Geodetické služby 2019 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je poskytování souboru služeb obecného geodetického charakteru, které zahrnují zejména: - Zaměření na trasách ropovodu a CTR (opravy vad izolace, opravy vad na ropovodech, vytyčení průseků apod.) - Zaměření kritických oblasti (krytí vodních toků, pasportizace) - Pozemkové služby, podklady pro řešení vlastnických ...
Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu dvoch environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie: BR (015) / Predajná skládka PO Predajná I a BR (016) / Predajná skládka PO Predajná II Špecifickými cieľmi zákazky sú: - získať ...
Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky lietadiel a aparatúr pre duálne snímanie povrchu terénu
Služby súvisiace so zabezpečením prevádzky lietadiel a senzorov pre snímanie povrchu terénu za účelom zabezpečenia výstupov v rozsahu leteckého meračského snímkovania a údajov leteckého laserového skenovania, vrátane prvkov vonkajšej orientácie leteckých meračských snímok a určením trajektórie senzorov v priestore.
Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody
Realizácia 385 sond predstavujúcich rekonštrukciu 371 merných objektov štátnej hydrologickej siete podzemných vôd SHMÚ (odvŕtanie nových sond realizovaných na miestach pôvodných merných objektov) a odvŕtanie 14 sond na nových lokalitách. Objekty podliehajúce rekonštrukcii (385 sond) pokrývajú celé územie Slovenska. Hĺbky sond sú od 20 m do ...
Dokument starostlivosti o dreviny
Predmetom zákazky je aktualizácia alebo zameranie novovysadených drevín stromov v intraviláne mesta Trenčín a zároveň ich inventarizácia, za účelom implementácie do informačného systému mesta, z dôvodu efektívnejšieho riadenia projektov a starostlivosti o zeleň. Predmetom inventarizácie sú všetky stromy na vybraných pozemkoch vo vlastníctve a ...
Zpracování projektové dokumentace na akci JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce
Zpracování podrobného stavebně technického průzkumu,hydrogeologického a geologického průzkumu, měření indexu radonu, kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce“, včetně veškerých souvisejících inženýrských činností vedoucích k získání společného či odděleného územního a stavebního řízení, ...
Technická mapa města Slaný a IT infrastruktura
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technické mapy města Slaný a související IT infrastruktury, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu instalace, implementace, provedení integračních prací, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace.
Komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce a činnosti spojené s realizací geotechnického monitoringu stávajících objektů včetně dotčené části trasy metra C a monitoring raženého díla v průběhu výstavby a po dobu dvou let po dokončení pro geologický průzkum výstavby I. D metra v Praze. Předmětem veřejné zakázky je geotechnický monitoring ...
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd
Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích) objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP
Predmetom zákazky ,,Geodetické merania vodorovných a zvislých posunov na vybraných vodných stavbách v správe SVP, š.p., OZ Bratislava v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Ortofotomapy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ortofotomapy ČR.
GTM D1 Jánovce - Jablonov II. úsek
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Asistencia pri vysporiadaní pozemkov pre Košický samosprávny kraj
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných odborných služieb asistencie obciam a dotknutým obyvateľom MRK za účelom vysporiadania pozemkov, ktoré boli identifikované na vysporiadanie, na základe výstupov zákazky Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach.
Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – zpracování DÚR, DSP a PDPS
Předmětem veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR), dále vypracování samostatné projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně, geologického průzkumu a výkon autorského dozoru. ...
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III.
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými prostriedkami v roku 2018. Merania priestorových deformácií objektov vodných stavieb v súlade so špecifikáciami a postupmi stanovenými v Programoch TBD, vypracovaných v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 119/2016 Z. z.. Jedná sa o meranie v ...
KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic, Čichalov, Třebouň a Bezděkov u Prachomet
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč, Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky, Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a Bezděkov u Prachomet s částmi k,ú. Třebouň a Kosmová, včetně nezbytných ...
KoPÚ D35 - 2. etapa
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Časy, Dašice a Velké Koloděje (kromě podstatné částí katastrálního území Velké Koloděje (cca 330 ha) je do obvodu komplexní pozemkové úpravy zahrnuta také část k. ú. Lány u Dašic (cca 195 ha), k. ú. ...
Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia
Predmetom zákazky sú prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov, a to najmä (i) Geologický prieskum, (ii) hydrogeologický prieskum, (iii) inžiniersko-geologický a geotechnický prieskum. Táto zákazka sa delí ...
Komplexní pozemkové úpravy Horní Adršpach a Dolní Adršpach
Zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Adršpach (458 ha) a k.ú. Dolní Adršpach (573 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Libštát
Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Libštát, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Pro potřeby KoPÚ byl předběžně stanoven obvod zájmového území cca 933 ha.
Zpracování návrhů Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tatobity a k.ú. Žlábek
Předmětem plnění VZ na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v kat. území Tatobity a Komplexních pozemkových úprav v kat. území Žlábek, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
Vypracování projektu „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe“ Bližší specifikace viz zadávací podmínky
Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp
Predmetom zákazky bude poskytnutie prevažne nasledujúcich druhov prác: 1. Kartografické práce, ktorých výsledkom je zhotovenie kartografického modelu (produkčnej geodatabázy) a jeho vizualizácie v podobe digitálnej mapy. Kartografický model sa zhotoví na základe objednávateľom dodaných podkladov a podľa objednávateľom predpísaných pravidiel a ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Leskovec
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Leskovec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej ...
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite KK - Kežmarok  bývalé kasárne
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 7 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.