Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.
Předmětem stavebních prací a vybavení je zejména: a) Odbourání stávajících podlah, výškové vyrovnání úrovní podlah a provedení nových podlahových konstrukcí, izolací proti zemní vlhkosti a podlahových krytin v. 1NP dotčeného objektu. b) Úprava vnitřní dispozice svislých nosných a nenosných konstrukcí. c) Provedení rozvodů topení, ...
Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty
Předmětem plnění 1. části VZ je rekonstrukce zámku města Doksy, ve kterém bude následně umístěn prohlídkový okruh pro návštěvníky zámku a informační centrum pro návštěvníky města, včetně rekonstrukce vytápění objektu a obnovy okenních výplní. Předmětem 2. části VZ je dodávka interiérového vybavení zámku Doksy.
Zhotovenie stavebných prác na stavbe Hendrichovce, kaštieľ - Zníženie energetickej náročnosti stavby
Predmetom prác je zníženie energetickej náročnosti stavby - kaštieľa v obci Hendrichovce, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 1832 bol kompletne prebudovaný na klasicistický kaštieľ. V súčasnosti v budove kaštieľa sídli na 2.NP obecný úrad so zázemím, spoločenská sála, sociálne zariadenia a predajňa potravín. Materiál, z ktorého je ...
Poptávám topenářské práce
Automatický kotel na pelety a uhlí 25kw, 5x radiátor, trubky měděné asi 100 m, příslušenství, montáž. Prosím o cenovou nabídku. Děkuji.
Poptávám topenářské práce
Poptávám topenářské práce, přestavbu kotle Viadrus U26 4 čl, pomocí přestavby Dakon 22 izolované a přestavbového balíčku, montáž a revizi kotle na 3. emisní třídu.
Rekonštrukcia okruhov kotolní K4,K5 a K9, Sereď
Projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď rieši rekonštrukciu primárnych rozvodov tepla (oceľové rúry opatrené izoláciou) , ktoré sú uložené v prefabrikovaných kanáloch UK , prepojenie jednotlivých okruhov kotolní K4,K5,aK9 a rekonštrukciu domových odovzdávacích staníc tepla v okruhoch kotolní K4,K5 a K9.Súčasné rozvody tepla budú ...
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Dom kultúry
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených so zlepšením tepelnotechnických vlastnosti stavebných konštrukcií; modernizáciou, zvýšením energetickej efektívnosti vykurovacieho systému a prípravy TUV; znížením spotreby elektrickej energie na osvetlenie Domu kultúry v obci Lietavská Lúčka. Dom kultúry bol uvedený do prevádzky v 60. ...
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu
Pozemok na ktorom je predmetná stavba umiestnená sa nachádza v obci Oreské. Jedná sa o parcelu 81/1. Objekt je jednopodlažný, čiastočne podpivničený. Stavenisko je mierne svahovité (spádované do severozápadného rohu pozemku. Stavenisko s prihliadnutím na technické, výrobné a ekonomické podmienky stavebníka spĺňa podmienky pre realizáciu zámeru ...
Stavební úpravy opravárenské haly za účelem zlepšení tepelně technických vlastností
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy opravárenské haly s parc. č. st. 491/1 za účelem zlepšení tepelně technických vlastností ve stávajícím areálu firmy JASPO - AUTODOPRAVA s.r.o. Dojde k zateplení obvodových stěn kontaktním způsobem EPS polystyrenem o tl. 160mm a minerální vatou o tl. 160mm. Stávající okna budou zvětšena a nahrazena novými ...
Rekonstrukce výměníkové stanice
V rámci výběrového řízení je poptávána realizace kompletní rekonstrukce výměníkové stanice pro centrální vytápění objektů průmyslového areálu zadavatele na adrese Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, a to v kvalitě a rozsahu prací definovaných v příloze č. 4 ”Stavební dokumentace” zadávací dokumentace přístupné na profilu zadavatele.
Rekonstrukce vytápění správní budovy Beskydské uzeniny, a.s.
Demontáž, dodávka a montáž otopných těles, dodávka a montáž plynových kotlů, dodávka a montáž zásobníků, dodávka a montáž odtahů spalin, dodávka a úprava rozvodů plynu a vody, prostupy tras, průrazy a nezbytné stavební práce dle technické zprávy PD, malířské práce po dokončení a začistění dotčených ploch. Dodavatel zajistí technický dozor stavby.
Centrum obce Iža - rekonštrukcia kultúrneho domu
Objekt nevyhovuje súčasným tepelno-technickým požiadavkám. Cieľom projektu je zníženie nergetickej náročnosti spoločenskej sály Kultúrneho domu v obci Iža. Zmeny spočívajúce v zlepšení tepelno-technických parametrov sa týkajú výmeny vonkajších dverí a okien, zateplenia existujúcich obvodových konštrukcií, zateplenie podlahy, zateplenie strechy, ...
Obnova verejnej budovy v obci Kšinná
Predmetom zákazky je zlepšenie kvality prostredia kultúrneho strediska, vyrazné zlepšenie energetickej efektívnosti objektu a predĺženie životnosti objektu. Stavebné práce obsahujú: - Búracie práce - Vymena okien za plastové - Vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a ...
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín
Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer: Objekt materskej školy SO 01 - 1Zateplenie obvodového plášťa SO 01 - 2Zateplenie strechy SO 01 - 3Výmena výplňových konštrukcií SO 02Ostatné ...
Výmena vonkajších rozvodov ÚK a TV v tepelnom okruhu Kotolňa Juh, Rajec
Predmetom zákazky je výmena vonkajších rozvodov na dodávku tepla na ústredné kúrenie a dodávku teplej vody pre bytovú sféru na sídlisku JUH v Rajci. Rozsah výmeny je 192,99 m v štvorrúrkovom systéme dodávky od šachty Š3 po odberné miesta (bytové domy) ako pokračovanie prvej etapy výmeny rozvodov. Zhotoviteľ diela počas realizácie prác na predmete ...
Vytápění objektů v areálu fy CHODOS CHODOV s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení pro provozu zařízení pro vytápění areálu skládající se z nízkoteplotních zářičů, kondenzačních kotlů a plynových rozvodů.
Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu tepla 2 z CTZ SNP Ilava
Rekonštrukcia rozvodu tepla pre bytové domy č. 519, 520, 521, 515, 516, 517, 518, , 522, 523 a 524 ktoré sa nachádzajú na ulici Medňanská na sídlisku v Ilave. Výmena rieši havarijný stav potrubných rozvodov, ktorý sa prejavil marci t.r. prasknutím potrubia pre vykurovanie, čo vyžadovalo bezprostrednú výmenu prehrdzavených častí potrubných ...
Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova, Turnov
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce objektu č.p. 466 v ulici Skálova, Turnov, včetně úpravy okolních ploch (zpevněné plochy, obslužné komunikace, sadové úpravy). V průběhu rekonstrukce bude provedena výměna výplní otvorů, zateplení a rekonstrukce střešního pláště, budou provedeny nové vnitřní instalace a rozvody a dále bude do ...
Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov v Černíku
Predmetom zákazky je zlepšenie energetickej účinnosti budov materskej školy a obecného úradu v obci Černík- zateplenie fasády, zateplenie strechy, rekonštrukcia vykurovania, výmena okien.
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov v tepelných okruhoch K-04, K-07, K-08, K-01 a K-03. Rozsah je definovaný projektovou dokumentáciou.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady
Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska v obci Nesvady zateplením budovy , výmeny okien, dverí, rekonštrukcia vykurovania, zdravotechniky, elektroinštalácie.
Rekonštrukcia vykurovania a príprava TÚV
Stavebné práce riešia rekonštrukciu vykurovania a zmenu prípravy teplej vody. Architektúra riešených objektov sa nemení.
Realizace stavebních prací pro vybudování školicího střediska v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.
a) Odbourání stávajících podlah, výškové vyrovnání úrovní podlah a provedení nových podlahových konstrukcí, izolací proti zemní vlhkosti a podlahových krytin v. 1NP dotčeného objektu. b) Úprava vnitřní dispozice svislých nosných a nenosných konstrukcí. c) Provedení rozvodů topení, elektroinstalace, zdravotně-technických instalací. d) Provedení ...
Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia a termostatických hlavíc
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia a termostatických hlavíc, ktorá pozostáva z časti ústredné kúrenie, ELI a MaR kotolne. Projekt rieši opravu - výmenu poškodeného potrubia pre rozvod vykurovacej vody, ventilov na potrubí a pred vykurovacími telesami. Potrubia a armatúry budú vymenené v ...
Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfuziológie - Národné centrum hemostázy a trombózy
Predmetom rekonštrukcie je existujúca budova Kliniky hematológie a transfuziológie Národného centra hemostázy a trombózy. Rekonštrukcia bude spočívať v úprave vnútornej dispozície podľa potreby kliniky, výmene okien, dverí, nových rozvodoch kúrenia, elektroinštalácie, vzduchotechniky a zateplení budovy.