SMART Bardejov - mesto na dosah
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa k dodaniu aktivít projektu: "SMART Bardejov - mesto na dosah". Mesto Bardejov zavádza Smart-City platformu s podporou internetu vecí pre dopravu a monitoring životného prostredia prostredníctvom sústavy senzorov. Dáta zo senzorov budú použité pre rozvoj mestských verejných politík - dopravnej a parkovacej ...
Dodávka HW webex
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW k platformě WEBEX včetně poskytování jeho technické podpory.
Pořízení Informačního systému pro privatizaci
Předmětem Veřejné zakázky je: a) provedení díla spočívajícího v návrhu, vývoji, dodávce a implementaci informačního systému PRIVATIX II (dále jen „IS PRIVATIX II“), včetně detailní analýzy, systémové integrace, datové migrace, testování, úprav systému, dokumentace k systému, školení a poskytnutí potřebných uživatelských a vlastnických práv a ...
Prevádzka a údržba informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o.
Predmetom tejto zákazky je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti CORA GEO, s.r.o. a to informačného systému samosprávy /ďalej ISS, dokumentačného informačného systému /ďalej len CG DISS/, geografického informačného systému /ďalej len GIS/, riešenia pre podporu ...
Správa informačního systému AVU II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování správy, resp. servisních služeb množiny počítačů a serverů, s nimi spojeného software, periferních zařízení, terminálů, prostředků pro přenos a zpracování informací atd. a informací v nich uložených pro Zadavatele, čímž se rozumí udržovat funkční stav jednotlivých částí informačního systému ...
Služby a práce v oblasti IT pre projekt: Digitálna inklúzia vo vzdelávaní
V rámci projektu Digitalna inkluzia vo vzdelavani - platforma pre spristupnenie informacii a vzdelavacich materialov pre osoby so zrakovym postihnutim je zámerom obstarať vývojové a implementacné sluzby, servis a udrzbu zariadeni, IT sluzby podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Technická podpora IS VEMA v letech 2022 - 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je Technická podpora a hot-line zahrnující údržbu veškerého aplikačního programového vybavení VEMA a související dokumentace, aktualizace ve vazbě na legislativní změny, poskytování servisních prací zahrnujících řešení problémů s provozem programového vybavení, školení min. 50 uživatelů, odborná poradenská, ...
FN Plzeň - dodávka a servisní podpora ekonomického informačního systému
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ekonomického informačního systému (dále jen EIS), jeho implementace v prostředí Fakultní nemocnice Plzeň, včetně integrací s dalšími nemocničními informačními systémy zadavatele, a servisní podpora po dobu 10 let, přičemž součástí smlouvy bude garance dodavatele, že produkt bude udržovat v provozuschopném stavu ...
Informační systém Digitální technické mapy krajů
Předmětem plnění je zhotovení a implementace IS DTM krajů pro 6 krajů do určeného prostředí dvou krajů (Kraj Vysočina, Plzeňský kraj), a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu vývoj, provedení integračních prací, akceptačních testů, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí, zpracování dokumentace a poskytování provozní ...
Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno - Datové rozvody II
Předmětem zadávacího řízení je: - Stavební řešení - Demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvodů a příslušenství. - Instalace nových datových rozvodů a příslušenství dle projektové dokumentace. - Rozšíření optických rozvodů - Spojkování rozvaděčů - Datové rozvaděče - Provedení měření dokončené kabeláže dle projektové dokumentace. - ...
Pořízení datového obsahu DTM Ústeckého kraje
Předmětem plnění je pořízení datového obsahu Digitální technické mapy Ústeckého kraje formou konsolidace a formou pořízení dat základní polohopisné situace (dále „ZPS“), dopravní infrastruktury (dále „DI“) a technické infrastruktury (dále „TI“) pro informační systém Digitální technické mapy Ústeckého kraje (dále „IS DTM“). Předmět plnění této ...
Poskytování projektového řízení a poradenských a konzultačních služeb pro SFDI
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služby pro SFDI na základě rámcové smlouvy, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na požadované plnění služby, které bude zahrnovat zejména služby spočívající v poskytování projektového řízení a odborných kvalifikovaných poradenských a konzultačních služeb v oblasti řízení ...
SW pro evidenci svozů hotovosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj, implementace a integrace a technická podpora SW pro komplexní správu agendy svozů hotovosti.
Zajištění služeb podpory, maintenance a rozšířené podpory portálu bezpečnost.praha.eu na 48 měsíců
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou služby související s rozvojem portálu https://bezpecnost.praha.eu/.
Zajištění služeb mobilní aplikace na Geotagované fotografie II
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je vytvoření, implementace a poskytování komplexní služby pro pořizování, ukládání, vyhodnocování, správu a zpracování geotagovaných fotografií a správy úkolů včetně vytvoření, implementace a poskytování související mobilní aplikace, jejich provoz, údržba, podpora a další rozvoj a případný ...
Licence antivirového řešení
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí komplexního antimalwarového řešení provozovaných koncových bodů v prostředí Zadavatele včetně fyzických a virtuálních serverů a mobilních zařízení (dále souhrnně jen „Software“ nebo „Řešení“), Software v prostředí Zadavatele implementovat, konfigurovat a integrovat, jakož i poskytnout nebo zajistit práva ...
Externí dohled IT projektu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služby odborného dohledu nad realizací projektu „Modernizace IT FN HK v návaznosti na eHealth“, CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006163 (dále jen projekt). Dodavatel služby bude zodpovědný zejména za odborný dohled nad realizací implementace pořizovaného informačního systému v rámci tohoto projektu. Předmětem ...
Podpora provozu a rozvoje systému DNS
Maintenance licencí produktu TS-DATAPOINT (1 ks) a TS-ELDAx (1 ks), poskytování služeb údržby (maintenance) u zadavatele implementovaného DMS a poskytování služeb podpory provozu a rozvoje takového DMS, jakož i poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít autorská díla (počítačové programy) vzniklá nebo dodaná při plnění této veřejné zakázky, jež jsou ...
Vybrané služby k systému Camview v Městském kamerovém systému hl. m. Prahy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování vybraných služeb, spočívajících zejména v podpoře a servisu systému Camview (dále jen „Služby“), jakožto dílčí samostatné technologie užívané hl. m. Prahou (dále jen „HMP“) v rámci Městského kamerového systému (dále jen „MKS“), a dalších propojených systémů. Podrobná specifikace systému ...
Vybrané služby a správa sítě Ethernet v rámci Městského kamerového systému hl. m. Prahy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování vybraných služeb, spočívajících zejména v podpoře, servisu a správě sítě Ethernet Městského kamerového systému hl. m. Prahy (dále jen „Služby“), jakožto dílčí samostatné technologie užívané hl. m. Prahou (dále jen „HMP“) v rámci Městského kamerového systému (dále jen „MKS“), a dalších ...
Vybrané služby k technologii Geutebrűck v Městském kamerovém systému hl. m. Prahy
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování vybraných služeb, spočívajících zejména v podpoře a servisu technologie Geutebrűck (dále jen „Služby“), jakožto dílčí samostatné technologie užívané hl. m. Prahou (dále jen „HMP“) v rámci Městského kamerového systému (dále jen „MKS“), a dalších propojených systémů. Podrobná specifikace ...
Vybrané služby k systému Portál MKS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování vybraných služeb, spočívajících zejména v podpoře a servisu systému Portál MKS (dále jen „Služby“), jakožto dílčí samostatné technologie užívané hl. m. Prahou (dále jen „HMP“) v rámci Městského kamerového systému (dále jen „MKS“), a dalších propojených systémů. Podrobná specifikace Portálu MKS ...
Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1: Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence Časť 2: Softvér Kolaboratívne nástroje pre organizačnú komunikáciu a interakciu PSK Bližšie informácie o predmete zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Služby podpory prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému krízového riadenia COVID 19
Predmetom obstarávania je podpora prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému krízového riadenia COVID 19 vrátane modulu Plošné testovanie (Antigénové testovanie). IS COVID 19 slúži na evidenciu laboratórnych žiadaniek a výsledkov testovania na vírus SARS-CoV-2 v prostredí ÚVZ SR. Ide o centrálny systém, pomocou ktorého sa registrujú ...
Dodanie geografického informačného systému pre mesto Žilina
Predmetom zákazky je dodanie a servisná podpora geografického informačného systému pre mesto Žilina.