Konzervatórium Žilina - prestavba a nadstavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov
Stavebné práce určené na rekonštrukciu striech, modernizáciu sociálnych zariadení a elektroinštaláciu. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
Poptávám pokrývačské práce
Poptávám pokrývače na střechu staršího domu se dvěma štíty v okr. Svitavy, o ploše cca. 220m2, materiál vlnitý plech, včetně komponentů mám zakoupen.
Konzervatórium Žilina – nadstavba a prestavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
Modernizácia strechy v prevádzke Bratislava
Modernizácia strechy a celková obnova strechy existujúceho objektu Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.- prevádzka Bratislava (časť: A; B; C; D; E; F), ktorý je situovaný v rámci vlastného areálu v Bratislave na Sklabinská ul.
Rekonštrukcia strechy telocvične
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii strechy telocvične v areáli DPMP Bardejovská 6, Košice v rozsahu výkazov výmer a PD, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov v objektovej skladbe: SO 01 Stavebná časť ASR SO 02 Vzduchotechnika SO 03 Elektroinštalácia Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch, PD a VV.
Poptávám opravu eternitové střechy
Poptávám opravu eternitové střechy. Obec Těšov, Hartmanice u Sušice
Rekonštrukcia strechy na garážach, v areáli prevádzkového dvora Prešov
Predmetom zákazky v Časti A je vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby na základe podkladov spracovaných odbornými zamestnancami verejného obstarávateľa s názvom Rekonštrukcia strechy na garážach, v areáli prevádzkového dvora Prešov a v Časti B, realizácia stavebných prác na rekonštrukcií strechy na garážach, v areáli ...
Základní škola Waldorfská - oprava střechy
Provedení stavebních úprav budovy ZŠ Waldorfská č.p. 867 v ul. Gorkého v Pardubicích, spočívajících ve výměně střešní krytiny včetně klempířských prvků a výměně části krovu, který je napaden hnilobou a dřevokaznými škůdci. Specifikace prací: bourací práce - odstranění střešní krytiny, klempířských prvků, části krovu a ubourání částí komínů; ...
SZ Libochovice, oprava střech, krovů a stropů I. a IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky oprava střech, krovů a stropů hlavní zámecké budovy a kaple, dále oprava vodárenské věže, přičemž všechny tyto objekty jsou nedílnou součástí Libochovického zámku. Součástí předmětu plnění jsou restaurátorské práce související s obnovou objektů a dokumentace skutečného provedení stavby. bližší specifikace v rámci ZD.
Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória
Predmetom zákazky je oprava, rekonštrukcia a modernizácia objektu Krematórium v Košiciach v podrobnom vymedzení predmetu zákazy v rozsahu a za podmienok podľa projektovej a technickej dokumentácie (Príloha č. 2 SP), návrhu zmluvy o dielo (Príloha č. 1 SP) a v súlade s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch ...
Rekonštrukcia striech V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce
Rekonštrukcia striech V KAŠTIELI ZSS Horné Obdokovce Predmetom zákazky je rekonštrukcia striech V Kaštieli ZSS Horné Obdokovce. Kaštieľ je štvorkrídlovou dvojpodlažnou s tavbou s nádvorím. Severné, dodatočne dostavané krídlo je jednopodlažné. Konštrukcia krovu pochádza z rôznych stavebných etáp. Značná časť krovu je mladšia a pochádza z 20. ...
Dom smútku Leopoldov
Predmetom zákazky je: SO 01 Rekonštrukcia domu smútku a oprava a údržba striech v rozsahu vymedzenom v projektovej dokumentácii a výkaze výmer (Poznámka: čo sa týka vonkajšej fasády, na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa je potrebné sa riadiť rozsahom dodávok a prác vymedzenom vo výkaze výmer na ocenenie, kde sa počíta s celou vonkajšou ...
Obnova fasády Transfuzního oddělení FN Plzeň - Bory
Předmětem zakázky je obnova fasády včetně opravy souvisejících stavebních a klempířských prvků střechy na objektu Transfuzního oddělení dle projektové dokumentace a výkazu výměr - rozpočtu v Příloze č. 1, č. 2 této výzvy. Specifikace předmětu zakázky vyplývá z projektové dokumentace a z výkazu výměr - rozpočtu s názvem „Obnova fasády Transfuzního ...
Toskánský palác - rekonstrukce a rozšíření podkroví včetně výměny střešní krytiny
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce a rozšíření podkroví včetně výměny střešní krytiny budovy Toskánského paláce na adrese Hradčanské nám. 182/5, 180 00 Praha 1 dle projektové dokumentace
Havarijná rekonštrukcia hydroizolácie plochých striech UN L. Pasteura Košice
Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných prác oprava hydroizolácie striech objektov v areáli nemocnice, na Tr. SNP č. 1 v Košiciach, z dôvodu havarijného stavu, za účelom zamedzenia prieniku dažďovej vody do interiéru jednotlivých objektov: SO 03 Poliklinika nízka časť (SO03.1 Poliklinika - Nízka časť JUH, SO03.2 Poliklinika - Nízka ...
Zateplenie budovy, obnova fasády, rekonštrukcia strechy – DSS pre dospelých
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na Zateplení budovy, obnove fasády, rekonštrukcie strechy objektu DSS pre dospelých v Hornom Bare. Stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej SK Union Stav s.r.o., právoplatného stavebného povolenia a výkazu výmer.
Poptávám opravu střechy
Oprava části taškové střechy ve starším rodinném domku, po vichřici nutno doplnit 2-3 hřebenáče, zatéká do domu. Nutný rozpis prací a materiálu pro pojišťovnu.
Rekonštrukcia strechy - STM Hlavná 88, Košice - opakované VO
Predmetom zákazky je výmena strešného plášťa strechy a oprava konštrukcie krovu, realizácia bleskozvodu a zabezpečenie južnej štítovej steny objektu zapísaného do zoznamu NKP ako budova mestského paláca, v ktorom v súčasnosti sídli Slovenské technické múzeum, v podrobnom vymedzení predmetu zákazy v rozsahu a za podmienok podľa projektovej a ...
Trenčín, MS Kubra, technický priestor – dobudovanie zábradlí na rampy a schody
Predmetom technického zhodnotenia sú stavebné úpravy 29 muničných skladov. V logistickom priestore 2 sklady (č. 1, 2) o rozmere 68,0 m x 14,0 m a v technickom priestore 26 skladov o rozmere 68,0 m x 14,0 m a jeden sklad o rozmere 48,0 m x 14,0 m. Z hľadiska dodržania BOZP tento projekt rieši návrh odnímateľných oceľových zábradlí na všetkých ...
Poptáváme opravu střechy nad bazénem
Poptáváme opravu střechy nad bazénem poničenou kroupami.
Poptáváme realizaci střechy
Poptáváme realizaci střechy. Dobrý den stavíme bungalov a chtěli bychom od vás střechu.
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP rekonstrukce krovu a stropů  II. etapa - opakovaná výzva
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova střechy, krovu a stropů (dřevěných a ocelových konstrukcí střechy zastřešení) a stropů nad 2. NP ve východní části hlavního křídla a nad východním křídlem na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Druhá etapa - realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov
Predmetom zákazky je stavebná úprava strechy na pavilóne B základnej školy na Námestí arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove, v mestskej časti Vinbarg, ktorá pozostáva z výmeny existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku a pôdorysné usporiadanie 2. časti existujúceho ...
Praha Masarykovo nádraží - oprava parterové části fasády a interiéru chodby objektu E a F
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci projektu s názvem „Praha Masarykovo nádraží - oprava parterové části fasády a interiéru chodby objektu E a F, vč. souvisejících otvorových výplní“, spočívajících v opravě fasády včetně výplní otvorů a markýzy hlavního vstupu objektu E, opravě fasády do úrovně korunní římsy včetně ...