Zber a likvidácia kuchynského odpadu v obci Sučany
Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z 22 stojísk uloženia kontajnerov separovaného zberu v intraviláne obce Sučany
Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., pracoviště Pardubická nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu z Pardubické nemocnice (IČZ: CZE00244), vznikajícího při provádění zdravotnických činností, po dobu dvou let a za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad a verejných priestranstiev na území hl. mesta SR Bratislavy. BRO, zatriedený podľa katalógu odpadov pod číslom 20 02 01, je dopravovaný špeciálnymi vozidlami OLO a.s. alebo vo veľkokapacitných kontajneroch oprávnenej osobe na zhodnotenie ...
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu  katalogové číslo 180102
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu katalogového čísla 180102 z jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Orlickoústecké nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Orlickoústecké nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu ze Svitavské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností ve Svitavské nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Litomyšlské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu, který vzniká při provádění zdravotnických činností v Litomyšlské nemocnici, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Fixace radioaktivních kalů do geopolymerní matrice
Předmětem veřejné zakázky je fixace cca 250 tun radioaktivních kalů s příměsí ionexů a borátů do geopolymerní matrice s odchylkou +/- 20% od stanoveného množství radioaktivního kalu. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány ...
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu na území obce Klenovec
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Výměna zdrojů ionizujícího záření Hlavního etalonu
Jedná se o zajištění demontáže, naložení, odvozu a vybití ozařovače OG-8 s 5 ks uzavřených radionuklidových zdrojů a ekologické likvidace 5 ks stávajících uzavřených radionuklidových zdrojů (dále jen „URZ“) emitujících záření gama včetně úklidu Autorizovaného metrologického střediska v areálu Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR po ...
Svoz komunálního odpadu - Frenštát pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění plnění povinností zadavatele dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Vybraný dodavatel poskytne komplexní služby v oblasti sběru, svozu, odstranění a likvidace směsného komunálního a separovaného ...
Odstraňování nebezpečného odpadu z obvodu OŘ Praha 2021 - 2022
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmětem je zajištění nakládání s nebezpečným odpadem v rámci organizační složky OŘ Praha v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Objemné odpady
objemné odpady
Odběr kalů z čistíren odpadních vod v letech 2021-2028 pro SmVaK Ostrava a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je odběr, převzetí do vlastnictví a využití nebo likvidace anaerobně stabilizovaného, odvodněného kalu z čištění komunálních odpadních vod z ČOV o sušině v rozmezí 20-35 %, katalogové číslo 190805, kategorie O, popř. kategorie O/N, dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a souvisejících ...
Zneškodňovanie odpadov
Predmetom zákazky je likvidácia komunálneho odpadu v súlade s platnou legislatívou.
ÚPMD Praha - Zajištění odvozu komunálního odpadu a zajištění odvozu a zneškodnění nemocničního odpadu
2.1. Veřejná zakázka spočívá v pravidelném odvozu a zneškodnění odpadu katalogových čísel uvedených v příloze č. 1 návrhu smlouvy dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů v platném znění a obecně závazných právních předpisů a to zejména dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s ...
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu II
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytnutí služeb zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu blíže specifikovaného v ZD pro objednatele, poskytovatele zdravotních služeb dle platné legislativy, a to v souladu s touto smlouvou a právními předpisy upravujícími oblast nakládání s odpady zejména v souladu ...
Velešín, svoz SKO, separace, BRKO pro roky 2021 až 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související se svozem a likvidací směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu (papír, plast, sklo), a biologicky rozložitelného odpadu /BRKO/ produkovaných občany města Velešína a jeho částí v období let 2021 až 2024.
Svoz odpadu pro město Tovačov
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve sběru, svozu, přepravy a likvidaci odpadů ve městě Tovačov. Konkrétně se jedná o směsný komunální odpad, objemný odpad a tříděný odpad (papír, sklo barevné, sklo bílé, plast, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky).
Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je odvoz a nakladanie s odpadmi v meste Rožňava v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá spočíva v preprave a následnom likvidovaní komunálneho odpadu ( ďalej iba KO) v súlade s uvedeným zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
Poptávám skartaci zdravotnické dokumentace
Poptávám skartaci zdravotnické dokumentace. Potřebuji skartovat papírovou zdravotnickou dokumentaci z ambulance Jde o běžné karty z papíru.Množství zatím nevím.Děkuji za odpověď. MUDr.Lacinová Sonja
Zajištění služby v rámci projektu Čistá trojka
Předmětem veřejné zakázky je doplňkový úklid, odstranění a likvidace odpadů na území zadavatele včetně souvisejících dispečinkových služeb, služby správy webových stránek a facebookového profilu služby Čistá trojka a marketingové podpory služby Čistá trojka.
Zneškodnenie odpadu skládkovaním 2021
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zneškodnenia komunálneho odpadu skládkovaním pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch za rok 2021. Predpokladané množstvo na rok 2021: Zmesový komunálny odpad (200301): 2 900 t; Objemný odpad (200307): 305 t; Odpad z čistenia ulíc (200303): 65 t; Iný biologicky ...