Zateplenie budovy školského internátu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zateplenie budovy školského internátu, Trieda SNP 53, Banská Bystrica. Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou JK Projekcia, Na Úbočí 7, 974 09 Banská Bystrica, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Kapušanoch
Predmetom zákazky je obnova, zateplenie a výmena okien na budove kultúrneho domu v obci Kapušany, výmena strešnej krytiny a osvetlenia.
Rekonštrukcia Obecného úradu Trnkov
Objekt obecnej budovy je situovaný v intraviláne obce Trnkov. Stavbe je využívaná, ako obecný úrad s knižnicou a obecná sála. Budova OcÚ je v užívaní od roku 1958. Stavba je riešená ako samostatne stojaci objekt /riešená časť viď PD architektúra/. Stavba je realizovaná, ako tehlový konštrukčný systém (formátu CDm) o hr. 400-450 mm s jestvujúcim ...
Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy
Predmet zákazky je definovaný v zmysle Projektu stavby "Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy", ktorý vyhotovila PROJART, spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica v júni 2021, zák. č. 2018/21. Jedná sa o revitalizáciu budovy formou zateplenia obvodového plášťa a stropu nad 2 NP vekovo najstaršej budovy Základnej školy v ...
Rekonštrukcia a zateplenie obecnej budovy v obci Gemerská Panica
predmetom riešenia je rekonštrukcia a zateplenie obecnej budovy na pozemku s parc. č. KN-C2 v obci Gemerská Panica. Architektonické riešenie stavby zohľadňuje urbanisticko -architektonické princípy predmetnej lokality a v plnej miere aj požiadavky investora. Návrh taktiež rešpektuje dopravno-prevádzkové vzťahy v lokalite ako i nadväznosti z ...
Zvýšenie kapacity ZŠ Mlynská v Senci - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce, zamerané na zvýšenie kapacity základnej školy na Mlynskej ulici č. 50 v Senci, stavba so súp. č 461 na parc. č. 1564. Pre zväčšenie kapacity školy sa zrealizuje rekonštrukcia priestorov jestvujúcich šatní v pavilóne C na 1. nadzemnom podlaží, kde sa vytvoria dve nové miestnosti. Do nových priestorov sa presunú ...
Zateplenie obalových konštrukcií a výmena zábradlí a mreží
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU Predmetom projekčných prác je oprava balkónových konštrukcií, výmena balkónových zábradlí , výmena okenných a balkónových mreží a zateplenie obvodového plášťa mužského pavilónu v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku. Cieľom opráv je zníženie energetickej náročnosti budovy ...
Rekonštrukcia školského internátu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác komplexné zateplenie budovy, zateplenie a izolácia strechy, výmena okien a vstupných dverí a výmena dlažby na internáte Spojenej škole v Poltári.
Oprava strechy telocvične
Predmetom stavebných prác je oprava strechy telocvične s výmenou izolácie.
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy - Centrum voľného času
Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti budovy Centra voľného času v Meste Komárno. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.
Komplexné zateplenie budovy a strechy DSS LIBERTAS, Lučenec
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác komplexné zateplenie budovy a strechy Domova sociálnych služieb LIBERTAS v Lučenci. 2.2 Stavebné práce sú podrobne vymedzené projektovou dokumentáciou vyhotovenou spoločnosťou PROMOST PRO s.r.o., IČO: 50084399, (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných ...
Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 - ul. M. Benku v Hlohovci
Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt SO-02. Jedná sa o budovu určenú pre školstvo. Po obnove bude na prízemí umiestnená základná škola a kuchyňa s jedálňami, na poschodí materská škola. Objekt bude organizačne pričlenený k základnej škole na ulici A. Felcána v Hlohovci. Obnova zahŕňa nové dispozičné riešenie, nové podlahy a stropné podhľady, ...
Rekonštrukcia podhľadu plavárne Pasienky
Rekonštrukcia podhľadu na plavárni Pasienky, ktorá pozostáva z demontáže starého podhľadu a namontovania nového, z nainštalovania novej parozábrany, tepelnej izolácie a svietidiel s káblovými rozvodmi.
Oprava hydroizolácie častí plochých striech a rímsy - objekt DÚ BA, Ševčenkova 32
Oprava hydroizolácie častí plochých striech a rímsy objekt DÚ BA, Ševčenkova 32
Oprava plochých striech budov AOS
Opis predmetu nájdete v zadaní výkazu výmer. Doplňujúce CPV: -45261410-1 Strešné izolačné práce -31216100-4 Zariadenia na ochranu pred prepätím/bleskom -45312310-3 Práce na ochrane pred bleskom -60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA, Lučenec
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác komplexné zateplenie budov a striech Zariadenia sociálnych služieb AMBRA v Lučenci.
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi - Zateplenie strešného plášťa
Predmetom verejného obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi formou zateplenia strešného plášťa podľa projektu a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy
Predmet zákazky je definovaný v zmysle Projektu stavby "Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy", ktorý vyhotovila PROJART, spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica v júni 2021, zák. č. 2018/21. Jedná sa o revitalizáciu budovy formou zateplenia obvodového plášťa a stropu nad 2 NP vekovo najstaršej budovy Základnej školy v ...
Obnova obecného úradu v obci Kolačkov
Predmetom zákazky je obnova a zateplenie obecného úradu v obci Kolačkov, výmena osvetlenia a výstavba exteriérového schodiska.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky.
Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT - Obnova tepelných izolácií pre závod Košice
Zákazka je rozdelená na 2 časti: "Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT" a "2. časť - Modernizácia nadzemných častí primárnych napájačov SCZT". Realizáciou diela sa rozumejú všetky práce, dodávky a činnosti potrebné na korektnú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku rozvodov v rozsahu: 1. Stavebné práce 2. Montážne práce 3. ...
Oprava plochej strechy na objekte č. 4- skladové priestory
Predmetom zákazky je oprava plochej strechy nad objektom č. 4 skladové priestory na ktorej sa demontujú vodorovné rozvody bleskozvodu, odkvapové žľaby a zvody. Po vyčistení strechy sa natavia poškodené časti hydroizolácie. Namontujú sa okapové a atikové poplastované plechy. Aplikuje sa tepelnoizolačná vrstva a následne sa zrealizuje hydroizolácia ...
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a UK materskej školy Gelnická
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky a UK budovy materskej školy so súp. č. 7649 na pozemku parcelné číslo 513/28 Bratislava Rača, Gelnická 34. MŠ prešla čiastočnou rekonštrukciou v roku 2014 (výmena okien, zateplenie, výmena zariaďovacích predmetov zdravotechniky a obklady). Súčasná rekonštrukcia rieši potrebné ...
ZŠ Hollého-oprava oplotenia a vstupnej brány od železničnej stanice Ul.M.Rázusa
Predmetom zákazky sú búracie, výkopové, izolačné práce, výstavba oplotenia z betónových tvárnic, zhotovenie vonkajších omietok. Dodanie a montáž koľajovej posuvnej brány a jednokrídlovej kovovej bránky Presnejšie rozdelenie prác viď Príloha č. 2 Výkaz výmer_ zadanie. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Obnova bytového domu Mayerova 394
Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie "Obnova bytového domu Mayerova 394", ktorý vypracovala Pariter, s. r. o., Hliny 1199/22, 017 01 Považská Bystrica, zák. číslo P 1222, vo februári 2022. Predmetom zákazky je obnova objektu - bytového domu na Ul. Mayerova 394 v rozsahu: zateplenie a nová hydroizolácia strechy vrátane ...
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Telocvične ZŠ s MŠ Úbrež
Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti telocvične. Podrobný opis predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Výzvy a je vymedzený na úrovni jedného logického celku. Predmet zákazky sa bude realizovať v 3. etapách: 1. etapa - výmena vykurovania bude realizovaná po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo 2. etapa - ...