Kotolňa v budove Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne v budove Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova
Areál materskej školy je zložený z troch identických pavilónov v ktorých sú umiestnené jednotlivé triedy (v každom je šatňa, herňa, spálňa, umyváreň, WC a komunikačné priestory) a jedného hospodárskeho pavilónu. V hospodárskom pavilóne sú technické priestory sklady, kotolňa, kuchyňa.. Pavilóny sú navzájom prepojené komunikačnou chodbou, ktorá ...
Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota
Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie ...
Modernizácia rozvodov tepla CZT Turčianske Teplice I.etapa - H.Rakovce – meranie a regulácia
Predmetom zákazky sú stavebné práce vrátane dodania technológie súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou kotolne, merania a regulácie. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Výstavba zdroja vykurovania na báze OZE
Pre jednotlivé objekty sú navrhované obnoviteľné zdroje energie OZE tepelné čerpadlá vzduch/voda, ktoré budú slúžiť pre účely vykurovania objektov. V prípade objektu Administratívnej budovy je navrhované aj aktívne chladenie vybraných priestorov reverzibilnými tepelnými čerpadlami (2ks). Ostatné objekty budú vykurované 8 ks tepelných čerpadiel bez ...
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Rekonštrukcia rozvodov tepla a TÚV v obci Plešivec
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôvodných potrubných rozvodov vykurovania a teplej vody pre sídlisko Letná v Plešivci. Pôvodné potrubné rozvody budú nahradené novými viackanálovými potrubiami vykurovania a teplej vody. V obytných domoch budú staré potrubia nahradené novými s menšími dimenziami, a taktiež budú riešené nové regulačné a meracie ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ
-Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...
Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II
Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH
Rozšíření výkonu kotelny na biomasu
Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření stávající kotelny a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní dodávky na klíč.
Poptávám revizi kotle na tuhá paliva
Poptávám revizi kotle ROJEK KTP 49 na rok 2018 a následující roky.
Poptáváme servis kotle značky Destila
Poptávám servis kotle (DESTILA DPL 37A OCELOT) r.v.2010.
Poptávám topenářské práce
Poptávám realizaci otopné soustavy s radiátory, včetně zdroje tepla (tepelné čerpadlo) pro ubytovací zařízení. Popis: Tepelná ztráta objektu je 29,355 kW. V příloze zasílám projektovou dokumentaci na zdroj tepla + otopná soustava. Tělesa otopné soustavy budou osazeny ručními termostatickými hlavicemi s tím, aby byla příprava do budoucna ...
Materská škôlka Okoč – zníženie energetickej náročnosti stavby
Predmetom zákazky je obnova objektu MŠ, ktorá nevyhovuje súčasným požiadavkám na šetrenie energií pri prevádzke objektu. Rozsah stavebných úprav: - zateplenie fasád, - rozšírenie jedálne a vytvorenie novej šatne, - obnova sociálnych zariadení na 1.NP, - rekonštrukcia plochej strechy, - výmena okien a dvier, - výmena náplne rozvádzačov ...
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte materskej školy v obci Krasňany.Práce pozostávajú z realizácie prístavby k jestvujúcej MŠ a tiež rekonštrukcie vykurovacích a kurenárskych technológií a rozvodov. Podrobne v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Zajištění obsluhy, servisu, údržby a oprav zařízení pro vytápění, chlazení, VZT a ZTI
Předmětem plnění je řádně provozovat zařízení pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku a zdravotně technické instalace ve vybraných administrativních a technických objektech v areálu letiště Praha/Ruzyně, a to včetně oprav, zajištění materiálu a dálkového dohledu nad systémy.
Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE
Projekt rieši elektroinštaláciu a riadenie zdroja tepla pre účely vykurovania v CSS Spišský Štvrtok. Zdrojom tepla bude kaskáda 9ks plynových tepelných čerpadiel s automatickou reguláciou výkonu. Súčasťou projektu je meranie a regulácia, signalizácia poruchových stavov, silové napojene jednotlivých zariadení a aj ochranné pospájanie jednotlivých ...
Poptávám opravu topidla WAW
Poptávám opravu topidla WAW, ev. jeho výměnu.
Zníženie primárnej energetickej náročnosti ZŠ Nižný Hrušov
Predmetom zákazky je výstavba zdroja pre účely vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV s využitím obnoviteľného zdroja energie. Navrhovaný zdroj bude slúžiť pre účely vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV v objekte Základná škola, Nižný Hrušov 211, Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou. Ako nový zdroj tepla navrhovaná zostava plynových ...
Výstavba zdroja vykurovania na báze obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je výstavba zdroja pre účely vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV s využitím obnoviteľného zdroja energie. Navrhovaný zdroj bude slúžiť pre účely vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV v objekte Základná škola Brezovica, okres Sabinov. Ako nový zdroj tepla navrhovaná zostava plynových tepelných čerpadiel ...
Údržba a opravy TZB a ZTI  v ČNB
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a oprav zdravotně-technických a sanitárních instalací (ZTI) a technického vybavení budov (TVB). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Úspory energie - rekonstrukce objektu ve Skalici
Dodávka a instalace tepelného čerpadla včetně strojovny zajištění teplé vody.
Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna
Realizace stavby „Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích“ v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve věcném rozsahu a technickém řešení daném projektovou dokumentací pro provádění stavby, zak. č. 803-17, kterou zpracoval Ing. Radim Prouza, IČO: 14605945, Bohumínská 789/63, 710 00 Ostrava, v září 2017.
Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu
Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte kultúrneho domu v obci Sihelné, na parcele č. KN-C1,2 v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity  v  Bratislave
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava, ktorá je vymedzená projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava a výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k súťažným podkladom.