Inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia informačných aktív
Predmetom zákazky je inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia informačných aktív, aktualizácia AR spolu s výkonom BIA, riadenie rizík a spracovanie základných dokumentov v oblasti IB a KyB v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. Bližší popis je uvedený v súťažných podkladoch/prílohách výzvy.
Úprava a dobudovanie informačného systému
Predmetom zákazky je realizácia projektu Manažment údajov mesta Levice, ktorý je rozdelený na dve časti.
Služby spojené s hlavnými aktivitami projektu: Manažment údajov Mesta Banská Bystrica
Predmetom zákazky je vytvorenie centrálneho konsolidovaného modelu Digitálnej technickej mapy (ďalej aj DTM) vrátane digitálneho územného plánu (ďalej aj DÚP) a jeho naplnenie geopriestorovými údajmi o fyzickej infraštruktúre mesta Banská Bystrica. Systém by mal zahŕňať dáta prevádzkovateľov sietí z rôznych odvetví, primárne prevádzkovateľov ...
Vytvorenie, prevádzka, servis a rozvoj dátovej centrály pre integrovanú dopravu
Predmetom zákazky je vytvorenie, prevádzka, servis a rozvoj dátovej centrály pre integrovanú dopravu, vrátane HW vybavenia a jeho implementácia. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytovanie servisných služieb všetkých dodaných súčastí predmetu zákazky, následný rozvoj dodaného systému, zaškolenie a poskytnutie licencie na používanie dodaného ...
Zabezpečenie podpory prevádzky, údržby a rozvoja informačného systému: Konsolidačná platforma údajov
Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky, údržby, rozvoja a rozšírenia informačného systému "Konsolidačná platforma údajov" (ďalej len "IS KPÚ"), ktorý bol vybudovaný na základe zmluvy o dielo. Ide o poskytovanie služieb podpory prevádzky, údržby a služieb rozvoja, rozšírenia a školení IS KPÚ podľa požiadaviek ...
Zabezpečenie prevádzky IS WebLES
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky vlastneného IS WebLES na obdobie do doby predpokladaného ukončenia nadlimitnej verejnej súťaže, resp. do 31.01.2024 s využitím § 6, ods. 4 ZVO. Informačný systém WebLES je tvorený v zmysle Zákona o lesoch 326/2005 Z. z. a s ohľadom na špecifické požiadavky lesnej prevádzky v organizačných jednotkách ...
Rozvoj governance a úrovne IKB v NOÚ
Predmetom zákazky je aktualizácia už existujúcich a zavedenie chýbajúcich procesov governance kybernetickej bezpečnosti, vypracovanie všetkej potrebnej dokumentácie vrátane stratégie a smerníc, a v pilotnej implementácii nasadiť sekundárne aktivity typu zavedenia bezpečnostných technológií, riadenia bezpečnosti prevádzky, HA NGFW, VPN s MFA, ...
Poskytnutie služieb údržby a podpory prevádzky systému elektronickej správy registratúry
Služby na podporu prevádzky systému pre elektronickú správu registratúry (NUNTIO).
29/2023 Antivírusová ochrana pre pracovné stanice, notebooky a servery
Predmetom zákazky je antivírusová ochrana pre pracovné stanice a notebooky, pričom licencia musí byť použiteľná aj na smartphone zamestnanca a na min. 2 súborové servery Linux/BSD/Solaris na obdobie 24 mesiacov na 1300 zariadení. Dodávku licencie požadujeme vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v objednávke, ...
Perimeter Firewall
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Perimeter Firewall, montáž prístroja a zaškolenie personálu pre potreby NUDCH.
Vybavenie učební v Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši
Predmetom zákazky je dodávka programov na vyučovanie podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Front-end vývoj digitálnych služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti front-end vývoja, ktoré spočíva predovšetkým v technickom vývoji pripravených a otestovaných vizuálnych prvkov prostredníctvom front-end technológií (Typescript, React, Nextjs, Tailwindcss). Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Nástroj na penetračné testovanie, overovanie zneužívania a zraniteľností - opakované vyhlásenie
Predmetom zákazky je nákup, implementácia a konfigurácia hybridného nástroja na ochranu webových služieb a mimo perimetra MH SR na ochranu užívateľov a cloudových služieb. Pre potreby zvýšenia zabezpečenia dodaného riešenia musia byť dodané fyzické zariadenia v redundantom zapojení. Súčasťou riešenia je aj implementácia a konfigurácia v ...
Kvalifikované mandátne certifikáty 2023
Kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis v spojení s čipovou kartou rady Starcos a používateľskou aplikáciou I.CA SecureStore, ktoré sú certifikované ako kvalifikovaný prostriedok pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD), možno používať pre vytváranie tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu podľa eIDAS. Kvalifikovaný certifikát ...
Licencie na rok 2023 pre technológie Fortinet
Predmetom zákazky sú licencie na rok 2023 pre technológie Fortinet. Bližšie informácie k zákazke sú uvedené v dokumentoch zákazky na adresách uvedených v bode I.3) tejto výzvy.
Dávkové podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom
Predmetom zákazky je produkt umožňujúci koncovým používateľom (pracovníkom VŠZP a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti) vykonať vo webovom prehliadači (tenký klient) dávkové podpísanie veľkého počtu elektronických dokumentov (ďalej podpisovač) kvalifikovaným elektronickým podpisom (ďalej KEP). Podpisovač bude možné prevádzkovať v ...
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti NsM Centrálne úložisko
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a implementácia technológie pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, poskytnutie management software, k technológiám poskytnutie licencie na požadované funkcie bez časového obmedzenia, minimálne na obdobie 5 (päť) rokov odo dňa účinnosti zmluvy a poskytnutie služby vzdialenej podpory na obdobie 5 rokov odo ...
Služby podpory a rozvoja Ekonomického informačného systému BSK
Predmetom zákazky je údržba, rozvoj a podporné služby komplexného ekonomického informačného systému dodávaného pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v rozsahu špecifikovanom v Prílohe č. 1 súťažných podkladov Podrobný opis predmetu zákazky.
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti Mesta Revúca
Správa výpočtových zariadení zahŕňajúca prevádzku počítačov v zmysle opisu predmetu zákazky I.
Obstaranie portálového riešenia na overovanie poistných vzťahov, kódov zdravotníckych pracovníkov
Naprogramovanie a následná implementácia portálového riešenia na overovanie poistných vzťahov, kódov zdravotníckych pracovníkov a kódov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s 24 mesačnou technickou podporou. Vypracovanie detailného návrhu riešenia (ďalej len ako DNR) najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Bližšie ...
Poskytovanie služieb IT pre projekt: Rozvoj governance a úrovne informačnej bezpečnosti
Predmetom zákazky je zabezpečiť IT služby pre verejného obstarávateľa pre projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na zabezpečenie rozvoja governance a úrovne informačnej kybernetickej bezpečnosti. Predmet zákazky je rozdelený na časti: Časť 1: Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie Časť 2: Nasadenie Active ...
Informačný systém pre správu dokumentov DMS
Predmetom zákazky je: Časť č. 1: Informačný systém pre správu dokumentov (DMS). Predmetom zákazky je systém pre tvorbu a správu dokumentov v prípravnej fáze ich životného cyklu, vrátane nástrojov na kolaboráciu, verzionovanie dokumentov ich pripomienkovanie a iné. Časť č. 2: Rozšírenie informačného systému registratúry (eOffice ERM). Predmetom ...
Podporná a servisná zmluva Informačného systému HIPS
Predmetom zákazky je technická podpora a servis informačného systému verejného obstarávateľa HIPS: Služby poskytované na základe zmluvy budú zamerané na: Aplikačné časti IS HIPS - pro-aktívne monitorovanie a pro-aktívne odstraňovanie incidentov. Prevádzka IS HIPS - podpora, konzultácie, pravidelná správa, údržba, riešenie ...
SLA služby pre Citrix infraštruktúru FS
Citrix SLA služby, najmä zabezpečenie odbornej podpory. SLA umožňuje dodávku odborných prác v prípade porúch, ako aj v prípade plánovaných a neplánovaných zmien Citrix infraštruktúry, vrátane konzultácií pri plánovaní zmien v infraštruktúre: Zabezpečenie technickej podpory v prípade porúch infraštruktúry formou vzdialenej podpory, resp. on-site ...
Technická podpora pre zálohovanie prevádzkovaných systémov
Predmetom zákazky je poskytovanie technickej podpory pre súčasne používané (existujúce) HW a SW systémy DELL EMC Data Domain a NetWorker. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.