Zajištění klimatizace administrativní budovy ŘSD Pankrác - dokončení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodání a instalaci klimatizačního systému pro prostory administrativní budovy ŘSD Pankrác, které aktuálně ještě nejsou klimatizovány.
Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
Zhotovenie diela Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3 v rozsahu Prílohy súťažných podkladov a projektovej dokumentácie. Predmetom riešenia je učebňový pavilón 3, ktorý je v pôvodnom vyhotovení, v 80-tych rokoch bol rekonštruovaný vykurovací systém. Etapizácia, objektová sústava stavby, členenie na stavebné objekty. SO-01 ...
Úspory energie ve společnosti MSV elektronika s.r.o. Studénka, k.ú Butovice
Zadavatel se jako budoucí objednatel rozhodl provést kompletní stavební úpravu nemovitosti s využitím dotačních prostředků na níže uvedené stavební práce, a to na základě smluv o dílo uzavřených samostatně na stavební práce dotované, které jsou předmětem této veřejné zakázky a zahrnují řešení části energetických úspor v objektu: Zateplení obálky ...
Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši
Predmetom zákazky je realizácia projektu Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši. Stavebné úpravy spočívajú v zateplení objektov aj ich striech, v zbúraní sedlovej strechy nad jednopodlažnou časťou jaslí, v prestrešení južnej terasy jaslí, ďalej vo vnútorných dispozičných úpravách hospodárskeho pavilónu, výmenou niektorých otvorov, ...
Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice  - I. etapa a II. etapa
Realizace energetických úsporných opatření spočívajících v zateplení obvodového pláště, střešního pláště, výměny výplní otvorů, realizace VZT a vybudování dvou nových kotelen namísto jedné stávající, jednotlivých objektů Střední průmyslové školy Hranice.
G670 - 1(2)VF - Odstranění ruční montáže a demontáže hadic při přepojení chlazení klimajednotek UV07
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména v instalaci dvojřadých trojcestných ventilů na přívodu o odvodu chladicí vody klimajednotky (potrubní rozvod TVD a suchovodu).
Materská škola Karloveská, Bratislava
Stavebné práce v zmysle Projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č. 7 súťažných podkladov a Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov. Stavebné práce budú realizované v etapách: Etapa 1: Búracie práce, Etapa 2: Nový stav, Etapa 3: Vykurovanie, Etapa 4: Vzduchotechnika, chladenie, Etapa 5: Zdravotechnika, Etapa 6: ...
Snížení energetické náročnosti budov a realizace systému nuceného větrání s rekuperací učeben
Předmětem plnění veřejné zakázky je dokončení investiční akce provedením stavebních prací a poskytnutím souvisejících dodávek a služeb spočívajících ve zhotovení díla Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 Pavilony A, B, D, E, F, zahrnující zateplení pavilonů A, B, D, E, F a instalaci systému nuceného větrání s rekuperací vzduchu. ...
Klimatizácia administratívnych priestorov v budove Nová radnica III
Predmetom zákazky je zabezpečenie klimatizovania administratívnej budovy Nová radnica: 2NP TRAKT A, 3NP TRAKT B, 4NP TRAKT B, 5NP TRAKT A, 5NP TRAKT B podľa vypracovanej projektovej štúdie, demontáž a ekologická likvidácia pôvodného klimatizačného systému na 5NP, vykonanie sezónnych profylaktických prehliadok, vypracovanie a odovzdanie realizačnej ...
Rekonštrukčné práce pri obnove rokovacej sály v budove NR SR
Predmetom zákazky je rekonštrukcia interiérov a technických rozvodov existujúcej réžie a technických rozvodov priľahlých priestorov rokovacej sály v budove Národnej rady Slovenskej republiky v zložení stavebné úpravy, vzduchotechnika, elektrická silnoprúdová inštalácia, inštalácia štrukturovanej kabeláže. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou ...
Materská škola v obci Lubina - rozšírenie kapacít, prístavba
Predmetom zákazky je prístavba nového dvojpodlažného pavilónu k existujúcej dvojpodlažnej budove materskej školy v Obci Lubina. Členenie stavby je na nasledujúce prevádzkové súbory a objekty: SO-01 Architektura SO-02 Zdravotechnika SO-03 Výkurovanie SO-04 Elektroinštalacia SO-05 Plynoinštalacia SO-06 Spevnene plochy SO-07 Požiarna ...
Rekonstrukce foyer DK  II. etapa
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce včetně všech souvisejících prací a dodávek. Předmět zakázky akce „Rekonstrukce foyer DK II. etapa“ jsou následující části: 1) Provedení protiprachových opatření uvnitř objektu 2) Vybourání stávajícího schodiště a zásobovacího výtahu, vestavba nového únikového schodiště a osobního výtahu v ...
Predškolské zariadenie - nový objekt III
Predmetom zákazky je vybudovanie nového objektu predškolského zariadenia v Obci Bučany, v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie: 01 Stavebná časť 03 ZTI 04 Ústredné vykurovanie 05 VZT 06 Elektroinštalácia Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách súťažných podkladov: ...
22-031.2 OPV - Snížení energetické náročnosti skladové haly C2
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v realizaci technologických částí (celků) vzduchotechniky, tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren, současně s provedením zateplení nově budovaného podhledu a výměny střešní krytiny na objektu skladové haly. Předmět VZ bude spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro ...
Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií
Predmetom zákazky sú opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií v nasledovnom rozsahu: - Plánovaná oprava vzduchotechnických zariadení a klimatizácií - Servis vnútorných klimatizačných jednotiek - Servis vonkajších klimatizačných jednotiek - Servis vzduchotechnických zariadení fan-coilov podokenných súprav - Servis ...
Úprava a doplnění VZT jednotek, instalace nového zařízení VZT pro čisté prostory
Předmětem veřejné zakázky je: - rekonstrukce a výměna vnitřních komponent ve stávajících vzduchotechnických jednotkách (dále jen „VZT“) z důvodu ukončení životnosti stávajícího zařízení v objektu M pro operační sály a magnetickou rezonanci (dále jen „MR“) včetně instalace nové stanice měření a regulace (dále jen „MaR“). - instalace nového ...
Rámcová dohoda - servis rekuperačních jednotek nízkoteplotní absorpce
Jedná se o uzavření RD o provedení servisních, profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem je zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly a zajištění náhradních dílů pro rekuperační jednotky nízkoteplotní absorpce ve skladech zadavatele ČEPRO, ...
Kontrola a servis klimatizací
Kontrola a servis klimatizací na instalovaných klimatizačních jednotkách v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a v provozních a administrativních objektech středisek a skladů zadavatele na území České republiky
Zajištění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace na budovách v majetku Olomouckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je následující plnění (dále též „služby“): • Dílčí plnění A - posouzení systémů vytápění a systémů klimatizace • Dílčí plnění B - zajištění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace. Služby budou poskytovány v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ...
Snížení energetické náročnosti ZŠ, Železnická 460, Jičín - instalace VZT v kuchyni
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky kuchyně ZŠ Železnická za nové VZT jednotky a s tím související menší stavební úpravy.
Snížení energetické náročnosti MŠ Máj, Jičín - instalace vzduchotechniky v kuchyni
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky kuchyně MŠ Máj za nové VZT jednotky a s tím související menší stavební úpravy.
LIKAVA – centrum sociálnych služieb – modernizácia práčovne
Predmetom stavebných prác je komplexná obnova interiéru vrátane rozvodov elektroinštalácie, vodovodu, vykurovania, vzduchotechniky a splaškovej kanalizácie na 1.NP bloku C v objekte LIKAVA centrum sociálnych služieb, Likavka. Objekt bloku C zariadenia sociálnych služieb je obdĺžnikového tvaru, čiastočne zapustený v teréne. Riešené poschodie ...
MŠ Limbová - Rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a ZTI
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii vykurovania, elektroinštalácie a ZTI v budove MŠ Limbová Žilina.
22-032 PLR, BLT, BTS, OPV - Snížení energetické náročnosti skladových hal
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v realizaci technologických částí (celků) vzduchotechniky (dále jen „VZT“), tepelných čerpadel (dále jen „TČ“) a fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“), současně s provedením stavebních úprav pro zateplení objektů a rekonstrukci střech. Předmět VZ bude spolufinancován Evropskou unií - Evropským ...
SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie
Jedná se o zateplení stávajícího objektu, výměnu výplní otvorů, rekonstrukci střechy, rekonstrukci topného systému včetně nového zdroje vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalaci, zdravotně technickou instalaci. Dále bude provedena úpravu venkovních zpevněných ploch a doplnění areálového systému dešťové kanalizace.