Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov DAB v Nitre
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre zamestnancov DAB v Nitre v nominálnej hodnote 3,20 € na štyri roky.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave formou stravovacích poukážok. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení, formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a ...
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v zmysle §152 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 5 súťažných podkladov. Stravovacia poukážka je ceninou. ...
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok v zmysle §152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 5 súťažných podkladov. Stravovacia poukážka je ceninou. Stravovacie poukážky budú ...
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravovacích poukážok
Predmetom postupu zadávania zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu Žilinského samosprávneho kraja a jeho organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP) formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravných poukážok uchádzača v rôznych nominálnych hodnotách, v súlade so ...
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov VšZP formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok s ochrannými prvkami, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Stravovacie poukážky pre Geologický ústav SAV
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom akceptácie stravovacích poukážok v reštauračných zariadeniach nachádzajúcich sa na území mesta Bratislava a Banská Bystrica. Nominálna hodnota jednej stravovacej poukážky : 3,20 eur
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Rožňava na roky 2015 - 2017
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre sudcov a zamestnancov Okresného súdu Rožňava.
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov n.o. formou stravných poukážok s ochrannými prvkami do 31.10.2015 od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Dodávka stravných lístkov pre zamestnancov Ponitrianskeho múzea v Nitre
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov Ponitrianskeho múzea v Nitre
Zabezpečenie stravných poukážok
Predmetom obstarávania je zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravných poukážok s ochrannými prvkami.
Stravné poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestskej časti Bratislava -Staré Mesto a jej organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti formou stravných poukážok v nominálnej hodnote 3.30 €.
Stravovacie služby formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích služieb dodaním stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa na obdobie štyroch rokov (odo dňa účinnosti uzatvorenej zmluvy).
Nákup poukázek na volnočasové aktivity
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 65 000 ks poukázek pro volný čas v nominální hodnotě 50 Kč/ks pro zaměstnance Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, přičemž 32 500 ks poukázek bude dodáno nejpozději do 31. 5. 2015 a 32 500 ks poukázek do 31. 10. 2015. Tyto poukázky budou moci být využívány pouze k účelům uvedeným ve vyhlášce č. ...
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov Úradu TTSK
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok na základe objednávky vrátane provízie za sprostredkovanie služieb. V cene za poskytnutie služby sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa súvisiace s plnením premetu zmluvy vrátane obstarávacích nákladov, nákladov na sprostredkovanie, prípadne akékoľvek ďalšie finančné ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Tisovec formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov ich dodaním podľa priebežných objednávok obstarávateľa do miesta jeho sídla počas celého obdobia trvania zmluvy. Predpokladaný počet stravných ...
Stravovacie poukážky pre zamestnancov SŠI Žilina
Stravné poukážky pre cca 50 zamestnancov školy v hodnotách, ktoré upravuje prísl. legislatíva a kolektívna zmluva, s mesačným variabilným odberom na základe objednávok a s možnosťou zmeny hodnoty stravnej poukážky. Východzia hodnota stravnej poukážky je 3,50 €.
Zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov Spojená škola Detva
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov Spojenej školy, Štúrova 848, 962 12 Detva
Stravovanie zamestnancov – stravné poukážky
Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce a v súlade s ustanovením § 75 zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných dodávateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení ...
Stravné poukážky
Výber poskytovateľa stravovania formou stravných poukážok.
Zabezpečenie stravovania – nákup stravných poukážok 2014
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok v Bratislave, Michalovciach a v Liptovskom Mikuláši. Podrobnosti k predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch pre toto verejné obstarávanie.
Stravovanie zamestnancov Mesta Levoča prostredníctvom stravovacích lístkov
Predmetom zákazky "Stravovanie zamestnancov Mesta Levoča prostredníctvom stravovacích lístkov" je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích lístkov v listinnej (papierovej) ...
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Verejný obstarávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov - poukážok v nominálnej hodnote 3,20 €/kus. Predpokladaný mesačný odber stravných lístkov je cca 1 400 ks/mesiac, čo predstavuje množstvo cca 33 600 ks po dobu trvania zmluvy, ktorá je 24 mesiacov. Množstvo stravných lístkov sa môže meniť v závislosti od ...
Zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania - stravné lístky
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a podobne na základe akceptovania stravných poukážok úspešného uchádzača.