Modernizácia školiaceho strediska ÚVTOS a ÚVV Ilava
Projekt rieši dosiahnutie komplexného riešenia energetickej hospodárnosti objektu č. 19 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v správe Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude ...
Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava
Projekt rieši komplexné riešenie energetickej hospodárnosti objektu č. 14 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou ...
Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace denitrifikace kotelny
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s optimalizací primárních a sekundárních opatření pro čtyři kusy stávajících kotlů K2, K3, K5 a K6 a provedení primárních a optimalizace sekundárních opatření pro dva kusy stávajících kotlů K1 a K4. Zakázka bude mít charakter ...
Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu OD Družba. Projektová dokumentácia pozostáva zo 4 častí: a)Stavebné práce. b)Ústredné vykurovanie. c)Elektroinštalácie d)Bleskozvod
Rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v pamiatkovej zóne mesta Komárno. Pri rekonštrukčných prácach je potrebné dodržať zásady pamiatkovej starostlivosti ako autenticita, reverzibilita a umiernenosť stavebných zásahov. V rámci rekonštrukcie budovy sa vykonajú nasledovné práce, v rámci celej stavby alebo len v ...
Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota
Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie ...
CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia ÚK rozvodov - II. etapa
Predmetom zákazky je racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice, pričom sa riešia tieto dva vybrané objekty: - SO 03 Vonkajší teplovod, - PS 01 Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej ...
Poptávám topenářské práce
Poptávám topenářskou firmu ve Středočeském kraji v okolí Zruče nad Sázavou, která by zhotovila nové kombinovavé topení v rodinném domě.Stávající je 45 let staré a již nevyhovující.Jedná se o kombinované topení plyn a tuhá paliva.Chtěla bych využít projekt Zelená usporám, proto poptávám firmu,která by i toto zajistila.Datum provedení výměny plánuji ...
Obnova kotelny v budově zámku Štiřín
Provedení topenářských prací v budově zámku Štiřín
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok
Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti.V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce: -zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS -demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po fasádach -zateplenie steny a stropnej ...
Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B
1) rekonstrukce vody, topení, kanalizace a elektroinstalace 2) nově zřízený primární okruh tepelného čerpadla pro vytápění budovy B.
Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II
Předmětem zakázky je dodávka technologicko-provozního souboru a s tím spojené instalace a služby se zajištěním projektové dokumentace uváděného souboru. Jedná se o realizaci výměny stávající technologie parní předávací stanice za horkovodní. Soustava se doplní o dodávku a instalaci elektrických vyvíječů páry pro stávající vzduchotechnické ...
Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN
Předmětem plnění je provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN.
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovej ...
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa
Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu nad najvyšším podlažím, nátery zábradlí balkónov a výmena podláh z keramickej dlažby na balkónoch a rekonštrukcia elektoinštalácie a vykurovania. Stavebné úpravy sa budú realizovať z dôvodu systémových vád, stavebných poruch a zniženia tepelných strát. Súčasťou ...
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov
Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov v tepelných okruhoch K-04, K-07, K-08, K-01 a K-03. Rozsah je definovaný projektovou dokumentáciou.
Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša
Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt, zastrešený plochou strechou, na katastrálnom území Beluša, parcela č. 25/1, a parcela č. 25/2, na ktorom sa budú realizovať nasledovné práce:- Búracie práce - Vymena okien za plastové - Vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a ...
Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Národného lesníckeho centra, Sokolská 2, Zvolen zateplením, oddenážovaním a udržiavacími prácami na vykurovacom systéme, rozvodoch zdravotechniky, elektroinštalácií, rekonštrukciou osobného výťahu. Vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy.
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves
Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. ...
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho strediska v obci Dolná Súča
Predmetom zákazky je kompletné zateplenie plášťa budovy a výmena transparentných konštrukcií (obvodový plášť, strešná konštrukcia ,strop nad suterénom), nútené vetranie so spätnym získavaním tepla, modernizácia vykurovacieho systému, výmena osvetlenia. CPV kódy: 45000000-7 Stavebné práce, 45300000-0 Stavebno-inštalačné práce, 45310000-3 ...
Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre
zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.
Zníženie energetickej náročnosti  budovy  Materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy
Zateplenie fasády Zateplenie strechy Zateplenie podláh Výmena pôvodných výplní otvorov v obv.plášti Ostatné stavebné práce a konštrukcie Bleskozvod Rekonštrukcia vykurovania Vzduchotechnika - rekuperácia vzduchu
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR
Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác je komplexná rekonštrukcia (prestavba) kuchyne a jedálne Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú v pôvodnom stave. Ide o stavebné práce na nasledovných stavebných a inžinierskych objektoch: architektonicko stavebné riešenie, statika, zdravotechnické inštalácie, plynofikácia, vykurovanie, ...