Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom úspešného uchádzača, ktorý sprostredkuje stravovacie služby u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) zákazka na nákup tovaru a poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky pod názvom: Zabezpečenie stravovania zamestnancov ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancou formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovanie hromadného stravovania pre zamestnancov formou stravovacích poukážok s ochrannými prvkami.
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
Obstaranie stravovacích poukážok pre zamestnancov Mestského úradu Piešťany a ním riadených organizácií. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch
Stravné poukážky
Stravné poukážky, Stravné lístky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania
Dodávka stravenek pro statutární město Děčín
Zabezpečení závodního stravování pro zaměstnance úřadu a to tak, že na základě požadavku objednatele umožní kombinaci způsobu dodávání stravovacích kuponů - jak v elektronické podobě (karta), tak v listinné podobě dle jednotlivých objednávek objednatele.
Nákup poukázek pro volnočasové aktivity
Předmětem plnění je dodání 82 000 ks poukázek pro volný čas v nominální hodnotě 50Kč/ks pro zaměstnance Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Tyto poukázky budou moci být využívány pouze k účelům uvedeným ve vyhlášce č. 114/2002 Sb. ministerstva financí, o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění pozdějších předpisů.
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a so zákonom č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formou ...
Dodávka stravenek na FF UK 2017 - 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stravenek pro FF UK v?letech 2017 – 2020 (dále jen „zboží“), včetně dopravy zboží do místa plnění, vše za podmínek stanovených závazným návrhem rámcové kupní smlouvy, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Pod pojmem stravenka zadavatel rozumí ceninu, tištěnou na papíře formátu přibližně A6, ...
Dodávka stravovacích kupónů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stravovacích kupónů svázaných do bločku po 20 ks v nominální hodnotě 60 Kč/ks, 70 Kč/ks a 35 Kč/ks (předpokládaný roční počet odebraných ks stravovacích kupónů: 70 Kč - 96.000 ks, 60 Kč - 6.800 ks a 35 Kč - 1.200 ks).
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania.
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky
Predmetom zákazky je poskytnutie stravných poukážok na základe individuálnej potreby subjektov uvedených v opise predmetu zákazky.
Zabezpečenie stravovania 2 – stravné poukážky
Predmetom zákazky je poskytnutie stravných poukážok na základe individuálnej potreby subjektov uvedených vopise predmetu zákazky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania
Dodávka stravovacích kupónů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stravovacích kupónů svázaných do bločku po 20 ks v nominální hodnotě 60 Kč/ks, 70Kč/ks, 35Kč/ks (předpokládaný roční počet odebraných ks stravovacích kupónů: 70Kč: 96.000 ks, 60Kč: 6.800 ks a 35Kč: 1.200 ks)
Dodávka stravovacích kupónů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stravovacích kupónů svázaných do bločku po 20 ks v nominální hodnotě 60 Kč/ks, 70Kč/ks, 35Kč/ks (předpokládaný roční počet odebraných ks stravovacích kupónů: 70Kč: 96.000 ks, 60Kč: 6.800 ks a 35Kč: 1.200 ks)
Nákup stravovacích poukázek
Předmětem plnění je nákup stravovacích poukázek v celkovém počtu maximálně 448 800 ks během 4 let v nominální hodnotě 80 Kč včetně DPH pro potřeby zajištění stravování zaměstnanců České republiky - Ministerstva zdravotnictví. Stravovací poukázky budou dodávány průběžně na základě dílčích objednávek zadavatele.
Slovenská konsolidačná, a.s.
Stravné poukážky Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
stravné poukážky stravné poukážky, stravné lístky
Dodávky stravenek na ČZU 2016
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování a distribuce stravenek.
Poukázky pro volný čas
Předmětem plnění je dodání 27 000 poukázek v nominální hodnotě 100 Kč.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov- stravné poukážky
Zabezpečenie stravovania zamestnancov- stravné poukážky Stravné lístky, stravné poukážky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania
Nákup restauračních kupónů
Předmětem plnění této zakázky je nákup 1 000 000 ks restauračních kupónů v nominální hodnotě 40,- Kč.
Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky
Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce a v súlade s ustanovením § 75 zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie poskytovania stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok u zmluvných poskytovateľov uchádzača, ktorí sú oprávnení ...