Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Gréckokatolíckej charity Prešov
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Stravné poukážky bude potrebné dodávať podľa priebežných/mesačných objednávok objednávateľa do miesta jeho sídla počas celého obdobia trvania zmluvy. Predpokladané množstvo stravných poukážok, ...
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok pre zamestnancov magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy
Stravné poukážky.
Predmetom zákazky je dodanie stravných poukážok pre zamestnancov Mesta Revúca v požadovanej nominálnej hodnote za obdobie 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poskytovanie služieb stravovania prostredníctvom kupónov
Predmetom obstarávania sú jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,50 € pre povinné zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Bardejov vo všetkých zmenách stravovania zodpovedajúce zásadám správnej výživy v blízkosti pracoviska najme poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny v stravovacích ...
Stravovacie služby formou stravných poukážok.
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre sudcov a zamestnancov Okresného súdu Trenčín
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je dodávka stravovacích poukážok pre zamestnancov v sídle organizácie v dohodnutej cene, rozsahu a požiadaviek odberateľa, ich doručenie v termíne a na miesto určené odberateľom. Výška nominálnej hodnoty stravnej poukážky je stanovená na 3,00 EUR a verejný obstarávateľ predpokladá dodať stravné poukážky v počte 17 400 ks za ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb, služieb jedální a pod. na základe akceptovania stravných lístkov uchádzača.
Služby hromadného stravovania
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravných poukážok uchádzača v zmluvných stravovacích zariadeniach ktorých prevádzky sú na území mestskej časti Košice - Nad jazerom v nominálnej hodnote 3,00 €. Podrobnejšie vymedzenie ...
Stravné poukážky pre zamestnancov organizácií rezortu MPSVR SR
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov pristupujúcich organizácií formou stravných poukážok s ochrannými prvkami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov v časti B. Opis predmetu zákazky.
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Vranov nad Topľou
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Vranov nad Topľou
Stravné poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky formou stravných poukážok.
Stravovanie pre zamestnancov SBM formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania pre všetkých zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v nominálnej hodnote 3,30 €, s dodaním stravných poukážok podľa priebežných objednávok objednávateľa do miesta jeho sídla počas celého obdobia trvania zmluvy.
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Poskytovanie stravovania formou reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovaných stravovacích poukážok uchádzača v požadovanej nominálnej hodnote s využitím v zariadeniach nachádzajúcich sa v blízkosti sídla verejného obstarávateľa v Košiciach, ako aj detašovaného pracoviska verejného obstarávateľa v Bratislave.
Stravovanie zamestnancov – dodávka stravovacích poukážok
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravovacích poukážok uchádzača v rôznych nominálnych hodnotách.
Zabezpečenie stravovanie zamestnancov Gymnázia Mikuláša Kováča prostredníctvom stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v zmluvných stravovacích zariadeniach, ktoré sú oprávnené na poskytovanie stravovacích služieb, prostredníctvom stravných poukážok s ochrannými prvkami. Stravné poukážky budú slúžiť najmä na odber teplého jedla v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. ...
Stravovacie a nápojové poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov ŽSR formou stravovacích poukážok v zariadeniach, ktoré sú oprávnené poskytovať stravovacie služby a zároveň akceptujú stravovacie poukážky a zabezpečenie pitného režimu zamestnancov ŽSR formou nápojových poukážok ako ochranného a preventívneho opatrenia pri záťaži teplom a chladom.
Stravné poukážky pre zamestnancov NPPC
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov NPPC formou stravných poukážok. Bližšie podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravných lístkov pre poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom obce Smižany v nominálnej hodnote 3,20 € na obdobie 48 mesiacov.
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre zamestnancov Strednej zdravotníckej školy
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre zamestnancov Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v okolí sídla verejného obstarávateľa, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ...
Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok
Predmetom obstarávania je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV formou stravných poukážok. Stravovanie musí byť zabezpečené s ponukou obedového menu s celoročnou prevádzkou počas pracovného týždňa, v blízkosti sídla verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky je dodanie stravných poukážok do sídla verejného ...
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov pre zamestnancov Krajskej prokuratúry
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov pre cca 215 zamestnancov Krajskej prokuratúry v Prešove a prokuratúr v jej pôsobnosti.
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ formou stravných poukážok
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok na základne priebežnej objednávky vrátane provízie za sprostredkovanie služieb. V cene za poskytnutie služby sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy. Bližšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kúpa stravných poukážok
kúpa stravných poukážok
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov súdu formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích služieb a zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok vydaných uchádzačom v požadovanej nominálnej hodnote.