Ostraha Městské knihovny v Praze
Předmětem zakázky je zajištění ostrahy objektů Městské knihovny v Praze. Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu (dále jen "smlouva" nebo "rámcová smlouva") s jedním dodavatelem. Předmětem plnění bude provádění pravidelné fyzické ostrahy veřejně přístupných prostor objektů knihovny, které bude realizováno dle dílčích objednávek zadavatele v ...
Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní zajištění: (1) fyzické ostrahy a ochrany budov Zadavatele, (2) provozu vrátnic v budovách Zadavatele, (3) přeprava cenin včetně doprovodu při převozu cenin. Služba bude vykonávána ve 2 (dvou) univerzitních komplexech, a to na území města Plzně. Konkrétně se jedná o komplex Plzeň-město (budovy v ...
Zajištění strážní a recepční služby v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění ochrany života a zdraví osob nacházejících se v budově Krajského úřadu Středočeského kraje – Zborovská 11, ostrahy budovy a majetku nacházejícího se uvnitř i vně. Předmětem této veřejné zakázky bude zejména povinnost uchazeče poskytnout následující služby: - strážní ...
Ostraha objektů DPMO, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění neozbrojené ostrahy objektů Dopravního podniku města Olomouce, a.s. ve dvou areálech: A) 1 pracovník v sídle společnosti na ul. Koželužská 563/1 v Olomouci, a B) 1 pracovník na odstavné ploše autobusů na ul. Dolní Hejčínská 30 v Olomouci.
UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2017-2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech spravovaných či využívaných FF UK na adresách nám. J. Palacha 1/2, Praha 1, Hybernská 3, Praha 1, Jindřišská 27, Praha 1, Opletalova 47-49 Praha 1, Hybernská 4, Praha 1, a fakultativně i dalších objektů, a dále zajištění převozu hotovosti a cenin mezi bankou a ...
Ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu
Ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu, včetně recepční služby, zajišťovaný každý kalendářní den 24 hodin
Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň
Předmětem veřejné zakázky „Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň“ je: a) zajištění recepce, telefonní ústředny a pochůzky po areálu v nočních hodinách a mimo pracovní dny; b)zajištění chodu PCO (pultu centralizované ochrany) z tzv. „velína“ a reakce na podněty z monitoringu PCO – CCTV (kamerový systém), EPS (elektrická požární ...
ONK - Bezpečnostní služby
Předmětem plnění je zajišťování pravidelných specializovaných bezpečnostních služeb v areálu a objektech Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Předmět plnění je definován požadovaným počtem pracovníků zajišťujících bezpečnostní služby, rozsahem a náplní jejich činností a požadavky na technické vybavení, které je nezbytné ...
DSZO – Zajištění fyzické ostrahy objektů Zadavatele
Předmětem veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy majetku Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (dále jen „DSZO“) v areálu a přilehlých prostorách patřících k areálu DSZO, a to na dobu neurčitou, ode dne uzavření příslušné smlouvy s vybraným Dodavatelem. V rámci uvedených objektů bude Dodavatel poskytovat služby fyzické ostrahy a ...
Ostraha areálu
Předmětem veřejné zakázky je záměr zadavatele zajistit poskytování služeb ostrahy majetku a osob v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, jehož součástí jsou budovy, pozemky na kterých se tyto budovy nachází a přilehlé pozemky, a dále ubytovna nacházející se na adrese Vídeňská 1116, ...
Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT II.
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění ostrahy a ochrany vybraných areálů VUT v Brně.
Zabezpečenie výkonu strážnej služby a súvisiacich pridaných služieb
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby v objektoch verejného obstarávateľa, ochrana komplexu objektov v správe verejného obstarávateľa s využívaním už existujúcich zabezpečovacích systémov, ochrana majetku a osôb, kontrola a evidencia zamestnancov a návštev, evidencia pohybu motorových vozidiel, vonkajšia a vnútorná pochôdzková služba, ...
Zajištění služeb ostrahy pro Ústav pro péči o matku a dítě 2017
Veřejná zakázka spočívá v zabezpečení služeb ostrahy objektů v areálu zadavatele a zajištění provozu parkoviště a recepce zadavatele.
Zajištění ostrahy objektu Vladislavova
Předmětem veřejné zakázky je provádění ostrahy objektu a poskytování souvisejících služeb a některých služeb v oblasti požární ochrany.
Bezpečnostní služby FN Plzeň
Předmětem veřejné zakázky „Bezpečnostní služby FN Plzeň“ je: 1) Zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob FN Plzeň, včetně: a. Zajištění informační služby pro pacienty a návštěvy FN Plzeň; b. Zajištění činnosti telefonní ústředny v nočních hodinách a mimo pracovní dny; c. Zabezpečení organizace regulace dopravy, vč. výběru ...
Zajištění ostrahy vybraných areálů VUT
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění ostrahy a ochrany vybraných areálů VUT v Brně.
Úklidové a pokojské služby, recepční služby, venkovní úklidy a prádelenské služby
Poskytování služeb spočívajících v úklidech vnitřních a vnějších prostor, poskytování recepčních služeb a prádelenských služeb v jednotlivých zájmových ubytovacích zařízeních AS-PO - oblast Čechy
Strážna služba a ochrana objektov pre NÚCEM 2017 – 2020
Predmetom zákazky je výkon strážnej služby a služby ochrany objektov za účelom ochrany osôb a majetku v objekte, ktorý spravuje verejný obstarávateľ a priľahlých pozemkoch v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Ostraha budov Justiční akademie 2017 – 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pořádku, ostrahy, hlídacích a dalších souvisejících služeb pro jednotlivé uvedené objekty zadavatele v Kroměříži. Služba bude vykonávána jedním pracovníkem vybraného dodavatele beze zbraně v každém objektu. Služba při plnění povinností využívá elektronický zabezpečovací systém (EZS), lokální ...
Rámcová dohoda o připojení objektů na pult centralizované ochrany
Poskytování bezpečnostních služeb ochrany majetku a osob a zajišťování jejich ostrahy připojením poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů ve vybraných objektech na pult centralizované ochrany poskytovatele.
Zajištění ostrahy objektu ČT TS Brno
Předmětem veřejné zakázky je zajištěny ostrahy objektu České televize TS Brno. Bližší specifikace předmětného plnění je uvedena v zadávacích podmínkách.
Ostraha Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
Předmětem plnění je ostraha a ochrana areálů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“) a zajištění bezpečnosti zaměstnanců, pacientů a návštěvníků VFN dle specifikace dané touto zadávací dokumentací.
Zajištění ostrahy areálu AV ČR Lysolaje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb ostrahy v areálu AV ČR Lysolaje v ulici Rozvojová 135/1, Praha 6, 162 05. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.
Ostraha parků Havlíčkovy sady, Folimanka, Karlovo náměstí a veřejných dětských hřišť
Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o zajištění ostrahy skupiny parků Havlíčkovy sady, Folimanka, Karlovo náměstí a veřejných dětských hřišť Riegrovy sady a U Vodárny s jediným dodavatelem, jehož nabídka bude v souladu se zadávacími podmínkami vybrána jako nejvhodnější. Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění strážní ...
Zajištění strážní a vrátenské služby v budově Revmatologického ústavu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy objektu, provozu vrátnice a informační služby Revmatologického ústavu, státní příspěvkové organizace. Předmětem plnění veřejné zakázky zahrnuje poskytování následujících služeb: a) Ostraha – trvalé střežení objektu za pomoci kamerového systému, kontrolní pochůzky, obsluha EZS a ...