Poptávám skartaci dokumentů
Poptávám skartaci zdravotnické dokumentace.
Poptávám uložení zeminy, betonu a kamení
Dobrý den, prosím o info zda je u vás možno ukládat beton, zeminu a kamení jako firma, pokud ano, prosím o cenovou nabídku.
Zber a likvidácia odpadov v meste Jelšava
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Likvidácia a preprava parfémov - 2,6 t
Likvidácia a preprava parfémov 2,6 t - tovar bude prevzatý v Centrálnom sklade Komárno a následne prevezený na miesto likvidácie. Pri likvidácií je potrebné použiť drvičku a následne zlikvidovať odpad spálením. - odvoz a zhodnotenie odpadu veľkokapacitným kontajnerom 27m3/8t - likvidácia parfémov - 2,6 t - doprava - manipulácia a stojné
Poskytovanie služieb súvisiacich s odvozom,  zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov
Predmetom zákazky je odvoz a nakladanie s odpadmi v meste Rožňava v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá spočíva v preprave a následnom likvidovaní komunálneho odpadu (ďalej iba KO) v súlade s uvedeným zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
Terénne úpravy v areáli AOS
Predmetom zákazky sú terénne úpravy v areáli AOS, ktoré pozostáva z čistenia trávnatých plôch pred kosením, čistenie žľabov, presun zeminy, rekultivácia plôch, výsadba trávy, úprava triedenie nahromadeného odpadu, jeho vývoz a následná likvidácia, prenájom stavebného stroja s obsluhou.
Zabezpečenie zneškodnenia (likvidácia odpadu spálením) cigariet, tabaku, tabakovej suroviny
Zabezpečenie zneškodnenia (likvidácia odpadu spálením) cigariet, duševného vlastníctva, tabaku a tabakovej suroviny o celkovom množstve 20ton.
Zneškodnenie/zhodnotenie neaktívnych odpadov v kategórii ostatné a nebezpečné
Predmetom zákazky Zneškodnenie / zhodnotenie neaktívnych odpadov v kategórii ostatné a nebezpečné je vykonávať službu spočívajúcu v zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní neaktívnych odpadov kategórie ostatné a nebezpečné podľa požadovanej špecifikácie.
Zber, preprava a zhodnotenie komunálnych odpadov v meste Svätý Jur  2024 – 2028
Predmetom zákazky je zabezpečenie odvozu a likvidácia odpadov v meste Svätý Jur.
Poptávám likvidaci nádrže na mazut
Poptávám firmu na likvidaci staré, již vyčištěné nádrže na mazut.
Odber, odvoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov
Predmetom zákazky je plynulý odber, odvoz a zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečných odpadov. Zoznam nebezpečných odpadov tvorí Prílohu č. 1 k časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptávám likvidaci vleku
Poptávám cenovou nabídku na ekologickou likvidaci vleku.
Demontáž a likvidácia azbestu v objekte bývalej ubytovne Hviezda v Bratislave
Predmetom zákazky je demontáž všetkých prvkov stavby pôvodnej ubytovne Hviezda v Bratislave s obsahom azbestu a zabezpečenie likvidácie takto získaného azbestu (príp. materiálov s obsahom azbestu) spôsobom podľa platnej legislatívy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v nasledovnej dokumentácii tvoriacej prílohy týchto ...
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Stráne pod Tatrami
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu, na území obce Stráne pod Tatrami v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Zber a likvidácia odpadov v obci Krásnohorské Podhradie
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu, odvozu a likvidácie odpadu pre verejného obstarávateľa Obec Krásnohorské Podhradie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovanie ďalších činností vyplývajúcich z predmetu zákazky . Predmet zákazky musí byť realizovaný tiež v ...
Dobšiná – Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom
Predmetom zákazky je sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom , podľa vypracovanej štúdie uskutočniteľnosti, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
Zhodnocovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
Predmetom zákazky je zhodnocovanie odpadu, kat. č. 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad /zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov/ v predpokladanom množstve 500 ton /rok pri frekvencii prepravy odpadu do zariadenia 2 x do týždňa. Realizácia predmetu zákazky: od 1.7.2023 do ...
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný
Zber a zhodnotenie alebo zneškodnenie vybraných odpadov v kategórií nebezpečný. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Spracovanie objemného odpadu z mesta Pezinok (2023 - 2025)
Predmetom zákazky je spracovanie objemného odpadu z mesta Pezinok, ktorý vznikne na území mesta Pezinok na dvojročné obdobie (od 01.07.2023 do 30.06.2025). Spracovanie odpadu je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Druh ...
Odber a energetické zhodnotenie odpadu pre Eko-podnik VPS
Plnenie predmetu zákazky je poskytovanie služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v MČ Bratislava Nové Mesto, ktoré zahŕňa odber za účelom zhodnotenia a zneškodnenia komunálneho odpadu v zmysle príslušnej legislatívy v rozsahu a špecifikácii uvedenej v opise predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na ...
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov a verejnej zelene (2023 – 2025)
Predmetom zákazky je zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností a z verejnej zelene (korene, kmene a konáre stromov a krov, drevo, lístie, pokosená tráva a rastlinný materiál z úprav zelene), ktorý vznikne na území mesta Pezinok na dvojročné obdobie (od 01.07.2023 do 30.06.2025).
Služby v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území 16 obcí.
Nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe Daňového úradu Prešov
Nakládka, odvoz a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu v správe Daňového úradu Prešov na organizačných zložkách Daňového úradu Prešov na nákladné motorové vozidlá. Jedná sa o neupotrebiteľný majetok štátu ako sú stoličky, stoly, skrine, pulty, kontajnery, trezory, koberce a ostatný zmiešaný odpad podľa priloženého zoznamu majetku na ...
Zber a vývoz 3000 l nádob, podzemné kontajnery
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja Logický celok č. 1 Zber a vývoz 3000l nádob ( podzemné kontajnery ) Logický celok č. 2 Zber a vývoz ostatných nádob
Zber a likvidácia odpadov v obci Závadka nad Hronom
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu