Služby v oblasti nakladania s odpadmi v Mikroregióne Terchovská dolina
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Mikroregiónu Terchovská dolina (Terchová, ...
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta Banská Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb na území mesta Banská Bystrica spojených so zberom a prepravou komunálnych odpadov, zberom a prepravou drobných stavebných odpadov a s vykonávaním triedeného zberu komunálnych odpadov a s prevádzkovaním zberného dvoru a s tým súvisiacimi službami v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované na miesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažných podkladov. Požadovaná lehota realizácie služby bola stanovená na 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.
Zajištění kontejnerů, nakládka, přeprava a uložení odpadu z areálu sběrného dvora Generála Šišky
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kontejnerů, jejich nakládka na přepravní techniku, přeprava odpadů 200201, 200138, 200307 a 200301 z areálu sběrného dvora v ul. Generála Šišky, Praha 4 – Modřany a jejich likvidace. Více v zadávací dokumentaci
Provozování spalovny nebezpečných odpadů v areálu odboru biologické ochrany Těchonín
Předmětem veřejné zakázky specifikované v zadávací dokumentaci je provozování spalovny v areálu odboru biologické ochrany Těchonín v souladu s platnou legislativou a rozhodnutím k povolení provozování Krajského úřadu Pardubice. Provoz spalovny podléhá provoznímu řádu vč. návodů na obsluhu jednotlivých provozních celků zařízení. Návrh provozního ...
Poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je provozování odpadového hospodářství v budově ústředí České národní banky na adrese Na Příkopě 28, Praha 1 (dále jen „budova ústředí“), a to: a) odvoz nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) odvoz ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných odpadů), c) likvidace nebezpečných odpadů (kategorie N), ...
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu uloženého v Zásobovacej základni III. Zemianske Kostoľany, Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
Zajištění sběru, přepravy a likvidace odpadů
Zajištění sběru, přepravy a likvidace odpadů vznikající v CKTCH
Zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je zabezpečenie zneškodňovania zmesového komunálneho odpadu a objemného komunálneho odpadu počas rokov 2019 a 2020, resp. do vyčerpania finančného limitu.
Odvoz a likvidace odpadů z objektů AS-PO
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění odpadu, včetně pronájmu nádob na jeho uložení z objektů AS-PO po dobu 4 let.
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a tříděných složek komunálního odpadu 2019
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci: - směsného komunálního odpadu, - tříděného odpadu – plasty, - tříděného odpadu – papír, - tříděného odpadu – sklo, - tříděného odpadu – nápojové kartony, a poskytnutí sběrných nádob na tento odpad k užívání pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci, ...
Sběr, svoz a likvidace směsného a tříděného komunálního odpadu Města Kouřim
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – zajištění svozu, odstranění a využití směsného a komunálního odpadu pro město Kouřim.
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové, opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, ...
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN
Předmětem plnění veřejné zakázky je likvidace odpadu podobného komunálnímu odpadu a nebezpečného odpadu produkovaného v objektech Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Vyprodukovaný odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s ...
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky Bionergy, a.s.v požadovanej špecifikácii uvedenej v súťažných podkladoch.
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa.
Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: -odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 ...
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o VO na zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie: ...
Koupíme funkční firmu na svoz komunálního odpadu
Koupíme funkční firmu na svoz komunálního odpadu, kdekoliv v EU.
Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s ...
Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Dodávka katalyzátorov za účelom testovania v industriálnych podmienkach firmy KOVOZBER, s.r.o.. Kde sa bude testovať a vyvíjať čo najefektívnejšia metóda spracovania použitých katalyzátorov. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Dodávka odpadového skla
Dodanie odpadového materiálu za účelom premeny vstupných surovín na dekoratívne a stavebné dielce. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Zhodnotenie kalov z ČOV
Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z ČOV
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov. Poskytovanie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi vrátane jeho vytriedených zložiek, t.j. služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov na riadnej skládke odpadov. Služby je potrebné ...
UTB – Svoz odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz odpadu, kterým se rozumí odpad podobný komunálnímu, plastové obaly, sklo, papír a biologicky odbouratelný odpad. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.