Dodávka softvérových licencií pre grafovú databázu Neo4J alebo ekvivalentu
Predmetom zákazky je dodanie softvérových licencií grafovej databázy Neo4J alebo ekvivalentu pre zabezpečenie IS MetaIS v období 3 kalendárnych rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, a to v nasledujúcich parametroch: počet serverov inštalácie: 3 počet CPU jadier každého servera: 4
Mobilní datová centra pro umístění ICT technologií z vymístění Olšanská 4
Předmětem plnění je dodávka a instalace 2 ks mobilních kontejnerových datových center definovaných jako trvale bezobslužná pracoviště. Specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření smlouvy. Smlouva bude uzavřena s jedním ...
Přístupové domény Internetu MO
Poskytnutí softwarových licencí a podpora poskytnutých softwarových licencí.
Zajištění technické podpory DMS VoZP ČR na 48 měsíců
Předmětem plnění této VZ je zajištění technické podpory DMS VoZP na 48 měsíců.
Servis na údržbu hardware a systémového software ZOS
Předmětem veřejné zakázky na služby je zabezpečení nepřetržité funkčnosti zařízení a systémových software zadavatele, které jsou nezbytným základem pro systém řízení provozu zdravotnického operačního střediska. S vybraným dodavatelem bude uzavřena Servisní smlouva. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 3 ZD. ...
Obnova síťových prvků ČTÚ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace síťových prvků LAN a Wifi s přenesením současného nastavení a dat dosud využívaných síťových prvků v sídle zadavatele, včetně dodávky nástroje pro správu síťové infrastruktury a nástroje pro monitorování síťové infrastruktury. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v ...
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček a tvorba digitálního obsahu
Digitalizace poutního areálu Svatý Kopeček a tvorba digitálního obsahu pro nové digitální aplikace a expozice. Součástí plnění je též poskytnutí servisních služeb včetně hostingu k dokončenému dílu, a to po dobu 6 let.
Vytvoření zálohovacího systému pro práci s objekty Active directory a Exchange
Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwarových licencí pro vytvoření komplexního zálohovacího redundantního prostředí na bázi stávajících provozovaných řešení na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a ...
Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR 2019
Předmětem tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku kompletního řešení výpočetního clusteru, včetně záruky zahrnující technickou podporu, podle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, zejména v její příloze č. 1 (Technická dokumentace - specifikace požadovaného plnění) a příloze č. 2 ...
Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace
Předmětem veřejné zakázky pořízení informačních a komunikačních technologií, jejich implementace do stávajícího systému vč. záručního servisu a technická podpora, helpdesk, maintenance/subscription, upgrade a update a rozšířený servis dodaného řešení.
Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nemocničních informačních systémů včetně návazných agend a zajištění servisních služeb.
Ekonomický informační systém
Předmětem veřejné zakázky je zpracování ekonomicko-organizačního projektu, dodávka jednotného ekonomického informačního systému (dále jen „EIS“), provedení instalace tohoto systému na infrastruktuře zadavatele, jeho nasazení do provozu a to nejprve do zkušebního a následně do produkčního provozu, podpora tohoto provozu a další rozvoj EIS, a to dle ...
Software – nákup licencí a užívacích práv
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávání software – nákup licencí či užívacích práv v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen taktéž vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Obecné požadavky: - SW musí mít technickou podporu od výrobce - SW musí nativně podporovat ...
Implementácia a nasadenie management dashboardu ŽSK pre efektívne riadenia úradu ŽSK a jeho OvZP
Predmetom zákazky je zavedenie prezentačnej vrstvy údajov (Management dashboard), ktorá využíva dáta evidované v jednotnom ekonomickom informačnom systéme zavedenom na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK) a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP). Zámerom ŽSK je riadený prístup k informáciám bez potreby prístupu ...
Dodávka systému zálohování a archivace na ČZU v Praze
Předmět plnění je dodávka systému zálohovaní a archivace rozsáhlého prostředí informačních systémů na České zemědělské univerzitě v Praze.
Zabezpečenie prevádzky, údržby a aktualizácie centrálnych informačných systémov CRŠ a CRZ
Ide o prevádzku pôvodných počítačových programov umiestnených na www.portalvs.sk, ako aj rozširovanie a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby, ktorých autorom je záujemca. Prevádzka a údržba sa týka aplikácií Centrálny register študentov a Centrálny register zamestnancov. Aplikácie používajú všetky vysoké školy ...
Monitoring pro kritickou informační infrastrukturu AIS SE
Předmětem je nákup HW a SW pro zajištění interní kybernetického dohledu nad provozem kritické informační infrastruktury AIS SE a podpora na dodaný HW a SW na období 36 měsíců.
Servis hardware ADIS 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění servisu hardware, na kterém je provozován Automatizovaný daňový informační systém jehož Seznam servisovaných zařízení je specifikován v Příloze č. 3 ZD. V rámci servisu hardware ADIS budou prováděny následující činnosti: - servisní zásahy, na základě nahlášení zadavatelem, jejichž výsledkem bude plně ...
Pořízení komplexního systému SIEM
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace komplexního systému, zajišťující monitoring, sběr, centrální ukládání, management, zabezpečení a vyhodnocování provozních a bezpečnostních událostí (logů) a korelovaných událostí vč. incidentů ze sítě, serverů, databází, aplikací, pracovních stanic a dalších zdrojů v prostředí Ústřední ...
Nové funkce IS města Čelákovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.
Komplexný Informačný systém pre záchranárov
Predmetom tejto zákazky je súbor viacerých vzájomne prepojených programov (modulov), ktoré budú slúžiť verejnému obstarávateľovi na elektronizáciu Záznamu o zhodnotení zdravotného stavu osoby, komplexnú evidenciu výjazdov záchrannej zdravotnej služby s možnosťou posielania výjazdov do ezdravia, manažment liekov a ŠZM a vykazovanie dávok do ...
Návazná podpora CVS
Návazná podpora CVS na 1. pololetí 2020 s vyhrazenou změnou prodloužení podpory do konce roku 2020. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v následujících přílohách této zadávací dokumentace: Příloha č. 1 ZD – Popis prostředí CVS pro maintenance ...
Doplnění stávající diskové infrastruktury
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komponent (vč. dodávky nutného software a registrace licence), včetně instalačních a konfiguračních prací, jejich otestování, uvedení do provozu, proškolení obsluhy a následné zajištění poskytnutí záruky výrobce na dodané komponenty (hardware, software, licence) vč. poskytovaní záručního servisu v rámci ...
Doplnění kapacity diskových polí DC
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka rozšíření stávajících diskových polí Zadavatele. Jedná se o rozšíření diskových polí HPE 3PAR StoreServ 8200 a HPE 3PAR StoreServ 8400. Součástí dodávky jsou i tyto související služby: • aktualizace firmware diskových polí a činnosti nezbytné k provedení instalace rozšiřujících komponent za plného ...
Zajištění podpory provozu IS ARES
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění podporu provozu IS ARES. Zajištěním podpory provozu se rozumí, zajištění uživatelské podpory, podpory při provozování a údržbě, a to v souladu se zajištěním níže uvedených činností: a) Podpora datové aktualizace IS ARES; b) Podpora provozu webové prezentace IS ARES ve veřejné i neveřejné části; c) Správa, ...