Datová konektivita ve vybraných lokalitách VZP ČR
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které budou poskytovány datové komunikační služby, a to prostřednictvím zajištění datového propojení ve specifikovaných lokalitách VZP ČR, s cílem zvýšení spolehlivosti datové komunikace a její kapacity, funkčnosti a dostupnosti síťového připojení v jednotlivých lokalitách VZP ...
Software pro správu dat nebytových areálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování software pro správu dat nebytových areálů na území statutárního města Plzně formou služby (software jako služba na serverech poskytovatele) vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Systém pro správu požadavků na vlastnosti prvků digitálního modelu stavby II
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby dle § 14 odst. 2 ZZVZ s názvem „Systém pro správu požadavků na vlastnosti prvků digitálního modelu stavby II“ (dále též „ISDSDIMS“ nebo „systém“) je získat práva k užití informačního systému pro správu požadavků na vlastnosti prvků digitálních modelů staveb, převod dat z dočasného nástroje zadavatele (ČAS ...
Manažment údajov MZVEZ SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej tiež "MZVEZ SR") je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám. MZVEZ SR zabezpečuje: - ochranu práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí, - riadenie ...
Centrální agendový a informační systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení, dodávka a implementace nového Centrálního agendového a informačního systému (CAIS) pro podporu práce inspektorů při kontrole, vedení správních a přestupkových řízení, včetně terénního klienta a dále pro zpracování žádostí o informace a žádostí o vyjádření/stanovisko, a vyhodnocení činnosti úřadu, ...
Vyvolávací systémy
Předmětem veřejné zakázky jsou: • dodávky a instalace vyvolávacích systémů, • dodávky a instalace rozšiřujícího modulu k vyvolávacím systémům pro nevidomé a slabozraké klienty, • dodatečný rozvoj SW vyvolávacího systému, • rozvoj SW v mobilní aplikaci, která souvisí s vyvolávacím systémem.
Distribuce vstupenek a dodávka vstupenkového prodejního systému pro Hudební divadlo v Karlíně
Předmětem veřejné zakázky “Distribuce vstupenek a dodávka vstupenkového prodejního systému pro Hudební divadlo v Karlíně” je zajištění distribuce (distribucí se rozumí výroba, prodej a dodání zákazníkovi) vstupenek pro Hudební divadlo v Karlíně, p.o. (dále jen HDK) na představení/akce uváděné v prostorách HDK, Křižíkova 10, 186 00 - Praha 8 nebo v ...
Obnova infrastruktury firewallů
Předmětem plnění je obnova technologické infrastruktury firewallů, včetně nástroje pro jejich centrální správu a zabezpečení koncových bodů, jež budou integrovány v rámci firewallů. Systém firewallů bude dodán včetně instalace, implementace, plné konfigurace, uvedení do provozu. Předmětem plnění je rovněž zajištění technické (servisní) podpory, ...
Rámcová dohoda na rozvoj systému BI/AA
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování implementačních a konzultačních služeb pro rozvoj informačního systému BI/AA a to za podmínek Rámcové dohody uzavřené mezi Zadavatelem a vybranými Dodavateli. Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně 2 Dodavateli. Podrobný popis je v zadávací dokumentaci.
Zajištění ICT odborných rolí pro rozvojové projekty
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění odborných kapacit, zejména z oblasti ICT technologií, a to jednak pro interní potřeby zadavatele a dále za účelem plnění závazků zadavatele vůči zákazníkovi.
Testování a ověřování HW a SW
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním poskytovatelem služeb testování a ověřování hardware a software, který je vyvíjen zadavatelem.
Pořízení systému zálohování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému zálohování a jeho instalace a maintenance na 36 měsíců pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha. Systém zálohování bude obsahovat řídící server, páskovou knihovnu a odpovídající ovládací software zajišťující plnou funkčnost systému vč. všech nezbytných licencí.
Centrální Log Management
Předmětem veřejné zakázky je dodávka software pro centrální sběr a management logů pro zadavatele, včetně hardware, software a potřebných licencí k jeho provozování, jeho implementace a poskytování podpory a údržby (support & maintenance) po dobu 48 měsíců od akceptace dodaného řešení.
Podpora a rozvoj systému Postup Přípravy Staveb
Předmětem veřejné zakázky je zíískat kapacity na podporu a rozvoj systému pro Postup Přípravy Staveb.
Rámcová dohoda - Nákup SW licencí navigace pro platformu Android včetně technické podpory
Předmětem veřejné zakázky je pořízení maximálně 10 000 ks SW licencí navigace pro koncová zařízení s OS Android 7.0 a vyšší, potřebného nástroje pro aktivaci a správu licencí včetně 5 leté technické podpory a konzultačních a konfiguračních prací.
Správa telematického majetku v Praze
Hlavním účelem veřejné zakázky je nalezení inovativního Systému správy telematického majetku v Praze. Fungující správa telematického majetku je jedním z nezbytných kroků směrem ke komplexnímu řízení dopravy, zvýšení její plynulosti a bezpečnosti. Zadavatel vymezuje obsahové zaměření inovační poptávky po novém Systému správy telematického majetku ...
Digitalizace vzácných historických dokumentů (rukopisů a starých tisků) na rok 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je digitalizace rukopisů dle požadavků VISK6 včetně kompletní tvorby metadat (výstup musí splňovat Definici digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6, která je dostupná na adrese http://www.manuscriptorium.com/sites/default/files/docs/manuscriptorium_visk6_definice.pdf) a ...
Licence Microsoft
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí užívacích práv k programovaným produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (dále „EES“) s využitím licencí právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských a základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, ...
Komplexní ICT podpora DIAMO
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních expertních poradenských služeb včetně auditní činností v oblasti ICT.
Dodávka subskripcí Red Hat
Předmětem veřejné zakázky je dodávka subskripcí Red Hat platných po dobu 3 let, přístup k produktům, aktualizacím a technické podpoře společnosti Red Hat.
Dodávka a implementace komplexního integrovaného informačního systému pro evidenci v oblasti myslivosti
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace aplikace „Evidence myslivosti“. Aplikace umožní digitalizaci evidencí uživatelů honiteb dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), zejména pak tvorbu plánu chovu a lovu a ostatních mysliveckých výkazů, evidenci úlovků a jejich markantů, ...
Služby IT testování
Předmětem zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění služby v oblasti testování informačních systémů včetně integračních a backendových částí . Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně třemi (3) Účastníky.
Odborné služby IT Governance
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod (dále jen "Rámcové smlouvy") na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, tj. na poskytování služeb vyjmenovaných v zadávací dokumentaci a podrobně definovaných v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. VZ je rozdělena na 7 částí. Rámcová smlouvy budou uzavřeny s 2 dodavateli dle pořadí na ...
Budování a rozvoj datové platformy
Předmětem zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na zajištění implementačních služeb pro systémy datové platformy. Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně třemi (3) Účastníky.
Obnova LAN infraštruktúry  Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie kvality a bezpečnosti I
Predmetom zákazky je obnova LAN infraštruktúry Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie kvality a bezpečnosti IKT LAN infraštruktúry