Reštaurovanie a rekonštrukcia exteriéru kaštieľa Arboréta Mlyňany – 1. časť objekt hlavnej budovy
Predmetom zákazky je Reštaurovanie a rekonštrukcia exteriéru kaštieľa Arboréta Mlyňany 1. časť objekt hlavnej budovy kaštieľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Reštaurovanie malieb, organu a kríža – Zubrohlava
Predmetom zákazky je reštaurovanie malieb, organu a kamenného kríža v Zubrohlave. Zákazka je rozdelená na 3 časti z dôvodu umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
SZ Uherčice,Starý zámek,I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je záchrana unikátních historických interiérů, zejména štukové výzdoby, maleb, podlah. Součástí veřejné zakázky je také statické zajištění stropů, elektroinstalace a stavební zapravení oken, včetně výroby nebo repase historických oken a dveří a vytvoření nových tapet, inspirovanými dle historické fotografie. Nedílnou ...
Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Kláštor jezuitov v Žiline
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove a reštaurovaní Národnej kultúrnej pamiatky: Kláštor jezuitov v Žiline spočívajúce v zreštaurovaní fasády kostola a kláštora a zastrešenia a reštaurovania NKP- Rajský dvor. Stavebné práce pri obnove kláštora musia byť vykonané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych ...
Celková obnova baziliky sv. Zdislavy a sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí
Předmětem veřejné zakázky jsou udržovací práce na bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Projekt navrhuje celkovou obnovu interiéru objektu a západního průčelí s oběma zvonicemi.
Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce včetně restaurátorských prací, zahrnující rovněž restaurování štuku a štukové výzdoby, spočívající v obnově areálu poutního kostela, který je národní kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Konkrétně jde o stavební a restaurátorské práce v ambitu a na farní zahradě, ...
Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí v Kežmarku
Predmetom zákazky je Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí v Kežmarku. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina.
SHaZ Bečov Nad Teplou - SO 05 Restaurování hradu v rámci realizace projektu SMVS - SHaZ Bečov,
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravu stávajícího prostoru, tzv. Zaniklého objektu ZO (SO 05), který se nachází v areálu NKP SHaZ v Bečově nad Teplou, bez jeho prostorového rozšíření. Jedná se především o citlivou památkovou opravu, konzervaci a restaurování stávajících prvků a konstrukcí (povrchy stěn, podlahové a stropní ...
Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Anny Boží Dar
Předmětem veřejné zakázky je restaurování hlavního oltáře kostela sv. Anny Boží Dar, včetně kompletního materiálového krytí díla a doplnění chybějících částí.
Palác Colloredo Mansfeld, restaurátorská obnova fresky stropu tanečního sálu
Hlavním cílem restaurátorského zásahu je ochrana fresky v průběhu plánované stavební činností související s rekonstrukcí střech a zároveň uchování maximální míry autenticity fresky a všech jejích technologických vlastností a postupů a to jak technických, tak výtvarných a historických. Fresková malířská výzdoba stropů je nedílnou součástí paláce a ...
Restaurování parních lokomotiv II
Předmětem veřejné zakázky je realizace restaurátorských a souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství ve vztahu ke třem historickým parním lokomotivám dochovaným v depozitářích zadavatele, a to za účelem jejich uvedení do historicky relevantního, vystavovatelného stavu, v jednom případě přímo do plně provozuschopného stavu. Podrobné ...
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných a drevených článkov architektúry
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných a drevených prvkov na hrade Krásna Hôrka, ako potrebný podklad na zapracovanie reštaurátorských prác do projektovej dokumentácie stavby Obnovy hradu Krásna Hôrka. Súčasťou zákazky je aj spracovanie rozpočtu reštaurátorských prác na predmetný rozsah. Tento rozpočet bude súčasťou celkového ...
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravy - II.zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících objektů, respektive jejich částí, formou stavebních úprav, udržovacích prací a terénních a sadových úprav. V Novém konventu a Starém konventu dojde k plné, respektive částečné, obnově objektů s rozšířením návštěvnických prohlídkových okruhů a instalací včetně zpřístupnění obnoveného Rajského ...
Rámcová dohoda na laboratorní zpracování a odplísnění archivních filmových materiálů
Předmětem zakázky je poskytování laboratorních služeb souvisejících s kopírováním a odplísňováním filmových materiálů.
Restaurování negativů opakované řízení
Předmětem je služba spočívající v restaurování negativů na podložce ze skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu v rámci každé části veřejné zakázky. Počet ks negativů vychází z kvalifikovaného odhadu stavu sbírek a může být snížen v návaznosti na zjištění skutečného stavu jejich poškození. Bližší ...
Revitalizace objektů výklopny a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace a zpřístupnění bývalých technologických objektů výklopny a mlýnice s cílem přeměny objektů k expozičním a edukativním účelům. V rámci přestavby budou zachovány oba původní technologické objekty, které doplní přístavba recepce, spojovací most mezi recepcí a mlýnicí a přístavba schodiště k mlýnici. Součástí ...
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 39566/7-6009. Zadavatel upozorňuje, že plnění zakázky bude probíhat ve dvou etapách. Blíže viz zadávací ...
MS Praha – fasáda Slezská – stavba
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce, které spočívají v provedení celkové opravy fasád včetně oprav kovářských, truhlářských i pasířských prvků a sochařských výtvarných děl z kamene i bronzu a repase oken na budově Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9, Praha 2 (kulturní památka Palác Tabáková režie katalogové číslo: 1045666044, památková ...
Zpracování restaurátorského průzkumu a záměru repase vnitřních dveří Strakovy akademie
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských průzkumů a záměrů repase: vnitřních dveří 1.NP–3.NP a části 1.PP Strakovy akademie, spojovacích dveří v chodbách včetně vnitřních oken do atria, včetně dodání dokumentace pro výběr zhotovitele a vstupních vrat Hrzánského paláce včetně dodání dokumentace pro výběr zhotovitele.
Revitalizace kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
Restaurování: lavic v presbytáři a na kůru, sanktuária, lavic v hlavní lodi, lavabo, skříně na ornáty – prádelníku, skříně s atikou, truhly sedací, mobiliáře z depozitáře (skříně), hlavního oltáře, bočního oltáře presbytáře, kazatelny, bočního oltáře lodi, oltáře sv. Anny, tabernáklového sekretáře, varhan, obrazů, soch a křížů.
Obnova a zpřístupnění vybraných částí Arcibiskupského zámku a obnova Mlýnské brány v Kroměříži
Předmětem této zakázky je obnova a zpřístupnění vybraných částí Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Památka UNESCO je sezónně přístupná veřejnosti několika prohlídkovými okruhy, které budou realizací projektu sceleny dle dlouhodobé koncepce vycházející z generelu zámku a zahrad z roku 2008. Předmětem projektu je úprava, propojení a zabezpečení ...
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě
• část A – restaurování architektury Glorietu • část B – restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě nabídku lze podat i pouze k jedné části Termín pro prohlídku místa plnění byl stanoven na 28.1.2020 v 10:00 hodin. Sraz u vchodu do Růžové zahradě. Parkujte v podzámčí!
Revitalizace kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
oprava střechy a krovů věže, oprava zastřešení schodišť věže a opěráků hlavní lodi - severní část, oprava fasády věže, schodišť věže a hlavní lodi - severní a jižní plocha, výplně otvorů věže a hlavní lodi (jižní a severní část), oprava fasády presbytáře (včetně kamenických prvků a výplní otvorů - okna, vitrážová okna, vstupní dveře kostela, ...
Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou
Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, jenž je součástí zámeckého areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou.