Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi - Zateplenie strešného plášťa
Predmetom verejného obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi formou zateplenia strešného plášťa podľa projektu a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Oprava plochej strechy na objekte č. 4- skladové priestory
Predmetom zákazky je oprava plochej strechy nad objektom č. 4 skladové priestory na ktorej sa demontujú vodorovné rozvody bleskozvodu, odkvapové žľaby a zvody. Po vyčistení strechy sa natavia poškodené časti hydroizolácie. Namontujú sa okapové a atikové poplastované plechy. Aplikuje sa tepelnoizolačná vrstva a následne sa zrealizuje hydroizolácia ...
zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť C)
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť C), v rozsahu: ČSO-03.300C Obvodový plášť -C ČSO-03.301C Strecha -C ČSO-03.302C Otvory okná a dvere -C ČSO-03.303C Technológie -C ČSO-03.304C Okapový chodník -C ČSO-03.305C Úprava vonkajších vstupov -C
Chata Sova – exteriér oprava
Predmetom zákazky je Oprava exteriéru nie celej chaty ako je to popísané v projektovej dokumentácii. Jedná sa o opravu strechy -výmena strešnej krytiny, oprava terasy, drevárne spojenej vzadu z chatou, výmena 2 ks okien, dverí, oprava fasádnych drevených hranolov. Jednotlivé stavebné postupy a tipy materiálov musia byť pred samotnou realizáciou ...
Oprava strechy Dielne Depo Solivar Tajch – havarijný stav
Predmetom zákazky je Oprava strechy -výmena strešnej krytiny, demontáž AZC strechy z jej uložením na skládku a likvidáciou, nová strešná krytina z LPL plechu.Podrobný rozsah prác uvádza Výkaz výmer - zadanie (Príloha č.3 - subor excel). Na oboznámenie s podmienkami realizácie zákazky predkladáme v prílohe vzor zmluvy o dielo.
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Lysá pod Makytou
Vymení sa jedno pôvodné drevené okno za nové plastové z izolačným trojsklom. Obvodové murivo sa zabezpečí proti vzlínajúcej vlhkosti injektážou, v okolí sokla sa zrealizuje drenáž ktorá sa napojí na dažďovú kanalizáciu. Sanácia vlhkosti muriva je nevyhnutná . V prípade , že by sa nerealizovala, došlo by v budúcnosti k poškodeniu tepelnej izolácie ...
Oprava havarijného stavu strechy - prístavba
Zámerom verejného obstarávateľa je obnova strechy na budove školy, predmetom ktorej je vyčistenie strechy, montáž geotextílie, montáž okapových plechov, montáž PVC fólie kotvením. Podrobnejšie a bližšie informácie o opise predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 Predpokladaný rozpis materiálu a prác.
CDR BA Röntgenova – Rekonštrukcia strechy na Lenardovej 10 – pavilóny B a C
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy pavilónu B a C budovy nachádzajúcej sa na Lenardovej 10 v Bratislave Petržalke v rozsahu uvedenom vo výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy o dielo. Podmienky plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk (Zmluva o dielo).
Hornooravská nemocnica s poliklinikou rekonštrukcia pochôdznej strechy a skladových priestorov
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy - opravy havarijného stavu pochôdznej strechy nad suterénom a úprava vnútorných povrchov skladov v HNsP Trstená. Riešený priestor sa nachádza v suterénnej časti Hornooravskej nemocnice s Poliklinikou v Trstenej medzi pavilónom G a kotolňou. V suteréne slúžia priestory ako sklady - tri skladové priestory, kde na ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Telocvične ZŠ s MŠ Úbrež
Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti telocvične. Podrobný opis predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Výzvy a je vymedzený na úrovni jedného logického celku. Predmet zákazky sa bude realizovať v 3. etapách: 1. etapa - výmena vykurovania bude realizovaná po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo 2. etapa - ...
Havarijný stav strechy – ZŠ Akad. J. Hronca – telocvičňa – objekt D
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác - zrealizovanie valbovej strechy na existujúcej plochej streche telocvične ZŠ Ak.Hronca.
Výmena strešnej krytiny na objekte skladu Palárikovo
Predmetom zákazky je realizácia výmeny strešnej krytiny na objekte skladu Palárikovo. Ide o výmenu azbestovej strešnej krytiny za trapézový plech. Jedná sa o kompletnú dodávku stavebných prác v zmysle výkazu výmer, čas trvania zákazky: 2 mesiace. Termín realizácie : 5-7/2023
Lokálna oprava poškodených častí strešnej krytiny
Oprava poškodených častí strešnej krytiny. Bližšia špecifikácia v zmysle prílohy č. 1 a 2 výzvy
Vodozádržné opatrenia - Nová Ľubovňa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Vodozádržné opatrenia - Nová Ľubovňa, ktorá pozostáva zo stavebných objektov: 01 Stavebná časť a 02 Dažďová kanalizácia. Projektová dokumentácia rieši zmenu skladby strešných konštrukcií plochých striech a striech s malým sklonom na zelenú strechu s použitím extenzívnej zelene, úprava ...
Oprava striech
Oprava striech: -budova Bytový dom č. 70 -budova Bytový dom č. 71 -budova Uholňa -budova Materská škola, Základná škola
Rekonštrukcia časti objektu HB blokov Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii časti HB bloku Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov, v ktorom je umiestnená knižnica a to na základe projektovej dokumentácie. Rozsah stavebných prác: búracie práce, deliace konštrukcie, podlahy a dlažby, výplňové konštrukcie otvorov - výmena interiérových a vstupných dverí v časti ...
Bratislava, Duklianske kasárne b.č. 2 - oprava strešnej krytiny
Objekt budova č. 2 je samostatne stojaca jednopodlažná budova so sedlovou strechou v objekte Duklianskych kasární, Bratislava, slúžiaca ako garážový priestor pre automobilovú techniku. Budova je zabezpečená dvoma vstupmi, ktoré sú zabezpečené dvojkrídlovými oceľovými vrátami. Vstup do budovy je zabezpečený cez dozornú službu útvaru. Súčasný stav ...
ZŠ Erno Košťála - vegetační střechy
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření vegetačního souvrství položeného na stávající střešní pláště jednotlivých vybraných objektů základní školy Erno Košťála č.p. 870 v Pardubicích. Stavební úpravy střech jsou navrženy na stávajících školních budovách, a to objekt A, Objekt B, Objekt D a propojovací chodba - Objekt CH, které jsou vzájemně ...
Garáže ES Gbely – oprava strechy, hydroizolácia
Oprava strechy na objekte: Garáže ES Gbely uloženie izolačnej fólie s geotextíliou o ploche cca 280 m2 Práce budú pozostávať z: - vyčistenie povrchu strechy od nečistôt - demontáž bleskozvodu - zarezanie okapových plechov - pokládka geotextílie - montáž okapových plechov - montáž atikových a okapových plechov - pokládka, kotvenie a ...
Oprava hydroizolácie plochých striech
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia plochých striech na objekte skladov Umelecko dekoračných dielní SND, Mliekárenská ul. 6, Bratislava, v zmysle Výkaz výmer. V rámci prác bude celoplošne aplikovaná geotextília, na ktorú sa ukotví vodotesná hydroizolačná fólia na báze mPVC hr. 1,5 mm, vyrobená procesom laminovania a valcovania. Montáž ...
Stavebné úpravy strešného plášťa mestskej plavárne Považská Bystrica
Predmetom stavebných úprav je výmena strešného plášťa exist. Mestskej plavárne, nakoľko pôvodný vykazuje poruchy, ktorých odstránenie je možné iba jeho komplexnou rekonštrukciou. Navrhuje sa odstránenie všetkých strešných vrstiev nad strešnými žb. Panelmi (SZD a PZD) a zrealizované nových tepelnoizolačných a hydroizolačných vrstiev doplnených o ...
Oprava strechy na MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok
Predmetom zákazky je oprava strechy v pavilóne A v rámci druhého nadzemného podlažia materskej školy gen. Pekníka v Pezinku, ktorá zahŕňa nasledovné práce: -montáž hydroizolačnej fólie PVC na horizontálnej ploche -montáž hydroizolačnej fólie PVC na zvislej ploche montáž geotextílie ochrannej -montáž TI z EPS hr, 150 mm -montáž a izolácia ...
Retence srážkové vody na střeše budovy Základní školy Za Alejí 1072,  Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace ploché střechy a zateplení části obvodové stěny objektu C, přiléhající ke střešní konstrukci objektu D2. Účel objektu se nemění, nedochází ke změně počtu místností ani k jejich rozšíření či zmenšení, nemění se ani účel využití ostatních prostor v objektu. V objektu budou nainstalovány nové VZT jednotky ...