Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať projekt Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/0efd6f6d-ceb1-4b78-8d39-218b69c7ce64/cimaster?tab=basicForm) do informačného systému verejného obstarávateľa. Projekt bude implementovaný ...
Maintenance licencí ORACLE 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytování maintenance (SW podpory) stávajících licencí Oracle ve Skupině ČEZ, zařazených do licenčního modelu Oracle Premier Support, a to v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
Technická podpora podpůrných SW produktů IS VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu určitou v rozsahu tří let (36 kalendářních měsíců) s jedním dodavatelem. Jednotlivé veřejné zakázky na poskytování/zajištění poskytování podpory konkrétních SW produktů, které VZP ČR právem v dosud vydaných aktualizacích / verzích užívá nebo bude v aktualizovaných verzích užívat, budou ...
Zajištění vysoké dostupnosti a aplikační bezpečnosti IS LČR
Předmětem VZ je implementace load balancing řešení nejpozději do 60 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Předmětem VZ je rovněž poskytování technické a softwarové podpory výrobce k dodanému HW a SW zahrnující aktualizace programových komponent Softwaru a poskytování jejich nových verzí (update či upgrade software) po dobu 48 měsíců od ...
Systémový integrátor
Cieľom projektu je rozšírenie existujúceho riešenia služieb DCOM na 42 miest, teda už vybudovaného informačného systému pre samosprávu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) v súlade so schválenou Stratégiou informatizácie územnej samosprávy Slovenska (SIMÚS). (viď. opis predmetu zákazky)
Manažment údajov Žilinského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je zavedenie manažmentu údajov v prostredí ŽSK v nadväznosti na strategické dokumenty SR pre oblasť informatizácie, predovšetkým NKIVS a strategickej priority Manažment údajov, ale aj strategickej priority Otvorené údaje vrátane služby poskytovanej pri prevádzke diela. Aktivity Data governance prebiehajú počas celej dĺžky ...
Rámcová dohoda na zajištění produktů ORACLE
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění produktů Oracle. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním (1) Účastníkem. Zadavatel bude na základě Rámcové dohody, způsobem tam uvedeným, objednávat plnění vždy v čase a v rozsahu dle své aktuální potřeby.
Podpora a rozvoj informačního systému centrálního registru oznámení veřejných funkcionářů
Předmětem plnění veřejné zakázky je servis a rozvoj informačního systému "Centrální Registr Oznámení", který zahrnuje poskytování paušálních služeb (služeb podpory) a služeb na objednávku (služeb rozvoje) IS centrálního registru oznámení veřejných funkcionářů, na dobu 3 let. Podrobněji je předmět plnění veřejné zakázky specifikován v návrhu ...
Jednotný stravovací informační systém SIS NPK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotného stravovacího informačního systému NPK (dále též SIS NPK, SIS, systém, řešení) jde o komplexní informační systém NPK, vytvořený z aplikačních a systémových softwarových prostředků a technických prostředků dodaných Zhotovitelem v rámci realizace Díla dle Smlouvy o dílo a licenční smlouvy. Bližší ...
Informačný systém Centra právnej pomoci
Predmetom zákazky sú služby na vytvorenie informačného systému CPP. Súčasťou dodávky je prevádzková podpora počas 5 rokov od odovzdania systému do produkčnej prevádzky. Výsledkom projektu bude nový informačný systém centra, ktorý plne nahradí nevyhovujúce existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané procesné zmeny súvisiace so službami ...
Pamiatkový informačný systém
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) je špecializovaným orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu, vykonáva 1. a 2. stupňovú štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou prostredníctvom 8 krajských pamiatkových úradov (KPÚ) v rozsahu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Realizáciou ...
Infrastruktura digitální důvěry ČVUT
Zajištění: - produktové podpory v rozsahu "Standard support" pro HSM moduly, TrustedX, OBELISK - podpory správy a provozu QSCD - servisní podpory pro Dodavatelem implementované Infrastruktury digitální důvěry - podpory při rozvoji infrastruktury digitální důvěry zadavatele. Rozsah poptávaných služeb je uveden v zadávací dokumentaci.
Nákup SW podpory nástroje IP Fabric
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění SW podpory licencí k nástroji IP Fabric na 1 100 ks aktivních zařízení (dále jen „Produkt“), včetně předání licenčního klíče. SW podpora Produktu (dále jen „Maintenance“) zahrnuje zejména nejaktuálnější verzi Produktu, včetně aktualizací, upgradů a oprav chyb, služeb konzultační podpory a řešení závad ...
Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie služieb aplikačného a programového vývoja, ktorých výstupom budú v rámci životného cyklu IT projektu ucelené súčasti jeho IS vo forme aplikačného a programového vybavenia, komplexne riešiace migráciu do VC a aktualizácia pôvodných IS. Súčasne požaduje integrácie v rozsahu pokrývajúcom požadovaný rozsah ...
Licence k produktům a služby Microsoft
Předmětem veřejné zakázky je pronájem licencí k produktům Microsoft v rámci Enterprise Agreement, podpora k produktům a službám Microsoft (Premier Support či obdobný produkt), poskytovaní služeb Microsoft Azure, poskytování služeb Microsoft Azure Marketplace, volitelné konzultační služby v oblasti produktů a služeb Microsoft Microsoft.
Servis IT infraštruktúry Dopravného úradu 2021-2023
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy na zabezpečenie údržby, prevádzky a aktuálnych licencií na prevádzku informačných systémov a dátových centier Dopravného Úradu v období od 16.9.2021 do 31.12.2023. (Súčasná zmluva na zabezpečenie údržby, prevádzky a licencií na prevádzku informačných systémov a dátových centier Dopravného úradu končí dňom ...
Migrácia IS SOFIA do Vládneho cloudu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb migrácie systémov IS Centrálny finančný informačný systém pre verejné vysoké školy(IS SOFIA) do Vládneho Cloudu SR v rámci projektu Migrácia systémov IS Centrálny finančný informačný systém pre verejné vysoké školy do Vládneho cloudu spolufinancovaného z OPII, ktorého hlavné aktivity pozostávajú ...
Zajištění podpory a rozvoje Personálního systému SZIF
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění licenční podpory a rozvoje personálního systému SZIF.
Pozáruční servis a podpora provozu technologií CIRC
Zabezpečení pozáručního servisu a odborné technické pomoci podpory provozu technologií CIRC (CSMIS - Cyber Security Management Information System) tak, aby bylo dosaženo nepřetržité funkčnosti provozované SW soupravy.
Řešení pro elektronický oběh daňových dokladů
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řešení pro elektronický oběh daňových dokladů (dále jen „SW řešení“), a to dle specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek (ZP). V rámci dodávky SW řešení zadavatel požaduje: a) Poskytování časově neomezených užívacích práv k SW řešení pro elektronický oběh daňových dokladů pro ...
Modernizace informačního systému v Klatovské nemocnici a.s.
Předmětem zadávacího řízení je modernizace informačního systému, integrace nových funkcí a modulů do stěžejního softwarového nástroje podpory provozu činnosti zadavatele.
Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne
Predmetom zákazky je (i) vytvorenie diela - nového informačného systému s názvom Jednotný systém dávok (ďalej len "IS JSD") v rámci dodania tovarov a poskytnutia služieb pre hlavné aktivity národného projektu Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne a (ii) poskytovanie služieb podpory prevádzky a rozvoja IS JSD na obdobie 60 mesiacov ...
Objektové uložiště pro můjRozhlas, digitalizaci archivu a ostatní internetové projekty ČRo
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v poskytování objektového uložiště pro projekt MujROZHLAS, digitalizaci archivu a ostatní internetové projekty Českého rozhlasu.
Zpřesnění GNSS Trimble pro potřeby SZIF
Na základě veřejné zakázky bude mezi Zadavatelem a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo s opcí na provedení software upgrade (dále jen „upgrade“) GNSS zařízení Trimble Geo 7X, vlastněných Zadavatelem (dále jen „zařízení“) (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“) u 100 kusů zařízení, u kterých bude po provedeném upgrade Dodavatelem, zvýšena přesnost ...
Manažment údajov lesných pozemkov NLC
Predmetom zákazky je vytvorenie automatizovaných nástrojov a business služieb s cieľom zabezpečenia systematického zberu, tvorby, správy a publikácie geopriestorových údajov v správe Národného lesníckeho centra a údajov pre poskytovanie objektov evidencie Lesný pozemok, Jednotka priestorového rozdelenia lesa a Program starostlivosti o lesy. ...