným uchazečům dle požadavků zadavatele.
Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie OP Doprava 2007-2013
Predmetom zákazky je poskytovanie poradenských služieb v oblasti implementácie OP Doprava a prípravy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v gescii MDVRR SR ako Riadiaceho orgánu v programovom období 2007 2013 ako aj v programovom období 2014 2020.
Poradenské služby v rámci strukturálních fondů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenských služeb v oblasti čerpání podpory ze strukturálních fondů Evropské unie. Služby budou poskytovány v následujících 7 letech po zadání zakázky vybraným uchazečům dle požadavků zadavatele.
Poradenské služby v rámci strukturálních fondů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenských služeb v oblasti čerpání podpory ze strukturálních fondů Evropské unie. Služby budou poskytovány v následujících 7 letech po zadání zakázky vybraným uchazečům dle požadavků zadavatele.
Poradenské služby v rámci strukturálních fondů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poradenských služeb v oblasti čerpání podpory ze strukturálních fondů Evropské unie. Služby budou poskytovány v následujících 7 letech po zadání zakázky vybraným uchazečům dle požadavků zadavatele.