Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Predmetom zadania zákazky je poskytnutie služby Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve. Odpad, ktorého pôvodcom je Fakultná nemocnica Trenčín je podľa zákona č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený ...
Svoz a likvidace nebezpčného odpadu
Svoz a likvidace nebezpečného odpadu produkovaného Psychiatrickou nemocnicí Bohnice.
Zajištění nakládání s odpady kategorie N a O
Komplexní zajištění nakládání s Odpady ze zdravotní péče, s nepravidelným výskytem a nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O a jejich likvidace z areálu Zadavatele a (objekt IKEM), Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 - Krč (Pavilon V) a dalších objektů užívaných Zadavatelem a uvedených v čl. 3 ZD, které zahrnuje činnosti podrobně specifikované v ...
Svoz komunálního a tříděného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb odpadového hospodářství - zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území veřejného zadavatele, spočívá v: 1. zajištění svozu a likvidaci komunálního a separovaného odpadu v souladu se zákonem o odpadech 2. analyticko-poradenské činnosti v rámci odpadového hospodářství
Čištění, vývoz, likvidace odpadu a těsnostní zkoušky úkapových nádrží v síti ČS EuroOil
Čištění, vývoz, likvidace odpadu a těsnostní zkoušky úkapových nádrží v síti ČS EuroOil
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - městys Jince
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Fakultní Thomayerova nemocnice - komplexní zajišťování likvidace nemocničního odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele služby v oblasti nakládání s odpady - blíže viz ZD. Kódy CPV: 90500000-2 služby související s likvidací odpadů a odpady 90520000-8 zpracování radioaktivního, toxického, zdravotnického a nebezpečného odpadu
Likvidace odpadů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb při odvozu a odstranění odpadu pro zadavatele v zařízení, které má povolení k odstraňování nebezpečných odpadů uvedených katalogových čísel, plnění veřejné zakázky spočívá zejména v zapůjčení sběrných nádob, odvozu, třídění, využití, včetně odběru elektroodpadu a vyřazených elektrozařízení ...
Svoz, využití nebo odstranění směsného a tříděného komunálního odpadu
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je převzetí objednatelem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) a dalších odpadů kategorie „O“ ostatní a kategorie „N“ nebezpečné dle přílohy č. 4 Příloha č. 3 Smlouvy - Nabídková cena (výkaz prací a služeb) této zadávací dokumentace. Součástí zakázky je dále převzetí odpadu, jeho ...
TS města Nymburka - zajištění likvidace komunálního odpadu
Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele za účelem jeho likvidace. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou, jejíž závazný návrh je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace (dále též jen „Smlouva“). Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v příloze č. 5 Zadávací ...
Svoz separovaného odpadu ve městě Kralupy nad Vltavou 2023
Předmětem veřejné zakázky je pravidelný sběr, svoz a využití odděleně sbíraných (vytříděných) složek komunálního odpadu: papír a lepenka, plasty, sklo bílé a sklo barevné (odděleně sbírané), kompozitní a nápojové kartony (tetrapak) a kovy na území města Kralupy nad Vltavou. Součástí předmětu veřejné zakázky je zajištění dotřídění a využití odpadu ...
Odvoz a odstranění kapalných odpadů pro Nemocnici Na Homolce
Pravidelně i nepravidelně se opakující služby spočívající v naložení, odvozu a odstranění odpadu a nebezpečného odpadu ze zdravotnického zařízení vč. výplachu odlučovače tuků tlakovou vodou.
Likvidace odpadů z FN Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je sběr, odvoz a zneškodnění odpadů z jednotlivých klinik a pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, a to včetně Kliniky zubního lékařství (Palackého 12, 779 00 Olomouc).
Využití komunálních odpadů
Využití komunálních odpadů v souladu se z. 541/2020 Sb., o odpadech
Poptávám výkup či ekologickou likvidaci osobního vozu
Poptávám odkup nebo ekologicky zlikvidovat Fiat Panda 1,3 JTD 4x4 r.v. 2007.
Kal z čištění komunálních odpadních vod
Převzetí odpadu „Kal z čištění komunálních odpadních vod“ katalogové číslo 19 08 05 dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. Jedná se převážně o kal o minimální sušině 20% - 25%, případně o kal o minimální sušině 90%, v kvalitě dle přílohy č. 37, listu 4 a přílohy 38 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění ...
Zabezpečenie likvidácie a spracovania nebezpečného odpadu
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je pravidelný zvoz a likvidácia nemocničného a biologického odpadu pochádzajúceho z poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. FNsP Žilina Jedná sa o nižšie uvedené druhy nebezpečných odpadov. 1.Odpad k. č. 180103 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú ...
Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhov komunálneho odpadu pre obec Miloslavov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Predmetom zákazky sú nasledovné služby: zber, preprava, spracovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a ...
Zajištění služeb odpadového hospodářství v obci Proboštov
Předmětem plnění veřejné zakázky je „Zajištění služeb odpadového hospodářství v obci Proboštov. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace. Zadavatel uvádí, že celý předmět veřejné zakázky, tj. svozy veškerých komunálních odpadů, odbyt odpadů a související činnosti se soutěží jako celek. Dodavatel (dále též „účastník“ ...
Likvidácia stabilizovaných kalov
Predmetom zákazky je zabezpečenie odberu, nakladania, prepravy a zhodnocovanie alebo zneškodňovanie stabilizovaného kalu (kód odpadu podľa Katalógu odpadov - kat. č. 19 08 05 kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd) z ČOV Považská Bystrica, ČOV Púchov a ČOV Dubnica nad Váhom v správe Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Považskej ...
Odvoz a likvidace nebo využití směsného komunálního odpadu
Předmětem plnění zakázky je zajištění převzetí a odvoz směsného komunálního odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na překladišti Odpadového hospodářství, shromažďovaného Technickými službami města Chomutova, upraveného lisováním, deponovaného v lisovacích kontejnerech. Celkové předpokládané množství odpadu je stanoveno do 16 000 tun ročně ...
Likvidácia odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služby pri likvidácií odpadu. Likvidácia odpadu bude spočívať z prepravy kontajnerov naložených odpadom podľa jednotlivých druhov odpadu z prekládkovej stanice a následnej likvidácií odpadu v zmysle platnej legislatívy. Podrobnejšie informácie sú uvedené v SP.
Využitelné odpady
Využití odpadů
Biologicky rozložitelné odpady z veřejné zeleně
Biologicky rozložitelné odpady z údržby veřejné zeleně
Odstranění komunálních odpadů
Odstranění komunálních odpadů