Licence pro integrační platformu projektu Zlatokop
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení až 600 licencí typu Concurrent User k software InterSystems Ensemble, dále uzavření rámcové dohody na pořízení až 100 licencí typu Concurrent User k software InterSystems Ensemble pro vývojové a testovací účely a zajištění servisu a podpory pro tento software na dobu ...
Zajištění vnitřní konektivity základních škol a připojení k internetu
Předmětem veřejné zakázky je obměna datové infrastruktury a dodávka vybavení vnitřních LAN a WLAN sití včetně jednotného řešení správy a bezpečnosti na 10-ti základních školách podle příloh této zadávací dokumentace.
Portál úředníka
Předmětem plnění veřejné zakázky je • návrh, vytvoření a implementace intranetu včetně aplikací pro sdílení informací • dodávka a implementace redakčního a publikačního systému (někdy též nazývaného CMS) • dodávka a implementace chytrého úložiště dokumentů, včetně základní analýzy • návrh, vytvoření a implementace grafické podoby portálu ...
Servisní podpora informačních systémů SÚKL
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v servisní podpoře (dále také „služby“) vybraných informačních systémů (dále také „systémy“) zadavatele. Zadavatel požaduje poskytovat služby v rozsahu uvedeném v čl. 3.1 zadávací dokumentace pro informační systémy uvedené v čl. 3.2 zadávací dokumentace.
Poskytování podpory k duševnímu vlastnictví MicroFocus
Předmětem této smlouvy poskytování služeb systémové podpory a subskripcí produktů MicroFocus. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnice Prachatice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo v rámci projektu Modernizace NIS, rozšíření o moduly s podporou eHealth v Nemocnice Prachatice, a.s.
Zajištění informačního systému pro státní službu pro kvalitu vzdělávání, Ukrajina
Předmět plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodání, správa provozu a poskytnutí dalších souvisejících služeb plně lokalizovaného systému pro koncového příjemce, kterým je Státní služba kvality vzdělávání Ukrajiny. Jedná se o dodání informačního systému pro sběr a vyhodnocení dat z hodnotící a kontrolní činnosti koncového příjemce vykonávané v ...
Správa elektronického systému spisové služby GINIS® včetně údržby, podpory, poskytování update
Předmětem plnění veřejné zakázky je správa elektronického systému spisové služby MZ GINIS (dále jen eSSL GINIS) včetně maintenance, která mimo jiné zahrnuje poskytování update a zajištující především legislativní rozvoj systému a dále jednorázově poskytované služby v rámci podpory eSSL GINIS.
Služby pozáručného autorizovaného servisu, technická podpora a podporné služby pre IKT zariadenia
Predmetom zákazky s názvom Služby pozáručného autorizovaného servisu, technická podpora a podporné služby pre IKT zariadenia a technológie je poskytovanie služieb pre hardvérové a softvérové produkty IKT infraštruktúry obstarávateľa v rozsahu: (i) pozáručný autorizovaný servis pre zabezpečenie štandardnej prevádzky, údržba a podpora; (ii) ...
Intranet a Learning Management system
Zákazka zahŕňa zriadenie služby intranet a LMS, Služby technickej podpory redakčného systému pre intranet a LMS na 4 roky a služby Zmenových zadaní s predpokladaným počtom 1000 osobohodín. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory
Predmetom diela je dodávka komplexného informačného systému riadenia výkonnosti a podpory (ďalej ako IS RVP) pre informačnú podporu a následnú optimalizáciu riadiacich a podporných procesov na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej ako ÚPVII): Riadiace procesy: Strategické plánovanie Rozpočet a ...
Dodávka a zajištění funkčnosti IT technologie - Queue monitoring system
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a zajištění funkčnosti IT technologie - Queue monitoring system, pro potřeby letiště Praha/Ruzyně, který bude odpovídat funkční a technické specifikaci Zadávací dokumentace a bude poskytovat přesný monitoring a provozní informace ohledně kvality terminálových procesů s výsledkem přesných, spolehlivých a ...
Dodávka systému monitorování Queue a poskytování souvisejících služeb
The subject matter of the Public Contract is the supply and ensuring functionality of the IT technology - Queue monitoring system for the needs of the Prague/Ruzyně Airport, corresponding to the functional and technical specifications as stipulated in Tendering Documentation and will provide accurate monitoring and operational information ...
Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+
Jedná se o část 3 - Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+. Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávky HW prvků pro MS2014+ a technické podpory. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků ...
Rozšíření a implementace funkčních prvků Mobilní aplikace pro projekt C-ROADS CZ
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb, jejichž cílem je rozšíření implementace funkčních prvků mobilní aplikace.
Software - Software pro objemové tváření a software pro plošné tváření
Předmětem této Veřejné zakázky je dodání softwaru rozděleného do dvou dílčích částí, a to software pro objemové tváření a software pro plošné tváření (dále společně či každý samostatně jen „Software“). Jednotlivé části Softwaru jsou zadávány ve dvou samostatných částech Veřejné zakázky.
Komplexné poskytovanie služieb údržby a rozvoja informačných systémov
Predmetom zákazky je rozšírenie užívateľskej podpory informačného systému GIS LESY Slovenskej republiky, š.p. v nasledovnej štruktúre služieb: a)Maintenance aplikačných informačných systémov, b)Maintenance podporných informačných systémov c)Servisná podpora informačných systémov d)Technická podpora informačných systémov Podrobný opis ...
Dynamický nákupní systém na podporu SAP 2020 - 2023
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na podporu SAP.
Informačný systém riadenia IT aktív a poradenské služby v oblasti optimalizácie IT aktív
Predmetom zákazky je implementácia, podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému pre riadenie IT aktív (ďalej tiež ako IS ITAM, z anj. IT Asset Management) v prostredí vládneho cloudu a poradenské služby v oblasti zefektívňovania riadenia IT aktív vo verejnej správe, súčasťou ktorých bude kontrola, optimalizácia, štandardizácia a ...
Dodávka riešenia zabezpečujúceho aplikáciu a zosúladenie spracovania dát
Dodávka riešenia zabezpečujúceho aplikáciu a zosúladenie spracovania dát v rámci elektronického testovania realizovaného prostredníctvom systému e-Test s požiadavkami nariadenia GDPR
Servisní služby pro zajištění 24H provozu operačního střediska ZZS PAK
Předmětem veřejné zakázky jsou servisní služby pro zajištění 24 - hodinového (tzn. nepřetržitého) provozu informačních technologií operačního střediska pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje
Pořízení části jádra IBC (servery, FC switche a datová úložiště) - opakované vyhlášení
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení databázových serverů, FC switchů a diskových polí v jádru technologií Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje včetně instalačních a migračních prací.
Poskytování užívacích práv k produktům společnosti Microsoft
Prodloužení (pokračování) stávající licenční smlouvy Microsoft Enterprise Agreement Ústavu pro studium totalitních režimů na poskytování užívacích práv k produktům společnosti Microsoft formou velkoobjemového licencování dle prováděcí smlouvy Microsoft Enterprise Agreement č. 57206468. Platnost stávající smlouvy končí 30. 4. 2020.
Tvorba technické dokumentace dle standardu S1000D pro vrtulníky
Tvorba technické dokumentace dle standardu S1000D pro vrtulníky řady Mi
Implementace MDM nástroje - rozšíření licencí
Předmětem plnění je dodávka licencí systému VMware Workspace ONE Advanced pro Fakultní nemocnici Ostrava. Součástí dodávky musí být standardní záruční (servisní) podpora výrobce software po dobu 2 let a její rozšíření na celkovou dobu 5 let. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem ...