Návrh, realizácia a dodanie umeleckých diel – Cena za vedu a techniku
Predmetom zákazky je návrh, realizácia a dodanie jedinečných umeleckých diel, ktoré budú odovzdávané ako ocenenia pri príležitosti udeľovania Ceny za vedu a techniku za rok 2023.
Umelecké diela navrhované v rámci Modernizácie zázemia a zlepšenia hygienických štandardov
Vytvorenie dvoch umeleckých diel navrhovaných v rámci Modernizácie zázemia a zlepšenia hygienických štandardov Kultúrno - informačného centra Trenčín v zmysle projektovej dokumentácie. .
Stavební obnova zámku Týnec - umělecké malby
Základním účelem soutěže o návrh je nalézt nejvhodnější řešení nikdy nerealizované, a proto chybějící, jedinečné umělecké malířské výzdoby - výmalby 2. patra barokního zámku Týnec, které současně bude splňovat veškeré požadavky Vyhlašovatele soutěže obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech.
Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh Socha Marie Restituty
Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské výtvarné návrhy na realizaci sochy věnované Marii Restitutě Kafkové. Vítězný návrh bude následně realizován a dle návrhu vzniklé sochařské dílo bude umístěno v Parku Marie Restituty v Brně-Husovicích. Socha je chápána jako pocta Marii Restitutě Kafkové za její životní postoje- hluboká víra, ...
Dvoufázová výtvarná soutěž o návrh - Pohádková kašna Děčín
Předmětem soutěže jsou sochy pro secesní kašnu/fontánu na Masarykově náměstí v Děčíně, která je kulturní památkou, a to ve dvou možných variantách: A. bronzové repliky na základě původní dokumentace (návrh replik); B. volná sochařská figurální tvorba z libovolného materiálu, která se vztahuje k příběhu o Loubském prameni (volná ...
Doplnění sochařského souboru a sochařská rekonstrukce
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části. Předmětem první části veřejné zakázky jsou služby spočívající v doplnění sochařského souboru sochami alegorií dle restaurátorského záměru a souvisejících dokumentů. Předmětem druhé části veřejné zakázky jsou služby spočívající v doplnění sochařského souboru sochami štítonošů dle ...
Poptávám výrobu plastové tabulky na urnový hrob
Poptávám výrobu plastové tabulky s nápisem (cca 27 písmen) na urnový hrob. Stávající skleněný hřbitovní nápis byl již několikrát rozbit, proto hledám něco stabilnějšího. Měl bych představu černé matné tablky (asi 24 x 37 cm )a nápis odolný asi stříbrnou barvou. Pokud byste nápis vyrobili, uveďte orientační cenu. Děkuji za odpověď, M.Rychetský
Čáslav Miloši Formanovi výtvarné dílo na Komenského náměstí
Účelem soutěže je vybrat na základě porovnání v soutěži předložených návrhů nejkvalitnější tým či jednotlivce, který navrhl nejvhodnější soutěžní návrh, pro další spolupráci na řešení předmětu soutěže. S takovým účastníkem pak bude zadavatel jednat v JŘBU o zadání následné zakázky.
Památník Ferdinanda Peroutky
Předmětem soutěže je návrh uměleckého díla, které by mělo připomínat osobnost spisovatele a publicisty Ferdinanda Peroutky, který bydlel a tvořil v domě v Matoušově ulici v blízkosti parku Portheimka. Idea soutěže na památník F. Peroutky navazuje na akt schválení čestného občanství pro F. Peroutku Zastupitelstvem městské části Prahy 5. Předmětem ...
DET Fontána Vysočany, Dětské brouzdaliště a plastika
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné ...
Vodní prvek pod žižkovskými schody
Předmět soutěže vychází ze záměru zadavatele, kterým je realizace výtvarného díla Vodního prvku pod Žižkovskými schody v rámci investiční akce hl. m. Prahy na rekonstrukci ulic Seifertova - Táboritská, a to v souladu s návrhem Institutu plánování a rozvoje IPR na uspořádání výtvarné soutěže a se záměrem schváleným Zastupitelstvem HMP. Předmětem ...
Poptáváme výrobu lustrových stínítek
Poptáváme výrobu lustrových stínítek z voskovaného papíru viz prvorepubliková provedení.
Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh Vodní prvek na Dominikánské náměstí
Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské návrhy (návrh), jednoho vodního prvku pro centrální část Dominikánského náměstí v Brně, definovanou čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi. Návrh musí respektovat význam místa se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení ...
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Riegrovo náměstí, Kroměříž - opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 39566/7-6009. Blíže viz ZD.
Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové - sousoší
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení a osazení kopie původního figurálního sousoší. Tvarová a rozměrová rekonstrukce je odvozena z dochovaného obrazového materiálu, který je součástí projektové dokumentace v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Vhodným materiálem je božanovský pískovec. Zakázka bude spolufinancována z prostředků ...
Dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému, umělecká instalace ve veřejném prostoru Prahy 10
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné ...
Památník válečným veteránům
Předmětem soutěže je návrh výtvarně - architektonického řešení památníku v parku Čs. letců v Ostravě na pozemku parcelní číslo 904 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu vymezeném dle soutěžních podkladů.
Rehabilitace Palachova pylonu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení bronzové plastiky „Plamen“ a její osazení na tzv. „Palachův pylon“. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve čl. 1.1 a 1.2 zadávací dokumentace.
Poptávám výrobu stříbrné sošky
Poptávám výrobu stříbrné sošky o hmotnosti cca 3 kg na objednávku: realisticky provedené čtyřnohé hospodářské strakaté zvíře, včetně podstavce formy stylizované stříbrné cihly. Požadavky na provedení: - dílo sestává z jednoho kusu, není duté, nemá ostré hrany, má patinu, je opatřeno puncovní značkou. Požadovaná forma nabídky (zasílejte do 30. ...
Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla v Prostějově
Účelem soutěže je získat nejvhodnější návrh sochařského díla - pomníku Edmunda Husserla, včetně způsobu jeho umístění, který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách, a vybrat účastníka, se kterým bude v následném jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) v souladu s ustanovením § 143 odst. 2, a § 65 ZZVZ zadavatel ...
Služby uměleckých řemesel
Předmětem veřejné zakázky jsou služby uměleckých řemesel poskytované v prostorách Zámku Štiřín. Jedná se především o oblast uměleckého štukatérství, truhlářství, kovářství, čalounictví, malířství a lakýrnictví, dále pak restaurování uměleckých děl.
Socha ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity
Předmětem soutěže je návrh uměleckého díla, které bude umístěno před rektorátem Masarykovy univerzity na Žerotínově náměstí. Ideově by mělo obsáhnout širší tematický rámec s ohledem na zadavatele, jímž je Masarykova univerzita. Výchozími pojmy jsou tedy Masaryk, Masarykova univerzita, vzdělání, bádání, humanita, svoboda, odvaha, dynamika, ...
Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované architektu Adolfu Loosovi v Brně
Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla, které bude umístěno na Janáčkově náměstí v Brně, v ploše zeleně v blízkosti hotelu Continental. Socha je chápána jako pocta Adolfu Loosovi, významnému architektu, který se 10. prosince 1870 v Brně narodil. Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu sochařského díla, ...
Veřejná výtvarná soutěž o návrh na ztvárnění sochy věnované P. Martinu Středovi v Brně
Účelem soutěže je získání soutěžního návrhu na realizaci sochařského díla, které bude umístěno v ploše chodníku u kostela Nanebevzetí Panny Marie na nároží ulic Jezuitská a Beethovenova v Brně, kde páter Martin Středa působil a je zde pochován. Socha je chápána jako pocta P. Martinu Středovi, který se organizováním studentů, tovaryšů a měšťanstva ...
SZ Rájec nad Svitavou - celková obnova hlavní zámecké brány
Předmětem veřejné zakázky je celková obnova dvoukřídlové kovové brány včetně navazujícího kovového oplocení osazeného na kamenné podezdívce. Celková rekonstrukce brány se skládá ze dvou základních částí. V první řadě se jedná o stabilizaci nosných konstrukcí hlavní brány a druhá část se zabývá vlastními restaurátorskými pracemi kovové brány. ...