Príprava a dovoz stravy pre pacientov a zamestnancov
Predmetom zákazky je príprava a dovoz celodennej stravy pre pacientov VÚSCH, a.s., v rozsahu predpísaných diét podľa Metodického pokynu MZ SR č. 719/92-C (Odporúčané zásady stravovania úprava diétneho systému), v súlade so Záväzným opatrením MZ SR č. 1685/1998-A (Zabezpečenie liečebnej výživy chorých - Vestník MZ SR, čiastka 17-18), Odborným ...
Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VÚ 2316 Praha
Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca350 osob denně (teplý oběd) u Vojenského útvaru 2316 Praha (dále jen "VÚ 2316"), bezplatné stravování pro 6 osob denně (teplá snídaně, teplý oběd) v pracovních dnech. Dále u Vojenského útvaru 1824 Žatec (dále jen "VÚ 1824") zabezpečit závodní stravování pro cca 280 osob denně (teplý oběd) a ...
Poskytovanie stravovacích služieb vrátane dodávky stravovacích zariadení
Predmetom zákazky bude: 1. zhotovenie novej stravovacej prevádzky vrátane uskutočnenia súvisiacich stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a vybavenie novej stravovacej prevádzky novými technologickými zariadeniami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (všetky stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a vybavenie novej ...
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta : - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica - Zariadenie ...
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT Banská Bystrica
Zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s priemerným počtom denne vydaných jedál 800ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Strednej odbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici č.30, Banská Bystrica (ďalej len školy) s jeho súhlasom. ...
Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VZ 299401 Hradec Králové a VZ 551240 Lázně Bohdaneč
Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování pro cca 95 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 299401 Hradec Králové (dále jen "VZ 299401") a pro 70 osob denně (teplý oběd) u Vojenského zařízení 551240 Lázně Bohdaneč (dále jen "VZ 551240") příslušníků rezortu MO, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, ...
Stravování v AĆR v letech 2019-2023 pro VÚ 6624 Bechyně a VÚ 7935 Jince
Předmětem VZ je zabezpečení závodního stravování, bezplatného stravování v pracovních dnech a ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a státních svátků a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 6624 Bechyně a VÚ 7935 Jince, včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, vojenských důchodce, aktivních záloh a ...
Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete pre žiakov a zamestnancov Gymnázia
Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovania a doplnkového predaja v bufete podľa časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej len SP) a v prílohách SP. Súčasťou zákazky je zabezpečenie: -stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe verejného obstarávateľa, s priemerným počtom denne vydaných jedál 250 (v ...
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica
Zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s priemerným počtom denne vydaných jedál 800ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Strednej odbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici č.30, Banská Bystrica (ďalej len školy) s jeho súhlasom. ...
Stravování v AČR v letech 2019-2023
Předmětem VZ je zabezpečení závodního, bezplatného a naturálního stravování příslušníků rezortu MO u VÚ 4428 Hranice a VÚ 4423 Přáslavice, včetně všech nákladových středisek přidělených do jejich stravovací péče, vojenských důchodců, aktivních záloh a osob na služebních a pracovních cestách, v kurzech a na školeních.
Závodní stravování v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb závodního stravování zaměstnancům zadavatele formou výdeje dovážených hotových jídel (obědů) v jídelně, resp. výdejně jídel v objektu zadavatele - budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územního pracoviště v Hradci Králové.
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta : - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica - Zariadenie ...
Zajištění dodávky stravy zaměstnancům Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je příprava jídel pro zaměstnance SNO, jejich doprava do místa určení - Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava a jejich výdej zaměstnanci dodavatele v místě určení, po dobu 4 let.
Zabezpečenie a dodanie teplého jedla
Zabezpečenie dodávky teplého jedla (ďalej len služba) pre nula (0) až dvestopäťdesiat (250) klientov denne. Konkrétny počet porcií teplého jedla na každý deň spresní objednávateľ poskytovateľovi v objednávke. Jednou porciou teplého jedla sa rozumie teplá zahustená polievka (tzv. desiatová polievka) s objemom 500ml, chlieb/pečivo s hmotnosťou ...
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov (dále jen domov pro seniory) a obědů pro zaměstnance zadavatele podávaných v domově pro seniory a provozu bufetu v domově pro seniory, zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov (dále jen denní ...
Poskytování zaměstnanecké jídelny a bufetu v atriu
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování zaměstnanecké jídelny Českého rozhlasu a bufetu pro zaměstnance v atriu budovy B v sídle zadavatele. Veřejná zakázka je realizována ve zjednodušeném režimu podle § 129 ZZVZ.
Stravovanie dôchodcov
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania dôchodcov. Jedná sa o zabezpečenie čerstvej, varenej stravy (nie vákuovo balené) pre stravníkov v predpokladanom množstve 300 obedov denne, v pracovných dňoch, počas doby trvania zmluvy 36 mesiacov. Rozsah poskytovaných služieb stravovania: Uchádzač každý deň zabezpečí služby minimálne v ...
Zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO. Veřejná zakázka bude rozdělena na dvě části (část I. – středisko Pionýrů, a část II. – středisko Pavlíkova). Důvodem pro vypsání veřejné zakázky je zabezpečení celodenního stravování pro účastníky kurzů SOŠ PO a VOŠ PO, které bude dodáváno v ...
Príprava a dodávka celodennej stravy
Predmetom zákazky je každodenná príprava a dodávka celodennej stravy pre klientov a zamestnancov do zariadení verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nediel, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a diétnych jedál zabezpečená pestrosť a vyváženosť stravy. Podrobný opis predmetu zákazky je ...
Príprava a dodávka stravy
Predmetom zákazky je príprava a dodávka stravy do zariadení Sociálnych služieb mesta Trenčín , m.r.o.: a.Zariadenie pre seniorov, Lavičková ul. 10, 911 01 Trenčín b.Zariadenie opatrovateľskej služby, Piaristická ul. 42, 911 01 Trenčín (prízemie, 1.poschodie, 4.poschodie, 5.poschodie) Verejný obstarávateľ - objednávateľ sa zaväzuje odoberať ...
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 a ods. 5 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov formou stravovacích poukážok v listinnej (papierovej) podobe s ochrannými prvkami zabezpečujúcimi dostatočnú ochranu proti ...
Poptávám rozvoz obědů
Poptávám rozvoz obědů v okolí Jindřichova Hradce, do 75 Kč.
Stravovanie zamestnancov - papierové stravné poukážky
Poskytovanie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresné prokuratúry v jej obvode
Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov ŠNOP Bratislava, n.o. (EVO)
Poskytovanie služby - poskytovanie celodennej stravy pre pacientov zdravotníckeho zariadenia, vrátane dopravy na miesto určenia (dovoz) a likvidácie stravy. Poskytovanie celodennej stravy pre pacientov sa požaduje v rozsahu a v súlade podľa všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s poskytovaním stravy v zdravotníckych zariadeniach, ...