Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska a v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí
Zadavatel v souladu s ustanovením § 101 zákona, dělí veřejnou zakázku na dvě (2) části, které svým předmětem vymezuje takto: Část 1 – KoPÚ v k.ú. Janov u Hřenska Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Janov u Hřenska, včetně nezbytných geodetických prací v třídě ...
Choceň – Uhersko, BC
Předmětem veřejné zakázky je provedení geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) pro stavbu s názvem „Choceň – Uhersko, BC“ včetně závěrečné zprávy v rozsahu určeném zadávací dokumentací.
Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace pro stavbu: Provozní úsek I.D pražského metra
3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce a činnosti spojené s provedením geotechnického monitoringu raženého díla při realizaci stavby: „Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“ (dále jen „Stavba“) a dále pak pasportizace stavu budov, sítí a objektů se Stavbou souvisejících. Blíže viz ZD a její ...
Metodický návod pro provádění pozemkových úprav a aktualizace Technického standardu dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření odborné části Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav a aktualizace Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách s dopadem do procesu řízení pozemkových úprav. Při tvorbě díla budou zohledněny legislativní změny související s prováděním pozemkových úprav a nové ...
Geodetické podklady pro projekt RS 4 VRT – úsek Praha Vysočany - Lovosice/Litoměřice
Předmětem veřejné zakázky je stanovení rozsahu geodetických prací, které budou použity pro vyhotovení podkladu pro projektovou přípravu vysokorychlostních tratí. Geodetické práce budou spočívat v zaměření stávající situace v navrhovaném pásu budoucí stavby, tj. zejména morfologie terénu, včetně stavebních a technologických objektů. Dále pak v ...
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Bratislava - Ružinov - Čierny les
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi zákazky sú: - pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - areál podniku JAS
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovar
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže.
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže.
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže v lokalite Trstená – bývalý sklad PH
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže.
Poptávám hydrogeologický posudek pozemku
Poptávám hydrogeologický posudek pozemku pro obnovu služebnosti odvádění vody. Lokalita: Čestlice, okres Praha-východ Termín: ihned, dle dohody Doplňující informace: - hydrogeologický posudek pro zachování a obnovu služebnosti odvádění vody - potřebné podklady jsou k dispozici, posudek pro sousedící studnu k dispozici - posouzení a ...
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská - geodetický dohled
Zajištění činnosti geodetického dohledu, posuzování nároků zhotovitele při případných změnách geologických a hydrogeologických podmínek, ověřování kvality základových spár u stavby Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Průzkumné práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na základě níž budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky jejichž předmětem bude zejména: a) zajištění přípravy a realizaci akcí zadavatele z hlediska průzkumů a diagnostiky vodovodní a kanalizační sítě, b) projektování a provádění geologického, geotechnického ...
Zpřesňování polohy tras distribučních sítí vn ČEZ Distribuce, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v přípravě podkladů, vytýčení zařízení v terénu, geodetickém zaměření a zapracování podkladů do TE GIS v rozsahu a dle podmínek uvedených v ustanovení 5. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA Smlouvy a v předání elektronických výstupů a papírových výtisků ...
OZ Šaštín
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, na zriadenie vecného bremena, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, geodetické práce súvisiace s vytýčením pozemkov a stavieb, a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov, vrátane ich ...
Komplexní pozemková úprava Huntířov a Komplexní pozemková úprava Kocléřov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Huntířov a druhá v části katastrálního území Kocléřov s navazující částí katastrálního území Huntířov a s navazující částí katastrálního území Záboří u Dvora Králové, včetně ...
Sanácia banského diela - Nová štôlňa
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciu environmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu: - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s ...
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Zajištění pasportizace a repasportizace objektů
Provedení měření hladiny vody v kopaných studnách, pasportizace před zahájením provádění stavby a následná repasportizace objektů ohrožených nebo využívaných stavbou Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Geodetické práce pre potreby RO SPF pre časť: Západné Slovensko
- vyhotovovanie geometrických plánov pre potreby SPF, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov zo skoršie vyhotovených geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších ...
Jahodná kanalizácia
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby "Jahodná kanalizácia" vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia.
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II
Předmět veřejné zakázky je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro výběr varianty a přípravu stavby „VD Skalička“ v souladu se Zadáním zpracovaným společností SG Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, březen 2019 (dále jen „zadání“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i ...
Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021
Predmetom verejného obstarávania je najmä vypracovanie máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika čiastkových povodí v rámci aktualizácie 2021.