Výměna ZTI Vratislavova 33/2, Praha 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: „Výměna ZTI Vratislavova 33/2, Praha 2“. Předmětem veřejné zakázky je provedení nových rozvodů ZTI, úpravu rozvodů elektroinstalace a drobné dispoziční úpravy vybraných prostorů uvnitř objektu. Úpravy nezasahují do vnějšího pláště domu a nezasahují ani do ...
Rekonstrukce kotelny na koleji VŠCHT Praha - Volha
Předmětem veřejné zakázky je kompletní modernizace kotelny na vysokoškolské koleji Volha spočívající ve výměně stávajících kotlů, rozvodů plynů, zařízení pro MaR a veškerého ostatního vybavení kotelny a strojovny z důvodu jejich fyzického a morálního zastarání (kotelna již nevyhovuje platným emisním normám).
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú ...
Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace TKV - Plynové kotelny K13 a K14“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména výstavbu plynových kotelen K13 a K14, každá o tepelném výkonu 18,7MW. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou ...
Poptávám instalaci plynového kotle
Poptávám nabídku na instalaci plynového kotle s možností ohřevu teplé užitkové vody pro rodinný dům.
FN Motol -  rekonstrukce vysokotlaké plynové regulační stanice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě bude provedena rekonstrukce vysokotlaké regulační stanice.
Rekonstrukce dvou plynových kotelen KVS Brno
Předmět, specifikace a rozsah požadovaného plnění: - Demontáž dvou stávajících kotelen a montáž dvou nových kotelen - Demontáž stávající a montáž nového měření a regulace - Potřebná úprava plynu v obou kotelnách - Rozvod užitkové vody
Kontroly zařízení rozvodů medicinálních plynů včetně oprav II
Předmětem této veřejné zakázky je provádění kontrol/servisu zařízení rozvodů medicinálních plynů, a to u zdravotnických prostředků zařazených do rizikové třídy IIa, IIb, tj. bezpečnostně technické kontroly (dále také „BTK“), revize a opravy na zdrojových napájecích jednotkách medicinálních plynů a zdrojových napájecích zařízeních ramp a to v ...
Rekonstrukce plynových kotelen - rozdělena na části
Část 1: Předmětem plnění této části veřejné zakázky je rekonstrukce stávající plynové kotelny v areálu VŠ kolejí na ul. Kohoutova 3, Brno vč. výměny stávající technologie kotelny. Současně s výměnou technologie bude zřízen nový vstup do kotelny z venkovního prostoru a uvnitř kotelny přibude ocelová lávka. Část 2: Předmětem ...
Poptávám provedení revize plynu
Poptávám firmu nebo živnostníka pro provedení revize plynu v bytovém domě o osmi bytech v Opavě.
Zajištění pohotovostních oprav plynárenských zařízení
Předmětem plnění dobrovolně zadávané veřejné zakázky, je provádění pohotovostních oprav na plynárenském zařízení vč. poskytování pohotovostní služby.
Poptávám připojení kombinovaného sporáku Romo k plynu
Poptávám připojení nového kombinovaného sporáku Romo k plynu. Potvrzeni do záručního listu kvůli záruce. Spěchá.
UV955/2016 Rekonstrukce kotelny v objektu školy - Střední škola, základní škola a mateřská škola
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Holečkova Praha 5. Jedná se o výměnu zdroje tepla - stávající zdroj tepla v podobě tří stacionárních plynových kotlů DeDietrich 350-14 o celkovém součtovém výkonu 780 kW bude nahrazen třemi novými stacionárními plynovými kondenzačními kotli na zemní plyn o součtovém výkonu 675 kW, a to ...
Velké Opatovice - Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Hliníky pro výstavbu RD
Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení, komunikace, výstavba čerpací stanice a přípojky plynovodu v lokalitě „Hliníky“ ve Velkých Opatovicích a rekonstrukce kanalizační ČS včetně kanalizačního výtlaku v lokalitě „Pod Dubím“ ve Velkých Opatovicích.
Poptávám instalaci plynového kotle a topení
Poptávám instalaci plynového kotle a topení. Dům je malý, plyn je zaveden- topí se vafkami. Potřebuji co nejdříve, s ohledem na rodinnou situaci (nastěhování se starších rodičů)). Budislav u Litomyšle
Poptávám servisní prohlídku plynového kotle
Poptávám servisní prohlídku plynového kotle značky Unical KONm C24.
Zajištění provozních a pohotovostních oprav plynárenských zařízení
Uzavření rámcových dohod s dodavateli na zajištění pohotovostních a provozních oprav plynárenské sítě.
Oprava a sfunkčnenie plynovej kotolne v bytovom dome
Predmetom zákazky je rekonštrukcia teplovodnej plynovej kotolne v bytovom dome (36 b. j.) na Košickej ulici v Žiline. Plynová kotolňa je vybudovaná v suteréne objektu a zásobuje teplom a teplou vodou iba bytový dom (36 b.j.). Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou týchto súťažných podkladov (časť B.), rozsah je uvedený v projektovej ...
Poptáváme revizi rozvodů plynu
Společenství vlastníků v Plzni vypisuje výběrové řízení na provedení provozní revize rozvodů plynu. Jedná se o pět pětipodlažních bytových domů, každý má svoji samostatnou přípojku z ulice a 3 stoupačky. Celkem 74 bytů. Požadujeme revizní zprávu na společné rozvody až k uzávěrům plynu před bytovými plynoměry a zprávu o případných únicích plynu od ...
Poptávám plynoinstalační práce
Potřebuji připojit vestavnou plynovou varnou desku k přívodu plynu.
Poptávám revizi plynového kotle
Poptávám revizi plynového kotle Dakon.
Poptávám provedení servisní prohlídky u plynového kotle
Poptávám provedení servisní prohlídky u plynového kotle VIADRUS. Sdělte také předběžnou cenu. Děkuji.
Poskytování servisních služeb, PBTK a elektrorevize
1. část, PBTK, elektrorevize Předmětem této části veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb spočívajících v provádění: 1) periodických bezpečnostně technických kontrol (dále jen „PBTK“) dle pokynu SÚKL a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, 2) pravidelné elektrorevize zdrojových napájecích jednotek ...
Zpracování typových diagramů dodávky plynu
Zpracování typových diagramů dodávek plynu pro odběratele bez průběhového měření
Poptávám opravu plynového topení
Poptávám opravu plynového topení WAW.