Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy v ulici Voctářova na území městské části Praha 8
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – sběrného dvora na území Prahy, v ulici Voctářova, na pozemku zadavatele parc. č. 767/4 v k.ú. Karlín. Zařízení musí být provozováno v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami hl. ...
Svoz, odvoz a odstraňování specifických zdravotnických odpadů z NNB - nebezpečných odpadů
Předmětem plnění VZ je převzetí, přeprava a odstranění odpadů vyprodukovaného Nemocnicí Na Bulovce (dále též jen „NNB“ nebo „zadavatel“) včetně služeb souvisejícími s likvidací odpadů a odpady, a to zejména: a) svoz, přeprava nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) svoz a přeprava ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných ...
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy
Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného ...
Shromažďování, sběr, přeprava, využití a odstranění odpadů v obci Nučice v letech 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v zajištění sběru, svozu a odstranění odpadu na území celé obce Nučice v souladu se zákonem o odpadech, s jeho prováděcími předpisy a s obecně závaznou vyhláškou obce Nučice upravující systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na ...
Zajištění nakládání s odpady a výrobky pro Teplárnu České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je nakládání s odpadem a výrobky (tj. zejména jejich odvoz a odstranění) vzniklými při výrobě tepla.
Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel. Zadavatel si vyhrazuje ...
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov: - zmesový komunálny odpad, - objemový ...
Odstranění komunálních odpadů
Odstranění komunálních odpadů
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom
Predmetom zákazky sú služby na zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom.
Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu v členských obcích Hornolidečska
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území obcí Hornolidečska (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí.
Svoz odpadu pro obec Hazlov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Hazlov (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné ...
Poptávám likvidaci zahradního odpadu
Poptávám likvidaci zahradního odpadu, ořez tůje max. průměr 6cm.
Zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu (plastové obaly, papírové obaly, skleněné obaly), přistavování velkoobjemových kontejnerů, poskytnutí a rozmístění sběrných nádob stanoveného objemu na stanoviště zadavatele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně ...
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobného stavebného odpadu od obyvateľov od ...
Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel. Zadavatel si vyhrazuje ...
Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o nebezpečných odpadech pro jednotlivé součásti zadavatele ve městě Brně.
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou
Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodnenia
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná
Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov: - ...
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství spočívající zejména v odvozu, třídění a likvidaci odpadů produkovaných v objektech Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha . Vyprodukovaný odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých ...
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání ...
Výkup znehodnocených tabulek registračních značek
Výkup a ekologická likvidace kovového odpadu, konkrétně použitých a znehodnocených hliníkových tabulek registračních značek vozidel včetně přistavení a zapůjčení kontejneru a jeho odvozu.
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Predmetom zákazky je poskytnutie služby vnasledujúcej špecifikácii: Súvisiace služby sodberom a likvidáciou odpadov zahrnuté vcene budú: manipulácia sodpadmi, naloženie,preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. Požadovaný vývoz odpadov kat.č. 18 01 03 a18 01 04 je 2x vtýždni. Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so ...
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa
Predmetom zákazky je zabezpečenie zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu (zber zo 120 l príp. z 240 l zberných nádob, 1100 l kontajnerov a z polopodzemných kontajnerov), zber a preprava objemného odpadu, zneškodnenie zvyškového komunálneho odpadu a prevádzkovanie zberného dvora. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov
Predmetom zákazky Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov je zber, preprava, zneškodňovanie, prípadne zhodnocovanie odpadov z územia obce Miloslavov. Viac podrobností je uvedených v súťažných podkladoch.