Nakladanie s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v meste Veľký Šariš
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, t. j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 200301; objemných ...
Zber, doprava a odvoz nemocničného odpadu
Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu 303 ton
Zber, zhodnotenie a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, t.j. služieb spojených so zberom, prepravou a zhodnotením alebo zneškodnením komunálnych odpadov, dezinfekciou a čistením, vrátane jeho vytriedených zložiek a prevádzkovanie zberných dvorov na území mesta Žilina.
Likvidace hřbitovního odpadu
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Předmětem veřejné zakázky je likvidace odpadu zadavatele, tj. převzetí odpadu vzniklého při provozu zadavatele (směsný komunální odpad a biologický odpad) na svozovém místě dodavatele a jeho likvidace dodavatelem v souladu s příslušnými právními předpisy, a to ve všech částech veřejné zakázky. Zadavatel ...
Provozování sběrného dvora, svoz a likvidace odpadů pro město Skuteč 2021 - 2025
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní zajištění služby provoz sběrného dvora ve Skutči sloužícího pro občany a majitele rekreačních objektů ve Skutči a místních částech Hněvětice, Lažany, Lešany, Lhota, Nová Ves, Přibylov, Skutíčko, Štěpánov, Radčice, Zbožnov, Zhoř a Žďárec. Jde především o odebírání odpadu od občanů a jeho následnou ...
Projekt v oblasti odpadů, Ghana
Hledáme společnost zabývající se nakládáním s odpady, která by s financováním v Ghaně realizovala projekty v oblasti pevného a kapalného odpadu. Společnost by se zavázala k nakládání s vládními a soukromými odpady, společnost, která má zájem, by mi měla napsat nebo poslat e-mail ohledně jejich návrhů na zahájení podnikání v Ghaně a doufat, že ...
Zajištění svozu tříděného odpadu Trhové Sviny
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související se svozem a likvidací separovaného odpadu (papír, plast, sklo, kovy, olej a tuky ), a to z města Trhové Sviny a jeho částí, při dodržení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění • odvoz a likvidace separovaného odpadu ze sběrných míst v ...
Spracovanie objemného odpadu z mesta Pezinok 2021-2023
Predmetom verejného obstarávania je spracovanie objemného odpadu z mesta Pezinok na obdobie 22 mesiacov (od 01.09.2021 do 30.06.2023).
Poskytovanie služieb nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie
Služby veterinárnej asanácie, ktoré sa budú vykonávať nepretržite, t. j. 24 hodín denne počas trvania rámcovej dohody. Predmetom zákazky je zber, preprava a odstránenie uhynutých tiel zvierat alebo ich častí, odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice, program kontrolovanej reprodukcie ferálnych mačiek (kastrácia a ...
Odvoz a likvidace směsného a tříděného odpadu z objektů KŘP hl. m. Prahy pro období 2021-2024
Odvoz a likvidace směsného a tříděného odpadu z objektů KŘP hl. m. Prahy pro období 2021-2024. Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky rozdělené na část „A“ a část „B“ činí 10 000 000,00 Kč s DPH, tj. 8 264 462,80 Kč bez DPH; Dále viz přílohy č.1. až č.5. Účastník v nabídce předloží vyplněnou a oprávněnou osobou podepsanou přílohu ...
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledovnej špecifikácii: -odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu v prípade havárie spaľovne, pri plánovaných odstávkach zariadenia (servis, revízia) a taktiež pri nadlimitnom množstve nebezpečného odpadu zo zdravotníckych oddelení UNM a odber a zneškodnenie výstupného odpadu zo spaľovania. Bližšie ...
Zajištění svozu a likvidace komunálního a tříděného odpadu na kolejích SÚZ VŠE v Praze
zajištění odvozu a likvidace komunálního a tříděného odpadu z daných svozových míst vč pronájmu odpadních nádob
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v obci Chminianske Jakubovany
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, pozostávajúcich zo zberu, prepravy a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, nebezpečného odpadu; zberu, prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia elektroodpadu, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z ...
Převzetí odpadu pro EKO Jilemnicko s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky jsou služby zahrnující převzetí odpadů od zadavatele a jeho energetického využití v zařízení dodavatele nebo skládkování. Podrobná specifikace služeb je uvedena obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Svoz a likvidace komunálního odpadu
Předmětem veřejné zakázky je svoz a likvidace komunálního a separovaného odpadu ve městě Městě Albrechtice - aktuální počet trvale žijících obyvatel na území města je 3 481.
Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu katalogové číslo 180102 - znovuvyhlášení
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu katalogového čísla 180102 z jednotlivých pracovišť zadavatele, kterými jsou Pardubická nemocnice, Orlickoústecká nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice, po dobu dvou let, a to za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu z rodinných domov (2021 – 2023)
Predmetom verejného obstarávania je odber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu vytriedeného z tuhého komunálneho odpadu z domácností na dvojročné obdobie (od 01.07.2021 do 30.06.2023).
Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu
Služby, které spočívají v převzetí odpadu, jenž nebylo možno v souladu s odpadovým hospodářstvím města Poděbrady a obce Vrbová Lhota recyklovat, či využít jiným předepsaným způsobem, tak jak jej požaduje zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Součástí předmětu plnění je zajištění administrace a monitorování naplnění tzv. třídící slevy ve smyslu ...
Odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Predmetom zákazky je poskytnutie služby na odvoz a likvidáciu kuchynského biologického odpadu (ďalej len služba") pre pracoviská verejného obstarávateľa, ktorým je: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, IČO: 31813861, (ďalej UNB). Predmetom zákazky sú poskytnuté uvedené služby, ktoré sú poskytované v meste plnenia ...
Sběr, svoz a využití, popř. zneškodnění komunálních odpadů  v obci Loučovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby související se svozem a likvidací separovaného odpadu (papír, plast), směsného komunálního odpadu, a to z obce Loučovice.
Svoz a odstranění odpadu na území města Benátky nad Jizerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz a likvidace odpadu pro město Benátky nad Jizerou. Více podrobností v zadávací dokumentaci.
Převzetí a zajištění využití či odstranění odpadu Kralupy nad Vltavou
Služby, které spočívají v převzetí odpadu, jenž nebylo možno v souladu s odpadovým hospodářstvím města Kralupy recyklovat, či využít jiným předepsaným způsobem. Výše zmíněný odpad zadavatel v rámci vlastního zajištění sběru, likvidace a svozu odpadu na jeho území dodavateli dodá, dodavatel zajistí jeho následné využití či odstranění v koncovém ...
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu z celoplošného testovania na COVID  19.   nVS
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu z celoplošného testovania na COVID 19 z úložiska nebezpečného odpadu v Liptovskom Petre v množstve cca 300 ton Odpad je uskladnený uzavretých v igelitových vreciach.
Nakládání s odpady ve správním území města Železná Ruda
Předmětem plnění veřejné zakázky je nakládání s odpady ve správním území města Železná Ruda - směsný komunální odpad, separovaný odpad a odpad ze sběrného dvora.
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) kompostovaním zo záhrad a verejných priestranstiev na území hl. mesta SR Bratislavy. BRO, zatriedený podľa katalógu odpadov pod číslom 20 02 01, je dopravovaný špeciálnymi vozidlami OLO a.s. alebo vo veľkokapacitných kontajneroch oprávnenej osobe ...