Služby štandardnej podpory a údržby softvérových komponentov zabezpečujúcich prevádzku IT systémov
Predmetom zákazky Služby štandardnej podpory a údržby softvérových komponentov zabezpečujúcich prevádzku IT systémov verejného obstarávateľa v oblasti service management, security management, infrastructure management, API management a integračné komponenty je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory, služieb technickej podpory, ...
Technická podpora licenčného softvérového vybavenia Microsoft
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb technickej podpory pre licenčné softvérové vybavenie (ďalej aj LSV) Microsoft Enterprise Agreement a pre LSV Microsoft SelectPlus a konsolidácia LSV Microsoft - dodávka produktov a služieb v rámci aktuálne platných licenčných programov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu ...
Hybridné dátové úložisko
Predmetom zákazky je dodanie hybridného dátového úložiska vrátane dopravy, montáže, inštalácie, konfigurácie zariadenia, rozšírenie diskových priestorov pre aplikačné servery, aktualizácie dokumentácie a potvrdenie o aktivácii záruky a podpory výrobcu na portáli / webovom sídle výrobcu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných ...
Rámcová dohoda na zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP na 4 roky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ s jedním dodavatelem na zajišťování technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP. Předmětem plnění jsou zejména následující činnosti: 1) Zajištění technické podpory provozu a nezbytných legislativních úprav stávajícího Core systému VoZP, tj. 2) ...
Inovativní přístup k přípravě a řešení krizových situací a mimořádných událostí
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o zavedení inovačního partnerství s jedním partnerem. Na základě Smlouvy o inovačním partnerství partner pro zadavatele navrhne inovativní metodiku a navrhne, bude vyvíjet, implementuje, provede pilotní testování a následně dodá softwarový nástroj pro podporu krizového řízení, včetně přípravy a ...
Poskytování služeb správy a provozu centrálního datového úložiště
zajištění poskytování služeb správy a provozu Centrálního datového úložiště CDU
Správa informačního systému AVU
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování správy, resp. servisních služeb množiny počítačů a serverů, s nimi spojeného software, periferních zařízení, terminálů, prostředků pro přenos a zpracování informací atd. a informací v nich uložených pro Zadavatele, čímž se rozumí udržovat funkční stav jednotlivých částí informačního systému ...
Dodávka systému elektronické spisové služby a poskytování služeb jeho podpory a rozvoje
Předmětem Veřejné zakázky je Implementace elektronického systému spisové služby (eSSL) pro potřeby Zadavatele, který bude naplňovat požadavky Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby vydávaný ve věstníku Ministerstva vnitra České republiky, v aktuálním znění (NSESSS), a další specifické požadavky Zadavatele, uvedení tohoto ...
Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby Úřadu pro zastupování státu
Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání licencí k eSSL, provedení předimplementační analýzy, poskytnutí potřebného programového vybavení, parametrizace systému, implementace a integrace s okolními systémy, migrace dat (ze stávajícího systému i po ukončení smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky, dodání komplexní dokumentace (např. ...
Zajištění služeb cloud computingu pro FLD - II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování škálovatelné služby cloud computingu, tj. poskytnutí škálovatelného výpočetního výkonu, diskové kapacity a dalších aplikací jako služba, a to způsobem umožňujícím vzdálený přístup prostřednictvím sítě Internet.
IT delivery
Předmětem veřejné zakázky je zajištění implementačních služeb pro zákaznické informační systémy včetně integračních a backendových částí. Zadavatel bude na základě rámcové dohody objednávat plnění vždy v čase a v rozsahu dle své aktuální potřeby. Implementační služby budou poskytovány: - při vývoji a implementaci nových informačních systémů ...
Upgrade GIS pro dokumentaci sítí plynárenských zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je upgrade informačního systému GIS postavený na platformě ArcGIS od společnosti ESRI (dále též „Informační systém GIS“) ze stávající verze na nejnovější v tu chvíli podporovanou verzi ArcGIS (verze jednotlivých komponent budou definované zadavatelem v průběhu zpracování technického konceptu), jeho instalace, ...
IT testování
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti testování informačních systémů včetně integračních a backendových částí. Zadavatel bude na základě rámcové dohody objednávat plnění vždy v čase a v rozsahu dle své aktuální potřeby. Předmětem služeb může být: • analýza a definice požadavků na testování, tvorba testovacích plánů, tvorba ...
Modernizace komunikační infrastruktury - J
Účelem realizace veřejné zakázky je zajištění HW a SW vybavení potřebného pro realizaci projektu „ÚHKT - Dodávka komplexního informačního systému a obnova související infrastruktury“ (reg. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006015) spolufinancovaného prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 26. Předmětem veřejné ...
Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR III.
Předmětem plnění veřejné zakázky: Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR III. je poskytování veřejně dostupných služeb elektronické komunikace, které budou sloužit k zajišťování datových přenosů mezi centrálním výpočetním střediskem Zadavatele, umístěným v datovém centru TOWER, Mahlerovy sady 1, 130 00 Praha 3 Žižkov, a jednotlivými ...
Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace centrálního hardware a souvisejícího software potřebného pro provoz systémů pořizovaných v rámci projektu IROP 26 (tj. Integrační datová a aplikační platforma, modernizovaný nemocniční informační systém - IP, modernizace a rozšíření lokálních systémů archivace a sdílení obrazových záznamů - PACS, ...
Hyperkonvergovaná infrastruktura pro SQL cluster
dodávka hyperkonvergované infrastruktury pro SQL cluster skládající se z 8 node (4 v každém DC, každý node s 2 procesory (maximálně bude využito na všech nodech celkem 96 core), minimálně 1 TB RAM, kapacita diskového prostoru každého node minimálně 18TB RAW složené z NVMe a SSD disků v poměru doporučeném výrobcem node, bez SPOF, včetně podpory HW ...
Informační systém pro stravovací provoz FN HK
Předmětem veřejné zakázky je dodání, implementace a servisní podpora informačního systému vč. nezbytného HW pro stravovací provoz FN HK.
Obnova WAF F5 - II
Předmětem plnění VZ je obnova stávajících zařízení výrobce F5, Inc. (dále jen "výrobce") v Datových centrech a Datových sálech prostřednictvím dodávky webových aplikačních firewallů a loadbalancerů pro webové portály ADIS/PMD, pro aplikace Finanční správy ČR (dále jen "FS ČR") a webové stránky provozované FS ČR (dále jen "zařízení F5") včetně ...
Rozvoj datových sítí FTN
Předmětem plnění veřejné zakázky je: dodávka a implementace síťových technologií (včetně licencí) k provozování a rozvoji LAN a WiFi aktivních prvků drátové a bezdrátové sítě zadavatele, včetně služeb zajišťujících servis, funkčnost a plynulý chod datových sítí zadavatele.
Služby verifikace dat pro projekt e-Sbírka a e-Legislativa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb komplexního zajištění služeb Verifikátora pro projekt e-Sbírka a e-Legislativa.
Prodloužení podpory licence AHSS systému MZV pro pořizování, přenos a zpracování  žádostí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory softwarových modulů pro snímání biometrických prvků současných licencí AHSS a poskytnutí podpory těchto softwarových modulů AHSS.
Maintenance systému Microsoft Dynamics NAV
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby maintenance pro systém Microsoft Dynamics NAV, který zadavatel využívá pro provozování ekonomického informačního systému, po dobu 36 měsíců.
Servisní a technická podpora systémů, pořízených v rámci P 09 IOP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické, uživatelské a legislativní podpory při rutinním provozu, včetně maintenance na vybrané části (moduly) díla dodaného v rámci projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě statutárního města Přerova“. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena v zadávací dokumentaci.
Technická podpora upgradu a pořízení SW produktů Micro Focus
Předmět plnění zahrnuje zejména: • Povýšení nástroje SW Service Manager na SMAX Express Edition, • Technickou podporu při povyšování nástroje SW Service Manager na SMAX Express Edition a při následném povyšování na SMAX Premium Edition, • Poskytnutí 30 ks licencí Service Management Automation, • Povýšení licencí SMAX Express Edition na Premium ...