Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové, opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele zajišťujícího komplexní služby v oboru sběru, svozu a dalšího nakládání se směsným, tříděným a velkoobjemovým odpadem v objektech veřejných zadavatelů. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. část veřejné zakázky – oblast Praha (objekty kolejí Jednota, Budeč, Švehlova, Na Větrníku, Hvězda, ...
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu produkovaného v ÚVN
Předmětem plnění veřejné zakázky je likvidace odpadu podobného komunálnímu odpadu a nebezpečného odpadu produkovaného v objektech Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Vyprodukovaný odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s ...
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky Bionergy, a.s.v požadovanej špecifikácii uvedenej v súťažných podkladoch.
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa
Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa.
Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: -odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 ...
Zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodnenia nemocničného odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona o VO na zabezpečenie odberu, prepravy a zneškodňovania zdravotníckeho odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenených do kategórie: ...
Koupíme funkční firmu na svoz komunálního odpadu
Koupíme funkční firmu na svoz komunálního odpadu, kdekoliv v EU.
Svoz a likvidace nebezpečného a ostatního odpadu pro ZČU
Předmětem veřejné zakázky je zajištění svozu a likvidace nebezpečného odpadu a ostatního odpadu pro Západočeskou univerzitu v Plzni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s ...
Dodávka použitých katalyzátorov motorových vozidiel
Dodávka katalyzátorov za účelom testovania v industriálnych podmienkach firmy KOVOZBER, s.r.o.. Kde sa bude testovať a vyvíjať čo najefektívnejšia metóda spracovania použitých katalyzátorov. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Dodávka odpadového skla
Dodanie odpadového materiálu za účelom premeny vstupných surovín na dekoratívne a stavebné dielce. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Zhodnotenie kalov z ČOV
Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z ČOV
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov. Poskytovanie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi vrátane jeho vytriedených zložiek, t.j. služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnymi odpadmi za účelom ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadov na riadnej skládke odpadov. Služby je potrebné ...
UTB – Svoz odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz odpadu, kterým se rozumí odpad podobný komunálnímu, plastové obaly, sklo, papír a biologicky odbouratelný odpad. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Poptávám demontáž eternitové střechy
Poptávám demontáž eternitové střechy, odvoz a likvidace eternitu.
Odvoz a likvidace odpadu města Loket - Sběrný dvůr
1) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady ze sběrného dvora. Jedná se o zajištění odvozu a likvidaci (případně další zpracování) odpadů uvedených v Příloze č. 5 ZD - Specifikace svozu odpadu. Odpad je svážen a sbírán do sběrného dvora města Loket v Revoluční ulici u č.p. 580 ke krátkodobému umístění. Výše ...
Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
Rozsah predmetu obstarávania je zber a preprava komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu vznikajúcich na území mesta Vrútky za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s platným zákonom o odpadoch a v súlade s VZN č.1/2016 o komunálnom odpade a o drobnom stavebnom odpade v meste Vrútky, v znení neskorších zmien a ...
Svoz odpadu pro město Loket
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti nakládání s odpady v katastrálním území města Lokte - k.ú. Loket, k.ú. Údolí u Lokte vč. části Svatošské skály, k.ú. Nadlesí, k.ú. Dvory u Lokte (dále jen „předmět veřejné zakázky“) v rozsahu blíže specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí ...
Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín - plasty
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby souvisejících s odvozem a odstraněním separovaného odpadu – plastů, v letech 2018 až 2021, a to v intervalech, druhu a množství uvedených v příloze č. příloze č. 4 – Rozsah předmětu plnění. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění: • odvozu a zneškodnění odpadů ze sběrných míst v ...
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná
Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Zajištění komplexního sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu na území města Manětín
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů ve městě Manětín a jeho městských částí v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Jedná se o ...
Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC - Šlapanice
Předmětem zadávacího řízení je provedení sanace staré ekologické zátěže na lokalitě „ICEC Šlapanice“ ve vlastnictví Města Šlapanice. Předmět zadávacího řízení je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace a závazným stanoviskem MŽP čj. MZP/2018/750/3 ze dne 30.1.2018, které je ...
Odvoz a likvidace komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové n. L.
Jedná se o odvoz a likvidaci komunálního odpadu z překládací stanice a sběrného dvora ve Dvoře Králové nad Labem. Překládací stanici (vč. pozemku) si zajišťuje každý uchazeč sám na vlastní náklady.
Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou
a) Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežne používaných zberných nádob, veľko objemového odpadu a drobného stavebného odpadu. b) Zber prepravu a zneškodňovanie nebezpečného odpadu, jedlých olejov a tukov
Spalování nebezpečného odpadu II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění spalování nebezpečného a ostatního odpadu.
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na územiach obcí Gelnica, Prakovce a Mníšek nad Hnilcom. Táto služba zahŕňa zber a odvoz komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, ...