Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča
Predmetom zákazky je zabezpečiť zber, prepravu komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nakladanie s odpadmi v meste Štúrovo
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Provozování systému nakládání s odpadem v obci Drahelčice
Svoz a likvidace odpadu vč. nebezpečného a objemového odpadu v katastrálním území obce Drahelčice.
Svoz a likvidace odpadu Města Rudná
zajištění svozu a likvidace odpadu na území města Rudná a služeb s tím spojených v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy – komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu
Sběr, svoz, využití a odstranění odpadů ve FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů včetně souvisejících činností v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a o změně některých dalších zákonů
Zajištění sběru, svozu a likvidace bioodpadu, v období 04/2020-11/2024
Předmětem veřejné zakázky je realizace plošného sběru, svozu a likvidace bioodpadů od fyzických osob na území statutárního města Karlovy Vary, zejména od rodinných, bytových domů a zahrádkářských kolonií. Konkrétně se tak jedná o zajištění dodávky sběrných nádob na bioodpad, jejich umístění na zadavatelem určená stanoviště v dotčených lokalitách, ...
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy
Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného ...
Likvidace komunálního a separovaného odpadu ve městě Kaznějov
převzetí, přeprava a odstranění netříděného a tříděného komunálního odpadu, objemného komunálního odpadu a odběr obalového a jiného papíru, skla a plastů
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, objemným odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Stupava v rozsahu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania a poskytnutie Veľkoobjemového kontajneru v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva ...
Odvoz a likvidace odpadů ze všech zařízení  MNO
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je závazek vybraného dodavatele zajišťovat komplexní služby při nakládání s odpady (odvoz, manipulace a likvidace) ze všech zařízení Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace v areálu MNO, Nemocniční 898/20A, Ostrava – Moravská Ostrava, objektu Psychiatrického oddělení a PZS na adrese Kounicova ...
FNKV - Sběr, svoz a odstranění odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstranění odpadů specifických pro zdravotnické zařízení. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel. Zadavatel si vyhrazuje ...
Služby v odpadovom hospodárstve  - odvoz a likvidácia odpadu
Predmetom zákazky je pravidelný zber, odvoz a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho odpadu skupiny 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zo zberných nádob v objeme 110l,120l, 240l, 1 100 l a plastových vriec na území obce Nesvady, vrátane časti Aňala a obce Imeľ na riadenú skládku, v ...
Svoz komunálního odpadu ve správní území Česká Skalice na dobu 4 let od 1. 1. 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je: • Provádění svozu směsného komunálního odpadu,• Svoz vytříděných plastů a nápojových kartonů,• Svoz vytříděného papíru,• Shromažďování, sběr, přeprava, využití nebo odstranění nebezpečné složky komunálního odpadu a objemného komunálního odpadu,• Uložení odpadu na skládku. Blíže je předmět plnění specifikován v ...
Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Šenov
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro zadavatele pro město Šenov.
Svoz a likvidace komunálního odpadu pro obec Všenory
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro obec Všenory.
Zabezpečenie zberovej spoločnosti na zber a odvoz odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Hviezdoslavov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a ďalších dohodnutých činností vyplývajúcich z ...
Čistění technologií a likvidace odpadů NET4GAS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nakládka, odvoz a zneškodnění všech typů nebezpečných odpadů a ostatních odpadů dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb. (i) další technické činnosti (např. pronájem sběrné nádoby, zajištění povinností zpětného odběru, zpracování konceptu základního popisu odpadu zadavatele, atd.), (ii) čistící a obdobné služby ...
Sběr, svoz a likvidace odpadů - Kostomlaty nad Labem
Předmětem zadávacího řízení s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadů – Kostomlaty nad Labem“ je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstraněním směsného komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu, nebezpečného odpadu, ...
Zajištění svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného svozu a využití některých samostatně vytříděných využitelných složek komunálního odpadu, a to papíru, plastů s nápojovými kartony, skla bílého (čirého), skla směsného (barevného), a zajištění jejich využití, popř. jiného způsobu nakládání za podmínek stanovených v zákoně č. 185/2001 Sb, o ...
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Súvisiace služby s odberom a likvidáciou odpadov zahrnuté v cene budú: manipulácia s odpadmi, naloženie, preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. Požadovaný vývoz odpadov kat.č. 18 01 03 a 18 01 04 je 2x v týždni. Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so zhodnotením, resp. zneškodnením odpadov v súlade s platnými zákonnými ...
Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu pro městys Brodek u Přerova
Předmětem veřejné zakázky na službu je zabezpečení komplexního nakládání s odpadu pro městys Brodek u Přerova v souladu s obecně závaznými vyhláškami městyse a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s dalšími obecně závaznými předpisy - viz ZD
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Buštěhrad
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Sanace kontaminace – Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace kontaminovaného podloží a spodních vod
Poskytování služeb v oblasti nakládání se separovaným odpadem papír a plast
Předmětem veřejné zakázky je provádění činností v oblasti systému nakládání se separovaným odpadem na území města Valašské Meziříčí a jeho místních částech, v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami zadavatele a se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu: -svoz ...