Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie
Predmetom obstarávania je zmena zdroja tepla využívajúceho aerotermálnu energiu pre objekt Základnej školy v Slovenskej Kajni. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Rekonstrukce výměníkových stanic
Opravy a modernizace budov.
Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV v Sabinove
Predmetom zákazky je výmena sekundárnych rozvodov ÚK a TV, ktoré budú vedené v trase existujúceho rozvodu. Rozvod začína v kotolni a končí vstupom do jednotlivých objektov v mieste strojovne UK a TV. Potrubie bude vstupovat' do objektov priamo cez stenu. V strojovniach sa vyhotoví nová ekvitermická regulácia. Navrhované potrubia vykurovacieho ...
Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.
Predmetom zákazky je výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelných čerpadiel v objektoch verejného obstarávateľa: Veľká Fatra II.; SPA (kúpele) a Atrakčný bazén. V objekte Veľká Fatra II. (kúpeľný hotel) budú tepelné čerpadlá typu VODA-VODA predhrievať ohriatu pitnú vodu (z teploty 10°C na 35°C) a ohrievať spiatočku ...
Modernizácia kotolne objektu COOP Jednota Brezno
Predmetom zákazky je modernizácia kotolne z dôvodu zníženia úletu emisií a nahradenia zastaralej technológie v existujúcej kotolni, ktorá je za hranicou technickej a morálnej životnosti za novú progresívnejšiu BAT technológiu pre potreby výroby tepla pre v objekte prevádzky COOP Jednota Brezno s.d. v Čiernom Balogu a objekte prevádzky COOP Jednota ...
Modernizácia zdroja tepla DSS Zavar s využitím OZE
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, zmenou vykurovacieho systému. Návrh obsahuje zostavu kombinovaných jednotiek tepelných čerpadiel o celkovom výkone min. 444 kW (A7/W35).
Vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ 1.stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves pomocou OZE
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy OÚ a KD, ZŠ 1. stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy OÚ a KD je navrhovaná zostava 3 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Pre vykurovanie budovy ZŠ 1. stupňa je navrhovaná zostava 2 plynových ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
DSS Moravský Svätý Ján - modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE
Predmetom je modernizácia jestvujúceho zdroja vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV s využitím obnoviteľného zdroja energie OZE. Ako nový zdroj tepla je navrhovaná zostava plynových tepelných čerpadiel vzduch/voda. Navrhovanou modernizáciou sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich ...
Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre 4 budovy ZŠ Kapušany, ktorými sa nahradia zastaralé plynové kotolne. Ako nové zdroje tepla pre vykurovanie budov ZŠ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom doplnené samostatnými plynovými TČ. Zostavy sú určené pre ...
SOŠ Rakovice - Modernizácia zdroja vykurovania s využitím OZE
Predmetom zákazky je modernizácia jestvujúceho zdroja vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV s využitím obnoviteľného zdroja energie OZE.
Vykurovanie objektu ZŠ Malcov pomocou OZE
Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je navrhovaná zostava 8 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostava je určená pre inštaláciu v exteriéry. TČ dodávajú teplo do akumulačnej nádoby. Odtiaľ je teplo dodávané do rozdeľovača a jednotlivých vetiev pre pavilóny ZŠ. Navrhovanou výstavbou sa ...
Zajištění provozu tepelných zařízení 2020 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb při zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení.
Optimalizace vytápění OMZ Hranice
Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu spočívající ve výměně oken venkovních dveří a vrat, nových kotlů na vytápění a rekonstrukci topení.
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Búč
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 2x Tv-60 kW / napr. NIBE 2xTČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=1800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Modrany
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermického tepelného čerpadla zem/voda s tepelným výkonom 1x Tv-28 kW / napr. NIBE 1xTČ F1355-28-/ Tepelné čerpadlo bude využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=500 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v meste Sládkovičovo
Projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 8 x Tv-60 kW / napr. NIBE 8 x TČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=6800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Časť 1. - objekty a zariadenia v Trnavskom kraji
Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre: A.Výťahy B.Brány a rampy C.Chladenie a vzduchotechnika D.Trafostanice E.UPS náhradných zdrojov F.Dieselagregáty G.Merania a regulácie H.Rotomaty I.Obsluhu zariadení (kotolne, ČOV, komíny) J.Servis ...
Kamenica nad Cirochou - zmena technológie vykurovania - R
Predmetom stavby je výstavba novej kotolne na kusové drevo, zateplenie a vyregulovanie pripojených budov č. 2 a č. 15 vrátane nových prípojok vody, kanalizácie, elektro pre kotolňu a nových potrubných rozvodov pre napojené budovy vo Vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou.
Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je zajištění dodavatele pro dodávku modernizace kotelny, která bude probíhat na základě zpracovaného projektu dle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže odbornými pracovníky.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice, a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky uvedených v časti C. súťažných podkladov.
Rekonštrukcia vykurovacieho systému Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia vykurovacieho systému v budove Obchodnej akadémie Kereskedelmi Akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota, ktorá bude pozostávať z 2 (dvoch) častí. I. časť predmetu zákazky sa bude realizovať v roku 2019 a II. časť predmetu zákazky sa predpokladá realizovať v roku 2020. I. časť ...
Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ obce Dolná Mariková
Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte základnej školy v obci Dolná Mariková, na parcele č. 1976/1 v rozsahu danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.