Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi Zadavatelem a vybranými Dodavateli pro provádění likvidace vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava.
Zajištění služeb nakládání s odpady pro město Klecany
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, jejímž původcem je město Klecany, zajištění odvozu a likvidaci odpadu ze zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora ve městě ...
Likvidácia komunálneho odpadu na skládke
Verejný obstarávateľ Mesto Kolárovo verejne obstaráva skládku odpadov na zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ zabezpečí zber a prepravu komunálneho odpadu na skládku odpadov vlastnými ...
Zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Predmetom zákazky je pravidelný zvoz a zneškodňovanie nebezpečného odpadu pochádzajúceho z poskytovania o zdravotnej starostlivosti podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. v platnom znení.
Poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou sběrného dvora Liškárna
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou vybaveného sběrného dvora odpadů Liškárna v ul. Bohunická, Týn nad Vltavou, jakožto zařízení ke sběru a výkupu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to od 1.2.2019 na dobu neurčittou.
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v Meste Gabčíkovo, v období od 01.01.2020 do 31.12.2021 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmen a doplnení ...
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu; zberu, prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia jedlých olejov a tukov; zberu, prepravy a zneškodnenia nebezpečného odpadu, zberu, prepravy a ...
Odvoz a odstranění odpadu produkovaného v NNH
Sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů a ostatních odpadů produkovaných ve zdravotnickém zařízení.
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Lieskovec
Zber preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci Lieskovec v zmysle podmienok uvedených v Súťažných podkladoch
Svoz komunálního odpadu
Předmětem Veřejné zakázky je: a) pravidelný sběr a odvoz odpadů (kód č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 08, 20 03 01, dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 93/2016, o Katalogu odpadů ve znění pozdějších předpisů) ze shromažďovacích míst na letišti Praha/Ruzyně; b) pravidelný odvoz a odstranění odpadu (směsný komunální odpad - ...
Zabezpečenie služby - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest a obcí: Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra, Kolinovce, Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládky úspešného ...
Zajištění provozu sběrného dvora především pro objemné a nebezpečné odpady
Předmětem veřejné zakázky je: (a) zajištění vhodných prostor a ploch pro provozování zařízení sběrného dvora, jakožto místa: (i) v jehož určité oddělené části bude provozováno zařízení pro sběr odpadů blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a (ii) v jehož jiné oddělené části bude provozováno místo zpětného odběru elektrozařízení, a to na ...
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča
Predmetom zákazky je zabezpečiť zber, prepravu komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Budča. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nakladanie s odpadmi v meste Štúrovo
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Provozování systému nakládání s odpadem v obci Drahelčice
Svoz a likvidace odpadu vč. nebezpečného a objemového odpadu v katastrálním území obce Drahelčice.
Svoz a likvidace odpadu Města Rudná
zajištění svozu a likvidace odpadu na území města Rudná a služeb s tím spojených v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy – komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu
Sběr, svoz, využití a odstranění odpadů ve FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů včetně souvisejících činností v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a o změně některých dalších zákonů
Zajištění sběru, svozu a likvidace bioodpadu, v období 04/2020-11/2024
Předmětem veřejné zakázky je realizace plošného sběru, svozu a likvidace bioodpadů od fyzických osob na území statutárního města Karlovy Vary, zejména od rodinných, bytových domů a zahrádkářských kolonií. Konkrétně se tak jedná o zajištění dodávky sběrných nádob na bioodpad, jejich umístění na zadavatelem určená stanoviště v dotčených lokalitách, ...
Svoz a odstraňování odpadu vznikajícího na území obce Velké Přílepy
Předmět zakázky je rozdělen do tří částí (Část 1, Část 2, Část 3). Předmětem zakázky je závazek dodavatele (smluvního partnera) zajistit po dobu 4 let: Část 1: Svoz a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Část 2: Svoz a odstraňování tříděného odpadu v kontejnerech Část 3: Svoz a odstraňování biologicky rozložitelného ...
Likvidace komunálního a separovaného odpadu ve městě Kaznějov
převzetí, přeprava a odstranění netříděného a tříděného komunálního odpadu, objemného komunálního odpadu a odběr obalového a jiného papíru, skla a plastů
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, objemným odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Stupava v rozsahu zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania a poskytnutie Veľkoobjemového kontajneru v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva ...
Odvoz a likvidace odpadů ze všech zařízení  MNO
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je závazek vybraného dodavatele zajišťovat komplexní služby při nakládání s odpady (odvoz, manipulace a likvidace) ze všech zařízení Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace v areálu MNO, Nemocniční 898/20A, Ostrava – Moravská Ostrava, objektu Psychiatrického oddělení a PZS na adrese Kounicova ...
FNKV - Sběr, svoz a odstranění odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstranění odpadů specifických pro zdravotnické zařízení. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.
Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby konečné odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s. (dále jen KNTB), které jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, v zařízení, které má povolení k odstraňování odpadů uvedených katalogových čísel. Zadavatel si vyhrazuje ...
Služby v odpadovom hospodárstve  - odvoz a likvidácia odpadu
Predmetom zákazky je pravidelný zber, odvoz a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho odpadu skupiny 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zo zberných nádob v objeme 110l,120l, 240l, 1 100 l a plastových vriec na území obce Nesvady, vrátane časti Aňala a obce Imeľ na riadenú skládku, v ...