Renovace historického autobusu Praga RND
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je Renovace historického autobusu Praga RND do podoby autobusu v době jeho zařazení do provozu dle specifikace, dokumentace a technických postupů stanovených výrobcem vozidla nebo výrobců jeho jednotlivých částí a součástí.
NKP Státní zámek Telč - Restaurování historických mobiliárních předmětů
Předmětem zakázky jsou restaurátorské práce na předmětech historického mobiliáře zámku. Tyto restaurátorské práce na historickém mobiliáři zámku jsou součástí realizace celkové obnovy Státního zámku Telč, stavby podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1., pod registračním číslem projektu ...
Konzervatoř Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce budovy konzervatoře, která se nachází v ulici Chelčického, v památkové zóně města Teplice. Jedná se o ucelený uměleckohistorický komplex, který je zvláště ve svých interiérech originálně dochovaný (dřevěná obložení, malby, štuková zdobení, mramorové prvky, vitráže, svítidla aj.). Již při ...
Obnova poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky - restaurování mobiliáře; Reg
Restaurování oltářů, obrazů, lunetových obrazů, soch, zpovědnice, relikviáře a varhan v kostele svatého Ducha Římov.
Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina
Predmetom zákazky je reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra, výmena okien a dverí čelnej fasády, modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia, renovácia a doplnenie sedadiel a stoličiek.
Restaurování vybraného mobiliáře z baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorské práce na mobiliáři v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Jedná se restaurátorské práce na níže uvedeném mobiliáři: • Obraz Klanění sv. Tří králů • Obraz Klanění pastýřů • Kristus na kříži v bazilice • Oltář sv. Zdislavy / Panny Marie - anděl 1 • Oltář sv. Zdislavy ...
SZ Lysice - obnova zámecké zahrady a zahradnictví - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU a stavebního povolení (dílo). Státní zámek (SZ) Lysice je Národní kulturní památkou. Vlastníkem zámku je stát a osobou oprávněnou k hospodaření Národní památkový ústav. Předmět plnění zadávané veřejné zakázky bude realizován v areálu SZ Lysice. Předmět plnění zahrnuje obnovu ...
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích - restaurátorské služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování vybraných památek v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích: 1. Hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie 2. Boční oltář Ukřižování 3. Kamenné podium pod sedes na pravé straně presbytáře 4. Mramorová balustráda oddělující ...
Obnova objektov E & F múzea Červený kláštor v rámci projektu Červený kláštor - znovuzrodený
Projekt Červený Kláštor - znovuzrodený, má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu niekoľkých objektov a vybraných častí kláštora kartuziánov a to prostredníctvom pamiatkovej obnovy kombinovanej s vložením nového obsahu korešpondujúcim s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať ...
SZ Lednice - zámek a zámecký park
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební, restaurátorské a zahradnické práce spojené s obnovou stavebních objektů a zámeckého parku v areálu SZ Lednice
Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci“. Stavba zahrnuje rekonstrukci a vybavení vybraných místností multifunkčního objektu. Tyto prostory budou následně využívány pro teoretické i praktické zájmové a neformální ...
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují přílohy Zadávací dokumentace: Smlouva o dílo, projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., - restaurátorský záměr zpracovaný společností Brandl s.r.o., ...
Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde II. etapa
Predmetom zákazky je II. etapa reštaurátorských prác na fasáde Dominikánskeho kostola v Košiciach. a) Reštaurovanie východného polygonálneho uzáveru svätyne a južnej steny svätyne b) Reštaurovanie južnej fasády lode kostola c) Reštaurovanie západnej fasády kostola Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v komplexnom zoskupení súťažných ...
NKP klášter Kladruby - výroba replik a kopií historického mobiliáře
Předmětem zakázky je výrobu kopií historického mobiliáře a nákup provozního mobiliáře na nově budované prohlídkové trasy v klášteře Kladruby
Cisterciácký klášter Plasy - Restaurování historických mobiliárních předmětů
Předmětem zakázky jsou restaurátorské práce na předmětech historického mobiliáře kláštera. Tyto restaurátorské práce na historickém mobiliáři zámku jsou součástí realizace celkové obnovy kláštera Plasy, stavby podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1., pod registračním číslem projektu ...
Svatý Bartoloměj kolínský gotický skvost - restaurování mobiliáře
Předmětem plnění této veřejné zakázky je restaurování mobiliáře v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně. Jedná se movité kulturní památky, které jsou součástí vybavení kostela sv. Bartoloměje v Kolíně (rejstříkové číslo ÚSKP: 19709/2-735). Podrobný popis jednotlivých prvků mobiliáře, rozsah a použití materiálů a technologických postupů restaurování ...
NPÚ, Státní zámek Sychrov - realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla
Předmětem veřejné zakázky je kompletní obnova a oprava celého střešního pláště východního křídla zámku Sychrov včetně obou sousedících věží a souvisejících objektů. Veškerá břidlicová krytina ze zámku a věže bude opatrně sejmuta a uložena pro další použití, bude odstraněn i starý záklop a všechny klempířské prvky. Tyto stavební prvky budou ...
Restaurátorské práce v rámci obnovy a zpřístupnění vybraných částí Arcibiskupského zámku
Předmětem zakázky je restaurování a řemeslná obnova vybraných prvků Arcibiskupského zámku a Mlýnské brány v Kroměříži. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Tato nadlimitní veřejná zakázka je rozdělena na 6 části ve smyslu § 35 a § 101 zákona. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich ...
Opravy v parku na Smetanově nábřeží; Krannerova kašna
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je restaurátorský zásah na pomníku císaře Františka I. (tzv. Krannerova kašna) v souladu se závazným stanoviskem a současnou metodikou státní památkové péče v České republice. Cílem restaurování je stabilizace objektu, zachování v maximální možné míře hmotné podstaty památky, včetně jejích mladších ...
Reštaurovanie kamenného kríža – Zubrohlava
Predmetom zákazky je reštaurovanie kamenného kríža. Podrobnosti sú v bode 36 súťažných podkladov.
Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina
Predmetom zákazky je realizácia reštaurátorských prác na obnove vonkajšej fasády Katedrály sv. Martina v Bratislave podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.
Obnova kaštieľa rodu Zichy vo Voderadoch – reštaurovanie kaplnky a priľahlých miestností
Predmetom zákazky sú stavebné reštaurátorské práce realizované v súlade s reštaurátorskou dokumentáciou Kaštieľ Voderady, Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, vypracovanou Mgr. art. Robertom Ilešom, v októbri 2020 a projektovou dokumentáciou stavebných úprav v súvislosti s reštaurovaním Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch v ...
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Riegrovo náměstí, Kroměříž - opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 39566/7-6009. Blíže viz ZD.
Restaurování - papír - podsbírky Staré tisky a Památník Jiřího Harcuby
Předmětem veřejné zakázky je: zpracování restaurátorského průzkumu, zpracování restaurátorského záměru, samotné restaurování 111 ks papírových dokumentů z podsbírek Staré tisky a Památník Jiřího Harcuby.
Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni
Stavební práce a udržovací práce v sále, předsálí, sociálním zařízení, křížové cestě, kapli, sakristii, chodbě, schodišti, terase a dřevěném přístavku vč. výměny kovových prvků, dešťových svodů, zámečnických prvků, parapetů, fasády a hromosvodu, provedení EZS, restaurování kamenných prvků, betonové podlahy a schodů do klauzury a restaurování ...