Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline pozostávajúcej v I. časti zo stavebno-technicko-pamiatkovej obnovy exteriérových časti kultúrnej pamiatky v rozsahu schválenom pamiatkovým úradom. Stavebné práce pri obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice sa vykonávajú na stavbe typu ...
Město Velvary – odkryv a restaurování renesančních nástěnných maleb v interiéru kostela sv. Jiří
Předmětem této veřejné zakázky je odkryv a restaurování renesančních nástěnných maleb v interiéru kostela sv. Jiří ve Velvarech (st. par. č. 226, k. ú. Velvary), uvedeného v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 16591/2-643).
NKP SZ Vimperk - Restaurování historických mobiliárních předmětů
Předmětem zakázky jsou restaurátorské práce na předmětech historického mobiliáře zámku. Tyto restaurátorské práce na historickém mobiliáři zámku jsou součástí realizace celkové obnovy Horní zámku Vimperk, stavby podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1., pod registračním číslem projektu ...
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v interiéru i v exteriéru budovy bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře v technických podmínkách ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona stanovených zadávací dokumentací včetně jejích příloh, které tvoří mj. návrh smlouvy a projektová dokumentace.
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č.9 v Oravskom Podzámku
Predmetom zákazky je reštaurovanie, obnova a dostavba národnej kultúrnej pamiatky č. súpisné 9, v pamiatkovom území Pamiatkovej zóne Oravský Podzámok, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Urbanova veža v Košiciach, obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky, 1. etapa – exteriér
Predmetom zákazky je obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky: Urbanova veža v Košiciach, 1. etapa exteriér veže. Veža svätého Urbana v Košiciach je neoddeliteľnou súčasťou národných kultúrnych pamiatok zapísaných ako Areál Dómu sv. Alžbety v Košiciach, požíva ochranu podľa osobitného predpisu, a z dôvodu ochrany je vyhlásený za národnú ...
HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO
Názov predmetu zákazky: HUSK Limes Romanus rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO 1. Logický celok: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-zmena projektu Umelecko-remeselné dielne ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU Objekt je situovaný na parcele č. 528/1, 528/4 k.ú. Iža v centrálnej časti obce Iža. Na pozemku č.528/1 ...
Restaurování kostry plejtváka myšoka v Historické budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele na restaurování kostry plejtváka myšoka inv. č. P6V 9855 ve stálé expozici v Historické budově Národního muzea, 2. patro, místnost číslo 20.180 a restaurátorský dozor v rámci souběžně probíhajících činností, které mají na restaurování kostry vliv.
Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.
NKP Zámok Bojnice - Modernizácia Západného krídla
Predmetom zákazky je zhotovenie diela NKP Zámok Bojnice, modernizácia západného krídla, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok. Z dôvodu realizácie záchranného pamiatkového výskumu počas stavebnej činnosti, na zdokumentovanie nálezov a nálezových situácií požadujeme práce realizovať za ...
Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - restaurátorské práce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek Velké synagogy v Plzni. Více Zadávací dokumentace
Jezuitský kostel v Klatovech - restaurování oltáře Panny Marie a oltáře sv. Františka Xavera
Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování hlavního oltáře Panny Marie a oltáře sv. Františka Xaverského v Jezuitském kostele v Klatovech. Veřejná zakázka není rozdělena na části.
Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou
Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, jenž je součástí zámeckého areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou.
HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO
Názov predmetu zákazky: HUSK Limes Romanus rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO 1. Logický celok: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-zmena projektu Umelecko-remeselné dielne ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU Objekt je situovaný na parcele č. 528/1, 528/4 k.ú. Iža v centrálnej časti obce Iža. Na pozemku č.528/1 ...
Hrad Karlštejn – klenot české země, stavební práce a expozice
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu státního hradu Karlštejn: • Rehabilitace středověkého suterénu Císařského paláce, Konírny, Arkádového přístavku a skalního sklepa • Sociální a technické zázemí na jižním parkánu a adaptace východní části Purkrabství • Rekonstrukce části inženýrských sítí • Obnova užitkové zahrady na jižním ...
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka – restaurování
Předmětem Veřejné zakázky je provedení služeb ve stavebnictví spočívajících v restaurování maleb ambitů kostela a restaurování nástropních a nástěnných maleb. Předmětem současných restaurátorských prací bylo realizovat záchranu ohrožené výmalby am-bitů kostela. Záchranné restaurátorské práce probíhají nepřetržitě od roku 2014. V současné době ...
FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium – VI. a VIII. etapa
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výběr dodavatele v rámci VI. a VIII. Etapy nadlimitní veřejné zakázky na služby FZŠ Komenium 8. května – restaurování sálu Komenium, se kterým následně statutární město Olomouc uzavře smlouvu o dílo na zrestaurování nemovité kulturní památky, vedené pod rejstříkovým číslem 30841/8-3157 Ústředního seznamu ...
Zajištění restaurování a konzervace sbírek
Předmětem veřejné zakázky je restaurování a konzervování sbírkových předmětů v rámci projektu „VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE A DIGITALIZACE A RESTAUROVÁNÍ SBÍREK VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI“.
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy v Oravskom Podzámku
Predmetom zákazky je reštaurovanie, obnova a dostavba národnej kultúrnej pamiatky č. súpisné 9, v pamiatkovom území Pamiatkovej zóne Oravský Podzámok, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a restaurátorských službách Kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kostel sv. Markéty je nemovitou kulturní památkou areálu zámku Jaroměřice nad Rokytnou, který byl nařízením vlády č. 132/2001Sb. s účinností ode dne 1. 1. 2002 prohlášen ...
Restaurování mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování těchto dřevěných zlacených a polychromovaných plastik: - busty sv. Víta a sv. Václava - sochy sv. Antonína Paduánského se soklem - sv. Terezie z Lisieux se soklem - bočního oltáře Všech svatých - sousoší Getsemany - sochy sv. Vojtěcha se soklem - sochy sv. Prokopa se soklem - sochy sv. Jana ...
Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích (obnova omítek, oprava a restaurování historických umělecko-řemeslných prvků, restaurování nástěnných maleb, oprava ploch podlah atd.)
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka – restaurování
Předmětem Veřejné zakázky je provedení služeb ve stavebnictví spočívajících v restaurování maleb ambitů kostela a restaurování nástropních a nástěnných maleb. Předmětem současných restaurátorských prací bylo realizovat záchranu ohrožené výmalby am-bitů kostela. Záchranné restaurátorské práce probíhají nepřetržitě od roku 2014. V současné době ...
Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování malířské výzdoby kleneb a stěn kapitulní síně Kláštera Chotěšov. Rozsah výmalby v Kapitulní síni: figurální malba na stěnách cca 99 m2, složitější dekor cca 155 m2, dekorativní pás-oblouk cca 18 m2 a nástropní malby cca 240 m2. ...
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří
Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorské práce. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh.