Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov
V súvislosti s vykonávaním článku 15 smernice o tabakových výrobkoch (2014/40 / EÚ) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách na zriadenie a prevádzkovanie systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov je DataCentrum zodpovedné za vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov na sledovanie ...
Aplikační Cloud pro redakční systém Drupal
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby provozu specializovaného aplikačního cloudu pro redakční systém Drupal a případné další internetové aplikace ČRo. Součástí služby je poskytnutí HW infrastruktury dimenzované a optimalizované na požadovaný provoz aplikací, administrace této infrastruktury, správa nezbytného SW prostředí, zajištění ...
UTB – Softwarové vybavení pro studenty se specifickými potřebami
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a následné aktualizace softwarového vybavení do individuální studovny Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která slouží studentům se specifickými potřebami.
Dynamická lokalizace dopravních informací v různých datových formátech
Zadavatel požaduje rozšíření funkcionality NDIC o provoz SW služby, která bude provádět obousměrný překlad mezi níže uvedenými lokalizačními systémy. Tak bude možné rozšířit stávající dopravní informace poskytované prostřednictvím NDIC dalším odběratelům o další způsoby lokalizace dopravních informací a tím přispět k větší otevřenosti a celkové ...
Nový Backup server
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh, dodávka, instalace a implementace nového systému zálohování na hardwarové platformě Intel s primárním zálohováním do diskového úložiště a selektivním zálohováním do páskové knihovny. Nově dodaný systém musí beze zbytku vyhovovat požadavku zadavatele při dodržení podmínek stanovených touto zadávací ...
Dodávka virtualizační platformy pro FEL
Předmětem veřejné zakázky je dodávka virtualizační platformy pro FEL. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Bližší informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
ČSSZ - Posílení datového úložiště - 2018
dodávka HW - rozšíření výpočetní, diskové a zálohovací kapacity v datovém úložišti zadavatele při zachování dosavadních investic
Pořízení HW a SW maintenance
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí maintenance k hardwarovým a softwarovým produktům a softwarové subskripce.
RUK – ÚVT –  Dodávka diskových polí pro Ekonomický informační systém Univerzity Karlovy
Předmětem tohoto otevřeného nadlimitního zadávacího řízení je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku a instalaci dvojice diskových polí pro provozování centralizovaného ekonomického informačního systému. Součástí nabídky a dodávky jsou zároveň čtyři fibre channel přepínače pro propojení polí se servery a pro propojení lokalit. ...
Soubor bezpečnostních opatření proti nežádoucím aktivitám v síťovém prostředí Nemocnice Tábor, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky (hardware a software) a poskytnutí souvisejících IT služeb vymezená ve dvou samostatných částech: Dovybavení datového centra NEMTA (Switche, Storage, Servery) jako část 1 a Zabezpečení LAN NEMTA (pro ochranu integrity komunikačních sítí) jako část 2 v požadovaném množství a kvalitě, jako ...
Zajištění servisní podpory IS HR VEMA centralizované pro Ministerstvo zdravotnictví a všechny OSS
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. zajištění provozuschopnosti IS, poskytování technické podpory 2. údržba systému, dodržení stanovených SLA parametrů; 3. práce na objednávku dle ceníku prací na základě požadavků objednatele; 4. průběžné provádění update a legislativního update, upgrade a legislativního upgrade ve vazbě na aktuálně ...
Informační systém pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI - rozvoj, nové vyhlášení
Dodávka technického zhodnocení Informačního systému pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI (dále "IS KOPR") včetně implementace a následná technická podpora IS KOPR (poskytovaná po realizaci technického zhodnocení). Zadavatel požaduje dodání veškerého potřebného hardware, software - včetně zdrojových kódů, dokumentace a služeb ...
Dodávka komplexního systému SIEM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komplexního systému zajišťujícího monitoring, sběr, centrální ukládání a vyhodnocování bezpečnostních událostí ze sítě, serverů, databází, aplikací a dalších zdrojů v prostředí DP (dále jen „SIEM“ či „Systém“). Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
Zvýšení bezpečnosti prostředků ICT a dostupnosti IT služeb, opakované zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka infrastruktury, technologií a aplikací pro rozšíření datových center ERÚ a zajištění služeb servisní podpory na stávající i nové technologie. Vybraný Dodavatel zároveň zajistí řízení informační bezpečnosti v provozu systémů a technologií v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti ...
Technická podpora serverů a diskových polí HP 2019
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory hardwaru a softwaru pro centrální servery, disková pole a související zařízení centrálního stupně informačních systémů PČR ve dvou lokalitách, a to v Praze 6, Bubenečská 20 a Praze 7, Strojnická 27.
Zajištění licenčního programu Microsoft
Předmětem plnění Veřejné zakázky je zajištění licenčního programu od společnosti MICROSOFT Inc. a jejich autorizovaných zástupců
Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro Nemocnici Litoměřice, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení aplikačních komponent pro správu uživatelských účtů a identit (dále jen „Identity management“) včetně funkcionality pro automatizované přihlašování SSO, pro správu žádanek a procesních žádostí a dále pro správu vybraného majetku do prostředí Nemocnice Litoměřice, a. s., a to včetně nedílně ...
Dodávka, implementace a podpora nástroje pro Log Management
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, implementace a následná podpora a údržba nástroje Log Management s cílem pokrytí informačních systémů? a koncových prvků zadavatele (ČTÚ), a tím získáni? přehledu o činnostech, pomocí sběru, zpracování, archivace a analýzy logů / záznamů z těchto systémů. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou ...
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému
Opis položiek predmetu zákazky: Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov: - Logický celok 1: Palubný počítač HW, palubný počítač SW - Logický celok 2: Tlačiareň papierových cestovných lístkov s čítačkou BČK, čítačkou EMV kariet a čítačkou 2D kódu - Logický celok 3: Komunikačná jednotka - Logický celok 4: Základňa k ...
Pořízení modulárního systému pro energetický management
Náplní veřejné zakázky je tvorba moderního modulárního grafického informačního systému pro energetický management, spojujícího výhody databázových a grafických systémů.
Nástroj pro podporu řízené dokumentace a oběhu dokumentů a Portál zaměstnance
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení aplikačních komponent document management systému a portálu zaměstnance do prostředí Nemocnice Litoměřice, a. s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení uživatele, dodání licencí a zpracování ...
Vybudování digitálního specializovaného a bezpečnostního archivu
Předmětem veřejné zakázky je nákup digitálního specializovaného a bezpečnostního archivu. Zadavatel požaduje dodání komplexního modulárního řešení informačního systému zajišťujícího dlouhodobé a důvěryhodné ukládání a správu dokumentů v digitální podobě prohlášených za archiválie ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ...
Rozvoj a servisní podpora VITAKARTA ONLINE
Předmětem této zakázky je provádění technické podpory a rozvoje informačního systému VITAKARTA ONLINE (dále též „VTK“). Technická podpora a rozvoj zahrnují: a) Servisní podporu; b) Údržbu; c) Rozvoj; a d) Služby převzetí a předání VTK do a z technické podpory.
Videoinspekční systém
Pr?edme?tem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku videoinspekčního systémů pro snímání železničního kolejového roštu, která je složena ze souboru hardware a software. Součástí je předmětu je i implementace, montáž a zprovoznění systému.Podrobný rozsah pr?edme?tu ver?ejné zakázky a technické podmínky je v zadávacích podmínkách.
Portál MOJE daně včetně integrační platformy
Předmětem plnění veřejné zakázky je: vypracování detailní analýzy požadavků na Portál MOJE daně a související služby; pořízení, vývoj a implementace SW pro Portál MOJE daně a integrační platformy ESB včetně návaznosti na další definované systémy; návrh designu Portálu MOJE daně a realizaci služeb UX; dodávku, instalaci a konfiguraci HW pro Portál ...