Poptáváme dodavatele stravy pro mateřskou školu
Poptáváme dodavatele stravy pro mateřskou školu Pro mateřskou školu v Trubské (okres Beroun) hledáme dodavatele stravy včetně dopravy, nebo i bez dopravy. Vše může vyzvedávat nás provozní pracovník. Svačiny a obědy. Termín od 1.9.2023. Děkuji za nabídku.
Zabezpečenie stravovania pre utečencov z Ukrajiny II
Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie stravovania a služieb spojených s dodávkou stravy (denný dovoz teplých jedál) od dodávateľa pre ubytovaných u objednávateľa. Dodávateľ zabezpečí dovoz hotového jedla - polievky, hlavného jedla s prílohou a dezertu napr. ovocie, mliečne výrobky, keksíky, pekárenské výrobky. Strava bude ...
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30,  975 90 Banská Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne ide o zabezpečenie služieb stravovania a doplnkového predaja v bufete v zmysle časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v prílohách týchto súťažných podkladov. Súčasťou zákazky je: - zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s ...
Zabezpečenie stravovania pre Zariadenie pre seniorov  sv. Barborky Gbeľany
Predmetom zákazky je služba zahrňujúca výrobu obedov a dovoz podľa noriem závodného stravovania (v zmysle prílohy č. 1) a to v rozsahu polievka a hlavné jedlo, večera.
Zabezpečenie stravovania pre Zariadenie pre seniorov  sv. Barborky Gbeľany
Predmetom zákazky je služba zahrňujúca výrobu obedov a dovoz podľa noriem závodného stravovania (v zmysle prílohy č. 1) a to v rozsahu polievka a hlavné jedlo, večera.
Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním v MŠ Hviezdoslavov
Príprava a dovoz desiaty, olovrantu, hlavného jedla, obedu, a nápoje pre školské stravovanie detí v Materskej škole a elokované pracovisko. Bližšie uvedené vo Výzve na predloženie ponuky.
Zabezpečenie obedov pre deti a zamestnancov v Materskej škole, Kondrótova 1,  Bernolákovo
Predmetom zákazky je zabezpečenie obedov pre deti a zamestnancov v Materskej škole, Kondrótova 1, Bernolákovo, pre školský rok 2023/2024.
Zabezpečenie stravy
Predmetom je výber dodávateľa na zabezpečenie stravovania s dopravou do Zariadenia pre seniorov Mieru 25, Kalná nad Hronom.
Zabezpečenie stravovania pre poberateľov starobného alebo úplného invalidného dôchodku
Zabezpečenie stravovania pre poberateľov starobného alebo úplného invalidného dôchodku s dovozom.
Obstaranie stravy pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, dodávka obedov pre žiakov a zamestnancov Obchodnej akadémie Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota. Obedom sa na účely tejto žiadosti rozumie: A. Polievka - jeden druh, pripravovaná denne, nie instantná, bez obsahu gluténu a laktózy, porcia v objeme 0,35 l podávaná denne, s 2 ...
Poskytovanie stravovania pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania
Predmetom zákazky je poskytovanie celodennej stravy pre pacientov verejného obstarávateľa vrátane diétneho stravovania (príprava, výroba a dovoz do miest poskytovania služieb) podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa v rozsahu diét raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera u diabetického pacienta (stravná jednotka) v miestach ...
Dodanie hotovej stravy do prevádzky Senec
Zabezpečenie stravovania obed, večera pre ubytovaných v prevádzke Maják Senec, t. j. príprava, výroba v zmysle platných receptúr, resp. schválených vlastných receptúr a platných smerníc o výžive a dovoz teplej stravy počas 12 mesiacov.
Zabezpečenie stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodennej stravy pre zamestnancov a pacientov, dovoz a jej výdaj v nebytových priestoroch verejného obstarávateľa, pozostávajúce z: -Poskytovania stravovania pre zamestnancov (príprava jedál v priestoroch uchádzača, ich dodávka na miesto výdaja a výdaj hotových jedál a nápojov), -Poskytovania stravovania pre ...
Zabezpečenie celodenného stravovania – Gabčíkovo 2023
Zabezpečenie celodenného stravovania (vrátane víkendov a sviatkov) pre ubytované osoby
Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory, Kabelíkova 3217/14a, Přerov podávané v domově pro seniory a zabezpečení obědů pro uživatele Denního pobytu, Purkyňova 16, Přerov dodávaných do denního pobytu.
Zmluvné stravovanie – VÚ 1018 Prešov, VÚ 1008 Prešov, VÚ 1354 Prešov a  VÚ 8009 Martin
Zabezpečenie zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1018 Prešov, VÚ 1008 Prešov, VÚ 8009 Martin a VÚ 1354 Prešov formou dovozu pripravenej stravy do výdajní stravy zriadených vo priestoroch VÚ 1018 Prešov, Námestie Legionárov 4, Prešov a v priestoroch Sokolovských ...
Príprava a dovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov  DD a DSS HRON
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby - zabezpečenie stravovania, ato príprava adovoz stravy pre prijímateľov sociálnej služby azamestnancov DD a DSS HRON denne, vrátane sobôt, nedieľ aštátnych sviatkov. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 3 Výzvy - Opis predmetu zákazky. Strava bude dodávaná denne vpočte adruhu ...
Zmluvné stravovanie – VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1104 Trebišov a VÚ 1019 Trebišov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1101 Trebišov a do ďalších určených miest, vrátane jej výdaja a zabezpečenia stolovania.
Zabezpečenie celodenného stravovania pre príslušníkov jednotky eVA BG
Predmetom zákazky je zabezpečenie celodenného stravovania príslušníkov jednotky Multinational Battle Group Slovakia (ďalej len MN BG SVK) a príslušníkov zaradených do HNS pre MN BG SVK v Centre výcviku Lešť formou prípravy jedla, rozvozu hotového jedla na výdajné miesta verejného obstarávateľa, poľného výdaja jedla prostredníctvom výdajných miest, ...
Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Domova sociálnych služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, pre maximálne 190 stravníkov. Zabezpečenie stravovania sa vyžaduje 7 dní v týždni, a to aj v dňoch pracovného pokoja, resp. všetkých cirkevných a štátnych sviatkov počas platnosti Rámcovej dohody. Presne vymedzenie predmetu zákazky je ...
Poskytnutie služieb stravovania pre osoby mimoriadne ubytované v priestoroch Družba UK
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania pre osoby mimoriadne ubytované v priestoroch verejného obstarávateľa (Družba UK) v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine na základe príkazu Okresného úradu v Bratislave poskytnúť vecné plnenie v súvislosti so zabezpečením ubytovania a poskytovania stravy pre cudzincov utekajúcich z vojnou ...
Provozování závodního stravování na dole ČSM
Předmětem plnění je zajištění závodního stravování v rozsahu služeb: - zajištění důlních svačin a důlních polévek pro zaměstnance se stálým pracovištěm v podzemí - zajištění pitného režimu a ochranných nápojů pro zaměstnance se stálým pracovištěm v podzemí - zajištění stravování pro zaměstnance zadavatele v jídelnách na lokalitách ČSM Sever a ...
Stravování u VÚ 6624 Bechyně 2023-2027
Předmětem VZ je zabezpečení závodního a bezplatného stravování u VÚ 6624 Bechyně včetně všech nákladových středisek přidělených do jeho stravovací péče, a to v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, a s ...
Poskytnutie služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, spočívajúcej v sprostredkovaní stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa po dobu 12 mesiacov, prostredníctvom elektronických stravovacích kariet u zmluvných partnerov úspešného uchádzača, tzn. v stravovacích zariadeniach, reštauráciách, zariadeniach rýchleho občerstvenia, potravinových reťazcoch, ...
Stravovacie služby OR PZ Trebišov
Zabezpečenie stravovania formou dodávky a výdaja jedál pre zamestnancov obstarávateľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove na ul. M. R. Štefánika 2319/180 v Trebišove