Nástavba MŠ / přístavba ZŠ Troubsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z Dotace. Stručný popis prací: Účelem stavby je rozšířit kapacitu MŠ, navýšit kapacitu stávající kuchyně MŠ a doplnit objekt o nové prostory ZŠ. Nástavba stávajícího ...
Komunitné centrum – Obec Jelka, dostavba
Predmetom zákazky je dobudovanie novostavby komunitného centra v Obci Jelka v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie: 01Architektúra -stavebná časť ,statika 02Zdravotechnika 03Ústredné vykurovanie 04Elektroinštalácia 05Fotovoltalická elektráreň 06Vzduchotechnika 07Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI 08Doprava 09SO-02 ...
FN Motol - Provádění kvalifikačních měření čistých prostor, technologického zařízení
Předmětem plnění je pravidelné provádění kvalifikačních měření čistých prostor a servisu vzduchotechniky pro čisté prostory.
Modernizace operačních sálů - PCHO 4. NP
Předmětem VZ je modernizace operačních sálů ve 4.NP v Pavilonu chirurgických oborů (budova A). V rámci modernizace dojde ke zkvalitnění stávajících operačních sálů, které budou nově obloženy čistou vestavbou z plechových stěn a podhledů, budou provedeny nové rozvody instalací a doplněny nové podhledy a provedeny nové podlahy. V rámci rekonstrukce ...
Kolín, ZŠ Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy zázemí u stávající tělocvičny ZŠ Ovčárecká, Kolín. Dispoziční změny se týkají šaten pro sportovce a jejich sociálního zázemí. Jedná se o změnu části stávající dispozice a stavební úpravy v celém zázemí. Vstup do nové dispozice šaten bude v jihovýchodní fasádě upraven - přesunut a stávající otvor zazděn. ...
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory energií
zateplení stávajících zděných fasád, odstranění části střešního souvrství a provedení nového souvrství s tepelnou izolací, výměnu většiny stávajících výplní otvorů. Projekt dále řeší rekonstrukci stávající otopné soustavy, doplnění vzduchotechniky a rekuperace do učebního pavilonu. Z hlediska elektroinstalace je uvažováno s drobnou úpravou v rámci ...
Klimatizace, Německo
Potřebuji klimatizaci pro 5 pokojů cca 200m2 včetně zimní zahrady v rodinném domě včetně montáže. 09423 Gelenau,Deutschland Heiko Cieslok, 015205166666
Výměna chladící jednotky vody pro vzduchotechniku OSTRAVAR ARÉNY
Předmětem zakázky je dodání a výměna chladicí jednotky vody pro vzduchotechniku umístěné ve sportovní hale Zadavatele (Ostravar Aréně) za účelem zvýšení regulačního rozsahu chladicího výkonu stávajícího systému čímž dojde k úsporám elektrické energie pro pohon jednotek na chlazení vody. Podrobně je předmět zakázky popsán v technické specifikaci, ...
Poptávám klimatizační práce
Mám byt 2+1 být je ve 3 patře pod půdou. Rád bych umístil stropní klimatizací do středu bytu. Prosím o nacenění realizace. Předem děkuji Marek Ondra
Zajišťování provozu a poskytování pravidelného běžného servisu v budovách ÚMG
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka na zajištění servisních služeb v místě plnění (v budovách Zadavatele, v areálu ústavů Akademie věd, na adrese Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4). Předmětem plnění je úplatné poskytování služeb spočívajících v kontinuálním zajišťování provozu a poskytování běžného servisu a v pravidelném provádění běžné údržby v ...
Doplnění chlazení kancelářských prostor na pobočce VoZP ČR Brno
Předmětem plnění této veřejné zakázky instalace nových chladících zařízení do kancelářských prostor VoZP ČR Brno, a to v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo - Technická zpráva chlazení.
Stavební úpravy mateřské školy Vážany nad Litavou
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy mateřské školy v obci Vážany nad Litavou, spočívající především v zateplení vnější obálky budovy. Zakázka dále počítá s umístěním vnitřních vzduchotechnických jednotek, s výměnou tepelného zdroje a s umístěním fotovoltaických panelů na střeše objektu. Bude řešen i bezbariérový přístup do objektu, pomocí nově ...
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT - objekty A2 a KH2
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby související s rekonstrukcí budov A2 a KH2 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V jednotlivých podlažích budou provedeny bourací práce za účelem změn dispozic, zejména ve středovém traktu budovy A2, budou provedeny a staticky zajištěny nové otvory ve ...
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č. 37 v Šuranoch
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Telocvičňa Gymnázia Šurany, ktorá je v prevádzke od roku 1962, doteraz neprešla žiadnou stavebnou úpravou a v zimnom období je nepoužiteľná. Na základe vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Šurany bolo vydané Stavebné ...
Instalace a rozšíření hlavních rozvodů pro centrální chlazení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace hlavních rozvodů pro centrální chlazení, doplnění koncových prvků a odsávání na objekt A1 a M1.
F397 - Doplnění klimatizace do vybraných místností v SO na  ETE
Předmětem dané veřejné zakázky je zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a výrobně technické dokumentace (VTD) a následná instalace klimatizací do vybraných místností uvedených v příloze č. 2 na Jaderné elektrárně Temelín.
Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby, tzn. mechanicko biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V ...
Vzduchotechnika v budově školní jídelny v Novém Strašecí
Dodávka a montáž vzduchotechniky do kuchyně (varny) o jmenovitém výkonu min. 12 500 m3/h a celkové teplotní účinnosti pro přenos tepla min. 80 %.
ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G
Předmětem plnění je provedení rekonstrukce a nástavba jednoho podlaží budovy koleje G a částečné rekonstrukce spojovacího krčku FG v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Rekonstrukce se týká především výměny všech vnitřních technických rozvodů (kanalizace, vodovod, vytápění, vzduchotechnika, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace), dále ...
Opravy bytových jednotek - 19. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 11-ti volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v šesti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 160 a č.p. 163 ul. Ohrazenická, č.p. 213 a č.p. 214 ul. Varšavská, č.p. 294 ul. Okrajová, č.p. 300 ul. Sluneční, č.p. 513 ul. Bělehradská na území města Pardubice ...
Výměna chilleru budovy Univerzitní auly
Předmětem veřejné zakázky je výměna chilleru. Součástí plnění je také vypracování projektové dokumentace a technologického plánu provedení prací, napojení na stávající rozvody chladu, silnoproudu a slaboproudu a úprava návazného řídícího sytému MaR. Předmětem veřejné zakázky je i demontáž stávajícího chilleru vč. ekologické likvidace stroje i ...
Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania, Nájomné bytové domy, Nitra nad Ipľom II
Predmetom zákazky je novostavba samostatne stojaceho nájomného bytového domu nižšieho štandardu a samostatne stojaceho nájomného bytového domu vyššieho štandardu. V rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty: 2020017.I Vyšší štandard (Stavebné práce, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, ...
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ, nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, přístavba a nástavba, nový krov, střecha zateplení fasády, nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro a topení, ...
Provedení klimatizačního systému v budově Řásnovka
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení rozvodů chladu k interiérovým klimatizačním jednotkám. Napojení interiérových jednotek bude provedeno přes přívodní potrubí na VRV venkovní jednotky umístěné na terase objektu. Celý systém chlazení bude ovládán a regulován Měřením a regulací kompatibilním s dodaným zařízením. Podrobné ...
Zníženie energetickej náročnosti - MŠ Udiča
Cieľom stavebných úprav vykonaných na objekte materskej školy je predovšetkým jej modernizácia a zvýšenie energetickej úspory pri jej prevádzkovaní. Projekt rieši stavebné úpravy objektu v rozsahu: 1. dodatočné zateplenie obvodových stien a úprava sokla 2. zateplenie a úprava strechy 3. zateplenie stopu suterénu 4. modernizácia kuchyne 6. ...