Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre zamestnancov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove, podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): hlavný predmet: 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál , na obdobie 12 mesiacov od dátumu podpísania ...
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača na Slovensku na základe akceptovania stravovacích poukážok uchádzača.
Obstaranie stravovacích poukážok
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravovacích poukážok uchádzača v rôznych nominálnych hodnotách.
Stravovanie zamestnancov Okresného súdu Žiar nad Hronom formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, formou zabezpečenia reštauračných služieb na základe akceptovania stravovacích poukážok uchádzača v nominálnej hodnote 4,00 eur.
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Trebišov na roky 2015 - 2016
Zabezepčenie stravovania formou stravovacích poukážok pre sudcov a zamestnancov Okresného súdu Trebišov
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Spišská Nová Ves 2015 - 2016
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre sudcov a zamestnancov Okresného súdu Spišská Nová Ves
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov knižnice K. Kmeťka v Nitre
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov knižnice "K.Kmeťka" v Nitre
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb, služieb jedální a pod. na základe akceptovania stravných lístkov uchádzača.
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania pre občanov a rozvozu stravy
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania v jedálni formou stravných lístkov, rozvoz a donáška stravy do domácností stravníkov.
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Stravné poukážky bude potrebné dodávať podľa priebežných/mesačných objednávok objednávateľa do miesta jeho sídla počas celého obdobia trvania zmluvy. Predpokladané množstvo stravných poukážok, ...
Poskytovanie stravovacích služieb prostredníctvom stravných poukážok
Stravné poukážky v nominálnej hodnote 4 eurá na nákup teplého jedla a nápoja v stravovacích prevádzkach
Stravné poukážky
Predmetom zákazky Stravné poukážky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok s ochrannými prvkami na obdobie 4 rokov.
Stravné poukážky
Predmetom zákazky Stravné poukážky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok s ochrannými prvkami (ďalej len tiež predmet zákazky) na obdobie 4 rokov.
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravné poukážky uchádzača. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stravovacie služby formou stravných poukážok
Predmetom obstarávania je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravovacích poukážok
Stravovacie služby formou stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre sudcov a zamestnancov Krajského súdu v Trenčíne.
Stravovacie a nápojové poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov ŽSR formou stravovacích poukážok v zariadeniach, ktoré sú oprávnené poskytovať stravovacie služby a zároveň akceptujú stravovacie poukážky a zabezpečenie pitného režimu zamestnancov ŽSR formou nápojových poukážok ako ochranného a preventívneho opatrenia pri záťaži teplom a chladom.
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov NÚCEM prostredníctvom stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie ...
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Gréckokatolíckej charity Prešov
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Stravné poukážky bude potrebné dodávať podľa priebežných/mesačných objednávok objednávateľa do miesta jeho sídla počas celého obdobia trvania zmluvy. Predpokladané množstvo stravných poukážok, ...
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok pre zamestnancov magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy
Stravné poukážky.
Predmetom zákazky je dodanie stravných poukážok pre zamestnancov Mesta Revúca v požadovanej nominálnej hodnote za obdobie 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poskytovanie služieb stravovania prostredníctvom kupónov
Predmetom obstarávania sú jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,50 € pre povinné zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Bardejov vo všetkých zmenách stravovania zodpovedajúce zásadám správnej výživy v blízkosti pracoviska najme poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny v stravovacích ...
Stravovacie služby formou stravných poukážok.
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre sudcov a zamestnancov Okresného súdu Trenčín