SZ Libochovice, oprava střech, krovů a stropů I. až IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je oprava střech, krovů a stropů hlavní zámecké budovy a kaple, dále oprava vodárenské věže a sálu zámecké budovy, přičemž všechny tyto objekty jsou nedílnou součástí Libochovického zámku. Součástí předmětu plnění jsou restaurátorské práce související s obnovou objektů a dokumentace skutečného provedení stavby. Bližší ...
Považské múzeum v Žiline, Hrad Strečno – stavebné úpravy hlavnej brány – rekonštrukcia strechy
Predmetom zákazky Považské múzeum v Žiline, Hrad Strečno stavebné úpravy hlavnej brány rekonštrukcia strechy je rekonštrukcia objektu Vežovej brány Hlavnej brány hradu Strečno, ktorá je súčasťou hradného komplexu slúžiaceho ako muzeálna expozícia.
Poptávám rekonstrukci střechy
Poptávám rekonstrukci střechy- výměna střešní krytiny cca 204m2
Rekonštrukcia strechy II. etapa – Novohradská knižnica, Lučenec
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia časti nárožnej strechy nachádzajúcej sa nad objektom, v ktorom sídlia Novohradské osvetové stredisko a Novohradská knižnica. Objekt je rozčlenený do dvoch previazaných funkčných celkov a je Národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname UZPF. Projekt rieši len zmenu časti strechy ...
SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Předmětem zakázky jsou stavební práce, rekonstrukce převážně obálky budovy, oprava venkovních omítek, výměna otvorových výplní, rekonstrukce stropu nad 3.NP, včetně zateplení tohoto stropu a dále rekonstrukce střešního pláště s výměnou a doplněním některých prvků krovu a výměna střešní krytiny na objektu školy na adrese Tovačovského sady 79, ...
Rekonstrukce střechy a krovu zámku v Osečanech
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střechy a krovu zámku v Osečanech.
ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - extenzívna zelená strecha
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce jestvujúcej budovy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukcie striech formou realizácie extenzívnej zelenej strechy, ktorá svojimi vlastnosťami a skladbou plní zároveň vodozádržnú ...
Poptávám výměnu okapu
Poptávám výměnu okapu na starším baráku co vede přes roh domu. Děkuji Fryda
Komplexná obnova strechy Kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a obnova strechy kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove. Strecha je sedlová s rôznym sklonom strešných rovín, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 45° do 55°. Severná časť krovu je ukončená valbou, južná časť je ukončená štítovou stenou v nadväznosti na priečelie kaplnky odkiaľ sa nachádza aj vstup do priestoru ...
FN Motol - Zajištění zámečnických a klempířských prací - havárie, opravy a údržba
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění zámečnických a klempířských prací pro zadavatele, a to dle Smlouvy o dílo, na základě jednotlivých požadavků zadavatele.
Výstavba tréningovej hokejovej haly
Zámerom investora je vybudovať prestrešenie a opláštenie existujúcej malej ľadovej plochy 40 x 20 m, ktorá sa nachádza severozápadne od existujúceho zimného štadióna V Spišskej Novej Vsi. Ide o vonkajšiu ľadovú plochu, využívanú v dobe keď vonkajšia teplota umožňuje prevádzku. Navrhované prestrešenie a opláštenie malej ľadovej plochy umožní jej ...
Stavebné úpravy ZUŠ, výmena strešnej krytiny, úpravy priestorov podkrovia na učebne
Predmetom stavebných prác sú stavebné úpravy Základnej umeleckej školy v Púchove. Ide o vybudovanie učební a hygienického zázemia v podkroví budovy. Ponechá sa strešná konštrukcia a vykonajú sa potrebné sanačné práce ako podopretie nosnej časti krovu, tak aby vznikol priestor pre učebne. Takto získame väčší priestor a dokážeme využiť skoro 100 % ...
Prestrešenie Hokejovo – hokejbalovej haly v Spišskej Belej
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác "Prestrešenie Hokejovo - hokejbalovej haly v Spišskej Belej". Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Gymnázium AS B. Bystrica - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia strešného plášťa budov
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia strechy. Jedná sa o čiastkové úpravy, resp. zlepšenie teplo-technických vlastností ešte pôvodnej strešnej konštrukcie objektu: rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa budov - v časti sála a učebne. V rámci plánovaných stavebných úprav sa nepredpokladajú zásahy do nosných ...
Rekonštrukcia strechy II. etapa – Novohradská knižnica, Lučenec
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia časti nárožnej strechy nachádzajúcej sa nad objektom, v ktorom sídlia Novohradské osvetové stredisko a Novohradská knižnica. Objekt je rozčlenený do dvoch previazaných funkčných celkov a je Národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname UZPF. Projekt rieši len zmenu časti strechy ...
Poptáváme opravu izolace sedlové střechy
Poptáváme opravu izolace sedlové střechy přízemní stavby (skladovací hangár u sokolovny ) o výměře cca 80 m2. Realizace opravy 07/-08/2020. Pokud máte o zakázku zájem, prosím o osobní prohlídku objektu a cenovou nabídku.
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy OV vo Vlkanovej
Predmetom zákazky je rekonštrukcia okien, dverí a strešnej krytiny. Budova odborného výcviku je v zlom technickom stave. Zistené závady sú: opotrebované a nevhodné okná, poškodené vchodové dvere, poškodená atika a oplechovanie atiky, opotrebovaná strešná krytina, nedostatočná tepelná izolácia otvorov a strechy. Jedná sa o samostatne stojacu ...
Poptávám rekonstrukci sedlové střechy
Želiv - rekonstrukce sedlové střechy 52m2 na kůlně - demontáž staré krytiny (bitumenové vlnité desky), doplnění latí, montáž OSB desek, šindelů a hřebenáčů, oplechování štítů.
Poptávám realizaci sedlové střechy
Prosím o zaslání cenové nabídky na sedlovou střechu o rozměru 22m*5,5 tj. 242 m2, bez okapových a okrajových systémů z plechu PROFI v hnědé barvě.
Rekonštrukcia strechy v objekte krytej plavárne
Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä prostredníctvom vlastných kapacít verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať / zrealizovať, alebo by ich realizácia vlastnými kapacitami bola časovo a personálne náročná. Celková odhadovaná ...
Oprava strešných konštrukcií na 5. NP
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní opravy strešnej konštrukcie nachádzajúcej sa na 5. NP v budove sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v ...
Rekonstrukce budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí budovy sokolovny ve městě Kamenický Šenov. Jde zejména o: provedení kontaktní zateplovací systém z certifikovaného fasádního systému ETICS, provedení svislé hydroizolace suterénního zdiva, zateplení střešní konstrukce (ploché střechy, šikmé s plechovou ...
Obnova nákupného centra OPÁL - strecha, okná, fasáda
Cieľom tohto projektu je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostmi a taktiež celková estetizácia stavby . Stavebné úpravy pozostávajú zo: -zateplenie obvodových stien, -zateplenie a doplnenie strešného plášťa, -zateplenie stropu v exteriéry, -výmeny klampiarskych výrobkov ...
Výměna poškozených částí krovu střechy a výměna střešní krytiny hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec
Předmětem veřejné zakázky je oprava střechy hlavní budovy SPŠSE a VOŠ Liberec Masarykova 460/3, p.o., která spočívá v provedení oprav tesařských konstrukcí nahrazením degradovaných poškozených prvků krovu (sloupky, pásky, zhlaví vazných trámů apod.) novým řezivem shodných průřezů a opracování nebo příložkami z ocelových U-profilů. Dále ve výměně ...
Poptávám zateplení střechy novostavby
Poptávám spolehlivou firmu k zateplení střechy novostavby izolací Steico a položení střešní krytiny Poptávám nadkrokevní zateplení střechy novostavby izolací Steico ve 2 vrstvách o celkové síle 28 cm. Popis: jedná se o sedlovou střechu cca 260 m2.Následné zalaťování zabudování střešních oken, klempířské práce oplechování 2 komínů, žlaby aj. ...