Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby "Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou". Podrobná specifikace je obsažena v ZD a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění je dále: (i) zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací, (ii) ...
Výzkumné a vývojové práce v oblasti architektury, hydrogeologie a energetiky
Předmětem plnění veřejné zakázky budou výzkumné a vývojové práce v různých oborech. Součástí prací bude též tvorba posudků a stanovisek v určených oblastech. Práce směřují k vytvoření funkčního projektu energeticky a vodohospodářsky soběstačného rodinného domu.
I/9 Svor - geotechnický a geodetický monitoring
Analýzou plánovaných úseků výstavby dálnic a silnic I. třídy a jejich možného ohrožení svahovými deformacemi byla tato akce vyhodnocena jako potencionální sesuvné území. Obvod stavby prochází přes dočasně uklidněné svahové deformace různého stáří, kde nelze vyloučit reaktivaci sesuvných pohybů v důsledku stavební činnosti. Podrobný GTP možnost ...
Komplexní pozemková úprava Rudíkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rudíkov a na části katastrálních území Hroznatín, Vlčatín a Trnava u Třebíče, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice a v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Košetice a v katastrálním území Martinice u Onšova a části kat. území Chyšná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), kdy jedna KoPÚ bude v katastrálním území Libáň a v druhá KoPÚ bude v katastrálním území Zliv u Libáně, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Geologická a geotechnická charakterizace horninového prostředí - PVP Bukov II
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení komplexu geologických, hydrogeologických, geofyzikálních, geomechanických a jiných měření, a to jak in-situ, tzn. přímo v prostředí horninového masivu (v podzemí), tak i v laboratorních podmínkách, během rozšiřování PVP Bukov - II. fáze, jejichž účelem bude charakterizace horninového prostředí v místě ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Nového Bydžova včetně ucelené části k.ú. Lišice
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Nového Bydžova včetně ucelené části k.ú. Lišice (předpokládaný rozsah 880 ha).
Komplexní pozemková úprava Horní Kalná
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Kalná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra ...
RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov"; Zpracování doku
Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby "RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na ...
Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Stolany (včetně částí navazujících k.ú. Sobětuchy, Lány u Bylan, Skupice u Chrudimi, Čejkovice u Mladoňovic a Rabštejnská Lhota) a Čejkovice u Mladoňovic (včetně části navazujícího k.ú. Deblov), včetně nezbytných ...
Prodloužení TT Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec - 1. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec, tedy zejména: výstavba nové tramvajové trati včetně jejího příslušenství a tramvajových zastávek (v obou směrech); vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby. Blíže ...
Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je vyhotovení podrobných nebo předběžných geotechnických průzkumů staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele.
Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je vyhotovení podrobných nebo předběžných geotechnických průzkumů středních a velkých staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele.
I/16 Nová Paka - obchvat, geotechnický a hydrogeologický monitoring před, během a po stavbě
Sledování hydrogeologických poměrů, sedání podloží pod násypy, stabilita svahů hlubokých zářezů a kontrola stability svahů v okolí budoucí silnice I/16 Nová Paka, obchvat, zejména zjištěné svahové nestability.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jesenice u Rakovníka a k. ú. Krty s rekonstrukcí přídělů
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jesenice u Rakovníka a v k. ú. Krty s rekonstrukcí přídělů včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst.3 a bodu ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Plchov a Černuc
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Plchov a katastrálním území Černuc, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kralice a Starkoč u Bílého Podolí
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kralice a katastrálním území Starkoč u Bílého Podolí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Jižní tangenta České Budějovice - Dohled nad realizací stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dohled nad realizací stavby Jižní tangenta České Budějovice (dále jen „stavba“) v rozsahu stanoveném zadavatelem, který zahrnuje především: - výkon činností vedoucího realizačního týmu dodavatele, - výkon činností technických dozorů stavebníka (investora) nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Moštěnice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Horní Moštěnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Zpracování geometrických plánů, pasportů a další geodetické služby
Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na části ve smyslu § 101 ZZVZ. Část A Geodetické plány a pasporty staveb; Část B Geodetické práce na tramvajových tratích; Část C Geodetické práce pro fungování správce ochranného pásma metra a pro provoz a službu Stavby a tratě.
D3 0312/I, 0312/II, SSÚD Kaplice - realizace představebního HG monitoringu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění představebního hydrogeologického monitoringu (povrchových a podzemních vod), staveb D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla, D3 SSÚD Kaplice, D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. hranice. Zpracování hydrogeologického monitoringu je součástí požadavků Závazného stanoviska EIA vydaného MŽP dne 14. 01. ...
Pilotní projekt JPÚ Ruda u Nového Strašecí
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování pilotního projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Nového Strašecí (dále jen „JPÚ“) a vyhodnocení navržených prvků plánu společných zařízení z pohledu nových principů pozemkových úprav a vymezení základních postupů pro novou metodiku k provádění pozemkových úprav, ...
RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě; Zpracování dokumentace
Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby "RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice - Hranice na Moravě"v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování ...
KoPÚ v k.ú. Žihobce - upřesnění přídělů
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Žihobce, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ s upřesněním přídělů do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí ...