Odstranění komunálních odpadů
Odstranění komunálních odpadů
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom
Predmetom zákazky sú služby na zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom.
Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu v členských obcích Hornolidečska
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území obcí Hornolidečska (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí.
Svoz odpadu pro obec Hazlov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území obce Hazlov (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb či dodávek nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Předmět veřejné ...
Poptávám likvidaci zahradního odpadu
Poptávám likvidaci zahradního odpadu, ořez tůje max. průměr 6cm.
Zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu (plastové obaly, papírové obaly, skleněné obaly), přistavování velkoobjemových kontejnerů, poskytnutí a rozmístění sběrných nádob stanoveného objemu na stanoviště zadavatele v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně ...
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobného stavebného odpadu od obyvateľov od ...
Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel. Zadavatel si vyhrazuje ...
Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT v Brně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o nebezpečných odpadech pro jednotlivé součásti zadavatele ve městě Brně.
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou
Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodnenia
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná
Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov: - ...
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství spočívající zejména v odvozu, třídění a likvidaci odpadů produkovaných v objektech Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha . Vyprodukovaný odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých ...
Svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění svozu a likvidace komunálního a separovaného odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání ...
Výkup znehodnocených tabulek registračních značek
Výkup a ekologická likvidace kovového odpadu, konkrétně použitých a znehodnocených hliníkových tabulek registračních značek vozidel včetně přistavení a zapůjčení kontejneru a jeho odvozu.
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad
Predmetom zákazky je poskytnutie služby vnasledujúcej špecifikácii: Súvisiace služby sodberom a likvidáciou odpadov zahrnuté vcene budú: manipulácia sodpadmi, naloženie,preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. Požadovaný vývoz odpadov kat.č. 18 01 03 a18 01 04 je 2x vtýždni. Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so ...
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa
Predmetom zákazky je zabezpečenie zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu (zber zo 120 l príp. z 240 l zberných nádob, 1100 l kontajnerov a z polopodzemných kontajnerov), zber a preprava objemného odpadu, zneškodnenie zvyškového komunálneho odpadu a prevádzkovanie zberného dvora. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov
Predmetom zákazky Odvoz a zneškodnenie odpadu v obci Miloslavov je zber, preprava, zneškodňovanie, prípadne zhodnocovanie odpadov z územia obce Miloslavov. Viac podrobností je uvedených v súťažných podkladoch.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu katalogového čísla 180102 z jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice, po dobu jednoho roku, a to za podmínek specifikovaných v této zadávací dokumentaci. Odvoz a ...
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice, vznikajícího při provádění zdravotnických činností, po dobu jednoho roku a za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci. Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu se týká následujících katalogových čísel: 180103 Odpady, na jejichž sběr a ...
Odstranění využitelných odpadů
odstranění využitelných odpadů (odstraněním se myslí jejich materiálové nebo energetické využití).
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu - Technické služby města Nymburka
Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či likvidace, a to na dobu 5 let. Předpokládaný celkový roční objem odpadů je 8500 tun. Předmětem veřejné zakázky není zajištění svozu či přepravy odpadu.
Svoz a likvidace komunálního a biologického odpadu pro Služby města Moravský Krumlov
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití odpadu či odstraňování komunálního odpadu. Místem plnění je katastrální území města Moravský Krumlov a jeho místních částí.
Svoz a nakládání s odpadem města Ronov nad Doubravou
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb svozu odpadu pro město Ronov nad Doubravou, v rozsahu tohoto Projektu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v obci Čierny Brod, v období od 01.06.2019 do 31.05.2023 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení ...