Zajištění redundantní komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění redundantní komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb pro datové centrum ČSÚ v sídle ČSÚ a záložní datové centrum ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v ...
Cloudové a hostingové služby pro ISPOP a EnviHELP od 08/2021
Předmětem plnění veřejné zakázky (v souladu s kompletními přílohami ZD) jsou služby popsané v Příloze č. 7 Zadávací dokumentace: • Služba bezpečnost prostředí - KL001 • Služba technického provozu a poskytování virtuální infrastruktury - KL002 • Služba provozu Call Centra - KL003 • Služba převzetí provozu - KL004 • Služba předání provozu - KL005 • ...
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček - rozšíření
Pokračování v digitalizaci poutního areálu Svatý Kopeček a rozšíření výstupů digitalizace, a to jak rozšíření stávajících výstupů digitalizace, tak digitalizace dalších předmětů. Součástí plnění je též poskytnutí servisních služeb včetně hostingu k dokončenému dílu (části díla webová aplikace pro práci s prostorovými daty), a to po dobu 6 let.
Hosting a správa ekonomických systémů Pohoda a Pamica
Předmětem zadávacího řízení je zajišťování servisních služeb a webhostingu pro ekonomické systémy Pohoda a Pamica včetně zajištění SQL serveru. Servisními službami se rozumí programátorské a konzultační služby související s provozováním ekonomických systémů, jejich údržbou, konfigurací a odstraňováním chyb, s cílem zajištění jejich řádného chodu. ...
Tvorba a provoz webové platformy města Brna opakované řízení
Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření Platformy pro weby města Brna, tedy systému pro správu obsahu webů, na které bude možno vytvářet nové weby a migrovat stávající. Součástí předmětu Veřejné zakázky je rovněž Provoz, Podpora a Údržba, jakož i Rozvoj Platformy. Jako první projekt bude v rámci předmětu Veřejné zakázky spuštěn a provozován nový ...
Vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad
Predmetom zákazky je vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad a zabezpečenie udržateľnej prevádzky vytvoreného webového sídla vrátane údržby a technickej podpory počas životného cyklu webového sídla obdobia 48 mesiacov, v členení: a) vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad, b) zabezpečenie prevádzky webového sídla počas životného ...
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček a tvorba digitálního obsahu
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček a tvorba digitálního obsahu pro nové digitální aplikace a expozice. Součástí plnění je též poskytnutí servisních služeb včetně hostingu k dokončenému dílu, a to po dobu 6 let.
Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej služby elektronického systému formou hostingu a outsourcingu za účelom vytvorenia systému zo strany poskytovateľa na jeho vlastné náklady špecificky pre objednávateľa, pri zabezpečovaní prevádzky, správy a údržby elektronického systému, vrátane odovzdania systému a udelenia práv duševného vlastníctva po ...
Rozšíření současného multiportálu Liferay o Kariérní web
Zadavatel požaduje rozšíření provozovaného multiportálu o novou funkcionalitu Kariérního webu.
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček a tvorba digitálního obsahu pro nové digitální aplikace
Předmětem veřejné zakázky je digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček a tvorba digitálního obsahu pro nové digitální aplikace a expozice. Součástí plnění je též poskytnutí servisních služeb včetně hostingu k dokončenému dílu, a to po dobu 6 let.
Zajištění komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad.
Zajištění redundantní komunikace, prezentace a datového přenosu výsledků voleb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění redundantní komunikační infrastruktury pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb pro Český statistický úřad.
Cloudingové a hostingové služby pro informační systémy ISPOP a EnviHELP - II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění cloudingových, hostingových a datových služeb pro zajištění provozu technologické platformy informačních systémů ISPOP a EnviHELP v období let 2018 – 2021 (36 měsíců od účinnosti smlouvy) dle specifikace uvedení v zadávací dokumentaci.
Hosting technickej a systémovej infraštruktúry
Predmetom verejného obstarávania je zákazka na obstaranie služby Hosting technickej a systémovej infraštruktúry (ďalej len hostingové služby) pod čím verejný obstarávateľ rozumie poskytnutie a prevádzku kompletnej hardvérovej infraštruktúry a systémového softvéru pre prevádzku dvoch aplikačných softvérových infraštruktúr: -Informačného systému ...
Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.
Hosting Drupal aplikací ČT
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozní infrastruktury pro provozování redakčního systému Drupal, jeho kompletní správa, optimalizace aplikace z hlediska nároků na HW a rychlost odbavování požadavků uživatelů. Aplikační cloud umožní přizpůsobení se aktuálním provozním požadavkům (provozní špičky, průběžné narůstání zátěže – např. ...
Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.
Vytvoření a správa integrovaného webu SFŽP ČR
Vytvoření integrovaného webu SFŽP ČR sestávajícího z šesti webových prezentací, jejich správa, technická podpora, webhosting a následný rozvoj dle požadavků zadavatele.
Vytvoření datového centra VZP ČR formou pronájmu II
Předmětem veřejné zakázky je poskytování „housingových“ služeb, spočívajících zejména v umístění vlastních racků a souvisejících IT zařízení zadavatele (dále též jen „ICT zařízení Zadavatele“) v datovém centru uchazeče (dále též jen „DC uchazeče“ nebo též jen „DC“), zajištění specifických parametrů těchto služeb a poskytování související technické ...
Zajištění hostingu webu a jeho správy, facebookové reklamy a dodání reklamního kreditu na Facebooku
Předmětem veřejné zakázky je zajištění hostingu pro webové stránky mediální kampaně www.hatefree.cz a jejich správy, dále pak dodání reklamního kreditu na sociální síti Facebook a správa této reklamy. Veřejná zakázka je součástí projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který je z 80 % financován Norskými fondy a EHP a z 20 % státním ...
Dodávka a implementace řešení Webových prezentací LČR vč. objednávkového systému
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění kompletního řešení aplikací a webových prezentací LČR včetně zajištění jejich provozu formou hostingové služby odpovídajícího požadavkům na funkcionality, výkonnost a dostupnost a dalším parametrům definovaným v zadávací dokumetaci.
ICT hosting cloudových služeb a datová konektivita
ICT hosting cloudových služeb a datová konektivita
Dodávka a údržba aplikačního programového vybavení, včetně poskytování hostingu
a) Zadavatel v souvislosti s ukončením platnosti stávající smlouvy na aplikační vybavení pro potřeby Správy KRNAP požaduje zajištění nového systémového vybavení. b) Předmětem plnění je dodávka aplikačního programového vybavení. c) Předpokládaná doba platnosti smlouvy je 5 let.
Datacentrum Rondel
Cílem je vybudovat datové centrum RONDEL a poskytovat jeho služby na trhu například , hosting fyzických serverů, hosting virtuálních serverů, poštovní služby (e-mail), webhosting, housing serverů. Předmětem zakázky je především dodávka vybavení pro datacentrum RONDEL: strojů a zařízení - klimatizačních a VZT zařízení, datových rozváděčů, řešení ...
Datacentrum Rondel
Cílem je vybudovat datové centrum RONDEL a poskytovat jeho služby na trhu například , hosting fyzických serverů, hosting virtuálních serverů, poštovní služby (e-mail), webhosting, housing serverů. Předmětem zakázky je především dodávka vybavení pro datacentrum RONDEL: strojů a zařízení - klimatizačních a VZT zařízení, datových rozváděčů, řešení ...