Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad v roku 2023
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pravidelného zberu, prepravy a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRKO), zo záhrad pri rodinných domoch, malých bytovkách do 9 b. j. a bytových domov zo záhradou v ich súkromnom vlastníctve, v meste Hlohovec vrátane m. č. Šulekovo (ďalej len mesto), počas mesiacov marec až ...
Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci Zámutov
Predmetom zákazky je zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu zhromažďovaný pôvodcami odpadu na území celej obce Zámutov v zástavbách rodinných domov, bytových domov a pri objektoch právnických osôb.
Likvidácia odpadov – rok 2023
Predmetom zákazky je likvidácia odpadov bez úpravy odpadu pred skládkovaním .
Zpracování, úprava, využití a recyklace stavebního odpadu vzniklého na území statutárního města Plzeň
Zpracování, úprava, využití a recyklace stavebního odpadu vzniklého na území statutárního města Plzeň
Zber a likvidácia odpadov v obci Radzovce
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu
Predmetom zákazky je zabezpečenie zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu na obdobie 12 mesiacov (1 rok). Odpad bude zvážaný vozidlami verejného obstarávateľa na príslušnú skládku odpadov, ktorá bude zabezpečovať ich zneškodnenie a uskladnenie.
Naloženie, odvoz a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky KP
Predmetom zákazky je: a)odber /naloženie/ existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu / katalógové č. odpadu: 190805 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd; kategória odpadu - ostatný odpad/ z mechanicko-biologického čistenia odpadových vôd, ktorý prešiel procesom anaeróbnej stabilizácie a strojného odvodnenia, ...
Zneškodňovanie odpadov
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov v celkovom odhadovanom množstve 7000 t / rok na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v súlade ...
Svoz a likvidace komunálního odpadu ve městě Miroslavi v období 1.3.2023 - 28.2.2027
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb v odpadovém hospodářství při nakládání s komunálním odpadem - sběr, svoz, třídění a odstraňování směsného komunálního odpadu z odpadových nádob, sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek separovaného odpadu (papír, plasty, tetrapaky, sklo barevné, sklo čiré, biologicky rozložitelný́ ...
Odstraňování nebezpečného odpadu z obvodu OŘ Praha 2023 - 2024
Předmětem plnění je odstraňování nebezpečného odpadu z obvodu OŘ Praha 2023 - 2024.
Svoz a likvidace odpadu v ONK
Předmětem této zakázky je závazek dodavatele (dále také v textu poskytovatele nebo účastníka) zajišťovat pro zadavatele uzavřenou smlouvou sjednané činnosti (zajišťovat služby) v oblasti nakládání s odpady, tj. sběr, odvoz, třídění, využití nebo odstranění odpadů vč. souvisejících služeb (tzv. dalších služeb).
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu 2023
zabezpečenie zhodnotenia a zneškodnenia odpadu v meste Stupava na 12 mesiacov od platnosti a účinnosti zmluvy
Nakládání s odpady ve správním území obce Vejprnice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 3 (tří) smluv o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady ve správním území obce Vejprnice, jejichž závazný text tvoří přílohu č.1, 2 a 3 zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele (směsného komunálního ...
Zber a likvidácia odpadov v obci Klenovec
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu.
Dřevo a piliny
Využití odpadů - dřevo a piliny
Pneumatiky
Využití pneumatik
Odvoz a odstranění zdravotnického odpadu
Předmětem VZ je zajištění naložení, svozu a odstranění zdravotnického odpadu vznikajícího při činnosti Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Svoz a likvidace odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2023 do 31.1.2027
Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, ostatního objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1.2.2023 do 31.1.2027.
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi na území mesta Gelnica. Táto služba zahŕňa zber a odvoz komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, zneškodňovanie/zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu, zber, prepravu a ...
Zajištění sběru, svozu a odstranění vybraných nebezpečných a ostatních odpadů
Předmětem plnění je poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a odstranění vybraných nebezpečných a ostatních odpadů a činností s tím souvisejících.
Sběr, svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven z domácností
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb spojených se zajištěním sběru, svozu a využití (nakládání) biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven, katalogové číslo: 20 01 08 dle vyhlášky 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů (dále také jen „gastroodpad“) v bioplynové stanici pro město Šumperk, poskytnutí ...
Zajištění nakládání s odpady kategorie N a O
Komplexní zajištění nakládání s Odpady ze zdrav. péče, s nepravidelným výskytem a nepravidelně odvážené odpady kategorie N a O, jejich likvidace z areálu Zadavatele a (objekt IKEM), Vídeňská 800, 140 21 Praha 4 (Pavilon V) a dalších objektů užívaných Zadavatele, uvedených v čl. 3 ZD, které zahrnuje činnosti podrobně specifikované v cenové ...
Fixace radioaktivních sorbentů vyjmutých z nádrže 7TW30B02
Předmětem veřejné zakázky je vyjmutí 90 tun (s odchylkou 20 % v obou směrech) znehodnocených radioaktivních sorbentů (dále i „RAO“) ze skladovací nádrže 7TW30B02, nacházející se v objektu JE Dukovany do obalových souborů a jejich následné zpevnění aluminosilikátovou matricí tak, aby konečná forma RAO plnila podmínky přijatelnosti dle dokumentace ...
Převzetí, odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z Fakultní nemocnice Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, zajištění svozu a odstranění zdravotnických odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 2 let (1.3.2023 - 28.2.2025) - převzetí, naložení, odvoz, zvážení a odstranění.
Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Předmětem zakázky je zajištění svozu, shromažďování a odstranění komunálních odpadů ze správního území Obce Mirošovice.