Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre podporu všetkých procesov a činností zdravotníckeho zariadenia verejného obstarávateľa. Komplexný nemocničný informačný systém musí pokryť v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému a tiež umožniť výkonným vedúcim ...
Dodávka a implementace aktivních prvků pro Trauttmannsdorfský palác
Předmětem plnění VZ je dodávka a implementace aktivních prvků včetně jejich dopravy na místo v Praze 1 dle pokynů zadavatele a zajištění podpory dodaných prvků. Poptávaná zařízení budou implementována do existující struktury informačních systémů, která je postavena na platformě přepínačů Cisco.
Dodávka informačních a komunikačních technologií pro eHealth v Jihomoravském kraji II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace informačního systému eHealth – výměna zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními na území Jihomoravského kraje, souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW infrastruktury a souvisejícího vybavení a služeb. Součástí jsou dále servisní služby po dobu ...
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního řešení ke zvýšení kybernetické bezpečnosti a to prostřednictvím dodávky a implementace dílčích částí, jejichž součástí je firewall pro zabezpečení počítačové sítě s propojením firewallu na stávající infrastrukturu sítě zadavatele, včetně funkcionality detekce průniku IDS (Introduction Detection ...
Poskytovanie technickej podpory pre APV
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky, údržby, podpory a rozvoja ISSZ (Informačný systém služieb zamestnanosti) na 48 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností: 1) Prevádzka, údržba a podpora zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti ISSZ uchádzačom, tak aby bola zaistená požadovaná úroveň ...
Inovatívny softvér
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Inovatívny softvér Logický celok č. 2: Hardvérové vybavenie Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Firewall II
Zadavatel prošel v roce 2017 analýzou NBÚ, která byla provedena na základě Usnesení vlády č. 104/2017 Sb. Zpráva o výsledku analýzy v oblasti kybernetické bezpečnosti ze dne 23. března 2017 (č.j. 2173/2017-NBÚ/41) konstatovala, že zadavatel využívá technologie pro ochranu perimetru vyžadující modernizaci a přizpůsobení aktuálním kybernetickým ...
ÚZIS Praha – IS jednotné evidence hlavních lázeňských agend
Předmětem veřejné zakázky je vývoj a implementace aplikace Jednotné evidence hlavních lázeňských agend (dále také jen „JEHLA“), která bude provozována ve stávajícím technologickém prostředí ÚZIS ČR, ve které jsou provozovány ostatní provozované systémy. Jádro tohoto prostředí tvoří Jednotná technologická platforma (dále také jen „JTP“). JTP ...
Ověření realizace vybraných IT projektů financovaných z OPTP
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb v podobě odborného posouzení realizace vybraných projektů financovaných z ESI fondů (Evropské strukturální a investiční fondy) a účasti a odborné asistence při provádění kontroly zadavatelem na místě.
Rozvoj podnikania v spoločnosti AntoniaLifestyle28 s.r.o. - Softvér
Predmetom tejto zákazky je SAP systém s pokrokovým algoritmom, ktorý dokáže na základe vstupných informácii od klienta vyhodnotiť údaje a plne automaticky vypracovať z množiny jedál jedinečné jedálničky šité na mieru. Presná špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Zavedenie nástroja automatizácie podnikania v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov- softvér
Predmetom zákazky je SAP systém s pokrokovým algoritmom, ktorý dokáže na základe vstupných informácii od klienta vyhodnotiť údaje a plne automaticky vypracovať zákonom stanovené dokumenty v maximálnom stupni bezpečnosti. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Obnova HW infraštruktúry a serverovej časti  FN Nitra
Predmetom zákazky je zabezpečenie obnovy HW infraštruktúry a serverovej časti FN Nitra. Predmet zákazky pozostáva z dodania HW infraštruktúry a serverovej časti FN Nitra. viď príloha B2 Opis predmetu zákazky
Aplikační podpora k ekonomickému systému SAP
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb aplikační podpory a rozvoje k ekonomickému systému SAP včetně souvisejících služeb a činností, přičemž podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 vzoru smlouvy, který je přílohou B zadávací dokumentace, a dále poskytování rozvoje ekonomického systému SAP.
Vytvorenie a prevádzkovanie mediatéky
Predmetom tejto zákazky je modernizácia a inovácia elektronickej knižnice, tzv. mediatéky audio a videoportálu Justičnej akadémie Slovenskej republiky, na ktorom budú uverejnené a k dispozícii celej cieľovej skupine audio a video nahrávky zo vzdelávacích podujatí a ďalších elektronických dokumentov online, vrátane zaradenia zahraničných prednášok ...
Dodávka výkonného paralelního počítačového clusteru pro analýzu dat
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání zařízení v podobě výkonného paralelního počítačového clusteru pro analýzu dat, (ii) provést komplexní instalaci dodávky, tedy zejména instalaci zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí veřejné zakázky, (iii) provést proškolení pracovníků zadavatele, týkající se obsluhy, konfigurace a ...
Poskytovanie služieb podpory a údržby k APV KIS SOFTIP PROFIT
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky, údržby, podpory a realizácia úprav a zmien systému KIS SOFTIP PROFIT na 48 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností: 1) Prevádzka, údržba a podpora zahŕňa zabezpečenie garantovanej spoľahlivosti a dostupnosti KIS SOFTIP PROFIT uchádzačom, tak aby bola zaistená ...
Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Provozní integrační prostředí
CPV - 72200000-7, 72222300-0, 72253200-5, 48810000-9 Předmětem plnění veřejné zakázky je podpora a případný rozvoj zadavatelem provozovaného provozního a integračního prostředí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (toto provozní a integrační prostředí dále také „Systém“), přičemž předmět této veřejné zakázky zahrnuje zejména ...
Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění jednotného systému řízení bezpečnosti informací v následujících oblastech: • Vytvoření integrovaného systému uživatelů, který bude vyhovovat požadavkům dle Zákona o kybernetické bezpečnosti; • Vytvoření bezpečné technologické platformy pro komunikaci informačních systému? a zabezpečení požadované kvality, ...
Podpora a rozvoj datových skladů rezortu MPSV
CPV - 72200000-7, 72222300-0, 72253200-5, 48810000-9 Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb podpory provozu a rozvoje informačního systému datových skladů resortu MPSV na platformě SAP BW (dále jen „Systém“), přičemž předmět této veřejné zakázky zahrnuje zejména provedení následujících plnění: • poskytování služeb převzetí ...
Poradenské služby v oblasti rozvoje architektury IS, systémové integrace, budování ochrany
poskytování odborných (expertních) poradenských služeb informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti rozvoje koncepce a architektury integrovaného informačního systému, systémové integrace, budování ochrany a bezpečnosti informačních systémů a služby podpory implementace APV v rámci Integrovaného informačního systému České správy ...
Poskytování služeb v oblasti business intelligence
CPV: 72000000-5, 72318000-7 Předmětem plnění této veřejné zakázky je vybudování robustní systémové ETL (Extract, Transform, Load) vrstvy s nástroji pro realizaci a poskytování služeb v oblasti business intelligence (dále jen „SOBI“, resp. BI) v podobě dávkového přenosu a zpracování dat, datové kvality, historizace, maskování, správy, migrace a ...
Zajištění podpory provozu a rozvoje IS SDPF
Předmět veřejné zakázky je zajistění podporu provozu a rozvoje IS SDPF (Informační systém pro státní dozor nad penzijními společnostmi) - podpora provozu IS SDPF. Zajištěním podpory provozu se rozumí, zajištění uživatelské podpory, podpory při provozování a údržbě, která je blíže specifikována v Příloze č. 2 (část 1 až 14) Návrhu smlouvy. - ...
Podpora, údržba, servis, rozvoj a vývoj is-USYS.net
Předmětem veřejné zakázky je podpora, údržba, servis, rozvoj a vývoj počítačového programu is-USYS.net, který Český rozhlas využívá pro správu, výběr a vymáhání rozhlasových poplatků v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací. Podrobný popis plnění je uveden v Příloze č. 5 – Technická specifikace zadávací dokumentace.
Prevádzka, servis a údržba informačného systému PROVYS
V súčasnosti RTVS používa pre prípravu a realizáciu rozhlasového a televízneho vysielania informačný systém PROVYS, ktorý pozostáva z viacerých navzájom prepojených a samostatne licencovaných softvérových modulov ich doplnkov a rozšírení. Rozsah nasadených modulov je v súčasnosti nasledovný (ďalej len PROVYS alebo Systém): PROVYS TVOffice a ...