DET Fontána Vysočany, Dětské brouzdaliště a plastika
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné ...
Vodní prvek pod žižkovskými schody
Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je realizace výtvarného díla Vodního prvku pod Žižkovskými schody v rámci investiční akce hl. m. Prahy na rekonstrukci ulic Seifertova - Táboritská, a to v souladu s návrhem Institutu plánování a rozvoje IPR na uspořádání výtvarné soutěže a se záměrem schváleným Zastupitelstvem HMP. Předmětem ...
Poptáváme výrobu lustrových stínítek
Poptáváme výrobu lustrových stínítek z voskovaného papíru viz prvorepubliková provedení.
Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh Vodní prvek na Dominikánské náměstí
Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské návrhy (návrh), jednoho vodního prvku pro centrální část Dominikánského náměstí v Brně, definovanou čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi. Návrh musí respektovat význam místa se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení ...
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Riegrovo náměstí, Kroměříž - opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 39566/7-6009. Blíže viz ZD.
Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové - sousoší
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení a osazení kopie původního figurálního sousoší. Tvarová a rozměrová rekonstrukce je odvozena z dochovaného obrazového materiálu, který je součástí projektové dokumentace v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Vhodným materiálem je božanovský pískovec. Zakázka bude spolufinancována z prostředků ...
Dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému, umělecká instalace ve veřejném prostoru Prahy 10
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné ...
Památník válečným veteránům
Předmětem soutěže je návrh výtvarně - architektonického řešení památníku v parku Čs. letců v Ostravě na pozemku parcelní číslo 904 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.
Rehabilitace Palachova pylonu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení bronzové plastiky „Plamen“ a její osazení na tzv. „Palachův pylon“. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve čl. 1.1 a 1.2 zadávací dokumentace.
Poptávám výrobu stříbrné sošky
Poptávám výrobu stříbrné sošky o hmotnosti cca 3 kg na objednávku: realisticky provedené čtyřnohé hospodářské strakaté zvíře, včetně podstavce formy stylizované stříbrné cihly. Požadavky na provedení: - dílo sestává z jednoho kusu, není duté, nemá ostré hrany, má patinu, je opatřeno puncovní značkou. Požadovaná forma nabídky (zasílejte do 30. ...
Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla v Prostějově
Účelem soutěže je získat nejvhodnější návrh sochařského díla - pomníku Edmunda Husserla, včetně způsobu jeho umístění, který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách, a vybrat účastníka, se kterým bude v následném jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) v souladu s ustanovením § 143 odst. 2, a § 65 ZZVZ zadavatel ...
Služby uměleckých řemesel
Předmětem veřejné zakázky jsou služby uměleckých řemesel poskytované v prostorách Zámku Štiřín. Jedná se především o oblast uměleckého štukatérství, truhlářství, kovářství, čalounictví, malířství a lakýrnictví, dále pak restaurování uměleckých děl.
Socha ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity
Předmětem soutěže je návrh uměleckého díla, které bude umístěno před rektorátem Masarykovy univerzity na Žerotínově náměstí. Ideově by mělo obsáhnout širší tematický rámec s ohledem na zadavatele, jímž je Masarykova univerzita. Výchozími pojmy jsou tedy Masaryk, Masarykova univerzita, vzdělání, bádání, humanita, svoboda, odvaha, dynamika, ...
Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně
Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla, které bude umístěno na Janáčkově náměstí v Brně, v ploše zeleně v blízkosti hotelu Continental. Socha je chápána jako pocta Adolfu Loosovi, významnému architektu, který se 10. prosince 1870 v Brně narodil. Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu sochařského díla, ...
Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně
Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla, které bude umístěno v ploše chodníku u kostela Nanebevzetí Panny Marie na nároží ulic Jezuitská a Beethovenova v Brně, kde páter Martin Středa působil a je zde pochován. Socha je chápána jako pocta P. Martinu Středovi, který se organizováním studentů, tovaryšů a měšťanstva ...
SZ Rájec nad Svitavou - celková obnova hlavní zámecké brány
Předmětem veřejné zakázky je celková obnova dvoukřídlové kovové brány včetně navazujícího kovového oplocení osazeného na kamenné podezdívce. Celková rekonstrukce brány se skládá ze dvou základních částí. V první řadě se jedná o stabilizaci nosných konstrukcí hlavní brány a druhá část se zabývá vlastními restaurátorskými pracemi kovové brány. ...
Umělecké kování, Německo
Poptávám umělecké kování bran v barokním stylu.
NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře - Mobiliář
Hlavním záměrem uvažovaného projektu je restaurování mobiliárních předmětů, které budou využity v rámci celkové architektonické, stavebně-technické a restaurátorské konsolidace části 2. patra objektu SZ Hluboká nad Vltavou, využívané v současnosti v celém rozsahu pro depozitární účely. Tyto mobiliární předměty vyžadují odborný restaurátorský ...
NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře - Mobiliář
Hlavním záměrem uvažovaného projektu je restaurování mobiliárních předmětů, které budou využity v rámci celkové architektonické, stavebně-technické a restaurátorské konsolidace části 2. patra objektu SZ Hluboká nad Vltavou, využívané v současnosti v celém rozsahu pro depozitární účely. Tyto mobiliární předměty vyžadují odborný restaurátorský ...
Poptávám spolupráci při výrobě korálkových produktů
Poptáváme spolupráci při výrobě korálkových produktů. Jsme ochotní si osvojit různé techniky pro možnou výrobní spolupráci. Děkuji.
Poptávám pochromování lustru
Poptávám chromování malého lustru.
Umelesko-remeselné práce - Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella
Predmet zákazky bude uskutočňovaný na základe Stavebného povolenia, vydaného Obcou Svätý Anton pod číslom 33/2014 zo dňa 9.4.2014 a v zmysle PD pre realizáciu stavby Rekonštrukcia bašty a zariadenie expozície Maximiliána Hella, z 10/2014, vypracovaného Ing. Petrom Ivaničom, I. Krasku 15, Banská Štiavnica, číslo oprávnenia 2203*A*4-1. Stavba sa ...
Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla
Predmetom zákazky je obnova východného krídla barokového kaštieľa na Hrade Modrý kameň, ktorý je v správe Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Barokový kaštieľ, ako súčasť hradu Modrý Kameň je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom Pamiatkovým úradom ...
Realizace pomníku Jana Palacha a pamětní desky na Alšově nábřeží v Praze - výroba kovových plastik
Památník Jana Palacha se skládá ze tří objektů. První je socha "Dům matky": černá barva (vdovy) originálu plastiky bude provedena v rovnoměrně opískované Cortenové oceli v následné přirozené povrchové úpravě (stabilizovaná rez). V Cortenu budou provedeny všechny vnější (viditelné) části tj. krycí pláty (tlouštka plechu 5 mm) a ostny (tloušťka ...
Oprava fasád a střech od Slévárenského dvora po Jižní čestné křídlo
Předmětem plnění veřejné zakázky je památková obnova obvodového pláště paláců Pražského hradu, a to Severního křídla od Slévárenského dvora, fasád západních křídel do IV. nádvoří, všech fasád křídel I. nádvoří, včetně fasád do Hradčanského náměstí a západní části fasád Jižního křídla. Jedná se o veškeré fasádní části, omítkové plochy a plošné a ...