Ekologická likvidace majetku
Ekologická likvidace majetku s následným odstraněním odpadu
Nakládání s odpady v Kolíně
Předmětem zakázky je realizace plošného svozu, separace a likvidace, dle platné legislativy zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na území města Kolína.
Svoz a využití či odstranění odpadu pro obec Syrovice
Předmětem veřejné zakázky je svoz a odstranění odpadu pro zadavatele.
Svoz TKO a provozování sběrného dvora v obci Hlubočky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních služeb při nakládání s odpadem na území obce Hlubočky a všech jejích místních částech Posluchov, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda, v rozsahu: - sběr, svoz a likvidace zbytkových komunálních odpadů, - sběr, svoz a využití separovaných odpadů (plast, papír, sklo, kov, bioodpad), - ...
Likvidace odpadu VN Brno
odvoz všech druhů odpadů z areálů VN Brno, likvidace nebezpečného odpadu, hlášení přepravy nebezpečných odpadů
Odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné
Předmětem veřejné zakázky je odvoz a likvidace domovního a komunálního odpadu v obci Petrovice u Karviné,tj. část Petrovice u Karviné, část Dolní Marklovice, část Závada a část Prstná.
Zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Predmetom zákazky je pravidelný zvoz a zneškodňovanie nebezpečného odpadu pochádzajúceho z poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. v platnom znení.
Nemocnice Vyškov - Nakládání s nemocničním nebezpečným odpadem
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na nakládání (svoz a odstranění) nemocničního nebezpečného odpadu a ostatního odpadu, jejichž původcem je Nemocnice Vyškov.
Zajištění svozu a odstranění nebezpečného odpadu
Předmětem zakázky jsou služby zajišťující odvoz a odstranění odpadů kategorie nebezpečný vyprodukovaných zadavatelem, a to v předpokládaném množství, skladbě a četnosti dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Součástí předmětu plnění je přeprava odpadu vozidly, která splňují podmínky Evropské dohody ADR. Nakládání s odpady, ...
Služby odpadového hospodářství TUL 2022 - 2026
Zajištění služeb spočívajících ve svozu, převzetí a zajištění následného využití nebo odstranění komunálního odpadu, poskytnutí odpadových nádob k užívání pro potřeby Technické univerzity v Liberci, a to na dobu čtyř let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Biologicky rozložiteľné odpady
Zber a likvidácia odpadov v obci Sučany rieši celkové odpadové hospodárstvo v obci - Zber , odvoz a likvidáciu BRKO, Zber , odvoz a likvidácia iného komunálneho odpadu, Zber, odvoz a separovaného odpadu, Zber, odvoz a jedlých olejov a tukov na obdobie 24 mesiacov
PN v Kroměříži - zajištění odpadového systému
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení kompletního odvozu a likvidace veškerých odpadů vyprodukovaných v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži na dobu 36 měsíců. Smluvní podmínky realizace předmětu veřejné zakázky jsou pak specifikovány v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Provádění sběru, přepravy a likvidace odpadů
Provádění sběru, přepravy a likvidace odpadů po dobu 2 let
Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice
Predmetom zákazky je zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice. Špecifikácia, rozsah a množstvo jednotlivých odpadov je uvedené v Prílohe č. 1 k časti B.1. súťažných podkladov. Zoznam odberných miest, pre ktoré sa požadujú predmetné služby, je uvedený v Prílohe č. 3 k časti B.1. súťažných podkladov.
Zber, odvoz, zneškodnenie biologicky rozložiteľného, kuchynského odpadu  a prenájom nádob
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu pre mesto Šaštín-Stráže, ktorý sa požaduje vykonávať každý týždeň v priebehu kalendárneho mesiaca, s frekvenciou vývozu 52x/za rok, ktorý zahŕňa manipuláciu s 240 l nádobami v počte 30 ks. Celkový objem kuchynského odpadu predstavuje 62,40 ton/rok.
Odstranění odpadů produkovaných nemocnicí
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel a v souladu se zněním zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech a vyhlášky číslo 306/2012 sb., O podmínkách předcházení vzniku a šíření ...
Přeprava a odstraňování nebezpečného odpadu pro jihočeské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provádění veškerých činností souvisejících se sběrem, odvozem a likvidací nebezpečného odpadu včetně evidence odpadů a zpracování povinných hlášení pro každou jednotlivou nemocnici Jihočeského kraje dle specifikace. Přejímka a nakládání s nebezpečnými odpady musí být prováděna v souladu s ...
Skartace a likvidace dokumentů pro VZP ČR
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb odvozu a fyzické likvidace dokumentů podléhajících protokolární skartaci z objektů VZP ČR. Místa plnění jsou uvedena v Příloze č. 1 Přílohy č. 3 ZD. Služby spočívají ve skartaci a likvidaci dokumentů VZP ČR a zahrnují zejména bezpečné nakládání s dokumenty, odvoz a fyzickou likvidaci dokumentů z ...
Zpracování, úprava, využívání a odstraňování komunálního odpadu - biologicky rozložitelného odpadu
Zpracování, úprava, využívání a odstraňování komunálního odpadu - biologicky rozložitelného odpadu vzniklého na území města Plzně
Nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm
Předmětem zakázky je nakládání s bioodpadem z městské zeleně a svoz a odstranění bioodpadu z 240 l a 770 l nádob v obci Rožnov p. R., na katastrálním území Rožnova p. R., Tylovice a Hážovice.
Převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů - rámcové dohody
Předmětem zakázky je převzetí a recyklace stavebních a demoličních odpadů (odpady vzniklé při opravách a údržbě dopravních komunikacích a jejich příslušenství), a to dle požadavků zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. S odpady musí být nakládáno dle § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů v ...
Svoz a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu
Předmětem zakázky je přistavení sběrových nádob (viz níže a příloha č. 2 a příloha č. 6) a jejich pravidelný odvoz speciálním zařízením odvozce a následné využití odpadu v zařízení ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dále zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z lokalit ONN a.s., vznikajícího při ...
Svoz komunálního a separovaného odpadu na území městyse Kralice na Hané 2022
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění plnění povinností zadavatele dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel poskytne komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstranění a likvidace směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu pro Městys Kralice ...
Odvoz a odstranění nebezpečného odpadu ze zdravotnického zařízení
Zajištění služeb spočívajících v pravidelném odvozu a odstranění nebezpečných odpadů specifických pro zdravotnická zařízení po dobu 4 let.
Svoz odpadu pro obec Hrušovany u Brna
Poskytování služeb sběru, přepravy a odstraňování nebo využívání odpadu