Rekonstrukce počítačové sítě NPK – zajištění integrity sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce počítačové sítě zadavatele a zajištění integrity síťového prostředí prostřednictvím zavedení nového řešení páteřních a přístupových přepínačů (dále též hardware) jednotné počítačové sítě zadavatele zahrnující všechny lokality zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na ...
Dynamický nákupní systém na - Zajištění odborného poradenství v oblasti správy ICT systémů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou v obecném vyjádření podpůrné služby vedoucí k naplňování povinností MMR při správě všech ICT systémů. Konkrétně se jedná o odborné poradenství ve 3 hlavních kategoriích: - Právní poradenské služby v oblasti správy ICT systémů - Ekonomické poradenské služby v oblasti správy ICT systémů - ICT poradenské ...
Dodávka bezpečnostní infrastruktury
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových bezpečnostních zařízení, licencí a SW pro centrální správu jednotlivých částí bezpečnostní infrastruktury, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zajištění servisu, údržby a poruchové služby na technologické a softwarové vybavení
Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D5, včetně tunelu Valík a souvisejících objektů, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti provozu. Předmětem veřejné zakázky je zajištění poruchové služby, servisu a ...
Správa lokální ICT infrastruktury 2020+
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní správa lokální ICT infrastruktury zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky po dobu trvání Rámcové dohody. Oblasti a věcná náplň jednotlivých komponent služby správy ICT infrastruktury jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – Rámcová dohoda. Součástí předmětu ...
Datové centrum UP - IT zařízení pro datové centrum Holice II
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka IT technologií pro Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 27, Olomouc - Holice, realizované v rámci projektu „Obnova a modernizace IT infrastruktury UP“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002305, v rámci Operačního programu ...
Dodávka licencí ORACLE
- Dodávka licencí Oracle pro databáze v nejnovější verzi (blíže seznam požadovaných licencí, který je součástí ZD); - Provedení implementace poptávaného řešení; - Poskytování nezbytně nutné podpory dodaných licencí; - Poskytování podpory provozu databázové platformy Předmětem plnění veřejné zakázky je též přemístění Oracle databází ...
Rozšíření diskové a výpočetní kapacity systému Oracle Exadata
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a implementace HW a SW prvků, jakož i zajištění potřebných licencí, to vše za účelem rozšíření diskové a výpočetní kapacity stávajícího provozního systému Oracle Exadata X2-6 / quarter rack zadavatele. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek a organizačních ...
Aplikační podpora aplikace datového skladu
Uzavření Rámcové dohody, na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) na služby „Nepřetržitá pohotovost a SLA“ a „Prováděné činnosti“ (změny a rozvoj). Aplikace datového skladu implementuje části funkcionality Analytického modulu AISG pro sběr herních a finančních dat od provozovatelů hazardních her.
Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze ACM digital library alebo ekvivalentný
Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu k údajom elektronických informačných zdrojov databáz, ktoré slúžia ako zdroj odborných informácií pre potreby realizácie vedeckého výskumu a rozvoja vedy v rámci SR.
Služby podpory systému pre podporu vedeckého výskumu KTIVI
Ide o konzultačné služby pre podporu vedeckého výskumu poskytnuté v súvislosti so zavedením vedeckých projektov do systémov Systém pre podporu vedeckého výskumu Dynamická vedecko-výskumná platforma (ďalej len Dynax), Systém pre podporu vedeckého výskumu (ďalej aj SPVV) a Systém pre zabezpečenie podpory manažmentu a ochrany duševného vlastníctva ...
Servisní podpora a rámcové úpravy systému KOJA II
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem letiště Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Služby v oblasti podpory řízení projektů, odborných konzultací a technické podpory pro SW projekty
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování služeb zejména v oblasti podpory řízení projektů, implementace softwarových (dále jen „SW“) řešení, odborných konzultací, kontroly kvality, technického dozoru a realizace oponentur pro SW projekty v ICT, bezprostředně souvisejících s návrhy a budováním informačních systémů včetně zajištění jejich ...
Rozvoj nemocničního informačního systému
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: a) Pořízení a implementace nemocničního informačního systému („NIS“), b) dodávka hardware, c) servis IS prováděný od doby ukončení zkušebního provozu IS dále na dobu neurčitou
Podpora a rozvoj APV pro kontrolní činnost - 2020+
podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení KOC
Technologie call centra ČPR
Předmětem plnění veřejné zakázky je Implementace nových technologií Kontaktního centra Dodání licencí a návazného maintenance k implementovaným technologiím. Dodání HW zařízení pro koncová pracoviště Zajištění rozvoje řešení a Poskytování servisních služeb.
Služby projektového manažera SAP
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s 1 dodavatelem, a to na dobu 48 měsíců. Předmětem Rámcové dohody je stanovení práv a povinností Smluvních stran pro postup při uzavírání Dílčích smluv na poskytování těchto služeb: • konzultace, řízení projektů a ostatní služby podpory provozu a rozvoje systémů EKIS MV (Ekonomický informační ...
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních NON-IT datového centra Zadavatele.
Antivirová ochrana
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace antivirové ochrany ve Skupině ČEZ. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Zadávací dokumentaci.
Poskytnutí Licencí SAP rok 2019
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí licencí SAP dle požadavku zadavatele, poskytnutí maintenance k dodaným licencím v režimu "Enterprise Support" dodávanou firmou SAP, spol. s r.o. Dodavatel se zavazuje dodat licence dnem zveřejnění v registru smluv. Dodavatel se zavazuje poskytovat maintenance na dobu neurčitou dnem zveřejnění v ...
Zavedenie online systému webovej konfigurácie produktu
Predmetom zákazky je komplexné riešenie produktov firmy, príprava na ich zavedenie do výroby a následného predaja, vytvorenie kompletnej infraštruktúry spoločnosti Tercial na výrobu, montáž a servisovanie týchto produktov v rámci kontajnerových čistiarní odpadových vôd (ČOV) s využitím membránových bioreaktorov (MBR) a aplikovaného vývoja ...
Migrácia CUDEO do vládneho cloudu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prevádzkuje Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu (ďalej aj ako IS CUDEO). Toto úložisko je definované ako informačný systém a je prevádzkovaný v Dátovom centra rezortu školstva. IS CUDEO je obsiahnutý v koncepcii rozvoja Informačných systémov verejnej správy (ďalej aj ...
Rekonstrukce LAN
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v: a) drobných opravách stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; b) úpravách a drobném rozvoji stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; c) rekonstrukcích stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí; d) budování nových LAN a ...
Implementace upgrade ekonomicko–správního informačního systému, včetně zajištění jeho podpory
Předmětem VZ je provedení analýzy stavu technického prostředí zadavatele, návrh řešení a podrobný popis upgrade ESIS, jakož i následná implementace upgrade (technologický a aplikační přechod na vyšší verzi) ESIS, a to na poslední stabilní verzi Microsoft Navision a jeho modulů pro ESIS
Systémy pro měření rychlostí na pozemních komunikacích – Lysá nad Labem – nové vyhlášení
Předmětem zakázky je agenda správy měření rychlostí na pozemních komunikacích a k tomu příslušný software pro správu a zpracování přestupků zachycených automatizovaným měřením, včetně služeb zabezpečeného datového centra.