Zpracování, úprava, využívání a odstraňování komunálního odpadu - biologicky rozložitelného odpadu
Zpracování, úprava, využívání a odstraňování komunálního odpadu - biologicky rozložitelného odpadu vzniklého na území města Plzně
VN Olomouc -  zpracování zdravotnického odpadu
Předmětem veřejné zakázky je sběr, přeprava a likvidace zdravotnického odpadu z Vojenské nemocnice Olomouc. Jedná se o zdravotnické zařízení nemocničního typu sídlící na adrese Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc se dvěma samostatnými provozy na adresách Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc a Pasteurova 66/13, 779 000 Olomouc. Zadavatel požaduje po ...
FN Motol - Odvoz a využití komunálních odpadů
Předmětem zakázky je přistavení sběrových nádob a jejich pravidelný odvoz speciálním zařízením odvozce a následné využití odpadu v zařízení ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zakázka zahrnuje zejména: a) přistavení nádob na ukládání odpadů ve vlastnictví dodavatele a výměna těchto nádob v případě jejich ...
Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu a vedenie dokumentácie
Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu a vedenie dokumentácie
Likvidace nebezpečného odpadu produkovaného ÚVN
Předmětem plnění veřejné zakázky je likvidace nebezpečného odpadu produkovaného v objektech Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha. Vyprodukovaný odpad bude likvidován v souladu se zákonem č. 541/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.
Odber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb a to odber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie sú uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, dle platných právních předpisů a dle závazných podkladů uvedených v zadávací dokumentaci poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu na území města Bělá pod Bezdzem a v příměstských částech - Šubrtov, Přední Hlínoviště, Zadní Hlínoviště, ...
Svoz a nakládání s odpadem města Choceň 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při svozu a nakládání se směsným komunálním odpadem, separovaným odpadem (papír, plasty s tetrapaky, sklo a kovy) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst a od rodinných domů, převzetí a následné nakládání s odpady ze sběrného dvora a překladiště v rozsahu Projektu, který je uveden ...
Ostatní odpady
Ostatní odpady
VN Olomouc- sběr, přeprava a odstranění odpadu
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu z Vojenské nemocnice Olomouc. Jedná se o zdravotnické zařízení nemocničního typu sídlící na adrese Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc, se dvěma samostatnými provozy na adresách Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc a Pasteurova 66/13, 779 000 Olomouc. Zadavatel po vybraném ...
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu pre mesto Holíč
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre verejného obstarávateľa a to zber odpadu, manipulácia odpadu a zhodnotenie biologicky rozložiteľného a kuchynského a reštauračného odpadu. Uchádzač zabezpečí zvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, katalógové č. 20 01 08 v meste Holíč podľa priloženého plánu. ...
Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu a vedenie dokumentácie
Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu a vedenie dokumentácie detašovaných pracovísk UVN SNP Ružomberok-FN a MoM. (mobilné odberové miesta)
Zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů včetně nebezpečných
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění sběru, přepravy, využití a odstranění komunálních odpadů včetně nebezpečných na území města Krásná Lípa; přepravy a odstranění sutě a izolačních materiálů ze sběrného dvora v Krásné Lípě. Předmět veřejné zakázky je specifikován touto textovou částí zadávací dokumentace včetně všech ...
Zajištění služeb nakládání s odpady pro obec Nelahozeves
Předmětem plnění jsou služby spočívající zejména: • ve sběru, svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu, • ve sběru, svozu a využití odpadů sbíraných odděleně (separované odpady - papír a lepenka, plasty, sklo, nápojové kartony, biologicky rozložitelné odpady a kovy) prostřednictvím svozu nádob ze sběrných (shromažďovacích) míst • ve ...
Zajištění svozu a likvidace komunálního a tříděného odpadu Dobrovolného svazku obcí POD BABOU
Předmětem plnění veřejné zakázky v části A) komunální odpad a části B) tříděný a bio odpad jsou služby v oblasti nakládání s odpady Dobrovolného Svazku Obcí POD BABOU jako původců komunálního odpadu dle zákona č.541/2020Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále: „zákon o odpadech“) oprávněnou ...
Poptávám ekologickou likvidaci elektroodpadu
Poptáváme ekologickou likvidaci elektroodpadu a nějaké kousky kovového šrotu. Je možné to řešit přes vás? Dal by se domluvit i odvoz ?(jsme v centru Opavy) Děkuji Eva Steuerová
Nakládání s odpady ve správním území města Nýřany
Předmětem veřejné zakázky je odvoz a likvidace komunálního (směsný a tříděný odpad) a biologicky rozložitelného odpadu ve správním území města Nýřany. Poskytování předmětných služeb bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy.
Převzetí a zajištění využití či likvidace odpadu - Technické služby města Nymburka
Předmětem zakázky je zajištění převzetí odpadu od zadavatele a jeho využití či likvidace. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva na dobu 5 let, jejíž závazný návrh je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládaný celkový roční objem odpadů je 9442 tun. Předpokládaný roční objem jednotlivých katalogových čísel odpadu je uveden v ...
Převzetí, odvoz a odstranění zdravotnického odpadu z Fakultní nemocnice Plzeň pro období 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je převzetí, zajištění svozu a odstranění zdravotnických odpadů vznikajících při činnosti FN Plzeň po dobu 4 let (2022 - 2025) - převzetí, naložení, odvoz, zvážení a odstranění.
Výkup znehodnocených tabulek registračních značek
Předmětem této veřejné zakázky je svoz, výkup a ekologická likvidace kovového odpadu, konkrétně použitých a znehodnocených hliníkových tabulek registračních značek vozidel, dle zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a to včetně přistavení a zapůjčení kontejneru s jeho odvozem.
Svoz a nakládání s odpadem města Mimoň
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb pro město Mimoň při svozu a nakládání s SKO, separovaným odpadem (papír, plasty a sklo) sbíraným nádobovým systémem ze sběrných míst; svoz odpadů z odpadkových košů, převzetí odpadů ze sběrného dvora a převzetí odpadů vyprodukovaných ve městě Mimoň v rozsahu Projektu, který je uveden v ...
Sběr, svoz a využití, popř. zneškodnění komunálních odpadů v obci Loučovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související se svozem a likvidací separovaného odpadu (papír, plast), směsného komunálního odpadu, a to z obce Loučovice.
Spálení radioaktivního odpadu z JE Dukovany a JE Temelín
Předmětem veřejné zakázky je spálení maximálně 200 tun radioaktivního odpadu pocházejícího z JE Dukovany a JE Temelín v průběhu čtyř kalendářních let.
Předání směsného komunálního odpadu k využití, energetickému využití nebo odstranění
Převzetí směsného komunálního odpadu katalogové číslo 20 03 01 od zadavatele k využití odpadu nebo energetickému využití odpadu nebo odstranění odpadu v letech 2022 až 2024.