Rozvoj a technická podpora informačního systému COPIS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění rozvoje a technické podpory informačního systému COPIS (anti-Counterfeit and anti-Piracy Systém, dále jen „COPIS“), přičemž COPIS je národní systém vlastněný a provozovaný Celní správou ČR. Uvedený informační systém je určen pro boj s pirátstvím, padělatelstvím a dalším zneužíváním duševního vlastnictví a ...
Modulární cluster a virtualizace desktopů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a řešení pro modulární cluster, virtualizaci desktopů a tenkých klientů. Předmětem plnění je rovněž zaškolení pracovníků zadavatele
Dodávka řešení sdíleného emailu pro organizace Kraje Vysočina včetně technické podpory
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření služby (SaaS) sdíleného emailového serveru s groupwarovými službami v multitenantní architektuře.
Centrální Biometrický Informační Systém (cBIS) - rámcová dohoda
Zakázkou bude dodán Policii ČR vyspělý a robustný biometrický informační systém, který bude obsahovat zpracování biometrických dat, jako jsou popis osoby, fotografie, otisky prstů, daktyloskopických stop, zpracování fotografií obličejů, tetování a dalších. Dále bude umět vyhledávat, ukládat biometrická data včetně řízení pracovních postupů ...
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice - operační systém
Předmětem této veřejné zakázky je ochrana koncových stanic proti škodlivému kódu spočívající v nasazení jednotného operačního systému Windows 10 PROFESSIONAL NA ZAŘÍZENÍ na všechny koncové stanice informačního systému nemocnice v rozsahu 800 stanic.
Informační subsystém údržby dálnic a silnic II
Předmětem zakázky je vývoj, správa a podpora subsystému údržby dálnic a silnic dle technické specifikace a správa subsystému agend pro zákonem vyžadované činnosti zadavatele.
Modernizace a rozvoj centrálního databázového systému, včetně technické podpory na 5 let
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou identických polí ALL-flash s podporou binárního zrcadlení mezi diskovými poli na synchronní a asynchronní bázi a na centrální diskové úložiště Storwize V7000, které Zadavatel v současnosti používá. Obě dodávaná disková pole musí zajistit HW a SW maintenance na 5 let v režimu 24 x 7 s odezvou ...
Technická podpora EIS (SAP S/4Hana)
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb technickej podpory ekonomického informačného systému (EIS) SAP S/4HANA. Podrobný opis požadovaných služieb je definovaný v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Servisní smlouva na podporu centrální bezpečnostní infrastruktury, bezpečnostního monitoringu
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb Dohled a monitoring komunikační a bezpečnostní infrastruktury, Provoz komunikační a bezpečnostní infrastruktury, Rozvoj komunikační a bezpečnostní infrastruktury a Projektové řízení a systémová integrace vybraným dodavatelem zadavateli.
Vybudování, údržba, podpora a rozvoj Dopravně informačního a řídicího centra České Budějovice
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je vybudování Dopravně informačního a řídicího centra České Budějovice včetně realizace stavebních prací, dodávky a instalace non IT technologií, dodávky a instalace IT technologií, vývoje a implementace SW, zprovoznění, odzkoušení, uvedení do provozu a předání komplexního předmětu plnění ...
eHealth integrační platforma s modernizací lázeňských informačních systémů
Předmětem veřejné zakázky je navržení, implementace, integrace, customizace, podpora a rozvoj integrační platformy, která umožní efektivní komunikaci a přenos dat mezi osobami na straně zadavatele, jakož i rozhraní pro bezpečnou komunikaci s dalšími zdravotnickými zařízeními, lékaři, případně pacienty, a současně integraci dílčích částí lázeňského ...
Přístup do celosvětové databáze ekonomických subjektů pro roky 2021 - 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění on-line webového přístupu do celosvětové databáze ekonomických subjektů.
Dodávka integrační platformy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace nástrojů, které umožní konsolidaci a sdílení základního kmenu dat subjektů údajů (pacientů), zdravotnických informací a dokumentace, příprava komunikačních rozhraní k digitálním službám, které jsou, případně budou, součástí digitalizace zdravotnického systému a státní správy a implementace ...
Podpora pro používané úložné a zálohovací technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výrobcem garantované HW a SW podpory časově navazující na aktuálně platné záruky ke stávajícím zařízením zadavatele, uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentacre (pod názvem Tabulka technických parametrů - Plnění: "Zajištění HW a SW podpory") včetně poskytnutí všech potřebných licencí blíže ...
Servisní podpora technologií UPS Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na zařízení UPS datového centra Zadavatele (dále jen „DC“) Zadavatele.
Servisní podpora a rámcové úpravy systému SYMMETRY II
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje systému Elektronické Kontroly Vstupu (EKV) Symmetry využívaného na letišti Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
Záložní datové centrum NNH - I.etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace a uvedení do provozu nového Záložního datového centra pro zajištění bezporuchové podpory všech lékařských, provozních a bezpečnostních procesů v NHH a servisní podpora po celou délku trvání záruční doby, tj. pod dobu 5 let. Součástí akce jsou zejména dispoziční úpravy stávajícího objektu ...
Zajištění vysoké dostupnosti streamingu audiovizuálního obsahu uživatelům Internetu
Předmětem plnění je služba zajištění vysoké dostupnosti streamingu audiovizuálního obsahu uživatelům Internetu včetně webového přehrávače, který bude možné vložit do sněmovních webových stránek. Součástí předmětu plnění je i technická podpora zadavatele i uživatelů služby.
SW pro zefektivnění překladatelských služeb s využitím nástrojů pro strojový překlad
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vývoji a vytvoření informačního systému Aspena dle smlouvy o dílo (viz. příloha č. 3 zadávací dokumentace) a zajištění služeb podpory po dobu 4 let dle smlouvy o servisní podpoře (viz. příloha č.4 zadávací dokumentace).
Informační systém pro evidenci soudních spisů a elektronický systém spisové služby
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je požadavek zadavatele na zajištění jediného dodavatele informačních systémů Ústavního soudu, se sídlem Joštova 625/8, 660 83 Brno včetně spisové služby.
Poskytování redakčních služeb pro portál BusinessInfo.cz II
Poskytování redakčních služeb (zpracování, tvorba a publikace obsahu) pro portál BusinessInfo.cz prostřednictvím redakčního systému Zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Poskytování služeb kontaktního centra pro zodpovídání dotazů uživatelům Portálu Poskytování služeb spojených s provozem a rozvojem Portálu Zajištění, ...
Licence na SW produkty Palo Alto Networks
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí licencí na SW produkty k firewallům (IT zařízení) nové generace vyrobeným společností Palo Alto Networks. Rozsah plnění je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
Propojení datových center GFŘ a SPCSS
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby Data Center Interconnect, včetně zřízení služby (dále jen „Služba“) mezi datovými centry SPCSS a GFŘ, a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 48 měsíců (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány ...
Dodávka serverů IBM Power9
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 2ks serverů IBM Power9 včetně hypervizoru PowerVM, operačního systému a pětileté záruky. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány zejména v části 3 Zadávací dokumentace.
Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování PNP II
Předmětem plnění je komplexní dodávka a implementace informačního systému s názvem „Systém sdílení informací v akutních případech v rámci přeshraniční spolupráce při poskytování PNP“, včetně integrací, souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW infrastruktury, vybavení a služeb. Součástí jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti ...