Odpadové hospodárstvo
Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a s triedeným komunálnym odpadom - zber, preprava, manipulácia, spracovanie (zhodnocovanie/zneškodňovanie) odpadu, prenájom určených zberných nádob/kontajnerov, preprava vozidlami spôsobilými efektívne zabezpečovať odpadové hospodárstvo v súlade s príslušnými právnymi ...
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho zneškodnenie
Predmetom tejto zákazky je a zneškodnenie (likvidácia) komunálneho odpadu druh odpadu : objemný odpad, katalógové číslo 200373 a ostatné činnosti súvisiace s plnením predmetu zákazky na zneškodnenie odpadu, a to : pristavenie veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK) o objeme minimálne 16m3 do max. 34m3 (menší objem VKK ako 16 m3 nebude ...
Služby v odpadovém hospodářství - město Rokycany
Předmětem veřejné zakázky je svoz a odstranění nebo využití komunálního odpadu pro zadavatele. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 35 Zákona na 3 části, a to: Část I. Předmět veřejné zakázky tvoří svoz a odstranění nebo využití veškerého směsného komunálního odpadu kat. číslo 200301 a služeb souvisejících. Část II. Předmět ...
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: -odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení UNM a odber a zneškodnenie výstupného odpadu zo spaľovania. Bližšie ...
Zber, preprava a zneškodnenie prípadne zhodnotenie komunálneho odpadu v meste Tlmače
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb zberu, prepravy a zneškodnenia prípadne zhodnotenia komunálneho odpadu v meste Tlmače.
Sběr, svoz a likvidace odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem, dle platných právních předpisů a dle závazných podkladů uvedených v zadávací dokumentaci poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu na území města Újezd u Brna. Výchozími podklady pro poskytnutí shora uvedených ...
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu
Zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je zber, odvoz, prenájom nádob a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho odpadu kategórie 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) zo zberných nádob v objeme 110l/120l, 240l, 1100 l a objemového odpadu kategórie 20 03 07 podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje ...
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - Odpady nevhodné k recyklaci a jinému využití
Předmětem této části veřejné zakázky je nakládání s odpady, které není možné recyklovat ani jinak využít nebo odstranit šetrnějším způsobem v rozsahu Rámcové dohody a jejich příloh, viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace.
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - nebezpečný odpad
Předmětem této části veřejné zakázky je nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zajištění ohlášení přepravy nebezpečných odpadů v systému SEPNO v rozsahu Rámcové dohody a jejich příloh, viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace.
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - stavební odpad
Předmětem této části veřejné zakázky je: ukládání stavebního odpadu na skládku nebo využití k recyklaci splňující požadavky tabulky 2.1 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a tabulky 4.1 přílohy č. ...
Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy - Biologicky rozložitelný odpad
Předmětem této části veřejné zakázky je nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z údržby zeleně (převážně, pařezy, kořeny, tráva, listí) v rozsahu Rámcové dohody a jejich příloh, viz příloha č. 4 této zadávací dokumentace.
Mesto Lučenec – prevzatie a zneškodnenie odpadov
Predmetom zákazky je zabezpečenie prevzatia a uloženie odpadu na skládke z katastrálnych území Lučenec a Opatová počas obdobia od 01.07. 2020 do 30.06.2024. Verejný obstarávateľ zabezpečuje zber a prepravu odpadov na území katastra Lučenec a Opatová prostredníctvom spoločnosti MEPOS, s. r. o. Od uchádzača sa požaduje len prevzatie odpadu v ...
Sběr, svoz a likvidace tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice
Poskytnutí služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci tříděného odpadu na území města Domažlice a obce Havlovice.
Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi Zadavatelem a vybranými Dodavateli pro provádění likvidace vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava.
Zajištění služeb nakládání s odpady pro město Klecany
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace směsného komunálního odpadu (vč. objemného odpadu), sběr, svoz, odstranění a využití vytříděných složek komunálního odpadu, jejímž původcem je město Klecany, zajištění odvozu a likvidaci odpadu ze zařízení ke sběru a výkupu odpadů - sběrného dvora ve městě ...
Likvidácia komunálneho odpadu na skládke
Verejný obstarávateľ Mesto Kolárovo verejne obstaráva skládku odpadov na zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ zabezpečí zber a prepravu komunálneho odpadu na skládku odpadov vlastnými ...
Zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Predmetom zákazky je pravidelný zvoz a zneškodňovanie nebezpečného odpadu pochádzajúceho z poskytovania o zdravotnej starostlivosti podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. v platnom znení.
Poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou sběrného dvora Liškárna
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících se správou, provozem a údržbou vybaveného sběrného dvora odpadů Liškárna v ul. Bohunická, Týn nad Vltavou, jakožto zařízení ke sběru a výkupu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to od 1.2.2019 na dobu neurčittou.
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v Meste Gabčíkovo, v období od 01.01.2020 do 31.12.2021 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmen a doplnení ...
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu; zberu, prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia jedlých olejov a tukov; zberu, prepravy a zneškodnenia nebezpečného odpadu, zberu, prepravy a ...
Odvoz a odstranění odpadu produkovaného v NNH
Sběr, odvoz a odstranění nebezpečných odpadů a ostatních odpadů produkovaných ve zdravotnickém zařízení.
Zber, preprava komunálnych odpadov vrátane ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v obci Lieskovec
Zber preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v obci Lieskovec v zmysle podmienok uvedených v Súťažných podkladoch
Svoz komunálního odpadu
Předmětem Veřejné zakázky je: a) pravidelný sběr a odvoz odpadů (kód č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 08, 20 03 01, dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP č. 93/2016, o Katalogu odpadů ve znění pozdějších předpisů) ze shromažďovacích míst na letišti Praha/Ruzyně; b) pravidelný odvoz a odstranění odpadu (směsný komunální odpad - ...
Zabezpečenie služby - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest a obcí: Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra, Kolinovce, Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládky úspešného ...