Externí modul katalogizace NCS/WEB

Externí modul katalogizace NCS/WEB

Předmětem VZ je dodání a implementace webové aplikace, která vytvoří efektivní nástroj na podporu procesů kodifikace majetku podle zásad NATO Codification System (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace (dále jen „JSK“), mezinárodní datové výměny v rámci NATO, včetně pravidel tvorby, údržby a uplatnění jednotných číselníků v prostředí ...

Antivirová ochrana MF

Antivirová ochrana MF

Předmětem Veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit pro Zadavatele kompletní antivirovou ochranu počítačových systémů Zadavatele a dále orgánů Finanční správy České republiky ve smyslu ust. § 1 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Orgány Finanční správy“), Kanceláře ...

Nový nemocniční informační systém pro 21. století

Nový nemocniční informační systém pro 21. století

Účelem veřejné zakázky je pořízení nemocničního informačního systému v rámci projektu Nový nemocniční informační systém pro 21. století (dále také jen „NIS“) cílově provozovaného v MMN, a.s. nemocnice Jilemnice a Semily. Cílem je elektronizace vedení zdravotnické dokumentace a dalších procesů nemocnic v souladu se Svazkem - přílohou 1 a 2 zadávací ...

Rozšíření funkcionality OIS SVS

Rozšíření funkcionality OIS SVS

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení nových programových modulů stávajícího Odborného informačního systému SVS (dále jen "OIS SVS"). Novými programovými moduly, které má vybraný dodavatel v rámci plnění Veřejné zakázky splnit jsou: (i) Mobilní inspektor; (ii) Validace referenčních údajů z RÚIANu; (iii) Editor tiskových sestav; (iv) Reportovací ...

Tvorba analytických nástrojů I – opakovaná VZ

Tvorba analytických nástrojů I – opakovaná VZ

Předmětem plnění této veřejné zakázky je primárně vytvoření databáze modelových bodů pro dynamický mikrosimulační model důchodového pojištění MPSV (dále jen „NEMO“) a aktualizace NEMO ve vazbě na změnu okamžiku startu simulace a analýzu vytvořených databází, tvorba metodiky transformace vstupních údajů do databáze modelových bodů a aktualizace ...

Servis hardware ADIS 2019

Servis hardware ADIS 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění servisu hardware, na kterém je provozován Automatizovaný daňový informační systém (dále jen „ADIS“) na Generálním finančním ředitelství a finančních úřadech. V rámci servisu hardware ADIS budou prováděny následující činnosti: - servisní zásahy, na základě nahlášení zadavatelem, jejichž výsledkem ...

Dodání, implementace a následná údržba agendového informačního systému

Dodání, implementace a následná údržba agendového informačního systému

Dodání, implementace a následná údržba agendového informačního systému pro komplexní řešení v agentuře CzechTourism a na jejích zahraničních zastoupeních

Dodávka IT infrastruktury

Dodávka IT infrastruktury

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů, serverového software, diskových úložišť, síťových prvků a koncových zařízení v podobě počítačových stanic a dokumentových skenerů včetně příslušenství obsažených v příloze č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace (dále též „ZD“). Součástí předmětu veřejné zakázky jsou dále služby ...

Personální výpočetní technika pro pracovníky SLDB

Personální výpočetní technika pro pracovníky SLDB

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, instalace a servis stolních personálních počítačů, notebooků, brašen, dokovacích stanic, klávesnic, polohovacích zařízení a monitorů včetně technického příslušenství a programového vybavení. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je dále uvedena v příloze č. 1 této zadávací ...

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – ICT – opakované zadání

Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání – ICT – opakované zadání

Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1 a soupisem dodávek který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace ICT vybraných prostor v objektu Městské knihovny v Písku. Podrobná specifikace vybavení ...

Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešeni

Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešeni

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v podobe vybudovania a implementácie elektronického systému na podporu, tvorbu a manažment procesov pre efektívne riadenie štrukturálnych fondov - Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia.

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov. a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s ...

Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM

Prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM

Predmetom zákazky je (i) prenájom licenčného softvérového vybavenia IBM (LSV IBM) pre centrálny sálový server IBM zBC12, na ktorom verejný obstarávateľ vo svojom IT prostredí prevádzkuje produkčný informačný systém dôchodkového poistenia (IS DP) a (ii) zabezpečenie cenovej ochrany a platieb za skutočne spotrebovaný výkon prostredníctvom ...

Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia

Technická podpora a rozvoj informačného systému Elektronického komunikačného prostredia

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory a rozvoja Informačného systému Elektronického komunikačného prostredia (ďalej len "EKP") v nasledovnom rozsahu: a) technická podpora: poskytovanie služieb technickej podpory v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch, b) rozvoj: zapracovávanie legislatívnych zmien, zapracovávanie ...

Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici Strakonice, a.s.

Dodávka IT infrastruktury II. pro Nemocnici Strakonice, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení v podobě firewallů, aktivních prvků, kabeláže a software pro management sítě a do ní přistupujících zařízení včetně příslušenství.

Modernizace EOC v MHD v Pardubicích II

Modernizace EOC v MHD v Pardubicích II

Předmětem plnění veřejné zakázky je a) dodávka, montáž a zprovoznění odbavovacího systému pro odbavení cestujících v trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy provozované zadavatelem v Pardubicích a okolních obcích, a to včetně dodávky potřebného software, tato část zakázky je podrobně vymezena přílohou č. 1 zadávací dokumentace - ...

Ekonomický informační systém - Vsetínská nemocnice a.s.

Ekonomický informační systém - Vsetínská nemocnice a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému, který nahradí, případně rozšíří stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhu smlouvy - obchodních ...

Technická podpora a rozvoj SW QUINTIQ v prostředí PNC

Technická podpora a rozvoj SW QUINTIQ v prostředí PNC

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb rozvoje a technické podpory k systému PostNetControl (dále též „PNC“), který umožňuje optimalizaci tras balíkového doručování a podporu vlastního procesu doručování prostřednictvím aplikace na mobilních terminálech ...

Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu

Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro Pražskou turistickou kartu (dále jen jako "Systém") a zajištění následné podpory provozu a rozvoje tohoto Systému. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části: • provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému; • vytvoření, dodání a ...

Technická podpora HW a SW - technologie SUN Microsystems

Technická podpora HW a SW - technologie SUN Microsystems

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka odborných služeb pro zabezpečení technické podpory HW a SW výpočetní technologie SUN Microsystems agendových informačních systémů správních evidencí.

Poptáváme vytvoření CNC programu včetně technologického postupu výroby

Poptáváme vytvoření CNC programu včetně technologického postupu výroby

Poptáváme vytvoření CNC programu včetně technologického postupu výroby (soustružený díl) FANUC.

Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Komárno

Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Komárno

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov samosprávy v rokoch 2019-2022, a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), Dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), Geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG ...

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Banská Štiavnica

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Banská Štiavnica

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, pôvodne dodaných spoločnosťou CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu ...

Systém automatizovaného vyrozumenia JAVYS, a.s.

Systém automatizovaného vyrozumenia JAVYS, a.s.

Predmetom zákazky je pre potreby JAVYS, a.s. zabezpečiť poskytovanie služby vyrozumenia členov organizácie havarijnej odozvy JAVYS, a.s. a externých organizácií zapojených do havarijného plánovania pri vzniku mimoriadnej udalosti na jadrových zariadeniach a pri prepravách RM. Vyrozumenie je potrebné zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy SR ...

FIT, 18-009 – Rozšíření infrastrukturní počítačové sítě

FIT, 18-009 – Rozšíření infrastrukturní počítačové sítě

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků počítačové sítě (dále také „zboží“) v druhu a množství, jakosti a provedení dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 návrhu kupní smlouvy, přičemž nabízené zboží musí splňovat stejné nebo lepší technické parametry, než které jsou v technické specifikaci uvedeny.

(záznamy 1/25 z 5947)  strana 1 / 238