Integrátor bezpečnostních služeb v objektech Českého hydrometeorologického ústavu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na zajišťování integrovaných bezpečnostních služeb v objektech ČHMÚ. Smlouvy upravují podmínky týkající se veřejné zakázky, která se dělí na 4 části a to: 1) Poskytování služeb fyzické ostrahy ČHMÚ pro objekt Praha Komořany 2) Poskytování služeb PCO pro objekt Praha Komořany 3) Poskytování služeb ...
Fyzická ostraha areálu skladů Celní správy v Klášterci nad Orlicí
Jedná se o zajištění nepřetržité 24 hodinové fyzické ostrahy areálu skladů Celní správy (dále jen „CS“) v Klášterci nad Orlicí. Tyto služby spočívají v komplexním zajištění ostrahy, hlídacích a dalších souvisejících služeb vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v objektu areálu skladů CS.
JM - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno-město a kontaktní pracoviště Brno-venkov na adrese: - Křenová 111/25, Brno
Poskytování bezpečnostních a recepčních  služeb  pro výzkumná centra ELI BEAMLINES A HiLASE
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ochranných bezpečnostních a recepčních služeb v rámci ochrany, ostrahy majetku a osob v areálu vědeckých a výzkumných center v Dolních Břežanech ELI BEAMLINES a HiLASE. Bližší specifikace je uvedena v rámci zadávacích podmínek.
Ostraha EDU a ETE
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb fyzické ostrahy Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín do roku 2023 za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Po výběru jednoho dodavatele budou s tímto dodavatelem uzavřeny 2 smlouvy, pro každou JE samostatně.
Strážne služby pre UK v Bratislave
Predmetom zákazky je zabezpečenie strážnej a technickej služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave jej fakulty a súčasti. Výkon strážnej služby a služby ochrany objektov za účelom ochrany osôb a majetku v objekte, ktorý spravuje verejný obstarávateľ, v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom š. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v ...
LP -PP, Výkon strážní služby pro PKÚ, s. p. v letech 2017 - 2019
Předmětem VZ je výkon nepřetržité strážní služby v období let 2017 - 2019 zabezpečující ostrahu prostor, objektů, ostatního movitého a nemovitého majetku Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále také „zadavatel“), a to konkrétně v jeho středisku Kohinoor se sídlem v Mariánských Radčicích, č. p. 100, PSČ 435 52, a středisku Kladenské doly ...
Zajištění služeb fyzické ostrahy a recepcí v budovách Krajského úřadu Pardubického kraje
Zajištění služeb fyzické ostrahy spočívajících v nepřetržité ochraně osob a majetku (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) v 5 objektech Pardubického kraje, krajského úřadu. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb recepce.
Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů
Zajištění funkčnosti a provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů.
Ostraha objektů LOM PRAHA s.p.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy v areálech LOM PRAHA s.p.
Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FSI VUT
Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Fakultu strojního inženýrství VUT a zajištění ostrahy objektu a služby moderní recepce. Upřesnění požadovaných služeb je dále uvedeno v zadávací dokumentaci, jejíž přílohu tvoří také obchodní a platební podmínky.
Poskytování služeb fyzické ochrany a ostrahy objektu
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je poskytování služeb fyzické ochrany a ostrahy objektu Elektrotechnického zkušebního ústavu, s. p. v Praze 8, Pod lisem 129, 182 00 na základě uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu neurčitou.
Výkon strážní služby v objektech Jihoměstské majetkové a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon strážní služby za účelem ochrany zdraví a života osob a ochrany majetku před odcizením, zničením či poškozením ve dvou objektech Jihoměstské majetkové a.s.
Ostraha Městské knihovny v Praze
Předmětem zakázky je zajištění ostrahy objektů Městské knihovny v Praze. Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu (dále jen "smlouva" nebo "rámcová smlouva") s jedním dodavatelem. Předmětem plnění bude provádění pravidelné fyzické ostrahy veřejně přístupných prostor objektů knihovny, které bude realizováno dle dílčích objednávek zadavatele v ...
Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění: (1) fyzické ostrahy a ochrany budov Zadavatele, (2) provozu vrátnic v budovách Zadavatele, (3) přeprava cenin včetně doprovodu při převozu cenin. Služba bude vykonávána ve 2 (dvou) univerzitních komplexech, a to na území města Plzně. Konkrétně se jedná o komplex Plzeň-město (budovy v ...
Zajištění strážní a recepční služby v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění ochrany života a zdraví osob nacházejících se v budově Krajského úřadu Středočeského kraje – Zborovská 11, ostrahy budovy a majetku nacházejícího se uvnitř i vně. Předmětem této veřejné zakázky bude zejména povinnost uchazeče poskytnout následující služby: - strážní ...
Ostraha objektů DPMO, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění neozbrojené ostrahy objektů Dopravního podniku města Olomouce, a.s. ve dvou areálech: A) 1 pracovník v sídle společnosti na ul. Koželužská 563/1 v Olomouci, a B) 1 pracovník na odstavné ploše autobusů na ul. Dolní Hejčínská 30 v Olomouci.
UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2017-2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech spravovaných či využívaných FF UK na adresách nám. J. Palacha 1/2, Praha 1, Hybernská 3, Praha 1, Jindřišská 27, Praha 1, Opletalova 47-49 Praha 1, Hybernská 4, Praha 1, a fakultativně i dalších objektů, a dále zajištění převozu hotovosti a cenin mezi bankou a ...
Ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu
Ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu, včetně recepční služby, zajišťovaný každý kalendářní den 24 hodin
Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň
Předmětem veřejné zakázky „Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň“ je: a) zajištění recepce, telefonní ústředny a pochůzky po areálu v nočních hodinách a mimo pracovní dny; b)zajištění chodu PCO (pultu centralizované ochrany) z tzv. „velína“ a reakce na podněty z monitoringu PCO – CCTV (kamerový systém), EPS (elektrická požární ...
ONK - Bezpečnostní služby
Předmětem plnění je zajišťování pravidelných specializovaných bezpečnostních služeb v areálu a objektech Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Předmět plnění je definován požadovaným počtem pracovníků zajišťujících bezpečnostní služby, rozsahem a náplní jejich činností a požadavky na technické vybavení, které je nezbytné ...
DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy majetku Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (dále jen „DSZO“) v areálu a přilehlých prostorách patřících k areálu DSZO, a to na dobu neurčitou, ode dne uzavření příslušné smlouvy s vybraným Dodavatelem. V rámci uvedených objektů bude Dodavatel poskytovat služby fyzické ostrahy a ...
Ostraha areálu
Předmětem veřejné zakázky je záměr zadavatele zajistit poskytování služeb ostrahy majetku a osob v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, jehož součástí jsou budovy, pozemky na kterých se tyto budovy nachází a přilehlé pozemky, a dále ubytovna nacházející se na adrese Vídeňská 1116, ...
Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT II.
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění ostrahy a ochrany vybraných areálů VUT v Brně.
Zabezpečenie výkonu strážnej služby a súvisiacich pridaných služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa, ochrana komplexu objektov v správe verejného obstarávateľa s využívaním už existujúcich zabezpečovacích systémov, ochrana majetku a osôb, kontrola a evidencia zamestnancov a návštev, evidencia pohybu motorových vozidiel, vonkajšia a vnútorná pochôdzková služba, ...