Stravné služby formou stravných poukážok pre OS Trenčín
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre sudcov a zamestnancov Okresného súdu Trenčín.
Stravovanie zamestnancov
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania uchádzačom pre zamestnancov Mesta Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica prostredníctvom stravných lístkov uchádzača v požadovanej nominálnej hodnote v zmluvných zariadeniach poskytovateľov týchto služieb, s ktorými má uchádzač uzatvorený zmluvný vzťah.
Stravovacie poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov vojenských útvarov Ozbrojených síl SR, úradov a zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky v súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 70 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a ...
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Košice I 2014 - 2015
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre sudcov a zamestnacov Okresného súdu Košice I na pracovisku Tichá č. 19 a 21 v Košiciach
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Michalovce 2014 - 2015
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre sudocov a zamestnacov Okresného súdu Michalovce
Stravovacie poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečovanie stravovania zamestnancov obstarávateľa (prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby) prostredníctvom stravovacích poukážok. Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
Stravné poukážky pre zamestnancov SOŠ, Cintorínska 4, Nitra
Zabezpečenie poskytnutia stravovania zamestnancov Strednej odbornej školy, Cintorínska 4, Nitra. Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok v zmysle ustanovení § 152 Zákonníka práce vo vybraných stravovacích zariadeniach v počte a nominálnej hodnote podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Poskytovanie služieb stravovania prostredníctvom kupónov
Predmetom obstarávania sú jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,50 € pre povinné zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Bardejov vo všetkých zmenách stravovania zodpovedajúce zásadám správnej výživy v blízkosti pracoviska najme poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny v stravovacích ...
Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania v požadovanej nominálnej hodnote pre zamestnancov verejného obstarávateľa v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača, akceptujúcich stravné poukážky uchádzača. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zabezpečenia stravovania formou stravných poukážok pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v nadväznosti na ust. § 152 ods. 2 Zákonníka práce sprostredkovateľskou formou v stravovacích zariadeniach u zmluvných prevádzkovateľov uchádzača, ktorí ako fyzické alebo právnické osoby majú oprávnenie poskytovať stravovacie služby, na základe stravných ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov -CVO413
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa formou zabezpečenia reštauračných služieb, bufetových služieb a pod. na základe akceptovania stravných lístkov uchádzača v rôznych nominálnych hodnotách
Zabezpečenie stravovacích poukážok pre zamestnancov mesta
Predmetom zákazky je dodanie stravných poukážok na zabezpečenie stravovania všetkých zamestnancov Mesta Stropkov v priebehu 24 mesiacov odo dňa učinnosti zmluvy. Nominálna hodnota stravnej poukážky je 3,80 Eur. Mesačné množstvo stravných poukážok je cca 1 500 ks. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch v časti "Opis predmetu zákazky".
Stravovacie služby formou stravných poukážok pre Krajský súd v Trenčíne
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre sudcov a zamestnancov krajského súdu.
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Vranov nad Topľou
Zabezpečenie stravovania zamestnancov mesta Vranov nad Topľou formou stravných poukážok
Stravovacie poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích lístkov v požadovanej nominálnej hodnote, na poskytovanie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa resp. pre osoby určené verejným obstarávateľom v stravovacích zariadeniach v Slovenskej republike, akceptujúcich stravovacie lístky uchádzača.
Stravovacie poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích lístkov v požadovanej nominálnej hodnote, na poskytovanie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa resp. pre osoby určené verejným obstarávateľom v stravovacích zariadeniach v Slovenskej republike, akceptujúcich stravovacie lístky uchádzača.
Zabezpečenie stravných lístkov pre pracovníkov MK SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích poukážok v stravovacích zariadeniach poskytujúcich ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravných poukážok pre poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom Obecného úradu Kúty. 2. Verejný obstarávateľ požaduje dodávať stravné poukážky v nominálnej hodnote 3,10 EUR. 3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť nominálnu hodnotu stravných poukážok počas platnosti zmluvy v závislosti od zmien a ...
Stravovacie služby formou stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre sudcov a zamestnancov Okresného súdu Bánovce nad Bebravou.
Zabezpečenie sprostredkovania stravovacích služieb pre zamestnancov
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Geodetického a kartografického ústavu v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení (ďalej len ZP), formou stravovacích poukážok vybraných zmluvných zariadeniach uchádzača s podávaním obedového menu ...
Stravovacie poukážky pre Okresný súd Poprad
Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok pre sudcov a zamestnacov Okresného súdu Poprad.
Stravovacie poukážky pre miestny úrad Bratislava – Staré Mesto
Nákup stravných poukážok (mesačne) na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov. Predpokladaný počet stravných poukážok počas trvania zmluvy 24 mesiacov je 106 300 ks v nominálnej hodnote 3,30,- EUR. Balenie stravných poukážok je podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 20 ks. Akékoľvek náklady súvisiace s výrobou, dopravou, balením, ...
Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok.
Nákup stravných lístkov
Predmetom zákazky je predpokladaný odber 62 000 stravných lístkov v hodnote 4,00 EUR/kus v období 26 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Stravné lístky sa budú dodávať do: Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Bratislave a do ďalších 25 poradenských centier po celom Slovensku (Kysucké Nové Mesto, Tvrdošín, Martin, Liptovsky ...
Stravovacie služby formou stravných poukážok
Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre sudcov a zamestnancov okresného súdu.