Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků K5 a K6
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 8 ks zapalovacích a stabilizačních hořáků kotlů K5 a K6 v Teplárně Trmice, včetně zhotovení nového přívodního plynového potrubí od redukční stanice k uvedeným hořákům. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatná dílčí plnění (dále DP): DP 1 - rekonstrukce 4 ks hořáků na kotli K6 DP 2 - ...
Udržovací práce, výměna kotlů a technologie kotelny, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy
Předmětem VZ je rekonstrukce/oprava plynové kotelny. V rámci plnění bude provedena výměna kotlů, expanzních nádob,komínů a částečně rozvodů vytápění v kotelně a ve strojovně.
Rekonstrukce akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího 2. NP, 3. NP a střechy (4. NP) na operační sály a JIP v budově nemocnice zadavatele na adrese Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník, to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Ve 2. NP vzniknou prostory JIP s 11 lůžky a nezbytným zázemím tj. sesternami, přípravnami, sklady, ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte ZŠ Sačurov v obci Sačurov.
Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou zejména tyto činnosti: • údržbářské práce, • topenářské práce, • instalatérské práce, • stavební a zednické práce, • zámečnické práce, • elektrikářské práce, • malířské a lakýrnické práce, • truhlářské práce.
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva – Gymnázium J. K., Zlaté Moravce
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva - Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce Predmetom rekonštrukcie tepelného hospodárstva je rekonštrukcia vonkajších rozvodov tepla pre objekt kuchyne, jedálne a zázemia. Rekonštrukcia vonkajších rozvodov zabezpečí kvalitnú dodávku tepla v kapacite podľa požadovaných parametrov zadávateľa. Realizáciou budú ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava
Predmetom obstarávania je zvýšenie energetickej efektívnosti objektu DSS JASANIMA Rožňava. Zvýšenie efektívnosti spočíva najmä v termostatizácií a vyregulovaní ústredného vykurovania, výmene osvetľovacích telies a v zateplení stavebných objektov a prestavbe sociálnych zariadení, ktoré nespĺňajú parametre pre pohyb i mobilných osôb. Predmet ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov REGINA - DSS Kráľovce
Predmetom obstarávania je zvýšenie energetickej efektívnosti objektov SO 001 - Stravovacia časť, SO 002 - Ubytovacia časť a SO 003 - Kotolňa. Zvýšenie efektívnosti spočíva vo vyregulovaní ústredného vykurovania, výmene osvetľovacích telies a v zateplení stavebných objektov a prepojenia kotolne na rozvody vody a dodávku a montáž solárneho ...
Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania, Nájomné bytové domy, Nitra nad Ipľom II
Predmetom zákazky je novostavba samostatne stojaceho nájomného bytového domu nižšieho štandardu a samostatne stojaceho nájomného bytového domu vyššieho štandardu. V rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty: 2020017.I Vyšší štandard (Stavebné práce, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, ...
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ, nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, přístavba a nástavba, nový krov, střecha zateplení fasády, nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro a topení, ...
Pohotovostní služba
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na odstraňování veškerých havarijních situací na bytovém a domovním fondu ve správě objednatele (s výjimkou kotelen) vlastními prostředky, popř. zajistit jejich odstranění v součinnosti s jinými organizacemi (především se správci inženýrských sítí apod.). Seznam objektů ve správě objednatele, je ...
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu II
Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy kultúrneho domu v obci Neporadza podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií. V objekte sa bude realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania, ...
Rekonstrukce výměníkové stanice v budově č. 13 Ortopedie FNB
Předmětem plnění VZ je realizace dodávky a následná montáž a instalace výměníkové stanice (dále jen „výměník“), dodání a instalace technologie pro měření a regulaci a provedení stavebně-technické přípravy prostoru pro umístění serverovny.
Stavební práce akce - Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ
Předmětem veřejné zakázky je výměna topného zdroje v objektu Ministerstva zdravotnictví s cílem dosáhnout snížení celkové energetické náročnosti budovy v souladu s projektovou dokumentací. Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie plynové kotelny v prostorách původní kotelny včetně dalších technologií a souvisejících činností uvedených v ...
Zníženie energetickej náročnosti - MŠ Udiča
Cieľom stavebných úprav vykonaných na objekte materskej školy je predovšetkým jej modernizácia a zvýšenie energetickej úspory pri jej prevádzkovaní. Projekt rieši stavebné úpravy objektu v rozsahu: 1. dodatočné zateplenie obvodových stien a úprava sokla 2. zateplenie a úprava strechy 3. zateplenie stopu suterénu 4. modernizácia kuchyne 6. ...
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy s Materskou školou v obci Liptovskej Tepličke
Predmetom zákazky je realizácia, resp. rekonštrukcia kúrenia podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, v ktorej je návrh rozmiestnenia technológie tepelných čerpadiel a ich súčasti v strojovni (kotolni) a dimenzovanie potrubí v strojovni pre vykurovanie školy a materskej školy.
Rekonstrukce kuchyně 7. ZŠ Zlín, Kvítková 4338
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a rekonstrukce kuchyně na základní škole Kvítková 4338. Projekt řeší vnitřní dispoziční změny kuchyně včetně nového gastrozařízení. Součástí prací je i rekonstrukce vzduchotechniky, elektroinstalace, ústředního vytápění, zdravotních instalací, nové podlahy a obklady, výměna dveří včetně ...
Poptávám řešení vytápění skladů v zimním období
Poptávám řešení vytápění skladů v zimním období. Rád bych se tímto informoval o možnostech poskytování Vaší firmou. Děkuji
Poskytování energetických služeb metodou EPC - Změna topného systému z parní na teplovodní
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC - Energy Performance Contracting na změnu topného systému z parní na teplovodní včetně přípojky SÚ Plzeň pro České dráhy, a.s. za podmínek uvedených v Energetickém posudku zpracovaném VŠB-TUO, CEET, ...
Optimalizace tepelného hospodářství - BMN
Vybudování dvou teplovodních kotelen včetně dvou přípojek plynu v areálu Bohumínské městské nemocnici
Energeticky efektívna rekonštrukcia systému vykurovania vrátane zdroja tepla na Základnej škole
Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti vykurovacieho systému vrátene zdroja tepla vo vlastníctve/správe Verejného obstarávateľa a odborné služby spojené s obsluhou kotolne a správou vyhradených technických zariadení (VTZ) zdroja tepla vo vlastníctve/správe Verejného obstarávateľa.Doba realizácie ...
Výměna domovních předávacích stanic Zruč nad Sázavou - II. etapa
Předmětem této zakázky je dílo v rozsahu výměny celkem 37 domovních předávacích stanic, akce zahrnuje demontáž stávajícího zařízení, úpravy prostoru pro montáž nových domovních předávacích stanic, osazení nových předávacích stanic, montáž nového potrubí včetně dodávku a montáž strojní části domovních předávacích stanic, části elektro, měření a ...
Rekonstrukce kotelny v objektu Dům zdraví Jihlava, Vrchlického 2497/57
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny pro objekt Dům zdraví Vrchlického 2497/57, Jihlava. Rekonstrukce kotelny spočívá ve výměně stávajících stacionárních kotlů s přetlakovými hořáky a napojení nového zásobníkového ohřívače TUV, tak aby byl ohříván topnou vodou z kotlů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v ...
Výměna kotlů v areálu JIH
Výměna plynových kotlů včetně související technologie v kotelnách objektů „Motorárna“ a „zdravotní středisko“, a to na základě projektové dokumentace. Součástí plnění je také záruční, mimozáruční a pozáruční servis instalovaných zařízení po dobu 4 let od dokončení díla.
Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy v obci Pažiť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Obecnej budovy v obci Pažiť. Predmet zákazky sa člení na nasledovné stavebné objekty: SO-01 Zateplenie obvodových stien SO-01A Výmena okien a dveri SO-01B Strecha krytina a izolácia stropu SO-01C Rekonštrukcia Osvetlenie SO-01D Ústredné kúrenie Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v ...