Zateplení, výměna zdroje tepla a rekuperace v ZŠ Svatobořice - Mistřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby spočívající zejména v: • Zateplení objektu: - zateplení obvodového pláště - zateplení soklu - zateplení střechy - výměna otvorových výplní - zateplení půdy • Výměna zdroje: - výměna zdroje vytápění za nové kondenzační plynové kotle (2 ks + 3 ks) s výkonem min. 80 kW - ...
Ekologizace a snížení energetické náročnosti nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je především dodávka a instalace plynové kogenerační jednotky a další související technologie, jako je úprava vnitřních rozvodů plynovodu rozvodů UT, měření a regulace a související stavební úpravy stávajícího prostoru strojovny dle zadávací dokumentace (viz její příslušné přílohy). Předmětem veřejné zakázky je dále ...
Zajištění provozu tepelných zařízení 2020-2024
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb při zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení.
Modernizácia a prístavba sociálnych zariadení TJ klubu v Richnave
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pripojovacieho plynovodu a plynoinštalácie, ktoré je potrebné realizovať z dôvodu zmeny stavby pred dokončením a ku zabezpečeniu kolaudácie stavby Modernizácia a prístavba sociálnych zariadení TJ klubu v Richnave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií ...
Rekonstrukce plynových hořáků kotle K 10
Zadavatel zajišťuje dodávku tepla a teplé vody pro město České Budějovice a součástí teplárenské výroby je rovněž výroba elektrické energie. Účelem této veřejné zakázky je dodávka nových nízkoemisních plynových hořáků a rekonstrukce (výměna) nezbytných částí stávajícího kotle K10, takovým způsobem, aby kotel plnil požadavky uvedené v závěrech BAT ...
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny - 2. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice). Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, (par. ...
Obytná zóna Pod Oborou, Nepomuk - Dvorec, I. etapa
novostavba dopravní a technické infrastruktury pro novou zástavbu rodinnými domy (příprava území, vodovod, vodovodní přípojky, přeložka vodovodu, splašková kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, dešťová kanalizace, přípojky dešťové kanalizace, vpusti a přípojky vpustí, rozvod vedení NN, přeložka vzdušného vedení NN a VN, veřejné osvětlení, ...
Revize technologických celků RP Brno
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků Ústředí
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Hradec Králové
je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených tlakových zařízení, ...
IS a komunikace pro výstavbu RD v obci Sedlejov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci technické infrastruktury pro nové rodinné domy v obci Sedlejov, jedná se o komunikace, chodníky, vodovod, přeložky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, provedení plynovodu a veřejného osvětlení. Předmětem veřejné zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech ...
Výměna technologie plynové kotelny
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie plynové kotelny v prostorách původní kotelny, napojení na stávající rozvody ÚT, úpravy průmyslového plynovodu, výměna spalinové cesta, příprava TV deskovými výměníky s akumulací topné vody, nová elektroinstalace a měření a regulace a s tím spojené úpravy. Součástí veřejné zakázky je rovněž demontáž ...
Poptávám výměnu plynového kotle
Poptávám výměnu a dodávku plynového kotle za stávající - OCEAN NUVOLA 24CFi. Spěchá.
Zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní činnosti, elektrorevizí a preventivních bezpečnostně technických kontrol u rozvodů medicinálních plynů a zařízení s tím souvisejících.
Dodávka kotlov v rámci dotačného programu
Predmetom zákazky je dodávka plynových kondenzačných kotlov vrátane ich inštalácie do domácností v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zameranú na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Poptávám opravu plynového sporáku
Poptávám opravu plynového sporáku. Plotny se zažehnou,ale plamen nevydrží hořet. Mám kombinovaný sporak t.j. plynové hořáky a elektrická trouba. Asi 4 roky starý.
Obnova centrální kotelny Zámku Štiřín
Zakázka malého rozsahu na topenářské práce mimo režim zákona č. 134/2016Sb. o veřejných zakázkách.
Rekonstrukce plynových kotelen v Brně - Židenicích
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení rekonstrukce vybraných kotelen v Židenicích.
Poptávám vyhotovení projektu plynové a vodovodní přípojky
Mám zájem o vyhotovení projektu plynové a vodovodní přípojky. Jak k rodinnému domu tak vně.
Vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ 1.stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves pomocou OZE
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy OÚ a KD, ZŠ 1. stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy OÚ a KD je navrhovaná zostava 3 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Pre vykurovanie budovy ZŠ 1. stupňa je navrhovaná zostava 2 plynových ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre 4 budovy ZŠ Kapušany, ktorými sa nahradia zastaralé plynové kotolne. Ako nové zdroje tepla pre vykurovanie budov ZŠ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom doplnené samostatnými plynovými TČ. Zostavy sú určené pre ...
Vykurovanie objektu ZŠ Malcov pomocou OZE
Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je navrhovaná zostava 8 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostava je určená pre inštaláciu v exteriéry. TČ dodávajú teplo do akumulačnej nádoby. Odtiaľ je teplo dodávané do rozdeľovača a jednotlivých vetiev pre pavilóny ZŠ. Navrhovanou výstavbou sa ...
Poptávám výměnu regulátoru plynu
Poptávám výměnu regulátoru plynu - zjištěn únik 50% . Děkuji Patová