Aktualizace cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb
Předmětem Veřejné zakázky je zejména zajištění pravidelné aktualizace existujících cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb, tak aby standardně odpovídaly potřebám Ministerstva dopravy (strategické rozhodování o realizaci projektů), Zadavatele (financování a sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu), investorům dopravních ...
Servisní podpora a rozvoj ekonomických informačních systémů MZV ČR
Předmětem veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je pořízení softwarové údržby, technické a konzultační podpory a rozvoje, vyhotovení exitového plánu, školení a souvisejících služeb pro ekonomický informační systém MZV ČR - EIS JASU® CS, EIS na ZÚ, EMZÚ, SEZÚ (dále jen „EIS“), tak, aby bylo zajištěno jeho řádné a bezproblémové fungování v souladu s ...
Servisní podpora pro systémy Siemens, UNIFY, Cisco
Předmětem veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování služeb zajišťující servis technologií telefonních ústředen a datové infrastruktury datových okruhů na pracovištích v ČR a na zastupitelských úřadech v zahraničí, ve kterých bude servis realizován formou vzdáleného přístupu nebo dodáním náhradních dílů do ústředí zadavatele.
Centrální správa logů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace systému na centrální správu logů, událostí a strojových dat s dostatečným výkonem a kapacitou vyhovující legislativním požadavkům.
Rozvoj a servis SW GIS na platformě ArcGIS
Předmětem této veřejné zakázky je: - sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování implementačních a konzultačních služeb pro systém GIS (na platformě ArcGIS) a - poskytování servisních služeb pro SW GIS (na platformě ArcGIS). Poskytované servisní služby budou určeny pro řešení ...
Produkty a služby M365
Předmětem veřejné zakázky je využití služeb Microsoft 365 E3/E5 (dále jen „M365“), který se skládá z Office 365 E3/E5 a Windows 10 Enterprise E3/E5 na uživatele (dále jen „SW“)
Vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad
Predmetom zákazky je vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad a zabezpečenie udržateľnej prevádzky vytvoreného webového sídla vrátane údržby a technickej podpory počas životného cyklu webového sídla pre obdobie 48 mesiacov od potvrdenia preberacieho protokolu pre spustenie ostrej prevádzky, v členení: a) vytvorenie nového webového sídla ...
Obnova Storage Area Network
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zprovoznění a implementace technických a programových prostředků zajišťujících funkcionalitu "Storage Area Network" u objednatele, a dále poskytování podpory pro dodané technické a programové prostředky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu ...
Inovačno-sprostredkovateľská platforma s podporou umelej inteligencie
Predmetom zákazky je vytvorenie a implementácia webovej aplikácie, ktorá umožní poskytovateľom služieb evidovať a manažovať úlohy v rámci poskytovaných služieb zákazníkom. Platforma bude obsahovať modul umelej inteligencie, ktorý má uľahčovať a zefektívňovať proces riešenia úloh. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných ...
Interaktívno-prezentačná online platforma na predaj reklamného priestoru
Predmetom projektu je inovatívna online platforma na prezentáciu literárnych diel, rukopisov a publikácií s dedikovaným priestorom na špecializované reklamné kampane pre partnerov a podporovateľov domácej umeleckej tvorby. Základnou výbavou webovej aplikácie je interaktívna čítačka, ktorá návštevníkom poskytne zážitkové čítanie novej generácie s ...
Podpora rozvoja v spoločnosti BONELITY, s.r.o. zavedením inovatívnej softvérovej platformy
Predmetom zákazky je vytvorenie a implementácia webovej aplikácie na sprostredkovanie dodania jedla medzi objednávateľom jedla (zákazníkom) a doručovateľom jedla (kuriérom) a dodávateľom jedla (reštaurácia). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Informační systém ZOS, modernizace, servis a podpora nahrávacího zařízení, ovládání radiostanic
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a servisní podpora informačního systému zdravotnického operačního střediska pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje, modernizace a servisní podpora nahrávacího zařízení a modernizace a servisní podpora distribuce audio signálu a ovládání technologických zařízení.
Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0007019 Tento článek definuje technické podmínky dodávky pro komponent pro Státní veterinární ústav Jihlava v rámci zmíněného projektu. Projekt je financován z ...
Modernizace NIS v Nemocnici České Budějovice, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je rozvoj a modernizace nemocničního informačního systému (dále též jen „NIS“) v Nemocnici České Budějovice, a.s. V rámci této veřejné zakázky budou zadavatelem pořízeny a aplikovány nové moduly NIS a nová infrastruktura pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace s cílem podpory eHealth včetně ...
ERP systém pre malé a stredné podniky
Zámerom obstarávateľa je vybudovať unikátne jadro ERP (celopodnikové plánovanie zdrojov) systému a vývojového prostredia určeného pre malé a stredné podniky. Cieľom je vytvoriť riešenie, ktoré sa bude vedieť dynamicky prispôsobovať potrebám podnikateľov, avšak bude cenovo dostupné v kategórii malých a stredných podnikov. Predmetom obstarávania je ...
Poskytování podpory VMware
Předmětem veřejné zakázky je poskytování podpory servisní činnosti VMware vSphere - aktualizace, profylaxe, instalace apod.
Dodávka IS DASUV II
Předmětem zakázky je dodávka programového vybavení, které zajistí rozvoj stávajících informačních technologií popáleninových center, tedy FNKV, FN Brno a FN Ostrava i poskytovatelů odborné přednemocniční neodkladné péče.
Vývoj, implementace a technická podpora informačního systému Rejstřík trestů
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření, implementace, podpora a rozvoj nového aplikačního programového vybavení Informačního systému rejstřík trestů
Poskytování servisních služeb pro serverové farmy Citrix
poskytování servisních služeb pro serverové farmy Citrix
Služby podpory prevádzky a rozvoja sieťovej infraštruktúry, SAN infraštruktúry a podporných služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie vykonávania servisných úkonov smerujúcich k bezproblémovému užívaniu sieťovej infraštruktúry, SAN infraštruktúry, telefónnej ústredne na báze IP protokolu a predmetných služieb Objednávateľa a ich ďalšieho nevyhnutného rozvoja prípadne konfigurácie v rozsahu vyplývajúcom z legislatívnych a metodických zmien, resp. ...
Upgrade Check Point - NGTP pro zvýšení kybernetické ochrany ČNB
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby Next Generation Threat Prevention, blíže specifikované v přílohách č. 1 a 2 zadávací dokumentace (dále jen "služba NGTP"), pro dva firewallové moduly pro přístup do/z Internetu zapojené do geoclusteru ČNB od výrobce Check Point Software Technologies, Ltd. (dále jen "výrobce"), včetně její implementace ...
Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace systému fyzického zabezpečení a monitoringu rozvaděčů ICT, vybudování redundantních optických tras a zdvojené hvězdicové topologie ve Fakultní nemocnici Plzeň a zajištění technické podpory. Zadavatel předpokládá kofinancování implementace předmětu plnění veřejné zakázky z Integrovaného ...
Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám
Předmětem zakázky je rozšíření zálohovací infrastruktury, rozšíření primárního i sekundárního úložiště a doplnění o další 2ks deduplikačního diskového systému včetně jejich replikace pro zálohování produkčních systémů zadavatele a s tím související rozšíření licencí pro zálohovací systém EMC Networker tak, aby bylo licenčně pokryto nabízené řešení ...
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního řešení vedoucího ke zvýšení kybernetické bezpečnosti, a to prostřednictvím dodávky a implementace dílčích částí, viz dále. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména: - dodávka a implementace (nasazení, nastavení) SW a HW nástrojů specifikovaných v Podrobné specifikaci předmětu zakázky ...
Prodloužení podpory licencí Oracle
Předmětem této veřejné zakázky je prodloužení podpory stávajících licencí Oracle na určené období.