Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově část PS a NZ ulice Kainarova
-Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření. -Demontáž ...
Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
Předmětem veřejné zakázky je realizace zdroje KVET (kombinovaná výroba el. energie a tepla) ve stávající kotelně ZŠ Sušilova a soustavy CZT, která bude zásobovat teplem objekty ZŠ 9. května, MÚ 9. května, městské lázně a saunu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové ...
Výměna technologie plynové kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie plynové kotelny v prostorách původní kotelny, napojení na stávající rozvody ÚT, úpravy průmyslového plynovodu, výměna spalinové cesta, příprava TV deskovými výměníky s akumulací topné vody, nová elektroinstalace a měření a regulace a s tím spojené úpravy. Součástí veřejné zakázky je rovněž demontáž ...
Dodávka tepelné energie pro ZŠ Seifertova 5, MŠ Seifertova 6 a MŠ Seifertova 4a, Jihlava
Účelem veřejné zakázky je pokrytí spotřeby tepelné energie zadavatele na vytápění a ohřev TV a nahrazení stávajících zdrojů tepla, jež jsou na hranici své životnosti. Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) pro vytápění a pro ohřev teplé vody (TV) do níže uvedených budov, které jsou majetkem zadavatele, a to na dobu neurčitou ...
Poptávám výměnu plynového kotle
Poptávám výměnu a dodávku plynového kotle za stávající - OCEAN NUVOLA 24CFi. Spěchá.
Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v  areálu PL Šternberk – část A
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberka a dále i opravy regulačních uzlů ve vybraných objektech v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk – Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk (na pozemku parc. č. 242 v k.ú. Lhota u Šternberka) a jejich okolí.
Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
Predmetom zákazky je dodávka plynových kondenzačných kotlov vrátane ich inštalácie do domácností v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranú na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Modrany
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermického tepelného čerpadla zem/voda s tepelným výkonom 1x Tv-28 kW / napr. NIBE 1xTČ F1355-28-/ Tepelné čerpadlo bude využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=500 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Búč
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 2x Tv-60 kW / napr. NIBE 2xTČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=1800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne ...
Obnova centrální kotelny Zámku Štiřín
Zakázka malého rozsahu na topenářské práce mimo režim zákona č. 134/2016Sb. o veřejných zakázkách.
Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy – II. etapa
Výměna řídících systémů ve výměníkových stanicích tepla v Kralupech nad Vltavou
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, ...
Rekonstrukce ÚT a kanalizace - 107 bytových jednotek
provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci kanalizace a ÚT u 107 bytových jednotek na adrese Osvoboditelů 3778, Zlín.
FN Motol – Zajištění topenářských prací pro FN Motol – Havárie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění havarijních zásahů, přičemž zadavatel požaduje nepřetržité vyčlenění 1 topenáře s dobou nástupu k havárii do 15 minut od jejího nahlášení a nástupu havarijního týmu do 1 hodiny od nahlášení požadavku. Pod pojmem havárie zadavatel upřesňuje, že se jedná o opravy, které nejsou zahrnuty v dlouhodobém ...
Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie
Predmetom obstarávania je zmena zdroja tepla využívajúceho aerotermálnu energiu pre objekt Základnej školy v Slovenskej Kajni. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Rekonstrukce výměníkových stanic
Opravy a modernizace budov.
Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV v Sabinove
Predmetom zákazky je výmena sekundárnych rozvodov ÚK a TV, ktoré budú vedené v trase existujúceho rozvodu. Rozvod začína v kotolni a končí vstupom do jednotlivých objektov v mieste strojovne UK a TV. Potrubie bude vstupovat' do objektov priamo cez stenu. V strojovniach sa vyhotoví nová ekvitermická regulácia. Navrhované potrubia vykurovacieho ...
Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.
Predmetom zákazky je výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelných čerpadiel v objektoch verejného obstarávateľa: Veľká Fatra II.; SPA (kúpele) a Atrakčný bazén. V objekte Veľká Fatra II. (kúpeľný hotel) budú tepelné čerpadlá typu VODA-VODA predhrievať ohriatu pitnú vodu (z teploty 10°C na 35°C) a ohrievať spiatočku ...
Modernizácia kotolne objektu COOP Jednota Brezno
Predmetom zákazky je modernizácia kotolne z dôvodu zníženia úletu emisií a nahradenia zastaralej technológie v existujúcej kotolni, ktorá je za hranicou technickej a morálnej životnosti za novú progresívnejšiu BAT technológiu pre potreby výroby tepla pre v objekte prevádzky COOP Jednota Brezno s.d. v Čiernom Balogu a objekte prevádzky COOP Jednota ...
Modernizácia zdroja tepla DSS Zavar s využitím OZE
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare, zmenou vykurovacieho systému. Návrh obsahuje zostavu kombinovaných jednotiek tepelných čerpadiel o celkovom výkone min. 444 kW (A7/W35).
Vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ 1.stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves pomocou OZE
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy OÚ a KD, ZŠ 1. stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy OÚ a KD je navrhovaná zostava 3 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Pre vykurovanie budovy ZŠ 1. stupňa je navrhovaná zostava 2 plynových ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...