Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpadu
Predmetom zmluvy je zabezpečiť odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie : nebezpečené odpady (N), do skupiny 18 Odpady zo zdravotnej alebo ...
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním
Predmetom zákazky je: 1)Zneškodňovanie odpadov skládkovaním ukladanie povolených druhov odpadov podľa Prílohy č.1 tejto časti súťažných podkladov na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. 2)Ukladanie odpadu na skládku sa ...
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho a objemného odpadu v obci Kozárovce
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, odvozom a likvidáciou zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu v obci Kozárovce
Odstranění vybraných druhů odpadů kategorie nebezpečné a ostatní
Odstranění vybraných druhů odpadů kategorie nebezpečné a ostatní
Odstranění komunálních odpadů
Odstranění komunálních odpadů
Odvoz a likvidace odpadu ze sběrného dvora Modřany
Předmětem této VZ je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady ze sběrného dvora Modřany. Jde o zajištění odvozu a likvidaci (případně další zpracování) odpadů typu O (ostatní). Nejde o likvidaci nebezpečných odpadů. Odpady jsou sváženy a sbírány do sběrného dvora Modřany občany (případně jinými subjekty) a po shromáždění dostatečného množství ...
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Senec v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Predmetom zákazky sú nasledovné služby: zber, preprava, spracovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a tukov. ...
Rekultivace skládky HANTÁLY - II. etapa, 1. - 3. kazeta - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení dokončení rekultivace II. etapy stávající skládky firmy HANTÁLY a.s., a to v části 1. - 3. kazeta, podle PROJEKTU. Rekultivace II. etapy skládky je navržena v souladu s platným územním rozhodnutím pro výstavbu celého areálu skládky. Skládka (kazeta č. 1 až č. 3) byla zkolaudována a uvedena do provozu v ...
Svoz odpadu pro město Zubří
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb - sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu.
Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v meste Lipany
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, t. j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 200301; objemných ...
Zber a preprava separovaného odpadu
Predmetom zákazky je zber separovaného odpadu.
Nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou
Předmětem plnění veřejné zakázky je nakládání s komunálními odpady ve městě Jablonec nad Nisou, tzn. zajištění sběru, svozu, využití či odstranění směsného komunálního odpadu, využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy), nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného odpadu, biologicky rozložitelného ...
Zajištění svozu a odstranění odpadů
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb svozu a odstranění odpadů vyprodukovaných zadavatelem. Součástí předmětu plnění je poskytnutí shromažďovacích prostředků (v bezvadném stavu s označením druhu odpadu, logem a nápisem s názvem poskytovatele služby). Podrobná specifikace odpadů, druhy požadovaných shromažďovacích prostředků včetně počtu ...
Zajištění služeb nakládání s odpady pro obec Měšice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu, sběr, svoz, odstranění a využití separovaných složek komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, jejichž původcem je obec Měšice v souladu s platnými právními předpisy.
VFN - odvoz a využití ostatního odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz, třídění a využití ostatních odpadů včetně souvisejících služeb (tzv. další služby) v souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, z areálů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Komplexní zajištění svozu odpadu na území Statutárního města Teplice v letech 2021 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb v odpadovém hospodářství ve Statutárním městě Teplice. Jedná se o zajištění klasického systému činnosti svozové firmy, která zabezpečuje převážnou část činností, souvisejících se sběrem, svozem a s využíváním nebo odstraňováním odpadů, jejichž původcem je Statutární město Teplice, popř. ...
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku odpadového hospodárstva
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb na úseku odpadového hospodárstva a to zber, zvoz a likvidácia odpadu, zber objemného odpadu a iný zber odpadu, zber a odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRKO), zber triedených druhov odpadu, prevádzka zberového dvora prekládkovej stanice a údržba a výmena kontajnerov v ...
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Piešťany
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a ich vytriedenými zložkami, t. j. zber, preprava a nakladanie s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia na území mesta Piešťany vrátane mestskej časti Kocurice. Uvedené služby musia byť vykonávané na území mesta Piešťany v súlade s ...
Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih
Předmětem plnění je provádění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v dané lokalitě městského obvodu Ostrava-Jih-jarní vyčištění ploch, kosení ploch, podzimní odstranění listí a sběr popadaných větví z travnatých ploch. Všechny práce budou prováděny včetně likvidace bio odpadu. Zadávací dokumentace je zpracována na základě tržních ...
Komplexní nakládání s odpady v obci Baška
Předmětem plnění veřejné zakázky je shromažďování, sběr, svoz, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů.
Likvidace hřbitovního odpadu
Veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Předmětem veřejné zakázky je likvidace odpadu zadavatele, tj. převzetí odpadu vzniklého při provozu zadavatele (směsný komunální odpad a biologický odpad) na svozovém místě dodavatele a jeho likvidace dodavatelem v souladu s příslušnými právními předpisy, a to ve všech třech částech veřejné zakázky. ...
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu v obci Lozorno
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, odvozom a likvidáciou komunálneho odpadu v obci Lozorno v nasledovnom členení: - zber zmesového komunálneho odpadu, - preprava zmesového komunálneho odpadu na skládku alebo do spaľovne, - likvidácia zmesového komunálneho odpadu, resp. uloženie odpadu na skládke, - váženie ...
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytnutí služeb zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu blíže specifikovaného v ZD pro objednatele, poskytovatele zdravotních služeb dle platné legislativy, a to v souladu s touto smlouvou a právními předpisy upravujícími oblast nakládání s odpady zejména v souladu ...
Zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov
Předmětem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady. Předmětem plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy bude zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov, pro ...
Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm samostatných částí podle jednotlivých poštovních regionů: 1) Část č. 1 VZ - Region Jižní Čechy (JČ) 2) Část č. 2 VZ - Region Západní Čechy (ZČ) ...