Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení podrobných, nebo předběžných geotechnických průzkumů velkých a středních staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele. Práce budou realizovány na základě Rámcové dohody uzavřené se šesti účastníky po dobu 48 měsíců.
Odstranění škod způsobených bývalou hornickou činností v DP Dobříň - Průzkumné práce
Předmětem plnění VZ je provedení inženýrskogeologického průzkumu zájmového území v rozsahu dle níže popsaného projektu geologických prací, s cílem: - získat informace o geologické stavbě zájmového území, které budou využity pro následné stavebně-technické opatření zabraňující nadměrnému odtoku vody z veslařského areálu, - vyšetřit ...
Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 -2022
Předmětem plnění je provedení: vertebratologického průzkumu na lokalitách Dobřenecký rybník a Velký Rohozec (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; průzkumu bezobratlých na lokalitách Velký Rohozec, V jámách (EVL Doupovské hory), Kyšperk (EVL Východní Krušnohoří) a v EVL Pražská pole; limnologického průzkumu ...
DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech 2022+
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na výkopové a dokumentační práce na archeologických výzkumech na 3 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni účastníci, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání ...
Rekonštrukcia cesty II/590 Šaštín Stráže - Petrova Ves, km 39,331 - 42,631
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác s názvom: "Rekonštrukcia cesty II/590 Šaštín Stráže - Petrova Ves, km 39,331 - 42,631" a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je ...
Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Olomouckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je konsolidace, pořízení a implementace dat ZPS, DI a TI pro Digitální technickou mapu Olomouckého kraje a další související plnění, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání prováděcí dokumentace, technické zprávy. Blíže viz ZD.
Pořízení dat Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje II
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace dat ZPS, DI a TI pro Digitální technickou mapu Moravskoslezského kraje a dalším souvisejícím plnění, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání prováděcí dokumentace, technické zprávy a poskytnutí odborných konzultací. Blíže viz ZD.
Geodetické služby 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb obecného geodetického charakteru, které zahrnují zejména: - Zaměření na trasách ropovodu a CTR (opravy vad izolace, opravy vad na ropovodech, vytyčení průseků apod.) - Zaměření kritických oblasti (krytí vodních toků, pasportizace) - Pozemkové služby, podklady pro řešení vlastnických ...
Provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných studen na území hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných 37 vodních zdrojů (studní) na území hl. m. Prahy. Cílem je identifikovat vodní zdroje, které by byly vhodné k využití jako náhradní zdroje vody (pitné, příp. užitkové) v případě rozsáhlých mimořádných událostí nebo krizových situací.
Zabezpečenie činností odborného dohľadu pri sanácii environmentálnej záťaže
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb v súvislosti s dohľadom sanácie environmentálnej záťaže v lokalite Banská Štiavnica odkalisko Lintich (SK/EZ/BS/85), ktorý zahŕňa činnosti odborného geologického dohľadu a činnosti stavebného dozoru v súvislosti s projektom geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy pri sanácii environmentálnej ...
Geodetické podklady pro projekt RS 4 Ústí n. L. - státní hranice CZ/SRN
Stanovení rozsahu geodetických prací, které budou použity pro vyhotovení podkladu pro projektovou přípravu rychlých spojení (RS)/vysokorychlostních tratí (VRT).
Kontrola dat Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kontrolního a zkušebního plánu geodetických podkladů a provedení kontroly dat základní polohové situace, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury pořízených pro Digitální technickou mapu Moravskoslezského kraje a dalším souvisejícím plnění, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání ...
Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Vojtěchov u Hlinska, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. ...
Výjezdová základna ZZS JMK v Bučovicích
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby nové, moderní výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace v Bučovicích. Předmětem plnění je rovněž: - vykonání činností v souvislosti s realizací geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., Zákon o ochraně a využití ...
Hydrologický, hydrogeologický a hydrochemický monitoring lokalit Březový potok, Hrádek, Horka
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je vybudování hydrogeologické, hydrologické a hydrochemické monitorovací sítě na lokalitách Březový potok, Janoch, Horka a Hrádek a její dlouhodobé kontinuální provozování, správa a sběr dat, včetně průběžného a závěrečného zpracování všech dat a jejich interpretace. Tyto monitorovací práce ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovany u Kozárovic, Kozárovice a Mýšlovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Bukovany u Kozárovic, Kozárovice a Mýšlovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
Rámcová dohoda na geodetickou podporu pro pořízení a zpracování geodetických podkladů
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody se 3-mi účastníky je jednotné poskytování služeb v oblasti konsolidace a nového mapování dálnic a silnic I.třídy pro digitální technickou mapu ŘSD. Potřeba zadání veřejné zakázky formou Rámcové dohody vyplývá z potřeby zajištění pružného a jednoznačného nástroje pro zajištění ...
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon GDDI
Předmětem plnění veřejné zakázky je geodetická kontrolní činnost při plnění související veřejné zakázky s názvem „VD Orlík: zabezpečení VD před účinky velkých vod“.
Poptáváme geodetické služby
Poptáváme geodetické služby. Dobrý den, byla jsem pověřena spolumajiteli rodinného domku v Kralicích nad Oslavou k zajištění geodetického zaměření staveb na pozemku st. 138 (LV 209) k.ú. Kralice nad Oslavou, z důvodu narovnání faktického stavu a zápisu v katastru nemovitostí. Jedná se o přestavovaný domek a garáž s platným stavebním povolením ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápenná
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vápenná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Účelem realizace veřejné zakázky je pořídit datový obsah digitální technické mapy na území Kraje Vysočina takovou formou pořizování dat (konsolidací a mapováním) a v takovém rozsahu, aby byly splněny všechny současné legislativní a technické požadavky a aby pro DTM KV byla využita v maximálním možném rozsahu, kvalitě a v souladu s legislativou ...
Využití důlních vod jako ochrana stavu vodních toků podzemních i povrchových - Studie proveditelnost
Veřejná zakázka je souborem projekčních, legislativních, technických, laboratorních a interpretačních prací potřebných k eliminaci (minimalizaci) potenciálních negativních jevů souvisejících se zatápěním důlních prostor v centrální části mostecké pánve a budoucí drenáže důlních vod do mělké hydrosféry a povrchových vodotečí. Jedná se zejména o ...
Okres Bratislava I+III+IV
Predmet zákazky je mapovanie plôch zelene, ktoré sú súčasťou verejných priestranstiev bez ohľadu na vlastnícke vzťahy (v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy ...
Poskytnutí služeb technického dozoru a kontrolního měření díla Pořízení dat pro projekt DTM ČR ve ZK
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky, je dohled nad včasným, kvalitním a správným pořízením dat v rámci realizace SoD část ZPS a DI a SoD část TI, které vzešly z veřejné zakázky na zhotovitele „Pořízení dat základní prostorové situace a dopravní infrastruktury, včetně potřebných podkladů pro projekt Digitální technická mapa ČR ve Zlínském ...
Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Jihočeského kraje
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dat základní prostorové situace, technické infrastruktury a dopravní infrastruktury, a to prostřednictvím: • konsolidace dat obcí/měst Jihočeského kraje, které mají/provozují digitální technickou mapu obce (ZPS, TI, DI)1, • konsolidace dat ZPS od významných správců TI a DI2, kteří působí na území ...