Zajištění strážní služby pro pracoviště ČSSZ České Budějovice
zajištění strážní služby (tj. vrátnické služby, fyzické ostrahy, recepční služby a obsluhy pobočkové telefonní ústředny) v budovách pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ v jeho působnosti
Elektronické zabezpečení a fyzická ostraha objektů městského obvodu Slezská Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů vymezené místem plnění v rozsahu a podle dále uvedené specifikace. Předmět veřejné zakázky je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělen na 2 části takto: Část 1: Elektronické zabezpečení objektů městského obvodu Slezská Ostrava Část 2: Fyzická ostraha objektů městského obvodu ...
Bezpečnostní služby
Bezpečnostní služby a další obdobné činnosti v lokalitách zadavatele podrobně specifikované v zadávacích podmínkách zveřejněných na profilu zadavatele, zejména pak v závazném textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek.
Pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě
Předmětem veřejné zakázky je pořízení integrálního řešení analýzy rizik cestujících v letecké přepravě.
SÚJB - Správa nemovitostí
Předmětem plnění VZ je zajišťování správy nemovitostí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zejména se jedná o zajištění úklidových služeb, služeb technické správy budov (včetně údržby, drobných oprav), zajištění služeb souvisejících s údržbou zeleně v objektech zadavatele a zajištění bezpečnostních a ochranných služeb a zajištění provozu ...
Recepčné služby
Predmetom zákazky sú recepčné a strážne služby, ochrana zamestnancov, klientov a majetku verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV
79713000-5 - Strážní služby 79710000-4 - Bezpečnostní služby Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v nepřetržité ochraně a dohledu nad budovami Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Jedná se konkrétně o 3 objekty. na adrese: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 ...
Zajištění ostrahy areálu SSÚD Mirošovice
Plnění služeb fyzické ostrahy objektu SSÚD Mirošovice po dobu probíhající rekonstrukce.
Strážna služba
Predmetom zákazky je poskytovanie nepretržitej strážnej služby na zabezpečenie ochrany majetku verejného obstarávateľa pred krádežou, vandalizmom alebo nedovoleným vstupom, ochrany života a zdravia osôb, ktoré sa oprávnene zdržiavajú v objektoch verejného obstarávateľa.
Zajištění ostrahy objektů r. 2018-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy objektu Krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a objektu Školícího střediska a laboratoře Třemošná na období let 2018 až 2022 v rozsahu předmětu veřejné zakázky uvedeném v příloze č. 1 zadávacích podmínek.
Ostraha areálu ČMI v Brně
Předmětem zakázky je: zajištění ostrahy areálu Českého metrologického institutu (dále jen „ČMI“) v Brně, Okružní 31, a to: - v pracovních dnech od 13:00 do 18:00 hod. (služba na recepci) - nepřetržité zajištění ostrahy areálu. Pracovník zajišťující ostrahu areálu bude posílen o služebního psa. Ostraha objektu spočívá především v ochraně ...
Provádění ostrahy objektu MZ ČR a informační služby pro veřejnost
Předmětem veřejné zakázky je realizace fyzické ostrahy objektu a informační služby pro veřejnost v objektu Ministerstva zdravotnictví na adrese Palackého náměstí 375/4, Praha 2. Poskytovatel zajistí základní činnosti ostrahy a informační služby včetně obecných požadavků na výkon ostrahy.
Monitoring, správa a zkoušky specifických technologií se současným zabezpečením služeb ostrahy
Předmětem zakázky je zajištění monitoringu, správy, zkoušek a revizí instalovaných technologií a technického vybavení TZB se současným zabezpečením služeb ostrahy a recepce v areálu Středoevropského technologického institutu VUT v Brně na ulici Purkyňova 123 v Brně. Kumulovaná služba monitoringu technologií a ostrahy areálu bude poskytována 24 ...
Fyzická ostraha osob a majetku Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní fyzické ochrany osob a majetku vykonávané fyzickou ostrahou, zabezpečení organizace režimu vjezdu a parkování, doprovod personálu a pacientů při transportu do jiných zdravotnických i nezdravotnických zařízení, řešení mimořádných a nežádoucích událostí včetně krizových situací v objektech a ...
Zajištění fyzické ostrahy na vybraných objektech ŘSD
Plnění služeb fyzické ostrahy na vybraných objektech ŘSD dle zadávací dokumentace.
Zajištění bezpečnostních a recepčních služeb pro objekty OZP v Praze
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění bezpečnostních a recepčních služeb pro objekty zadavatele s cílem předcházet a zamezovat protiprávnímu jednání, které směřuje proti majetku a právům zadavatele. Předmětem plnění jsou: Recepční služby - poskytování informačních služeb pro návštěvníky objektů zadavatele; - dohled nad režimem ...
Ostraha lokalit PT
Předmětem veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy, dozorčí činnosti, klíčového hospodářství a činnosti související na dobu neurčitou za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Po výběru jednoho dodavatele bude s tímto dodavatelem uzavřena jedna smlouva pro všechny lokality zadavatele.
Zajištění ostrahy objektu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby ostrahy v areálu Kamýk nad Vltavou - Středočeský kraj
Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ – ÚPS Praha
Předmětem zakázky je výkon fyzické ostrahy v objektech Zadavatele a střežení objektů Zadavatele prostřednictvím připojení poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů na Pult centralizované ochrany. Veřejná zakázka je rozdělena na jednotlivé části ve smyslu ustanovení § 35 zákona, a to konkrétně: 1. část: Státní zámek Benešov nad ...
Poptáváme recepční služby
Poptáváme recepční službu na adresu: Brno, Řipská 9 (v nájmu) v době od 6:00 do 18:00 hod.(v pracovní dny) Požadujeme: -informační službu pro návštěvníky úřadu -dohled nad režimem vstupu osob do objektu -klíčové hospodářství -odstřežení a zastřežení objektu Žádáme o vystavení cenové nabídky. Další informace na požádání. Antonie Elsnerová, ...
Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy areálu Ministerstva životního prostředí. Předmětem plnění je dále zajištění ozbrojeného doprovodu pokladní při převozu peněžní hotovostí nebo cenin vč. její fyzické ochrany. Předmětem plnění je dále zpracování příslušných bezpečnostních směrnic.
Zajištění bezpečnostních služeb pro Ministerstvo životního prostředí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy areálu Ministerstva životního prostředí. Předmětem plnění je dále zajištění ozbrojeného doprovodu pokladní při převozu peněžní hotovostí nebo cenin vč. její fyzické ochrany. Předmětem plnění je dále zpracování příslušných bezpečnostních směrnic.
Vrátenská a recepční služba na kolejích a Studentském domě ČVUT
Předmětem a účelem plnění veřejné zakázky je zajištění řádného a včasného provádění vrátenské a recepční služby na kolejích ČVUT a v Studentském domě. Důvod zadání zakázky je konec platnosti smlouvy se stávajícími dodavateli poskytovaných služeb.
JMK - Zajištění úklidových prací a ostrahy nemovitostí pro ÚP ČR – Krajskou pobočku v Brně
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací a zajištění ostrahy nemovitostí Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno-město a kontaktní pracoviště Brno-venkov na adrese: - Křenová 111/25, Brno
Ostraha objektů SAKO Brno
Předmětem veřejné zakázky je komplexní poskytování služeb v oblasti ostrahy objektů společnosti SAKO Brno, a.s. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v zadávací dokumentaci.