Zabezpečenie stravy
Predmetom je výber dodávateľa na zabezpečenie stravovania s dopravou do Zariadenia pre seniorov Mieru 25, Kalná nad Hronom.
Zabezpečenie stravovania pre poberateľov starobného alebo úplného invalidného dôchodku
Zabezpečenie stravovania pre poberateľov starobného alebo úplného invalidného dôchodku s dovozom.
Obstaranie stravy pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, dodávka obedov pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota. Obedom sa na účely tejto žiadosti rozumie: A. Polievka - jeden druh, pripravovaná denne, nie instantná, bez obsahu gluténu a laktózy, porcia v objeme 0,35 l podávaná denne, s 2 ...
Poskytovanie stravovania pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania
Predmetom zákazky je poskytovanie celodennej stravy pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania (príprava, výroba a dovoz do miest poskytovania služieb) podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa v rozsahu diét raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera u diabetického pacienta (stravná jednotka) v miestach ...
Dodanie hotovej stravy do prevádzky Senec
Zabezpečenie stravovania obed, večera pre ubytovaných v prevádzke Maják Senec, t. j. príprava, výroba v zmysle platných receptúr, resp. schválených vlastných receptúr a platných smerníc o výžive a dovoz teplej stravy počas 12 mesiacov.
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodennej stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa, pozostávajúce z: -Poskytovania stravovania pre zamestnancov (príprava jedál v priestoroch uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojov), -Poskytovania stravovania pre ...
Zabezpečenie celodenného stravovania – Gabčíkovo 2023
Zabezpečenie celodenného stravovania (vrátane víkendov a sviatkov) pre ubytované osoby
Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov podávané v domově pro seniory a zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov dodávaných do denního pobytu.
Zmluvné stravovanie – VÚ 1018 Prešov, VÚ 1008 Prešov, VÚ 1354 Prešov a  VÚ 8009 Martin
Zabezpečenie zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1018 Prešov, VÚ 1008 Prešov, VÚ 8009 Martin a VÚ 1354 Prešov formou dovozu pripravenej stravy do výdajní stravy zriadených vo priestoroch VÚ 1018 Prešov, Námestie Legionárov 4, Prešov a v priestoroch Sokolovských ...
Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov  DD a DSS HRON
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby - zabezpečenie stravovania, ato príprava adovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby azamestnancov DD a DSS HRON denne, vrátane sobôt, nedieľ aštátnych sviatkov. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 3 Výzvy - Opis predmetu zákazky. Strava bude dodávaná denne vpočte adruhu ...
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Zabezpečenie celodenného stravovania pre príslušníkov jednotky eVA BG
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodenného stravovania príslušníkov jednotky Multinational Battle Group Slovakia (ďalej len MN BG SVK) a príslušníkov zaradených do HNS pre MN BG SVK v Centre výcviku Lešť formou prípravy jedla, rozvozu hotového jedla na výdajné miesta verejného obstarávateľa, poľného výdaja jedla prostredníctvom výdajných miest, ...
Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Domova sociálnych služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, pre maximálne 190 stravníkov. Zabezpečenie stravovania sa vyžaduje 7 dní v týždni, a to aj v dňoch pracovného pokoja, resp. všetkých cirkevných a štátnych sviatkov počas platnosti Rámcovej dohody. Presne vymedzenie predmetu zákazky je ...
Poskytnutie služieb stravovania pre osoby mimoriadne ubytované v priestoroch Družba UK
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania pre osoby mimoriadne ubytované v priestoroch verejného obstarávateľa (Družba UK) v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine na základe príkazu Okresného úradu v Bratislave poskytnúť vecné plnenie v súvislosti so zabezpečením ubytovania a poskytovania stravy pre cudzincov utekajúcich z vojnou ...
Provozování závodního stravování na dole ČSM
Předmětem plnění je zajištění závodního stravování v rozsahu služeb: - zajištění důlních svačin a důlních polévek pro zaměstnance se stálým pracovištěm v podzemí - zajištění pitného režimu a ochranných nápojů pro zaměstnance se stálým pracovištěm v podzemí - zajištění stravování pro zaměstnance zadavatele v jídelnách na lokalitách ČSM Sever a ...
Stravování u VÚ 6624 Bechyně 2023-2027
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 6624 Bechyně včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s ...
Poskytnutie služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, tzn. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Stravovacie služby OR PZ Trebišov
Zabezpečenie stravovania formou dodávky a výdaja jedál pre zamestnancov obstarávateľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove na ul. M. R. Štefánika 2319/180 v Trebišove
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019  Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Stravovanie dôchodcov rok 2022
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stravovania dôchodcov prostredníctvom prípravy a dodávky stravy (obedov) dodávateľom pre objednávateľa. Jedná sa o pravidelné zabezpečovanie dodávky čerstvej, varenej, hygienicky balenej stravy dodávateľom pre stravníkov objednávateľa v predpokladanom objeme do 200 obedov denne v pracovných dňoch počas ...
Poskytovanie stravovacích služieb
Zabezpečenie služieb hromadného stravovania v priestoroch verejného obstarávateľa v súlade s podmienkami stanovenými v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa, ktorý verejnému obstarávateľovi zabezpečí poskytovanie služieb stravovania pre zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stravování u VÚ 2316 Praha 2023-2027
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 2316 Praha včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou ...
Stravování u VÚ 2266 Liberec 2023-2027
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 2266 Liberec včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s ...
Stravování u VÚ 7935 Jince 2023-2026
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 7935 Jince včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou ...