Rekonštrukcia plynovej kotolne v materskej škole
Rekonštrukcia plynovej kotolne. Zákazka na dodávku a práce súvisiace s výmenou a opravou odberného plynového zariadenia a vykurovania v polyfunkčnej budove obce (odberné plynové zariadenie - vybúranie a zamurovanie otvoru, odvoz a doprava sutiny, skladovanie materiálu: dodávka a skúška potrubia z PVC: dodávka a montáž neutralizačnej jednotky, ...
Malacky, LKM – b.  č. 08 (kotolňa) – generálna oprava plyn. kotla
Predmetom zákazky je generálna oprava plynového kotla.
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, MDŽ 26, Šurany ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie ...
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D týchto súťažných podkladov. Bližšie ...
Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Modernizácia osvetlenie a vyregulovanie ústredného kúrenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany a elokovaného pracoviska Nitriansky Hrádok". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu D ...
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a UK materskej školy Gelnická
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky a UK budovy materskej školy so súp. č. 7649 na pozemku parcelné číslo 513/28 Bratislava Rača, Gelnická 34. MŠ prešla čiastočnou rekonštrukciou v roku 2014 (výmena okien, zateplenie, výmena zariaďovacích predmetov zdravotechniky a obklady). Súčasná rekonštrukcia rieši potrebné ...
OZE vo vybraných zariadeniach TTSK
predmetom zákazky sú stavebné práce Výmena pôvodných plynových kotlov za plynové tepelné čerpadlá (TČ) vo vybraných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Nové TČ budú napojené na pôvodný rozvod zemného plynu a pôvodné rozvody vykurovacieho systému.
Rekonštrukcia zdroja tepla na zimnom štadióne v Nových Zámkoch
Predmetom zákazky je zmena existujúceho zdroja tepla na 3 kotolne/technické miestnosti s kaskádami tepelných čerpadiel vzduch/voda v objekte zimného štadióna v meste Nové Zámky. V objekte je existujúci teplovodný systém radiátorového vykurovania s núteným obehom vykurovacej vody. Objekt bude rozdelený na 3 nezávislé vykurovacie zóny. Bližšie ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Rekonštrukcia zdroja tepla
Predmetom zákazky je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt základnej školy s materskou školou v obci Salka. Objekt budovy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla kotolne na tuhé palivo - uhlie, situovanej v samostatnej miestnosti objektu. Zákazka je zameraná na zámenu kotolne za nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda s príslušnými ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Telocvične ZŠ s MŠ Úbrež
Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti telocvične. Podrobný opis predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Výzvy a je vymedzený na úrovni jedného logického celku. Predmet zákazky sa bude realizovať v 3. etapách: 1. etapa - výmena vykurovania bude realizovaná po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo 2. etapa - ...
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Rekonštrukcia  a modernizácia rozvodov ÚK a TÚV spoločnosti Galantaterm s r.o.
4.1.Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebno- montážnych prác rekonštrukcia a modernizácia rozvodu centrálneho zásobovania teplom (CZT), ktorá sa začína s napojením na jestvujúce rozvody v strojovni VS1, vetva pokračuje čiastočne v jestvujúcom teplovodnom kanáli a v zemi. Vetva bude zásobovať teplom objekty: Polyfunkčný dom, BD Skyfit, KOI CARP ...
Rekonštrukcia interiéru jestvujúceho pavilónu MŠ Malacky, Štúrova ul.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 1. nadzemného podlažia jestvujúceho pavilónu MŠ na Štúrovej ulici v Malackách nachádzajúcej sa na parcele č. 3630/85 v k.ú. Malacky. Projekt rieši búracie práce, demontáž pôvodného vykurovania, VZT a TZB rozvodov a zariadení, demontáž pôvodných NN rozvodov a koncových prvkov týchto rozvodov a návrh nových ...
Múzeum Slovenského Krasu - Zádielska Tiesňava
Predmetom zákazky v stavbe :Múzeum Slovenského Krasu - Zádielska Tiesňava budú realizované vymenované nasledovné práce: 1. Plynoinštalácia 2.Zdravotechnika 3.Vykurovanie 4.Elektroinštalácia Ostatné stavebné práce na objekte múzea nie sú predmetom tohto verejného obstarávania.
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ
Objekt ZŠ s MŠ pozostáva z troch budov Učebne ZŠ, Telocvičňa, Materská škola. Budovy boli postavené v roku 1970. Všetky budovy sú zateplené, majú vymenené okná. Každá budova má vlastný zdroj vykurovania. Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ s MŠ v Gaboltove. Navrhované úpravy pozostávajú z vybudovania nového zdroja tepla na ...
Rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci na Panskej 261/19, 815 35 Staré Mesto. Ide o výmenu vykurovacích zariadení (starých teplovodných kotlov Protherm, za nový vysokoúčinný kondenzačný kotol novej generácie). Táto výmena však vyžaduje aj výmenu teplo technických zariadení vybavenia kotolne (ako rozdeľovač, zberač, ...
Rekonštrukcia plynovej kotolne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne, konkrétne stavebné práce budú pozostávať z: - demontáži jestvujúcich 3 ks plynových kotlov Viessman Atola a príslušných potrubí, armatúr, kotlových obehových čerpadiel, dymovodov - demontáži nefunkčnej úpravni vody a expanzných nádob - demontáže zmiešavacích trojcestných ventilov a ...
Udržovací práce - výměna kotlů a technologie kotelny, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy
Předmětem VZ je rekonstrukce/oprava plynové kotelny. V rámci plnění bude provedena výměna kotlů, expanzních nádob, komínů a částečně rozvodů vytápění v kotelně a ve strojovně.
Komunitní centrum Aš
Stavební úpravy a změnu využití objektu z kulturního centra na komunitní centrum. Celý objekt bude nově dispozičně upraven, z jižní strany bude odstraněn stávající kinosál, místo kterého bude vytvořen venkovní prostor a nástavba toalet 2. NP a ve 3. NP. Ze severní strany bude přistavěno schodiště, odstraněna stávající rampa a realizována nová ...
Čistá energie ve veřejných institucích v Banja Luce
Veřejná zakázka je základní komponentou projektu ZRS ČR pod názvem „Čistá energie ve veřejných institucích v Banja Luce“. Projekt cílí na snížení uhlíkových emisí ve městě Banja Luka skrze vylepšení otopného systému 3 veřejných institucí, resp. škol a rozšíření povědomí o úsporách energie a využití obnovitelných zdrojů energie mezi místními žáky a ...
Zajištění vytápění vybraných objektů v obci Dolní Rožínka
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vytápění pro celkem 7 vybraných objektů v obci Dolní Rožínka, zajištění ohřevu teplé vody pro celkem 3 vybrané objekty, a provedení dalších dodatečných prací souvisejících se zajištěním vytápění a/nebo ohřevu teplé vody. Realizace stavby bude probíhat postupem Design & Build.
Úprava a regulace stávajícího topného systému v objektu UK PF
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je úprava a regulace stávajícího topného sytému v objektu UK PF, tak jak jsou tyto práce popsány v technických podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni
Predmetom zákazky sú nasledovné stavebné práce a dodávky zahŕňajúce nasledovné časti: Stavebná časť Elektroinštalácia Ústredné kúrenie Zdravotechnika Dažďová kanalizácia Predmetom zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela.
Zefektivnění využití tepla ze spalovny
Předmětem veřejné zakázky je zefektivnění využití tepla ze spalovny v Pardubické nemocnici se zaměřením na optimální využití zbytkového tepla kondenzátu, řešení problematických provozních stavů a zvýšení flexibility využití zdrojů tepla (tj. parní kotelny, spalovny odpadů výměníkové stanice EOP). bližší specifikace v rámci ZD.
Zajištění vytápění vybraných objektů v obci Dolní Rožínka
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vytápění pro celkem 7 vybraných objektů v obci Dolní Rožínka, zajištění ohřevu teplé vody pro celkem 3 vybrané objekty, a provedení dalších dodatečných prací souvisejících se zajištěním vytápění a/nebo ohřevu teplé vody. Realizace stavby bude probíhat postupem Design & Build.