Zabezpečenie stravných poukážok pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce a v súlade s ustanovením písm. c) § 97 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie stravovania pre svojich zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok. Predpokladané množstvo stravných poukážok na obdobie 18 mesiacov je 75 400 ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok 1.Verejný obstarávateľ požaduje v súlade s ustanovením § 152 Zákonník práce a v súlade s ustanovením § 75 zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečenie poskytovania stravovania pre ...
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Predmetom zákazky je zabezpečenie elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov NKÚ SR v zmluvných stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách prevádzkovaných na území Slovenskej republiky akceptujúcich elektronické stravovacie karty (ďalej len karty).
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov obstarávateľa formou stravovacích poukážok v zmysle ustanovení § 152 Zákonníka práce v počte a nominálnej hodnote podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov Prešovskej Univerzity v Prešove formou elektronických stravovacích kariet v stravovacích zariadeniach, donáškových, stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách. Súčasťou predmetu zákazky je okrem dodania kariet aj správa kariet a pripisovanie (dobíjanie) ...
Zabezpečenie elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov MIRRI
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Cafeteria systém
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení poskytování služeb v oblasti kulturního a sociálního rozvoje zaměstnanců Ministerstva kultury prostřednictvím systému Cafeteria v rámci benefitů poskytovaných zaměstnavatelem prostřednictvím příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb, v plném souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových ...
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Predmetom zákazky je dodávka a správa elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v stravovacích zariadeniach, donáškových stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách akceptujúcich elektronické stravovacie karty.
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Predmetom zákazky je dodávka a správa elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v stravovacích zariadeniach, donáškových stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách akceptujúcich elektronické stravovacie karty.
Poskytovanie stravovania a pitného režimu formou stravných poukážok
Poskytovanie stravovania pre zamestnancov formou elektronických poukážok na základe elektronických kariet. Poskytovanie pitného režimu vo vybraných mesiacoch formou listinných stravovacích poukážok a listinných darčekových poukážok. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Benefitní sportovní a relaxační program pro zaměstnance FN Brno
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajišťování bezplatného užívání služeb vybraných sportovních a relaxačních center zaměstnanci zadavatele na základě benefitních karet dodávaných dle potřeb zadavatele.
Stravné lístky 2021-2023
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných poukážok, stravných lístkov.
Dodávky stravenek pro MTSB
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se,měsíčně, dodávky stravovacích poukazů,tj. stravenek, včetně zajištění jejich distribuce, a to po dobu 36 měsíců. Stravenky musí být uplatnitelné v běžných stravovacích zařízeních či v prodejnách potravin bez omezení. Jejich využití musí být umožněno celorepublikově, tzn. Dodavatel musí mít zajištěny ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe
Stravná poukážka v papierovej forme musí obsahovať ceninový papier a musí byť dostatočne chránená proti zneužitiu a falšovaniu. Na stravnej poukážke musí byť zreteľne vyznačená: -nominálna hodnota stravnej poukážky -kalendárny rok s vyznačením doby platnosti -číselný alebo čiarový kód -názov loga dodávateľa -poučenie pre spotrebiteľa ...
Stravné lístky
Predmetom zákazky je nákup stravných lístkov na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, oprávnených tieto služby poskytovať v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a § 97 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej ...
Stravné lístky
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa a zamestnancov vybraných organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom stravných lístkov a elektronických stravných kariet (ESK) u zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi ...
Papierové poukážky
Predmetom zákazky je nákup papierových stravných poukážok a e-kariet za účelom splnenia povinnosti verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa v súvislosti s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP), v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie najmä ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre
Zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre formou stravovacích poukážok v zmysle ustanovení § 152 Zákonníka práce v stravovacích zariadeniach v počte a nominálnej hodnote podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích kariet, ktoré sú určené výlučne na úhradu stravy vo vymedzených stravovacích zariadeniach alebo na úhradu v prevádzkach a obchodoch za polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín) akceptujúcich elektronické ...
Poukázky na stravování zaměstnanců
Dodávky poukázek na stravování pro zaměstnance Zadavatele.
Stravné a darčekové poukážky
Predmetom zákazky je nákup papierových stravných poukážok a e-kariet za účelom splnenia povinnosti verejného obstarávateľa ako zamestnávateľa v súvislosti s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ZP), v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie najmä ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t.j. vo vybraných stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami, akceptujúcich ...
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je sprostredkovanie stravovania zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, t. j. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, obchodoch s potravinami, akceptujúcich elektronické stravovacie ...
Papierové stravné poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom papierových stravných poukážok na obdobie 24 mesiacov od účinnosti rámcovej dohody v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky. Nominálna hodnota stravných poukážok je: 4,00 EUR v predpokladanom objeme 187 200 ks . ...
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.
Zabezpečenie stravovania pre 2133 zamestnancov verejného obstarávateľa formou elektronických stravovacích kariet na obdobie 48 mesiacov.