Havarijná rekonštrukcia hydroizolácie strechy monobloku, UN L. Pasteura Košice
Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných prác oprava strechy monobloku v areáli nemocnice, ktorá je v havarijnom stave, za účelom zamedzenia prieniku dažďovej vody do interiéru objektov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky a časti H. Projektová dokumentácia súťažných podkladov.
Zateplenie obvodového plášťa Základnej školy Hutnícka 16 Spišská Nová Ves
Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa Základnej školy Hutnícka 16 Spišská Nová Ves. Predmetom projektového riešenia sú len obvodové konštrukcie steny a ploché strechy, ktoré budú zateplené podľa projektovej dokumentácie, a s tým súvisiace konštrukcie napr. bleskozvod, odvodnenie strechy a pod. Presný rozsah stavebných prác je uvedený ...
Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce - zateplenie obvodových stien, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie stropu suterénu a stropu vybraných miestností na 7. a 8. nadzemnom podlaží, zateplenie striech, zriadenie modulárneho nájazdu pre imobilné osoby, obnova logií a terasy, modernizácia výťahov, fotovoltaický lokálny zdroj, výmena svietidiel a ...
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů Stavební část: výměna výplní dveřních, okenních a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti objektu, opravy vnitřních a ...
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovského a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovkého a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů. Stavební část: výměna výplní oken, dveří a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti, opravy vnitřních a venkovních omítek, ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy - SOŠ technická Vráble
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Z dôvodu zateplenia je nutné urobiť tieto úpravy : Obvodový plášť: - vybúrať pôvodné drevené výplne otvorov a nahradiť ich plastovými šesťkomorovými oknami s obdobnými rozmermi a izolačným trojsklom - zdemontovať vonkajšie a vnútorné parapetné plechy - ...
Zateplenie objektu školy - Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so zateplením striech a obvodových plášťov na budovách Obchodnej Akadémie na Račianskej ulici 107 v Bratislave.
Zateplení a rekonstrukce objektu občanské vybavenosti č.p. 1213 Hlinsko
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úpravami objektu občanské vybavenosti č.p. 1213 v Hlinsku vedoucími ke snížení energetické náročnosti objektu včetně přístavby osobního výtahu, rekonstrukce stávající venkovní kanalizace a komunikace nad touto kanalizací a rekonstrukce stávajícího přístupového chodníku.
Stavební úpravy bytového domu Pastelky v Hodoníně, Slavíkova 17-19-21, Šafaříkova 1-3
Předmětem veřejné zakázky je řešení stavebních úprav obvodového pláště stávajících budov u níže uvedených konstrukcí, které vykazují závady či nedostatečné parametry. Stavební práce budou realizovány dle Projektové dokumentace a v souladu s vydanými stavebními povoleními a vymezením díla a předmětu plněni ve Smlouvě o dílo. - Svislá ...
Obnova obecného domu v obci Košecké Podhradie
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Obnova obecného domu v obci Košecké Podhradie", ktorý vypracovala IN - PRO s. r. o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov v auguste 2021, zákazkové číslo: 0729-O-2021. Predmetom zákazky je obnova objektu obecného domu v obci Košecké Podhradie. Objekt je ...
Energetická úspora budovy Obecného úradu s kultúrnym domom Prašník
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zabezpečenia energetickej úspory budovy obecného úradu s kultúrnym domom obce Prašník. Podstatou zákazky je realizácia zateplenia obvodového, strešného plášťa a stropu nad čiastočným suterénom v časti prístavby kultúrneho domu.
Opravy hydroizolácií a tepelných izolácií
Predmetom zákazky sú opravy hydroizolácií a tepelných izolácií vo všetkých technologických a netechnologických objektoch JAVYS, a.s.: - demontáž izolácie z potrubí, prírub, ohybov, armatúr a ostatných technologických zariadení - výroba novej snímateľnej izolácie na potrubia, príruby, ohyby, armatúry a ostatné technologické zariadenia - montáž ...
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Pribeta
Predmet zákazky rieši zateplenie časti objektu MŠ kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny s hrúbkou 180 mm a hrúbkou 30 mm na osteniach okenných otvorov. Sokel sa zateplí polystyrénom XPS hrúbky 180 mm, od úrovne -0,600 m po 30 cm pod úroveň okapového chodníka a XPS hrúbky 100 mm, od úrovne -1,500 m po úroveň -2,650 mm. Zateplenie ...
GAS BB - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia častí strešného plášťa
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budov s úmyslom zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti existujúceho objektu. Riešený objekt Gymnázia Andreja Sládkoviča je súčasťou školského areálu v širšom centre Banskej Bystrice. Stavebne sa jedná o čiastkové úpravy, resp. zlepšenie teplo-technických vlastností ešte pôvodných obvodových konštrukcií a ...
Výrobna hotových jídel Nová Ves
Projekt je zaměřen na stavební úpravy a zateplení obálky objektu, včetně střechy objektu a instalaci fotovoltaického a termického zdroje. Součástí je rovněž výměna stavebních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele.
Žilina, CP MV SR, Hollého 7 – zateplenie objektu
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy na Hollého ul. 7 v Žiline .
Zateplení objektu Brno - OPŽP
Realizace stavebních prací v rozsahu projektové prováděcí dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, energetického posouzení a stavebního povolení.
Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a vytápění objektu, výměna vnějších otvorů/oken - ve většině případů jde o repase, protože škola je národní kulturní památkou, zateplení střech, sanace šaten proti vnikání zemní vlhkosti, vzduchotechnika.
Zateplenie zdravotného strediska Podhájska
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA PODHÁJSKA
Poptávám zateplení střechy
Potřeboval bych na novostavbě na Podkopné Lhotě zateplit pěnou asi 210 m2 střechy. Jaká by byla cena?
Revitalizace a snížení energetické náročnosti objektu Dům s pečovatelskou službou, Tyršovo náměstí
Předmět plnění zahrnuje revitalizaci a snížení energetické náročnosti budovy Dům s pečovatelskou službou, v Sezemicích, řeší zateplení objektu kontaktním kompozitním zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních otvorů a zateplení podlahy podkroví, volného půdního prostoru s návazností na ostatní práce, které budou v rámci zateplení dotčeny, ...
Rekonštrukcia so zateplením strešného plášťa ZŠ Podzámska a bleskozvod
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy v Základnej škole Podzámska 35, Hlohovec spočívajúca vo vybudovaní nového strešného plášťa, odvodnenia striech pomocou strešných vpustí a výmene a modernizácii bleskozvodu. Objekty stavby: Zateplenie strechy Stavba č. 1: Rekonštrukcia strechy so zateplením ZŠ Podzámska 35, Hlohovec SO-01 Základná ...
ACCORD - Zateplenie pavilónov – fasády
Rekonštrukčné práce na zateplení fasád a výmene okien pre fakulty PRIF UK a FMFI v Bratislave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Opravy hydroizolácií a tepelných izolácií
Predmetom zákazky sú opravy hydroizolácií a tepelných izolácií vo všetkých technologických a netechnologických objektoch JAVYS, a.s.: - demontáž izolácie z potrubí, prírub, ohybov, armatúr a ostatných technologických zariadení - výroba novej snímateľnej izolácie na potrubia, príruby, ohyby, armatúry a ostatné technologické zariadenia - montáž ...
Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné Mizerově
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stavby občanské vybavenosti č.p. 2379, Žižkova č.o. 54a, Karviná-Mizerov, která je součástí pozemku parcelní č. 1793/78 v katastrálním území Karviná-město, v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.