Restaurování kostry plejtváka myšoka v Historické budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele na restaurování kostry plejtváka myšoka inv. č. P6V 9855 ve stálé expozici v Historické budově Národního muzea, 2. patro, místnost číslo 20.180 a restaurátorský dozor v rámci souběžně probíhajících činností, které mají na restaurování kostry vliv.
Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.
NKP Zámok Bojnice - Modernizácia Západného krídla
Predmetom zákazky je zhotovenie diela NKP Zámok Bojnice, modernizácia západného krídla, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok. Z dôvodu realizácie záchranného pamiatkového výskumu počas stavebnej činnosti, na zdokumentovanie nálezov a nálezových situácií požadujeme práce realizovať za ...
Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - restaurátorské práce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek Velké synagogy v Plzni. Více Zadávací dokumentace
Jezuitský kostel v Klatovech - restaurování oltáře Panny Marie a oltáře sv. Františka Xavera
Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování hlavního oltáře Panny Marie a oltáře sv. Františka Xaverského v Jezuitském kostele v Klatovech. Veřejná zakázka není rozdělena na části.
Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou
Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, jenž je součástí zámeckého areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou.
HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO
Názov predmetu zákazky: HUSK Limes Romanus rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO 1. Logický celok: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-zmena projektu Umelecko-remeselné dielne ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU Objekt je situovaný na parcele č. 528/1, 528/4 k.ú. Iža v centrálnej časti obce Iža. Na pozemku č.528/1 ...
Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce a expozice
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu státního hradu Karlštejn: • Rehabilitace středověkého suterénu Císařského paláce, Konírny, Arkádového přístavku a skalního sklepa • Sociální a technické zázemí na jižním parkánu a adaptace východní části Purkrabství • Rekonstrukce části inženýrských sítí • Obnova užitkové zahrady na jižním ...
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka – restaurování
Předmětem Veřejné zakázky je provedení služeb ve stavebnictví spočívajících v restaurování maleb ambitů kostela a restaurování nástropních a nástěnných maleb. Předmětem současných restaurátorských prací bylo realizovat záchranu ohrožené výmalby am-bitů kostela. Záchranné restaurátorské práce probíhají nepřetržitě od roku 2014. V současné době ...
FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium – VI. a VIII. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele v rámci VI. a VIII. Etapy nadlimitní veřejné zakázky na služby FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium, se kterým následně statutární město Olomouc uzavře smlouvu o dílo na zrestaurování nemovité kulturní památky, vedené pod rejstříkovým číslem 30841/8-3157 Ústředního seznamu ...
Zajištění restaurování a konzervace sbírek
Předmětem veřejné zakázky je restaurování a konzervování sbírkových předmětů v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE A DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI“.
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy v Oravskom Podzámku
Predmetom zákazky je reštaurovanie, obnova a dostavba národnej kultúrnej pamiatky č. súpisné 9, v pamiatkovom území Pamiatkovej zóne Oravský Podzámok, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a restaurátorských službách Kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kostel sv. Markéty je nemovitou kulturní památkou areálu zámku Jaroměřice nad Rokytnou, který byl nařízením vlády č. 132/2001Sb. s účinností ode dne 1. 1. 2002 prohlášen ...
Restaurování mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování těchto dřevěných zlacených a polychromovaných plastik: - busty sv. Víta a sv. Václava - sochy sv. Antonína Paduánského se soklem - sv. Terezie z Lisieux se soklem - bočního oltáře Všech svatých - sousoší Getsemany - sochy sv. Vojtěcha se soklem - sochy sv. Prokopa se soklem - sochy sv. Jana ...
Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích (obnova omítek, oprava a restaurování historických umělecko-řemeslných prvků, restaurování nástěnných maleb, oprava ploch podlah atd.)
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka – restaurování
Předmětem Veřejné zakázky je provedení služeb ve stavebnictví spočívajících v restaurování maleb ambitů kostela a restaurování nástropních a nástěnných maleb. Předmětem současných restaurátorských prací bylo realizovat záchranu ohrožené výmalby am-bitů kostela. Záchranné restaurátorské práce probíhají nepřetržitě od roku 2014. V současné době ...
Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování malířské výzdoby kleneb a stěn kapitulní síně Kláštera Chotěšov. Rozsah výmalby v Kapitulní síni: figurální malba na stěnách cca 99 m2, složitější dekor cca 155 m2, dekorativní pás-oblouk cca 18 m2 a nástropní malby cca 240 m2. ...
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří
Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorské práce. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh.
MZM, stálá expozice – loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových stálých expozic v 1. NP, 2.NP a 3. NP, restaurování výstavního prostoru kaple, vybudování informačního centra a pokladny, úpravy sociálního zařízení a zázemí. Dále je předmětem veřejné zakázky rekonstrukce VZT a klimatizace, nová elektroinstalace, požárně bezpečnostní řešení, elektronická požární ...
Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a restaurátorských službách Kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kostel sv. Markéty je nemovitou kulturní památkou areálu zámku Jaroměřice nad Rokytnou, který byl nařízením vlády č. 132/2001Sb. s účinností ode dne 1. 1. 2002 prohlášen ...
Služby uměleckých řemesel
Předmětem veřejné zakázky jsou služby uměleckých řemesel poskytované v prostorách Zámku Štiřín. Jedná se především o oblast uměleckého štukatérství, truhlářství, kovářství, čalounictví, malířství a lakýrnictví, dále pak restaurování uměleckých děl.
NPÚ, SH Landštejn - rekonzervace zdiva a omítky v Románské kapli
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorský zásah, rekonzervace zdiva a omítky v Románské věži KP SH Landštejn. Jedná se o vápenné omítky s barevnými vrstvami v interiéru kaple. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – dokumentace restaurátorského průzkumu, jejíž součástí je i výkaz výměr.
Restaurování mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění této veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi. Jedná se movité kulturní památky, které jsou součástí vybavení kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi (rejstříkové číslo ÚSKP: 18096/2-2014). Podrobný popis jednotlivých prvků mobiliáře, rozsah a použití materiálů a ...
Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Rekonstrukce a přestavba historické budovy, objektu komunitního centra - restaurace U Brabců na adrese Na Proseku 2/11, 190 00 Praha 9 - Prosek. Součástí zakázky je provedení stavebních prací dle schváleného architektonicko-stavebního řešení ve stávajícím historickém objektu restaurace, a to včetně bouracích prací, a dále provedení stavebních ...
SH Bečov - SO01 Pluhovské domy + SO02 Hradní nádvoří
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na obnově (rekonstrukci) SH Bečov. Jedná se především o rekonstrukci Pluhovských domů, u nichž proběhne stavební úprava objektu, obnova vnitřních rozvodů včetně napojení na areálové a obnova vnějšího pláště. Součástí rekonstrukce Pluhovských domů je provedení expozic souvisejících s relikviářem ...