Online merania – prenos na ÚJD SR
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude riešiť Online merania prenos na ÚJD SR, realizácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a dodávka : firewall Forcepoint NGFW 335 s príslušenstvom, routovací modul Cisco HWIC-2FE do routra Cisco, switch Cisco Catalyst 2960 plus 24LCS s príslušenstvom a prevodníkmi, ...
Vývoj softvéru analytickej platformy vrátane predplatených služieb podpory
Predmetom zákazky je dodávka komplexnej analytickej platformy, ktorá uľahčí výrobným podnikom sledovať online informácie výrobných procesov, alebo senzorických sietí. Systém poskytuje možnosti napojenia na senzorické siete, získavať z nich dáta, definovať elementárne postupy spracovania dát, a ich orchestráciu do zložitejších ...
Serverové riešenie na prevádzkovanie virtuálnej  IT infraštruktúry - Hyperkonvergované riešenie
RTVS v súčasnosti prevádzkuje kľúčovú serverovú infraštruktúru pre organizačnú zložku Slovenský rozhlas Bratislava vo virtuálnom prostredí VMware ESXi v4.1.0 a v5.0.0, na hardvérovej platforme HP ProLiant BL460c G1, G6 a G7 s diskovým poľom HP EVA HSV300, EVA4400. Vzhľadom na vysoký vek a havarijný stav súčasného hardvérového riešenia sa RTVS ...
Upgrade sekvenačního systému
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka rozdělenou v souladu s § 101 ZZVZ na tři části. Část 3. veřejné zakázky je v souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ zadávána v samostatném zadávacím řízení postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě této části veřejné zakázky, tedy jako veřejná zakázka malého rozsahu. Část 1. a část 2. veřejné zakázky jsou ...
Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je dodávka centralizovaného geografického informačního systému (dále také jen „GIS“) a následná údržba a podpora systému po dobu až 36 měsíců a dále možnost rozvoje systému formou Ad hoc služeb. Součástí dodávky GIS je provedení analytických prací, dodávka software, dokumentace, implementace, ...
Výpočetní cluster pro ELIXIR-CZ
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky zahrnující instalaci a zprovoznění výpočetních uzlů a síťové infrastruktury výpočetního clusteru o celkovém výkonu minimálně 4250 bodů.
Prodloužení podnikové multilicence tzv. Esri Enterprise License Agreement
Zajištění pokračování podnikové multilicence na užití software Esri pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR od 1.7.2019 do 31.5.2022. Součástí zakázky je údržba předmětného software spočívající v poskytnutí všech výrobcem nabízených oprav a upgradů software a technické podpory v rozsahu nezbytném pro zprovoznění a udržení správné funkce ...
ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě - prostředí IKR II
pořízení 16portových 10gigabitových rozšiřujících karet SFP+ pro provozování infrastruktury informačního komunikačního rozhraní tak, aby byl zajištěn dostatečný počet portů pro připojení nových zařízení (loadbalancery a firewally).
Pořízení licencí produktu AEM Forms a zajištění podpory
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení licencí Adobe Experience Manager Forms, která je nástupnickou technologií produktu Adobe LiveCycle, a zajištění podpory pro období 15. 7. 2019 - 14. 7. 2025. Předmět plnění zahrnuje: a) Poskytnutí 6 licencí k softwarovému produktu AEM FORMS: OPT PER CORE (Product Number: 38052869), na období od 15. ...
UK-FF - Pořízení ICT 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serveru, diskového pole, přepínačů, profesionálního knižního scanneru, RFID čipů a RFID brán. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na čtyři části takto: Část A: Servery pro hlavní budovu FF-UK Část B: Profesionální scanner knih Část C: RFID etikety Část D: RFID brány Části B, C, D ...
Nový agendový informační systém
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní vývoj, implementace, uvedení do provozu, údržba, podpora a rozvoj NAIS dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, zejména přílohách č. 1 a 4. Součástí předmětu plnění jsou veškeré další související činnosti specifikované v Příloze č. 1 a Příloze č. 4 zadávací dokumentace. Dodavatelé ...
Laboratoř inteligentních systémů
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen smlouva), který tvoří přílohu zadávací dokumentace a je pro všechny části veřejné zakázky (viz níže) ...
UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi IV – PřF Envelopa
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; b) dodávka veškerého instalačního materiálu; c) instalace a konfigurace aktivních prvků vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do sítě Univerzity Palackého v ...
Průběžné dodávky řešení pro zobrazení DICOM - opakovaná
Položka č. 1 dodávka softwarového řešení (dále jen „SW řešení) pro zobrazení DICOM studií dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek s ohledem na současný stav používaných užívacích práv (plovoucí licencí) zadavatele, který je popsaný v čl. 5.2 těchto zadávacích podmínek pro 15 uživatelů. Položka č. ...
Rozšíření funkcionality systému pro správu registračních procesů 2019
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí odborných služeb a zhotovení programového díla dodavatelem pro rozvoj stávajícího informačního systému pro správu registračních procesů a poskytování servisních služeb a služeb podpory software v rámci Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako zadavatele.
Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and Schoool
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka licencí pro užití souboru produktů firmy Microsoft a poskytování dalších dodatečných služeb spojených s využitím licencí firmy Microsoft právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje – zabezpečení v roli autorizovaného prodejce pro oblast ...
Servis a rozvoj informačního systému TED
Předmětem veřejné zakázky bude poskytování služeb podpory a údržby programového vybavení Tvorba a evidence dokumentů (TED) a souvisejících modulů (JOB, INA, SUD, CSA) – dále společně jen jako „TED“ a poskytování služeb souvisejících. Konkrétní obsah požadovaných služeb: 1) služba aktualizace a údržby TED (update, upgrade, zapracování ...
Dodávka výpočetního clusteru a datového úložiště pro bioinformatické využití
Dodávka výpočetního clusteru a datového úložiště pro bioinformatické využití vč. dopravy instalace a zprovoznění
Projekt jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa
Předmětem zakázky je implementace uceleného řešení jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů, které bude tvořit jednotné rozhraní pro vstup i výstup externích i interních formulářů a dokumentů do a z Core systému VoZP ČR s využitím transportního a řídicího modulu označovaného jako ...
Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE
Předmětem plnění veřejné zakázky je Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní podpory a rozvoje a Provozní podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice ...
Odborná podpora a poradenstvo pri príprave elektronickej aukcie na voľné frekvencie
Predmetom zákazky je zaistenie odbornej podpory pre prípravu elektronickej aukcie, ktorú verejný obstarávateľ pripravuje pre prideľovanie frekvencií vo frekvenčných pásmach 700 MHz a 1500 MHz.
Nové funkce IS města Beroun
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města. Zadavatel rozdělil zakázku na 2 části: Část 1 – aplikační rozšíření, spočívající v implementaci aktivit: Centralizace správy uživatelů, Elektronizace vybraných agend IS, Centrální správa přestupků, Nástroj pro centrální evidence úřadu, ...
Jednotný evidenční grantový a dotační informační systém MK
Cílem této veřejné zakázky je vytvoření, implementace a integrace Jednotného evidenčního grantového a dotačního informačního systému MK (JEGIS).
Vybudovanie  platformy pre zber a distribúciu dát z meracích staníc
Predmetom zákazky je dodávka licencií, vrátanie poskytnutia súvisiacich služieb pri implementácií projektov zberu a distribúcie dát z meracích staníc. Implementácia jednotlivých modulov bude realizovaná na základe čiastkových objednávok. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis ...
Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Zvýšení kvality, dostupnosti a transparentnosti veřejné správy ve Vodňanech, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006293 Podrobnosti viz zadávací dokumentace.