Zrobustnění MPLS sítě a rozšíření do vysoké dostupnosti (HA)

Zrobustnění MPLS sítě a rozšíření do vysoké dostupnosti (HA)

Zadavatel požaduje, pro zvýšení dostupnosti svého Datového centra ŘSD ČR skládající se z min. 4 NODů, které je již vystavěné a propojené vysokokapacitní přístupovou datovou sítí, dodávku a návrh konfigurace aktivních prvků pro zajištění vysoké dostupnosti robustní přístupové vrstvy, se směrováním síťového provozu metodou multiprotokolového ...

Obnova prvků EOL

Obnova prvků EOL

Předmětem veřejné zakázky je: - dodávka optických modulů 1/10GE pro nové prvky; - doplnění stávajících stohů složených z LAN přepínačů řady C3850 a náhrada zastaralých LAN přepínačů v lokalitách Zadavatele; - náhrada zastaralých přepínačů řady C2960G-8 v lokalitách Zadavatele - náhrada zastaralých AP (access pointů) a antén

Povýšení IdM Oracle na aktuální verzi 12c II

Povýšení IdM Oracle na aktuální verzi 12c II

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla, spočívajícího v úpravě systému pro správu identit a přístupů interních uživatelů VZP ČR v IS VZP ČR (dále vše též jen „systém IdM“). Provedení díla bude zahrnovat zejména: - migraci v současné době již zadavatelem provozovaných modulů (produktů Oracle) v rámci systému IdM, tj. povýšení stávající ...

Poskytovanie služieb podpory a rozvoja Veterinárneho a potravinového informačného systému

Poskytovanie služieb podpory a rozvoja Veterinárneho a potravinového informačného systému

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou Veterinárneho a potravinového informačného systému Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prostredníctvom nasledujúcich služieb : 1. Služby servisnej podpory Veterinárneho a potravinového informačného systému. 2. Ostatné služby súvisiace s ...

Výpočetní cluster pro C4e

Výpočetní cluster pro C4e

Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetních uzlů, uzlů objektového úložiště a síťové infrastruktury výpočetního clusteru. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day On-site v ...

Inovácia v oblasti cloudových riešení v spoločnosti SINO, s.r.o.

Inovácia v oblasti cloudových riešení v spoločnosti SINO, s.r.o.

inovácia v oblasti cloudových riešení, Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované je v Prílohe č.1 (minimálne požadované technické parametre logického celku sú špecifikované v prílohe č. 1)

Servis a údržba ekonomického softvéru

Servis a údržba ekonomického softvéru

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných (základných a rozšírených) technických podporných služieb, systémových podporných služieb a softvérových podporných služieb pre verejného obstarávateľa. Účelom je zabezpečiť služby podpory a prevádzky Licencovaných modulov a funkčných rozšírení aplikačného programového vybavenia SPIN.

Modernizace komunikační infrastruktury – D

Modernizace komunikační infrastruktury – D

Účelem veřejné zakázky je pořízení vybraných ICT technologií (SW licence pro použití zadavatelem) souvisejících s komplexním řešením informačního systému a modernizací stávající infrastruktury Ústavu hematologie a krevní transfuze (dále jen „ÚHKT“), jakožto součást plánovaného projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ...

Elektroanatomický mapovací systém pro pracoviště intervenční arytmologie

Elektroanatomický mapovací systém pro pracoviště intervenční arytmologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního mapovacího systému (HW i SW) a dalšího souvisejícího příslušenství, jeho instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhujících pracovníků a techniků, a dále zajištění záručního a pozáručního servisu.

Přírodovědně-technické centrum - Konektivita

Přírodovědně-technické centrum - Konektivita

Předmětem veřejné zakázky je: realizace dodávek aktivních prvků sítě LAN a příslušenství na základě níže definované podrobné specifikace a v souladu se standardy konektivity, které vycházejí z aktuální verze Přílohy 11 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP „Standard konektivity škol“.

Rozvoj ISMP-POVS

Rozvoj ISMP-POVS

Předmětem veřejné zakázky je rozvoj informačního systému Městské policie – podpora organizace a výkonu služby (ISMP-POVS) podle požadavků pracovníků MP HMP, s respektováním jak stávajících legislativních změn, které běžně probíhají, tak případné úplně nové legislativy ve vztahu k výkonu služby MP HMP a v závislosti na budování dalších okolních ...

Národná aplikácia Sociálnej poisťovne

Národná aplikácia Sociálnej poisťovne

Predmetom zákazky je aplikačná podpora pre výkon elektronickej výmeny dát sociálneho zabezpečenia (EESSI) pre koncových používateľov v príslušných inštitúciách, tzv. Národná aplikácia Sociálnej poisťovne (ďalej len NASP). EESSI sú povinné zaviesť štáty Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie do 3. júla 2019 na základe ...

Informační systém eCulture města Strakonice

Informační systém eCulture města Strakonice

prezentace kulturních památek, archivace kulturního dědictví a zpřístupnění kulturního obsahu v digitální podobě, a to jak odborné, tak široké veřejnosti - vytvoření technického nástroje pro centralizaci multimediálních dat kulturního charakteru, implementace koncových zařízení pro zobrazování výstupů z databáze na místa s vysokou koncentrací ...

Kompletní obnova a posílení výkonu virtualizační infrastruktury

Kompletní obnova a posílení výkonu virtualizační infrastruktury

zadavatele. Virtualizační infrastruktura (dále jen infrastruktura) je základní a životně důležitou součástí, bez níž nemůže větší organizace typu knihovny v dnešní době prakticky fungovat. Jsou na ní hostované různé aplikační servery poskytující síťové služby uživatelům KNAV, uživatelům z jiných ústavů Akademie věd ČR (dále jen AV) i mimo ni. Je ...

Dodávka HW a SW nástrojů řízení kybernetické bezpečnosti ve skupině ČEZ

Dodávka HW a SW nástrojů řízení kybernetické bezpečnosti ve skupině ČEZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace nástroje kybernetické bezpečnosti Security Information and Event Management (dále též „SIEM“) do objektů Skupiny ČEZ dle následující logiky: • Plnění č. 1, které tvoří jasně definovaný soubor dodávek HW a licencí a služeb do 7 lokalit a 2 datových center se základní licencí nastavenou ...

Rámcová dohoda na zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP na 4 roky

Rámcová dohoda na zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP na 4 roky

Předmětem plnění této VZ je zajištění technické podpory a strategického rozvoje Core systému VoZP na 4 roky 1) Zajištění technické podpory provozu stávajícího Core systému VoZP 2) Realizace dílčích strategických rozvojových požadavků stávajícího Core systému VoZP

Technická podpora programových nástrojů SZP

Technická podpora programových nástrojů SZP

Technická podpora programových nástrojů - produktů CA Technologies používaných v rezortu MO - viz zadávací dokumentace (dále jen "ZD")

Pořízení monitorovacího software a integrace systémů technické ochrany na skladech PHM ČEPRO, a.s

Pořízení monitorovacího software a integrace systémů technické ochrany na skladech PHM ČEPRO, a.s

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy s dodavatelem, na jejímž základě dodavatel provede dodávku nového software a hardware pro dohled, ovládání a správu poplachových systémů a dalších technických prostředků ostrahy objektů zadavatele (dále také jen „IBŘS“ nebo „systém“), a připojení stávajících poplachových systémů, technických prostředků ostrahy ...

Log Management

Log Management

Předmětem veřejné zakázky je dodání řešení pro sběr a zpracování logů včetně implementačních a servisních prací.

Nákup systému na řízení privilegovaných účtů v síti MŠMT včetně projektové dokumentace, implementace

Nákup systému na řízení privilegovaných účtů v síti MŠMT včetně projektové dokumentace, implementace

Předmětem je pořízení technického opatření pro MŠMT podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v ...

Podpora aktivních prvků datové sítě

Podpora aktivních prvků datové sítě

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zajištění podpory aktivních prvků datové sítě Zadavatele (Cisco a FW Checkpoint).

Modernizace a rozšíření systému ZOS

Modernizace a rozšíření systému ZOS

(1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – pro modernizaci a rozšíření systému ZOS Zadavatele a pořízení souvisejících technologií, součástí plnění je dále podpora provozu.

Rámcová dohoda na pořizování produktů Microsoft

Rámcová dohoda na pořizování produktů Microsoft

Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na pořizování produktů Microsoft. Blíže viz. zadávací dokumentace

Dodávky licencí Citrix vč. podpory

Dodávky licencí Citrix vč. podpory

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na 3 roky na zajištění licencí a podpory (maintenance) k vybraným programovým produktům společnosti Citrix v rámci multilicenčního programu GELA (který je momentálně pro zadavatele platný do 22.10.2020) podle aktuálních potřeb zadavatele. Bližší specifikace licencí/podpory viz cenová tabulka, ...

Implementace TAF TSI v prostředí AWT

Implementace TAF TSI v prostředí AWT

Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu „Implementace TAF TSI v prostředí AWT“. Cílem projektu „Implementace TAF TSI v prostředí AWT“ je implementovat požadavky Nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě“ v plném rozsahu ...

(záznamy 1/25 z 5843)  strana 1 / 234