Poptávám servis klimatizace
Potřebuji servis klimatizace LG, zdá se mi, že ne úplně dobře topí.
Servis a údržba kompletu VZT na T12
Cílem této zakázky je výběr poskytovatele pravidelné údržby, kontrolních a servisních prací a oprav na vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích zařízeních v budově Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně na adrese Technická 12, 616 00 Brno. Tato údržba spočívá zejména v pravidelných prohlídkách 2x za rok, a to včetně ...
Nástavba MŠ / přístavba ZŠ Troubsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z Dotace. Stručný popis prací: Účelem stavby je rozšířit kapacitu MŠ, navýšit kapacitu stávající kuchyně MŠ a doplnit objekt o nové prostory ZŠ. Nástavba stávajícího ...
Doplnění chlazení kancelářských prostor na pobočce VoZP ČR Brno
Předmětem plnění této veřejné zakázky instalace nových chladících zařízení do kancelářských prostor VoZP ČR Brno, a to v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo - Technická zpráva chlazení.
Stavební úpravy mateřské školy Vážany nad Litavou
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy mateřské školy v obci Vážany nad Litavou, spočívající především v zateplení vnější obálky budovy. Zakázka dále počítá s umístěním vnitřních vzduchotechnických jednotek, s výměnou tepelného zdroje a s umístěním fotovoltaických panelů na střeše objektu. Bude řešen i bezbariérový přístup do objektu, pomocí nově ...
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT - objekty A2 a KH2
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby související s rekonstrukcí budov A2 a KH2 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V jednotlivých podlažích budou provedeny bourací práce za účelem změn dispozic, zejména ve středovém traktu budovy A2, budou provedeny a staticky zajištěny nové otvory ve ...
Instalace a rozšíření hlavních rozvodů pro centrální chlazení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace hlavních rozvodů pro centrální chlazení, doplnění koncových prvků a odsávání na objekt A1 a M1.
Provoz, údržba a servis zařízení vzduchotechniky, chlazení, tepelného hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování provozu a provádění údržby a servisu následujících technologií instalovaných v budovách Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně: • systému ústředního topení včetně výměníkové stanice, • systému vzduchotechniky, • systému chlazení, • systému plynové kotelny a • solárního systému. Podrobnosti jsou ...
ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy, ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukci otopné soustavy, výstavby výtahu a nástavbě 1 učebny a 2 kabinetů.
Servis zařízení vzduchotechniky a chlazení v areálu Univerzitního kampusu Bohunice
Předmětem veřejné zakázky je zejména pravidelná údržba a servis zařízení vzduchotechniky, chladových agregátů a jejich součástí, zejména fan coilů a odtahových ventilátorů včetně případné kontroly provozuschopnosti PBZ v areálu Univerzitního kampusu Bohunice v souladu s obecně platnými normami za účelem udržení dobrého technického stavu všech ...
TMB - areál Terezy Novákové 64, Brno, SO 033 - úprava VZT jednotek
Zadavatel před časem realizoval rekonstrukci objektu S0 033 v areálu Terezy Novákové 64, Brno. Stávající systém vzduchotechniky, který je v tomto objektu v provozu, však vykazuje problémy a není zcela funkční pro zajištění mikroklimatu. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla podle PROJEKTU. PROJEKT řeší úpravu některých systémů ...
Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení za nové, s využitím rekuperace odpadního tepla (vzdochotechnické, kondenzační jednotky, VZT rozvody, atd.), včetně návrhu měření a regulace systému. Bližší specifikace je v projektové dokumentaci "Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice", zpracovaná ...
Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště - zateplení soklu - zateplení střechy - výměna otvorových výplní - zateplení půdy • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW - ...
Vzduchové filtry
Dodávka a instalace kapsových filtrů 1 a 2 stupně včetně filtru odtahu pro VZT jednotky z materiálu skleného vlákna dle normy ISO 16890, dodávka a montáž diferenčních manometrů, pravidelné měření účinnosti filtrů min. 4x/rok pro držitele certifikátu Euroventu nebo jiného certifikátu stejné úrovně pro filtry 1 a 2 stupně VZT instalované v areálu FN ...
Modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace ZŠ Svážná
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace vzduchotechniky a elektroinstalace v ZŠ Svážná v Brně-Novém Lískovci, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Servis vzduchotechniky v areálu CEITEC VUT
Předmětem této zakázky je výběr dodavatele pro pravidelné provádění údržby, kontrolních a servisních prací, oprav a odstraňování poruch na vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích zařízeních v budovách Středoevropského technologického institutu VUT v Brně na adrese Purkyňova 123, 612 00 Brno. Tato údržba spočívá zejména v pravidelných ...
FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii
Předmětem veřejné zakázky jsou: „Úpravy v budově K pro alergologii“ dle projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt a.s.. Součástí projektu jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, zdravotně-technické, vytápění, VZT, silnoproudé, slaboproudé, rozvody laboratorních plynů a zabudované technologie. Navržený záměr je řešen ...
Zajištění provozu, servisu a oprav technologií a technického vybavení TZB objektů FEKT VUT
Předmětem zakázky je zajištění komplexního a bezproblémového provozu, servisu, oprav a revizí instalovaných technologií a technického vybavení TZB v objektech Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Služby budou poskytovány včetně managementu, tj. včetně revizí, odborných prohlídek apod. Dále budou zajištěny a provedeny veškeré opravy ...
Poptávám dodávku klimatizace do rodinného domu
Poptávám klimatizaci do horního patra domu v Břeclavi. Prosim o zaslání nabídky. Děkuji.
Rekonstrukce výměníkové stanice na horkou vodu, VZT a ohřevu bazénové vody – plavecký stadion
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR) a dále o vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření.
Odvlhčení primárního kolektoru v městě Brně - II.etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž odvlhčovacích zařízení pro odvlhčení kolektorové sítě ve statutárním městě Brně. Součástí předmětu plnění je instalace 3 odvlhčovacích jednotek s vodními ohřívači, včetně vzduchotechniky a systému MaR. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zapojení instalovaných odvlhčovacích jednotek do ...
Poptáváme montáž klimatizace
Poptáváme montáž klimatizaci Sencor.
VRF chlazení vybraných místností Masarykova pavilonu
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebně montážních prácí souvisejících s dodávkou chladícího a klimatizačního zařízení ve vybraných místnostech Masarykova pavilonu nacházejícím se v areálu sídla zadavatele, a dále poskytnutí souvisejících dodávek a služeb. Rozsah, kvalita a podmínky provedení stavebních prací a souvisejících dodávek ...
Realizace energeticky úsporných opatření v Nové Mosilaně, a.s. – instalace frekvenčních měničů
Předmětem plnění této zakázky jsou energeticky úsporná opatření výrobní haly (přádelny) a k ní přiléhajících administrativních křídel společnosti Nová Mosilana, a.s., spočívající v instalaci frekvenčních měničů a úpravě MaR na klimatizacích výrobních provozů. Podrobný popis konkrétních stavebních prací, dodávek a služeb je uveden v Příloze č. 2 ...
Odvlhčení primárního kolektoru v městě Brně - II.etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž odvlhčovacích zařízení pro odvlhčení kolektorové sítě ve statutárním městě Brně. Součástí předmětu plnění je instalace 3 odvlhčovacích jednotek s vodními ohřívači, včetně vzduchotechniky a systému MaR. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zapojení instalovaných odvlhčovacích jednotek do ...