Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a v k.ú. Radošice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (k.ú. Dožice s rekonstrukcí přídělů), (dále jen „KoPÚ-RP, resp. KoPÚ“) v katastrálních území Dožice a Radošice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2020
PPředmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Ostrožská Nová Ves a Chylice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřivínův Újezd
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hřivínův Újezd, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů a ...
Zpřesňování polohy tras distribučních sítí NN ČEZ Distribuce, a.s. - II. etapa
4.1 Předmětem veřejné zakázky je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v přípravě podkladů, vytýčení zařízení v terénu, geodetickém zaměření a zapracování podkladů do TE GIS v rozsahu a dle podmínek uvedených v ustanovení 5 PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA Smlouvy a v předání elektronických výstupů a papírových výtisků ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice
Zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nížkovice na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb. s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. ...
KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany, KoPÚ v k.ú. Modlany
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Srbice a v části katastrálního území Teplice-Trnovany a v katastrálním území Modlany,včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 ...
Komplexní pozemkové úpravy Číňov, Břežany u Žatce a Nové Sedlo u Žatce
Zakázka je dělená na 3 části v rámci jednoho zadávacího řízení. Provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav: část I. - Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číňov, část II. - Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břežany u Žatce a část III. - Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nové Sedlo u Žatce včetně nezbytných zeměměřičských ...
Výstavba III. etapy skládky Suchý důl - 7. stavba
Zhotovení stavby III. etapa skládky Suchý důl - 7. stavba v k. ú. Prštné a Louky nad Dřevnicí, včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění vydání kolaudačního souhlasu stavby.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Dobročkov a Želnava
Záměrem předmětné nadlimitní veřejné zakázky na služby dělené na části je v části 1. veřejné zakázky zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dobročkov, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM a v části 2. veřejné zakázky zpracování ...
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dívčice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dívčice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Komplexní pozemkové úpravy Orličky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Orličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude ...
Výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry EBO a EMO
Predmetom zákazky je výpočtové určenie seizmického ohrozenia lokalít objektov kritickej infraštruktúry jadrových elektrární (JE) Jaslovské Bohunice (EBO) a Mochovce (EMO). Predmet zákazky nadväzuje na úlohu realizovanú v rokoch 2013 2016 spoločnosťou VUJE, a. s. na základe zmluvy o technickej asistencii v oblasti jadrovej bezpečnosti Kvantifikácia ...
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd III
Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích objektov povrchových vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v podpornej dokumentácii a výkaze výmer.
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd III
Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích) objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska a v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí
Zadavatel v souladu s ustanovením § 101 zákona, dělí veřejnou zakázku na dvě (2) části, které svým předmětem vymezuje takto: Část 1 – KoPÚ v k.ú. Janov u Hřenska Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Janov u Hřenska, včetně nezbytných geodetických prací v třídě ...
Choceň – Uhersko, BC
Předmětem veřejné zakázky je provedení geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) pro stavbu s názvem „Choceň – Uhersko, BC“ včetně závěrečné zprávy v rozsahu určeném zadávací dokumentací.
Komplexní geotechnický monitoring a pasportizace pro stavbu: Provozní úsek I.D pražského metra
3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce a činnosti spojené s provedením geotechnického monitoringu raženého díla při realizaci stavby: „Provozní úsek I.D pražského metra - úsek Pankrác – Olbrachtova - stavební část“ (dále jen „Stavba“) a dále pak pasportizace stavu budov, sítí a objektů se Stavbou souvisejících. Blíže viz ZD a její ...
Metodický návod pro provádění pozemkových úprav a aktualizace Technického standardu dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření odborné části Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav a aktualizace Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách s dopadem do procesu řízení pozemkových úprav. Při tvorbě díla budou zohledněny legislativní změny související s prováděním pozemkových úprav a nové ...
Geodetické podklady pro projekt RS 4 VRT – úsek Praha Vysočany - Lovosice/Litoměřice
Předmětem veřejné zakázky je stanovení rozsahu geodetických prací, které budou použity pro vyhotovení podkladu pro projektovou přípravu vysokorychlostních tratí. Geodetické práce budou spočívat v zaměření stávající situace v navrhovaném pásu budoucí stavby, tj. zejména morfologie terénu, včetně stavebních a technologických objektů. Dále pak v ...
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Bratislava - Ružinov - Čierny les
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi zákazky sú: - pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Bardejov - areál podniku JAS
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovar
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.