Poptáváme naprogramování webu
Poptáváme naprogramování webu pro vkládání inzerátů s administrací.
Technologické povýšení ochrany vnějšího perimetru
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení 2 ks firewallu ze stávajícího řešení Fortigate 500E na nové HA (vysoká dostupnost) řešení v sídle zadavatele včetně podpory výrobce v režimu 24x7 na dobu 5 let jako obměna stávající technologie určené k ochraně vnějšího perimetru.
Poskytování podpory k duševnímu vlastnictví OpenText (MicroFocus)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb systémové podpory a subskripcí produktů OpenText (MicroFocus) na 48 měsíců.
Zabezpečení komunikačních sítí IKEM
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení komunikačních sítí IKEM (LAN a WLAN) a zvýšení jejich odolnosti proti vzrůstajícím kybernetickým hrozbám včetně podpory na 60 měsíců. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Zajištění odborných služeb při vývoji, rozvoji  a provozu IS - Rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování konzultační podpory pro zajištění odborných služeb při vývoji, rozvoji a provozu informačních systémů Policie ČR.
Zajištění provozu, údržby a rozvoje agendového informačního systému pro národní dotace - AIS MPO
• dlouhodobý pronájem „Cloud HW“ pro provoz produkčního prostředí AIS MPO, • migrace provozovaného AIS MPO ze stávajícího do nově zřizovaného prostředí, • provoz a dostupnost produkčního prostředí AIS MPO, • zajištění kybernetické bezpečnosti AIS MPO, • administrace aktuálně ...
DNS - Poskytování služeb pro potřeby NRB; Kategorie 1: Služby v oblasti IT
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému s názvem „DNS - Poskytování služeb pro potřeby NRB“. V rámci zavedení DNS Zadavatel vymezuje a zavádí 1. kategorii tohoto DNS, a to “Služby v oblasti IT” (“Kategorie 1”). V rámci této kategorie budou zadávány veřejné zakázky spočívající v zajištění externích odborných IT ...
Podpora platformy FileNet P8
Účelem této VZ je zajištění poskytování podpory platformy FileNet tak, aby byla zaručena kvalita a chod provozu SW a HW pro platformy FileNet. Předmětem této VZ je závazek dodavatele poskytovat / zajistit poskytování platformy FileNet.
Obnova zálohovací infrastruktury a zálohovacího SW ČÚZK
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: o dodání zálohovacího SW na 5 let včetně záruky na funkčnost SW po stanovenou dobu o dodání HW potřebného pro provoz řešení s uvedeným zálohovacím SW s pětiletou zárukou za jakost o dodání 2 ks deduplikačních jednotek (každá do jednoho datového centra Zadavatele) s pětiletou zárukou za ...
Jednotná komunikační sběrnice a API management
Cílem této veřejné zakázky je automatizovaně a z jednoho místa sdílet data a metadata informačních systémů (dále jen „IS“), která umožní elektronizovat procesy uživatelů IS a tím zefektivnit práci s dokumenty a jejich metadaty. A tím automatizovat procesy, které ve stávající situaci uživatelé IS zadávají manuálně. Cílem je současně minimalizovat ...
Servisní podpora a udržitelný rozvoj ekonomicko-provozního systému VŠCHT Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v rámci servisní podpory a udržitelného rozvoje ekonomicko-provozního systému Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu a dle požadavků stanovených v zadávacích podmínkách. Technické podmínky jsou v podrobnostech popsány v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Vzor smluvních ...
SÚKL VZ08/2023 - Zajištění technické podpory výrobce Red Hat
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování komplexní technické podpory maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Red Hat, blíže specifikovaných v čl. 3.4 zadávací dokumentace, které je zadavatel oprávněn užívat.
Podpora Firewallů Checkpoint, F5 a Flowmon systému II
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění maintenance (podpory výrobce) stávajících aktivních prvků datové sítě Checkpoint, F5 a Flowmon a servisní podpory pro náhlé závady na HW a SW spojené s provozem těchto zařízení v síti zadavatele. Bližší specifikace je obsažena v přílohách závazného návrhu ...
Rámcová dohoda na dodávky externích kapacit pro vývojový Framework Oracle APEX
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. Předmětem plnění rámcové dohody je závazek poskytovatele poskytovat služby v oblasti technologií Oracle Application Express, a to prostřednictvím svých kvalifikovaných IT specialistů na pozici konzultantů nebo programátorů.
FN Motol - Servis Nemocničního informačního systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb maintenance, podpory provozu, servisu a rozvoje nemocničního informačního systému - moduly pracovišť komplementu.
Zajištění provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2023+
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb provozu a rozvoje aplikační infrastruktury a služeb na MZe. Předmětem služeb je zejména správa a provoz: a) Produkčních, developerských, akceptačních a testovacích portálů zadavatele, b) Produkčních, developerských, akceptačních a testovacích registrů zadavatele.
Dodávka Systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vývoj, implementace, integrace a testování nového IS VAK, který bude splňovat požadavky odboru hlavního architekta eGovernmentu MV a požadavků plynoucích z legislativy, jak agendové, tak týkající se informačních systémů veřejné správy a kybernetické bezpečnosti. Dále se jedná o naplnění nového systému ...
Podpora a rozvoj ISMP-POVS v letech 2023-2027
Předmětem veřejné zakázky je podpora a rozvoj systému ISMP-POVS (Poskytování služeb podpory Informačního systému městské policie - podpora organizace a výkonu služby) podle požadavků pracovníků MP HMP s cílem zajistit provoz ISMP-POVS a pokračovat ve zvyšování úrovně digitalizace procesů Městské policie HMP.
Poskytování konzultačních služeb a služeb programového řízení
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování konzultačních služeb a služeb programového řízení programu Fénix zajišťovaných osobně a přímo odbornou osobou - programovým manažerem - která bude v rámci Zadávacího řízení prokazovat technickou kvalifikaci, a která bude hodnocena. Rozsah a podmínky poskytování Služeb jsou uvedeny v ...
Upgrade systému EKG MUSE
Předmětem veřejné zakázky je upgrade informačního systému EKG MUSE, výrobce GE Healthcare, konkrétně MUSE verze 8 na verzi MUSE NX. Předmětem je instalace systému, zprovoznění, odzkoušení a napojení do NIS IKEM. Zadavatel předpokládá připojení a komunikaci všech provozovaných přístrojů a zařízení do systému, jako dosud. Součástí předmětu plnění ...
Rekonstrukce TR 110/22 kV Praha - Měcholupy, dodávka nového řídicího systému
Předmětem plnění této zakázky je dodávka řídicího systému včetně poskytnutí příslušných licencí (SW), instalaci řídicího systému (SW), dodávku nezbytného HW pro provoz řídicího systému včetně zajištění šéfmontáže při instalaci HW, zajištění školení uživatelů v rozsahu dvou samostatných školení v místě plnění. Podrobné informace v ZD.
Systém pro jednotnou správu koncových zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodání: a) systému pro jednotnou správu koncových zařízení (dále také jako "systém UEM"); b) licence k systému UEM, která bude umožňovat užití, bez jakéhokoliv místního či funkčního omezení, nejméně 1000 uživatelům současně, přičemž ke každému uživateli půjde současně připojit nejméně 5 koncových zařízení, ...
SÚKL VZ05/2023 - Technická podpora, maintenance, load balancerů F5 BIG IP i5800 a i2600
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování komplexní technické podpory a údržbu výrobce v souvislosti s užíváním produktů F5 BIG IP i5800 a i2600 a držitelem licencí k SW souvisejícímu s těmito load balancery, které je zadavatel oprávněn užívat.
Licence VMware 2023-2026
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licencí SW VMware. Užívací práva ke všem požadovaným programovým produktům musí být poskytnuty k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení požadovaného účelu smlouvy na plnění veřejné zakázky, kterým je zajištění právně bezvadného užívání SW VMware v prostředí ČEPS.
Podpora ASW AIP SAFE - Workflow účetních dokladů a sestav a OptiArchiv
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat/zajistit poskytování podpory VZP SAFE systému jako celku i jeho jednotlivým aplikacím, komponentám a modulům. Podpora sestává z poskytování: a) Systémové podpory Vývojově-provozní platformy VZP SAFE. b) Aplikační podpory, tj. podpory: • ASW LUDS - Likvidace účetních dokladů a ...