Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov MsÚ
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, v súlade s ustanovením §152 ods.2 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č.87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení ...
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov NSK
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov NSK v nominálej hodnote 4 € na tri roky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Sečovce formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Predpokladaný počet stravných poukážok je 48 000 ks v priebehu 2 rokov (24 mesiacov) s nominálnou hodnotou jednej stravnej poukážky vo výške ...
Zabezpečenie stravovaia zamestnancov SBM formou stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnacov SBM prostredníctvom stravných lístkov platných ako ekvivalentné platidlo v obchodnej sieti potrebín a reštauračých zariadeniach na území mesta Banská Štiavica v priebehu 24 mesiaco odo dňa uzatvorenia zmluvy. Zákazka zahŕňa dodanie cca 31 200 ks stravných lístkov v hodnote 3,30 €.
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania pre všetkých zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v nominálnej hodnote 4 €, s dodaním stravných poukážok podľa priebežných objednávok objednávateľa do miesta jeho sídla počas celého obdobia trvania zmluvy.
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Krajského súdu v Trnave formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok s ochrannými prvkami pre Krajský súd v Trnave v priebehu 14 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Služby majú byť poskytované v súlade s ustanoveniami § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len ...
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Topoľčany formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok s ochrannými prvkami pre Okresný súd Topoľčany v priebehu 36 mesiacov od 02. septembra 2014. Služby majú byť poskytované v súlade s ustanoveniami § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len ZP) a zákona č. ...
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok v požadovanej nominálnej hodnote pre zamestnancov v obvode Krajskej prokuratúry Žilina
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov a darcov krvi v zmysle § 152 Zákonníka práce, formou stravovacích poukážok, ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v prílohe č. 5 súťažných podkladov. Stravovacia poukážka je ceninou. Stravovacie poukážky budú ...
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov múzea formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov múzea formou zabezpečenia stravovacích služieb prostredníctvom stravných poukážok v zmluvných zariadeniach poskytovateľa stravných poukážok. Súčasťou zákazky je aj dodanie stravných poukážok do sídla verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského súdu v Bratislave formou stravovavcích poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok.
Zabezpečenie stravovania zamestnancom formou jedálnych kupónov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancom formou zabezpečenia stravovacích služieb prostredníctvom jedálnych kupónov v zmluvných zariadeniach poskytovateľa jedálnych kupónov. Nominálna hodnota jedálneho kupónu je 3,00 eur. Súčasťou zákazky je aj dodanie jedálnych kupónov do sídla verejného obstarávateľa. Predpokladané množstvo ...
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov
Predmet zákazky Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o." ( označovaný aj ako: stravovacia poukážka, jedálny kupón, stravný kupón, gastrolístok) je zabezpečenie náhradnej formy stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou v stravovacích zariadeniach ...
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Knižnice Juraja Fándlyho
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok na základe objednávky vrátane provízie za sprostredkovanie služieb. V cene za poskytnutie služby sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy (vrátane obstarávacích nákladov, nákladov na sprostredkovanie, prípadne akékoľvek ďalšie ...
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb stravovania zamestnancov Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s., stredísk správy a údržby Komárno, Nové Zámky, Levice, Topoľčany a Nitra v súlade s ust. §152 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích poukážok v stravovacích ...
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu v zmysle § 152 Zákonníka práce formou stravných lístkov v zmluvných zariadeniach uchádzača poskytujúcich teplú stravu.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení ...
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu
Predmetom obstarávanej zákazky sú stravné poukážky a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu pre zamestnancov DPMK, a.s. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok v nominálnej hodnote 3,80 € za stravovaciu poukážku.
stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok v zmluvných zariadeniach akceptujúcich tieto stravné poukážky. Počet poukážok cca 38400 kusov.
Dodávka stravných lístkov pre Gymnázium Topoľčany
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov gymnázia
Stravné lístky
Zabezpečenie stravných lístkov pre poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom INMM v nominálnej hodnote 3,50 € na obdobie 24 mesiacov
Dodávka stravných lístkov
Zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu formou stravných lístkov v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača poskytujúcich teplú stravu. Nominálna hodnota stravného lístka je 3,60 €. Obstarávateľ si vyhradzuje právo počas platnosti zmluvy upraviť nominálnu hodnotu stravného lístka.
Stravovacie služby formou stravných poukážok
Predmetom obstarávania je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestských služieb Nitra formou stravných poukážok. Stravovanie musí byť zabezpečené s ponukou obedového menu s podávaním polievky, hlavného jedla a vhodného nealkoholického nápoja s možnosťou vlastného výberu z jedálneho lístka najmä v reštauráciách alebo samoobslužných ...
Stravné lístky pre StVPS, a.s.
2.1. Predmetom zákazky s názvom Stravné lístky pre StVPS je nákup stravných lístkov pre zamestnancov StVPS ako celku a poskytovanie služby v miestach jednotlivých prevádzok StVPS v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 311/2 001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích lístkov s minimálne dvomi ...