GTM D1 Jánovce - Jablonov II. úsek

GTM D1 Jánovce - Jablonov II. úsek

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Asistencia pri vysporiadaní pozemkov pre Košický samosprávny kraj

Asistencia pri vysporiadaní pozemkov pre Košický samosprávny kraj

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných odborných služieb asistencie obciam a dotknutým obyvateľom MRK za účelom vysporiadania pozemkov, ktoré boli identifikované na vysporiadanie, na základe výstupov zákazky Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach.

Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – zpracování DÚR, DSP a PDPS

Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – zpracování DÚR, DSP a PDPS

Předmětem veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR), dále vypracování samostatné projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně, geologického průzkumu a výkon autorského dozoru. ...

Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III.

Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III.

Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými prostriedkami v roku 2018. Merania priestorových deformácií objektov vodných stavieb v súlade so špecifikáciami a postupmi stanovenými v Programoch TBD, vypracovaných v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 119/2016 Z. z.. Jedná sa o meranie v ...

KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic, Čichalov, Třebouň a Bezděkov u Prachomet

KoPÚ v k.ú. Knínice u Žlutic, Čichalov, Třebouň a Bezděkov u Prachomet

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Knínice u Žlutic s částí k.ú. Vahaneč, Čichalov s částmi k.ú. Budov a Verušičky, Třebouň s částí k.ú. Políkno u Toužimi a Bezděkov u Prachomet s částmi k,ú. Třebouň a Kosmová, včetně nezbytných ...

KoPÚ D35 - 2. etapa

KoPÚ D35 - 2. etapa

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Časy, Dašice a Velké Koloděje (kromě podstatné částí katastrálního území Velké Koloděje (cca 330 ha) je do obvodu komplexní pozemkové úpravy zahrnuta také část k. ú. Lány u Dašic (cca 195 ha), k. ú. ...

Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia

Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia

Predmetom zákazky sú prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov, a to najmä (i) Geologický prieskum, (ii) hydrogeologický prieskum, (iii) inžiniersko-geologický a geotechnický prieskum. Táto zákazka sa delí ...

Komplexní pozemkové úpravy Horní Adršpach a Dolní Adršpach

Komplexní pozemkové úpravy Horní Adršpach a Dolní Adršpach

Zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Adršpach (458 ha) a k.ú. Dolní Adršpach (573 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Libštát

Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Libštát

Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Libštát, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Pro potřeby KoPÚ byl předběžně stanoven obvod zájmového území cca 933 ha.

Zpracování návrhů Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tatobity a k.ú. Žlábek

Zpracování návrhů Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tatobity a k.ú. Žlábek

Předmětem plnění VZ na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v kat. území Tatobity a Komplexních pozemkových úprav v kat. území Žlábek, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení

Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení

Vypracování projektu „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení v územní působnosti státního podniku Povodí Labe“ Bližší specifikace viz zadávací podmínky

Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp

Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp

Predmetom zákazky bude poskytnutie prevažne nasledujúcich druhov prác: 1. Kartografické práce, ktorých výsledkom je zhotovenie kartografického modelu (produkčnej geodatabázy) a jeho vizualizácie v podobe digitálnej mapy. Kartografický model sa zhotoví na základe objednávateľom dodaných podkladov a podľa objednávateľom predpísaných pravidiel a ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Leskovec

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Leskovec

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Leskovec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej ...

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite KK - Kežmarok  bývalé kasárne

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite KK - Kežmarok bývalé kasárne

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 7 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

KoPÚ v k.ú. Beranov, Bezvěrov u Teplé, Lužná u Františkových Lázní a Lesina

KoPÚ v k.ú. Beranov, Bezvěrov u Teplé, Lužná u Františkových Lázní a Lesina

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Beranov, Bezvěrov u Teplé, Lužná u Františkových Lázní a Lesina, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlov u Lesoňovic a k.ú. Vrtěžíř

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlov u Lesoňovic a k.ú. Vrtěžíř

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kozlov u Lesoňovic a katastrálním území Vrtěžíř, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sušno, Kropáčova Vrutice a Střížovice

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sušno, Kropáčova Vrutice a Střížovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Sušno, Kropáčova Vrutice a Střížovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březůvky

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březůvky

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Březůvky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ve znění pozdějších předpisů.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seninka

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seninka

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Seninka a části k.ú. Leskovec, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Třebusice a katastrálním území Hospozín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...

I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš, PD

I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš, PD

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), autorský dozor (AD),vytyčovacie práce (VP).

Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha

Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha

Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích SŽG Praha“ je zaměření osy koleje, včetně mapování do hranic dráhy na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě tratí (dále jen „ST“) ST Hradec Králové, ST Pardubice, ST Praha-západ, ST Praha-východ, ST ...

Dodávky inventarizačních prací a služeb

Dodávky inventarizačních prací a služeb

Dodávky inventarizačních prací a služeb pro projekt 2. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst Část 1 - zajištění dodávky realizačních inventarizačních prací podle závazné metodiky NIKM Část 2 - zajištění dodávky služeb funkce administrátora SEKM pro inventarizaci v rámci projektu NIKM Část 3 - zajištění dodávky služby externí kontroly ...

Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum

Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, IG průzkum

Předmět veřejné zakázky je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ (dále jen „stavba“) a další související stavby a záměry v souladu zadáním „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, technické řešení F.2. Zadání pro IG průzkum“ zpracovaným společností ...

Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce

Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, geodetické práce

Předmět veřejné zakázky je provedení geodetických prací pro stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice“ (dále jen „stavba“) a další související stavby a záměry v souladu zadáním „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, předprojektová příprava, technické řešení F. 1.Zadání pro geodetické práce“ zpracovaným společností AQUATIS, a.s., v lednu 2018 (dále jen ...

(záznamy 1/25 z 1992)  strana 1 / 80