Rekonštrukcia objektu Koniareň – Holíčsky zámok –  III.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie a rozpočtu zákazky s názvom Rekonštrukcia objektu Koniareň Holíčsky zámok III. etapa a podkladov zverejnených v profile verejného obstarávateľa. Stavebné práce pozostávajú z objektov: 01-2 - Zdravotechnika 01-3 - Elektroinštalácia 02-1 - Architektonicko-stavebné ...
Inštalácia klimatizačného zariadenia v objekte FR SR, Mierová 23, Bratislava
Inštalácia klimatizačného zariadenia v objekte FR SR, Mierová 23, Bratislava
Servisná prehliadka a údržba vzduchotechniky v budove Sociálnej poisťovne, pobočka Prešov
Predmetom zákazky je poskytnúť verejnému obstarávateľovi servis a údržbu vzduchotechniky, v rámci ktorého bude verejný obstarávateľ na základe individuálnych objednávok objednávať čistenie žalúzií a mriežok, čistenie a dezinfekcia fancoilov, výmena filtrov, dezinfekcia vzduchovej jednotky, čistenie a prepláchnutie výmenníka vzduchotechnickej ...
Servis klimatizačných zariadení a vzduchotechniky II
Predmetom zákazky je poskytovanie servisu klimatizačných zariadení a vzduchotechniky, ktoré sa nachádzajú v administratívnych objektoch Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP 33, 813 31 v Bratislave a na Jakubovom námestí 12, 811 09 v Bratislave v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi v danej oblasti. Predmet zákazky je podrobne ...
Pravidelná prehliadka a servis vzduchotechniky
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pri pravidelnej kontrole a servise vzduchotechniky s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni a v súlade s technickými podmienkami a požiadavkami na bezporuchovú funkčnosť inštalovanej vzduchotechniky a jej súčastí.
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a UK materskej školy Gelnická
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky a UK budovy materskej školy so súp. č. 7649 na pozemku parcelné číslo 513/28 Bratislava Rača, Gelnická 34. MŠ prešla čiastočnou rekonštrukciou v roku 2014 (výmena okien, zateplenie, výmena zariaďovacích predmetov zdravotechniky a obklady). Súčasná rekonštrukcia rieši potrebné ...
Rekonštrukcia interiéru jestvujúceho pavilónu MŠ Malacky, Štúrova ul.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 1. nadzemného podlažia jestvujúceho pavilónu MŠ na Štúrovej ulici v Malackách nachádzajúcej sa na parcele č. 3630/85 v k.ú. Malacky. Projekt rieši búracie práce, demontáž pôvodného vykurovania, VZT a TZB rozvodov a zariadení, demontáž pôvodných NN rozvodov a koncových prvkov týchto rozvodov a návrh nových ...
Servis vzduchotechniky, klimatizácie a chladenia
Predmetom zákazky sú pravidelné servisné činnosti v určených intervaloch 1x alebo 2x ročne, opravy a v prípade potreby dodanie a výmena (zabudovanie) náhradného dielu na vzduchotechnických, klimatizačných a chladiarenských zariadeniach.
Dovybavenie COVP - SOŠ Pruské - ZTI a súvisiace konštrukcie - stavebné práce
Predmetom zákazky je výmena zdravotechnickej inštalácie v objekte internátu SOŠ Pruské, nová elektroinštalácia a povrchové úpravy v časti objektu -cukrárske dielne, úpravy hlavného vstupu do objektu. Súčasťou týchto úprav budú aj nové povrchové úpravy v zmysle vypracovanej samostatnej projektovej dokumentácie. Bližšie informácie sú uvedené v ...
Múzeum Slovenského Krasu - Zádielska Tiesňava
Predmetom zákazky v stavbe :Múzeum Slovenského Krasu - Zádielska Tiesňava budú realizované vymenované nasledovné práce: 1. Plynoinštalácia 2.Zdravotechnika 3.Vykurovanie 4.Elektroinštalácia Ostatné stavebné práce na objekte múzea nie sú predmetom tohto verejného obstarávania.
Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení pro kuchyň a jídelnu objektu 1. ZŠ Jirkov ul. Budovatelů 15
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a rekonstrukce vzduchotechnického zařízení na budově 1. ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563. Jedná se o rekonstrukci vzduchotechnického zařízení pro varnu a jídelnu tak, aby byla zajištěná tepelná pohoda a přívod čerstvého vzduchu dle příslušné hygienické legislativy. Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny ve stávající ...
Návrh, dodávka, montáž a prekládka klimatizačného zariadenia serverovne
Predmetom zákazky je návrh, dodávka a montáž redundantného klimatizačného systému serverovne a prekládka jestvujúcej vnútornej jednotky klimatizačného zariadenia podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve na predkladanie cenových ponúk.
Servis a opravy klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch PU 2023-2024
Predmetom zákazky je komplexný pravidelný servis klimatizácií, vzduchotechniky, systémov chladenia a fancoilov a opravy vzniknutých alebo objavených nedostatkov, profylaktický servis, preventívna a prediktívna údržba v objektoch PU v Prešove, bližšia technická špecifikácia je vo výzve/SP a v prílohe č. 2: Zoznam zariadení na nacenenie. Verejný ...
Retence srážkové vody na střeše budovy Základní školy Za Alejí 1072,  Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace ploché střechy a zateplení části obvodové stěny objektu C, přiléhající ke střešní konstrukci objektu D2. Účel objektu se nemění, nedochází ke změně počtu místností ani k jejich rozšíření či zmenšení, nemění se ani účel využití ostatních prostor v objektu. V objektu budou nainstalovány nové VZT jednotky ...
Brno, VUZ Tučkova 23 - zlepšení ubytovacích podmínek - 5. a 6. NP
Předmětem díla je provedení oprav a výměny vnitřních povrchů, vybavení, elektroinstalace, ZTI a VZT v ubytovacích jednotkách, hlavních chodbách a v technickém zázemí v 5. a 6. NP dle vypracované projektové dokumentace „Brno, VUZ Tučkova 23, zlepšení ubytovacích podmínek, 5. a 6. NP“ od společnosti PP Ateliér s.r.o., Křížová 2597/5, 150 00 Praha 5, ...
Denný stacionár Bojná
Predmetom zákazky je výstavba objektu denného stacionáru v Obci Bojná: rekonštrukcia existujúceho stavebného objektu klubu dôchodcov a prístavba k existujúcej budove, v rozsahu: SO-01Búracie práce SO-02Architektura SO-03Zdravotechnika SO-04Výkurovanie SO-05Elektroinštalacia SO-06Kanalizačna prípojka SO-07Odvodenie zo strechy ...
Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni
Predmetom zákazky sú nasledovné stavebné práce a dodávky zahŕňajúce nasledovné časti: Stavebná časť Elektroinštalácia Ústredné kúrenie Zdravotechnika Dažďová kanalizácia Predmetom zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela.
Servis vzduchotechnických, chladiacich a vykurovacích zariadení ÚZ Častá Papiernička
Predmetom tejto zákazky je najmä: - vykonávanie komplexnej, pravidelnej (ročnej), preventívnej, odbornej údržby zariadení a vykonávanie pravidelnej (ročnej) kontroly tesnosti chladiacich okruhov chladiacich a klimatizačných zariadení a vedenie ich elektronickej evidencie, všetko ďalej aj ako odborná údržba, - dodanie kapsových filtrov G4 za ...
Modernizácia vetrania kuchyne
Modernizácia vetrania kuchyne zabezpečí hygienické požiadavky na prevádzku kuchyne realizáciou núteného vetrania kuchyne. Stavba bude realizovaná za plnej prevádzky.
Aquadrom Most - dodávka a montáž vzduchotechniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávající vzduchotechniky v objektu Aquadromu Most v ulici Topolová v Mostě, která zahrnuje demontáž původních VZT jednotek, kompletní dodávku, instalaci a zprovoznění nových VZT jednotek a realizaci veškerých souvisejících přípravných a dokončovacích prací.
ZŠ Láb - prístavba
Premetom zákazky s názvom ZŠ Láb prístavba je dodanie a realizácia stavebných prác vybudovania nového objektu základnej školy v zmysle priloženej projektovej dokumentácie. Súčasťou projektovej dokumentácie je i výkresová časť. Stavebné objekty: SO 01 Architektúra SO 02 Zdravotechnika SO O3 Plynoinštalácia SO 04 Vykurovanie SO 05 ...
Zajištění klimatizace administrativní budovy ŘSD Pankrác - dokončení
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodání a instalaci klimatizačního systému pro prostory administrativní budovy ŘSD Pankrác, které aktuálně ještě nejsou klimatizovány.
Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
Zhotovenie diela Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3 v rozsahu Prílohy súťažných podkladov a projektovej dokumentácie. Predmetom riešenia je učebňový pavilón 3, ktorý je v pôvodnom vyhotovení, v 80-tych rokoch bol rekonštruovaný vykurovací systém. Etapizácia, objektová sústava stavby, členenie na stavebné objekty. SO-01 ...
Úspory energie ve společnosti MSV elektronika s.r.o. Studénka, k.ú Butovice
Zadavatel se jako budoucí objednatel rozhodl provést kompletní stavební úpravu nemovitosti s využitím dotačních prostředků na níže uvedené stavební práce, a to na základě smluv o dílo uzavřených samostatně na stavební práce dotované, které jsou předmětem této veřejné zakázky a zahrnují řešení části energetických úspor v objektu: Zateplení obálky ...
Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši
Predmetom zákazky je realizácia projektu Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši. Stavebné úpravy spočívajú v zateplení objektov aj ich striech, v zbúraní sedlovej strechy nad jednopodlažnou časťou jaslí, v prestrešení južnej terasy jaslí, ďalej vo vnútorných dispozičných úpravách hospodárskeho pavilónu, výmenou niektorých otvorov, ...