Nakládání s odpady ve správním území města Železná Ruda
Předmětem plnění veřejné zakázky je nakládání s odpady ve správním území města Železná Ruda - směsný komunální odpad, separovaný odpad a odpad ze sběrného dvora.
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) kompostovaním zo záhrad a verejných priestranstiev na území hl. mesta SR Bratislavy. BRO, zatriedený podľa katalógu odpadov pod číslom 20 02 01, je dopravovaný špeciálnymi vozidlami OLO a.s. alebo vo veľkokapacitných kontajneroch oprávnenej osobe ...
Odvoz a likvidace odpadů SKO a TKO 2022 - 2023
Předěmtem plnění veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění vzniklých odpadů ve vojenských objektech, případně na území vojenských újezdů.
Odpady objemné a na skládku
Odpady objemné a na skládku
Odvoz a likvidácia infekčného zdravotníckeho odpau
Predmetom zmluvy je zabezpečiť odber, prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie : nebezpečené odpady (N), do skupiny 18 Odpady zo zdravotnej alebo ...
Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021 – 2025)
Predmetom verejného obstarávania je zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov na štvorročné obdobie (od 01.07.2021 do 30.06.2025). Druh odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015, Príloha č. 1: kat. číslo 200 201 (biologicky rozložiteľný odpad) v predpokladanom množstve cca 2.000 t (možná tolerancia 15%) ročne, t.j. 1.700 ...
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z bytových domov (2021 – 2025)
Predmetom verejného obstarávania je zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z bytových domov na štvorročné obdobie (od 01.07.2021 do 30.06.2025). Druh odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015, Príloha č. 1: kat. číslo 200 301 (zmesový komunálny odpad) v množstve cca 4.400 t (možná tolerancia 15%) ročne, t.j. 3.740 t/rok až 5.060 t/rok. Celkový ...
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu
Predmetom zákazky je zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu kat. č. 200301 a objemného odpadu kat. č. 200307 na skládke odpadov.
Zneškodňovanie objemného odpadu z mesta Pezinok (2021 – 2025)
Predmetom verejného obstarávania je zneškodňovanie objemného odpadu z mesta Pezinok na štvorročné obdobie (od 01.07.2021 do 30.06.2025). Druh odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015, Príloha č. 1: kat. číslo 200 307 (objemný odpad) v predpokladanom množstve 600 t (možná tolerancia 15%) ročne t.j. 510 t/rok až 690 t/rok. Celkový predpokladaný objem ...
Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov (2021 – 2025)
Predmetom verejného obstarávania je Zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov na štvorročné obdobie (od 01.07.2021 do 30.06.2025). Druh odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015, Príloha č. 1: kat. číslo 200 301 (zmesový komunálny odpad) v predpokladanom množstve 2.000 t (možná tolerancia15%) ročne, t.j. 1 700 t/rok až 2 300 ...
Odvoz objemného odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie
Hlavný predmet obstarávania: 90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu; 90513000-6 Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu; 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom; 90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Predmetom zákazky je poskytnutie služby- Likvidácia nebezpečného a ostaného odpadu zo zdravotnej starostlivosti pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica" v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Odpad, ktorého pôvodcom je FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica je podľa zákona č. 79/2015 Z.z. ...
Odpadové hospodářství příspěvkových organizací Olomouckého kraje 2021 - 2023
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb svozu, využití a likvidace odpadu, včetně poskytnutí požadovaných nádob na odpad (dále také „služby odpadové hospodářství“ nebo „služby“) pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje.
Odvoz, odstranění a využití vybraných odpadů z areálu TS
Výběr organizace, která bude zajišťovat odvoz, odstranění a využití směsného komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu dle požadavků zadavatele z překládací stanice a sběrného dvora.
Odvoz a likvidace komunálního odpadu
Předmětem zadávacího řízení je výběr dodavatele, který bude zadavateli poskytovat služby spočívající v zajišťování odvozu a likvidaci komunálního odpadu (ruční vyklízení, nakládka a odvoz) v objektech zadavatele specifikovaných v přílohách č. 2 až 5 zadávací dokumentace. Bližší specifikace objektů zadavatele a četnosti a množství poskytování ...
Nemocnice Vyškov - Nakládání s nemocničním odpadem
Předmětem této zakázky je závazek dodavatele (dále také v textu poskytovatele nebo účastníka) zajišťovat pro zadavatele uzavřenou smlouvou sjednané činnosti (zajišťovat služby) v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz, třídění, využití nebo odstranění odpadů vč. souvisejících služeb (tzv. dalších služeb), a to v souladu s ustanovením § 15 - ...
Kompletná správa procesov spojených so vznikom, skladovaním a likvidáciou nebezpečného odpadu
Predmetom tejto zákazky je skladovanie, odber, prevoz, likvidácia nebezpečného odpadu a zabezpečenie súvisiacich administratívnych činností: Nájom a kompletná správa skladovacích kontajnerov na nebezpečný odpad Pravidelná kontrola miest skladovania nebezpečného odpadu Odber odpadu priamo u pôvodcu a jeho preprava Zabezpečenie zhodnotenia ...
Odvoz a likvidace odpadů z objektů AS-PO
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, odvoz a odstranění odpadu, včetně pronájmu nádob na jeho uložení z objektů AS-PO po dobu 4 let.
Zneškodnenie odpadov
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne podľa ekvivalentných právnych noriem platných v členských krajinách podľa sídla uchádzača.
Výběr odběratele upravených čistírenských kalů
Předmětem této veřejné zakázky je výběr subjektu, který bude pro zadavatele zajišťovat odběr a využití nebo odstranění (likvidaci) čistírenských kalů (dále též jen „kaly“) z čistírny odpadních vod Jihlava (dále jen ČOV Jihlava) v souladu s právními předpisy České republiky, zejména dle zákona. č. 541/2020 Sb., o odpadech a legislativy Evropské ...
Nakladanie s odpadmi v obci Lučivná
Zber, odvoz a likvidácia alebo zhodnotenie odpadov v obci Lučivná, a s tým súvisiace činnosti. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch.
Svoz a likvidace odpadů z provozoven Teplárny Brno, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, výkupu, svozu, třídění, využití a likvidace odpadů vyjma odpadu komunálního v provozovnách společnosti Teplárny Brno, a.s., a to včetně souvisejících služeb (bezplatné zapůjčení nádob, naložení, odvoz, zvážení apod.) dle platné legislativy.
Odběr a likvidace odpadu K.Č. 190112 ze ZEVO Plzeň
Předmětem sektorové veřejné zakázky je kompletní zajištění odběru a likvidace odpadu ze spalování odpadů ze ZEVO Plzeň a jeho využití nebo odstranění v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. Sektorová veřejná zakázka bude mít charakter Díla „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a ...
Nakládání s odpady
sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) ze svozových nádob (tzn. nádob, kontejnerů); sběr, svoz a využití vytříděných složek komunálního odpadu z nádob (včetně podzemních kontejnerů), určených ke sběru jednotlivých komodit papír, plast, sklo; sběr, svoz a odstranění odpadů z odpadkových košů a košů na psí exkrementy ...