Zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov
Předmětem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady. Předmětem plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy bude zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zajištění sběru a svozu separovaného komunálního odpadu: papír, sklo, plast, nápojový karton a kov, pro ...
Svoz a likvidace SKO, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb svozu a likvidace směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla a ostatních odpadů z provozoven zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm samostatných částí podle jednotlivých poštovních regionů: 1) Část č. 1 VZ - Region Jižní Čechy (JČ) 2) Část č. 2 VZ - Region Západní Čechy (ZČ) ...
Odvoz a likvidace odpadů MNO
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou komplexní služby při nakládání s odpady (odvoz, manipulace a likvidace) ze všech zařízení Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území obce Madunice
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Manipulace, výsyp, svoz a likvidace odpadu Zruč-Senec 2020-2025
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je ve všech podrobnostech včetně ...
Svoz a likvidace odpadu pro Město Hořovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro město Hořovice. Více podrobností v zadávací dokumentaci.
Odvoz a odstranění/využití odpadu katalogové č. 19 13 05
Předmětem plnění VZ je zajišťování odvozu a následného odstranění/využití odpadu katalogové číslo 19 13 05 - kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky včetně pronájmu a přistavení sběrných nádob (velkoobjemových přepravních kontejnerů) a jejich čištění. Jedná se o odvodněný kal na kalolisu, tzn. klasický filtrační koláč se zbytkovým ...
Ekologický servis
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Ekologický servis“ je uzavření smlouvy na provádění ekologického servisu ve vybraných provozovnách zadavatele. Zakázka je realizována v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek (více informací zde: www.sovz.cz) a Strategií Odpovědného veřejného zadávání Dopravního podniku hl. m. ...
Svoz a likvidace odpadu z popelnic
Předmětem této veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu z popelnic o objemu 120 l v počtu 852 ks a 240 l v počtu 624 ks ve městě Most.
Zber, likvidácia a zneškodnenie odpadov v obci Poruba a v obci Nedožery-Brezany
Predmetom zákazky je zber, likvidácia a zneškodnenie odpadov vobci Poruba avobci Nedožery-Brezany. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávky nádob na kontaminovaný a histologický odpad
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích částí jsou průběžné opakované dodávky nádob na kontaminovaný a histologický odpad, potřebných k zajištění potřeb pracovišť zadavatele, včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky příslušné části veřejné zakázky. Dodávky budou realizovány do 48 hodin po obdržení ...
Svoz a likvidace komunálního odpadu, svoz a využití některých vytříděných složek
Předmětem plnění je svoz a likvidace komunálního odpadu. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či odstranění. Předmětem zakázky není zajištění přepravy či svoz odpadu. Svoz a přepravu odpadu zajišťuje zadavatel vlastními vozy.
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Veľký Slavkov
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, zberu, prepravy a zneškodnenia drobného stavebného odpadu, zberu, prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, ako aj ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Ladův kraj
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro všechny členy sdružení zadavatelů, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, ...
Sběr, svoz, využití a odstranění odpadů ve FN Ostrava II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz, využívání a odstraňování odpadů včetně souvisejících činností v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a o změně některých dalších zákonů
Odpadové hospodárstvo
Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a s triedeným komunálnym odpadom - zber, preprava, manipulácia, spracovanie (zhodnocovanie/zneškodňovanie) odpadu, prenájom určených zberných nádob/kontajnerov, preprava vozidlami spôsobilými efektívne zabezpečovať odpadové hospodárstvo v súlade s príslušnými právnymi ...
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zneškodnenie
Predmetom tejto zákazky je a zneškodnenie (likvidácia) komunálneho odpadu druh odpadu : objemný odpad, katalógové číslo 200373 a ostatné činnosti súvisiace s plnením predmetu zákazky na zneškodnenie odpadu, a to : pristavenie veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) o objeme minimálne 16m3 do max. 34m3 (menší objem VKK ako 16 m3 nebude ...
Služby v odpadovém hospodářství - město Rokycany
Předmětem veřejné zakázky je svoz a odstranění nebo využití komunálního odpadu pro zadavatele. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 35 Zákona na 3 části, a to: Část I. Předmět veřejné zakázky tvoří svoz a odstranění nebo využití veškerého směsného komunálního odpadu kat. číslo 200301 a služeb souvisejících. Část II. Předmět ...
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: -odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení UNM a odber a zneškodnenie výstupného odpadu zo spaľovania. Bližšie ...
Zber, preprava a zneškodnenie prípadne zhodnotenie komunálneho odpadu v meste Tlmače
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb zberu, prepravy a zneškodnenia prípadne zhodnotenia komunálneho odpadu v meste Tlmače.
Sběr, svoz a likvidace odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, dle platných právních předpisů a dle závazných podkladů uvedených v zadávací dokumentaci poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu na území města Újezd u Brna. Výchozími podklady pro poskytnutí shora uvedených ...
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho odpadu kategórie 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) zo zberných nádob v objeme 110l/120l, 240l, 1100 l a objemového odpadu kategórie 20 03 07 podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje ...
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - Odpady nevhodné k recyklaci a jinému využití
Předmětem této části veřejné zakázky je nakládání s odpady, které není možné recyklovat ani jinak využít nebo odstranit šetrnějším způsobem v rozsahu Rámcové dohody a jejich příloh, viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace.