OZ Šaštín
Vyhotovenie geometrických plánov pre majetko-právne usporiadanie pozemkov a stavieb, rozčlenenie, oddelenie pozemkov a stavieb, na zriadenie vecného bremena, polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, geodetické práce súvisiace s vytýčením pozemkov a stavieb, a porealizačným zameraním stavieb, prešetrenie majetko-právnych vzťahov, vrátane ich ...
Komplexní pozemková úprava Huntířov a Komplexní pozemková úprava Kocléřov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Huntířov a druhá v části katastrálního území Kocléřov s navazující částí katastrálního území Huntířov a s navazující částí katastrálního území Záboří u Dvora Králové, včetně ...
Sanácia banského diela - Nová štôlňa
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciu environmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu: - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s ...
Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Zajištění pasportizace a repasportizace objektů
Provedení měření hladiny vody v kopaných studnách, pasportizace před zahájením provádění stavby a následná repasportizace objektů ohrožených nebo využívaných stavbou Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská.
Geodetické práce pre potreby RO SPF pre časť: Západné Slovensko
- vyhotovovanie geometrických plánov pre potreby SPF, - vytýčenie a označenie lomových bodov vlastných hraníc pozemkov zo skoršie vyhotovených geometrických plánov, - vyhotovovanie technických podkladov pre reštitučné konania podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších ...
Jahodná kanalizácia
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zhotovenie stavby "Jahodná kanalizácia" vrátane prevádzkového a manipulačného poriadku, archeologického prieskumu, geodetického zamerania, geologického prieskumu, projektu organizácie výstavby, dokumentácie skutkového vyhotovenia.
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II
Předmět veřejné zakázky je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro výběr varianty a přípravu stavby „VD Skalička“ v souladu se Zadáním zpracovaným společností SG Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, březen 2019 (dále jen „zadání“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i ...
Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021
Predmetom verejného obstarávania je najmä vypracovanie máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika čiastkových povodí v rámci aktualizácie 2021.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jarohněvice
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jarohněvice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
KoPÚ Nová Ves u Nového Města na Moravě
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Ves u Nového Města na Moravě, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Slavkova
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Křenovice u Slavkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Monitoring - Ochrana důlních vod - opatření PKÚ, s. p. - I. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování souboru projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k eliminaci prognózovaných negativních jevů souvisejících s důsledky zaplavení důlních prostor v Kladensko-rakovnické pánvi a přetoku důlních vod do povrchových vodotečí. ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychaltice a Sklenov
Předmětem veřejné zakázky je: vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rychaltice a v k. ú. Sklenov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předmětné dílo bude ...
Sanácia svahových deformácií na lokalitách Prievidza, Veľká Lehôtka ul. Remeselnícka
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných svahových deformácií na území Slovenska. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie havarijných (aktívnych) zosuvov na vybraných 13 prioritných lokalitách, ktoré ohrozujú životy a majetok obyvateľov a životné ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dub u Nového Jičína
Předmětem veřejné zakázky je: 1. Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dub u Nového Jičína", "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Starojická Lhota" a "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Palačov", včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trojmezí a Pastviny u Studánky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Trojmezí (s částí katastrálního území Hranice u Aše) a Pastviny u Studánky (s částmi katastrálních území Hranice u Aše a Studánka u Aše) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hýsly
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hýsly, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dolní Temenice a v katastrálním území Horní Temenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu vyprojektuj a postav
Projektové a stavební práce budou realizovány v souladu s dokumentací poskytnutou zadavatelem. Za tímto účelem zadavatel poskytuje dodavatelům současně s touto ZD tyto dokumenty, které definují požadavky zadavatele na předmět plnění VZ: • Hlavní prohlídka mostu z 1. 12. 2018 (zpracovatel: Ing. Petr Doležal); • Geodetické podklady a zaměření ...
I/37 Chrudim obchvat, úsek křižovatka I/17 - Slatiňany, km 1,7 - 2,850, ZAV
Na stavbě probíhá terénní část záchranného archeologického výzkumu z důvodu přítomnosti rozsáhlých a složitých archeologických situací dochází ke zvýšené náročnosti archeologických prací. Proto je nutné v místech s pozitivně zjištěnými nálezy provést pečlivý terénní odkryv, precizní fotografickou, plánovanou popisnou měřičskou dokumentaci nad ...
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Česká Ves
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Česká Ves, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Vypracování návrhu KoPÚ včetně upřesnění přídělů v k.ú. Šlapanov, Šachotín, Kněžská
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování tří návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Šlapanov, katastrálním území Šachotín a katastrálním území Kněžská, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Hrušovany nad Jevišovkou včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hybrálec
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hybrálec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...