Odvoz a likvidace odpadu města Loket - Sběrný dvůr

Odvoz a likvidace odpadu města Loket - Sběrný dvůr

1) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady ze sběrného dvora. Jedná se o zajištění odvozu a likvidaci (případně další zpracování) odpadů uvedených v Příloze č. 5 ZD - Specifikace svozu odpadu. Odpad je svážen a sbírán do sběrného dvora města Loket v Revoluční ulici u č.p. 580 ke krátkodobému umístění. Výše ...

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

Rozsah predmetu obstarávania je zber a preprava komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu vznikajúcich na území mesta Vrútky za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s platným zákonom o odpadoch a v súlade s VZN č.1/2016 o komunálnom odpade a o drobnom stavebnom odpade v meste Vrútky, v znení neskorších zmien a ...

Svoz odpadu pro město Loket

Svoz odpadu pro město Loket

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území města Lokte - k.ú. Loket, k.ú. Údolí u Lokte vč. části Svatošské skály, k.ú. Nadlesí, k.ú. Dvory u Lokte (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí ...

Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín - plasty

Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín - plasty

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby souvisejících s odvozem a odstraněním separovaného odpadu – plastů, v letech 2018 až 2021, a to v intervalech, druhu a množství uvedených v příloze č. příloze č. 4 – Rozsah předmětu plnění. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění: • odvozu a zneškodnění odpadů ze sběrných míst v ...

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná

Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Manětín

Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Manětín

Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů ve městě Manětín a jeho městských částí v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o ...

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice

Předmětem zadávacího řízení je provedení sanace staré ekologické zátěže na lokalitě „ICEC Šlapanice“ ve vlastnictví Města Šlapanice. Předmět zadávacího řízení je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace a závazným stanoviskem MŽP čj. MZP/2018/750/3 ze dne 30.1.2018, které je ...

Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.

Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.

Jedná se o odvoz a likvidaci komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové nad Labem. Překládací stanici (vč. pozemku) si zajišťuje každý uchazeč sám na vlastní náklady.

Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou

Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou

a) Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných zberných nádob, veľko objemového odpadu a drobného stavebného odpadu. b) Zber prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu, jedlých olejov a tukov

Spalování nebezpečného odpadu II

Spalování nebezpečného odpadu II

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění spalování nebezpečného a ostatního odpadu.

Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

Predmetom zákazky je poskytnutie služby v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územiach obcí Gelnica, Prakovce a Mníšek nad Hnilcom. Táto služba zahŕňa zber a odvoz komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, ...

Zneškodnenie odpadov z Banskej Štiavnice

Zneškodnenie odpadov z Banskej Štiavnice

Predmetom zadávania zákazky je odvoz a zneškodnenie odpadov v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne podľa ekvivalentných právnych noriem platných v členských krajinách podľa sídla uchádzača. Odpad je tvorený na území mesta Banská Štiavnica a okolitých obcí, pre ktoré verejný obstarávateľ ...

Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov

Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov

Predmetom zákazky je Preprava a prevzatie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd (v stabilizovanej forme) kat. č. 19 08 05.( ďalej len odpad ) z prevádzok objednávateľa: SČOV Žilina so sídlom v Hornom Hričove, ČOV Bytča, ČOV Rajec, ČOV Kysucké Nové Mesto, ČOV Krásno nad Kysucou, ČOV Čadca a ČOV Turzovka ...

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti EUTECH akciová společnost ve Šternberku

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „ŠTERNBERK – EUTECH a. s. stará ekologická zátěž“, zpracované v prosinci 2007 a aktualizované v únoru 2018 společností G-Consult, spol. s r. o., IČ: 64616886, Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD.

Zajištění vývozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Zajištění vývozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení sběru, svozu a likvidace komunálního odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v roce 2018 – 2021

Svoz a likvidace odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2019 do 31.1.2023

Svoz a likvidace odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2019 do 31.1.2023

Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, ostatního objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2019 do 31.1.2023

Spálení radioaktivních odpadů z JE Dukovany a JE Temelín

Spálení radioaktivních odpadů z JE Dukovany a JE Temelín

Předmětem veřejné zakázky je spálení maximálně 240 tun radioaktivního odpadu pocházejícího z JE Dukovany a JE Temelín v průběhu čtyř kalendářních let. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Zadávací dokumentace.

Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín - plasty, papír

Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín - plasty, papír

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby souvisejících s odvozem a odstraněním separovaného odpadu – papíru a plastů, v letech 2018 až 2021, a to v intervalech, druhu a množstvích uvedených příloze č. 4a – Rozsah předmětu plnění VZ 1 – pro část VZ č. 1 a příloze č. 4b – Rozsah předmětu plnění VZ 2 – pro část VZ č. 2.

Sběr, svoz, využití a odstranění komunálního odpadu pro město Kamenický Šenov

Sběr, svoz, využití a odstranění komunálního odpadu pro město Kamenický Šenov

Zajištění svozu, odstranění a využití komunálního odpadu pro město Kamenický Šenov. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zejména a) svoz a likvidace komunálního tříděného odpadu (včetně tzv. „pytlového“ svozu z domácností), b) svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, c) svoz a likvidace odpadů ze shromaždiště původce odpadů, ...

Svoz a odstranění komunálního odpadu ve městě Uherský Brod

Svoz a odstranění komunálního odpadu ve městě Uherský Brod

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Uherský Brod, a to na období od 1.7.2019 na dobu neurčitou. Hlavní kódy CPV 90512000-9 - odvoz odpadu, 90511000-2 - sběr odpadu, 90513100-7 - likvidace odpadu z domácností, 90513200-8 - ...

Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu

Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu

Zajištění komplexního nakládání s komunálními odpady na území města Litvínov.

Svou komunálního odpadu

Svou komunálního odpadu

zajištění svozu a likvidace tuhých komunálních odpadů z území města Trhové Sviny a místních částí Březí, Něchov, Todně, Březí, Třebíčko, Svatá Trojice, Otěvěk, Čeřejov, Rankov, Veselka, Jedovary, Rejta, Pěčín, Hrádek, Bukvice a služeb s tím spojených v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými předpisy

Obstaranie čadičového materiálu

Obstaranie čadičového materiálu

Obstaranie čadičového materiálu

Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu

Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Matúškovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - ...

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21

Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora vybudovaného hl. m. Prahou a nacházejícím se na území Prahy v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy.

(záznamy 1/25 z 1171)  strana 1 / 47