Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok v nominálnej hodnote 3,80 € za stravovaciu poukážku.
stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok v zmluvných zariadeniach akceptujúcich tieto stravné poukážky. Počet poukážok cca 38400 kusov.
Dodávka stravných lístkov pre Gymnázium Topoľčany
Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov gymnázia
Stravné lístky
Zabezpečenie stravných lístkov pre poskytovanie stravovacích služieb zamestnancom INMM v nominálnej hodnote 3,50 € na obdobie 24 mesiacov
Dodávka stravných lístkov
Zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu formou stravných lístkov v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača poskytujúcich teplú stravu. Nominálna hodnota stravného lístka je 3,60 €. Obstarávateľ si vyhradzuje právo počas platnosti zmluvy upraviť nominálnu hodnotu stravného lístka.
Stravovacie služby formou stravných poukážok
Predmetom obstarávania je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestských služieb Nitra formou stravných poukážok. Stravovanie musí byť zabezpečené s ponukou obedového menu s podávaním polievky, hlavného jedla a vhodného nealkoholického nápoja s možnosťou vlastného výberu z jedálneho lístka najmä v reštauráciách alebo samoobslužných ...
Stravné lístky pre StVPS, a.s.
2.1. Predmetom zákazky s názvom Stravné lístky pre StVPS je nákup stravných lístkov pre zamestnancov StVPS ako celku a poskytovanie služby v miestach jednotlivých prevádzok StVPS v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 zákona č. 311/2 001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích lístkov s minimálne dvomi ...
Zabezpečenie stravovania – stravné poukážky
Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok.
Nákup stravných poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v stravovacích zariadeniach pre pracoviská SC TSK, Správy a údržby Trenčín a SC TSK Správy a údržby Prievidza v súlade s ustanovením §152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisoch.
Nákup stravenek pro zaměstnance ÚMČ Praha 11
Předmětem veřejné zakázky je personalizovaná (obálkované po jménech) dodávka stravenek pro zaměstnance včetně dopravy do sídla zadavatele. Požadovaná dodací lhůta je 2 pracovní dny od doručení objednávky vybranému uchazeči. Zadavatel uzavře rámcovou smlouvu s jedním uchazečem, na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na ...
Stravovacie služby - stravné poukážky 2014
Zabezpečovanie stravovacích služieb dodaním stravných poukážok pre zamestnancov verejného obstarávateľa na rok 2014/2015 (po dobu 12 kalendárnych mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy).
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie stravovania zamestnancov Štatistického úradu Slovenskej republiky formou stravných poukážok s ochrannými prvkami, v zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača na základe akceptovania stravných poukážok uchádzača a v lokalitách uvedených verejným obstarávateľom. Služby majú byť poskytované v súlade s ...
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov Dopravného úradu
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov Dopravného úradu formou stravovacích poukážok alebo elektronických stravovacích poukážok s ochrannými prvkami v priebehu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody vo vybraných zmluvných stravovacích zariadeniach poskytujúcich obedové menu s celoročnou ...
Stravovacie poukážky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov vojenských útvarov Ozbrojených síl SR, úradov a zariadení Ministerstva obrany SR v súlade s § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 70 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
Pravidelné dodávky stravovacích poukázek
Dodávky stravovacích poukázek.
Stravenky pro cílovou skupinu projektů Stáže ve firmách a Stáže ve firmách II
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky stravovacích poukazů – stravenek, včetně jejich distribuce osobám s trvalým pobytem v České republice.
Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávanie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo ...
Zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravných poukážok na poskytovanie stravovania v požadovanej nominálnej hodnote pre verejného obstarávateľa a jeho organizačné zložky v stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravné poukážky uchádzača, v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1. súťažných podkladov Opis predmetu zákazky. Predpokladaný ...
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Košice
Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok v požadovanej nominálnej hodnote pre zamestnancov v obvode Krajskej prokuratúry Košice.
Dodávka stravenek
Předmětem plnění VZ je uzavření smlouvy na dodávku stravenek a s tím spojených služeb na dobu neurčitou od 1. ledna 2014.
Zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa formou stravovacích poukážok, v súlade s § 152 ods. 2 Zákonníka práce, vydávaných uchádzačom. Nominálnu hodnotu stravovacích poukážok počas trvania zmluvného vzťahu určuje verejný obstarávateľ na 3,30 eur. Predpokladané množstvo odobratých stravovacích poukážok ...
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
Predmetom zákazky je dodanie stravných lístkov na zabezpečenie stravovania všetkých zamestnancov Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.
Dodávky stravenek na ČZU
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování a distribuce stravenek zabezpečených proti zfalšování a určených pro zaměstnance zadavatele.
Stravenky a poukázky na zboží a služby pro UJEP - 2013/0161
Opakující se dodávky stravovacích poukázek a poukázek na zboží a služby pro zaměstnance univerzity. Stravenky musí být uplatnitelné v běžných stravovacích zařízeních či v prodejnách potravin bez omezení. Jejich využití musí být umožněno celorepublikově, tzn. dodavatel musí mít zajištěny smluvní partnery na území celé ČR.
Služby hromadného stravovania
Predmetom zákazky je zabezpečenie hromadného stravovania zamestnancov SPF (280 zamestnancov) formou stravovacích poukážok (v zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce) v zariadeniach, ktoré sú oprávnené poskytovať stravovacie služby a zároveň akceptujú stravovaciu poukážku uchádzača.