Palác Colloredo Mansfeld, restaurátorská obnova fresky stropu tanečního sálu
Hlavním cílem restaurátorského zásahu je ochrana fresky v průběhu plánované stavební činností související s rekonstrukcí střech a zároveň uchování maximální míry autenticity fresky a všech jejích technologických vlastností a postupů a to jak technických, tak výtvarných a historických. Fresková malířská výzdoba stropů je nedílnou součástí paláce a ...
Restaurování parních lokomotiv II
Předmětem veřejné zakázky je realizace restaurátorských a souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství ve vztahu ke třem historickým parním lokomotivám dochovaným v depozitářích zadavatele, a to za účelem jejich uvedení do historicky relevantního, vystavovatelného stavu, v jednom případě přímo do plně provozuschopného stavu. Podrobné ...
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných a drevených článkov architektúry
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných a drevených prvkov na hrade Krásna Hôrka, ako potrebný podklad na zapracovanie reštaurátorských prác do projektovej dokumentácie stavby Obnovy hradu Krásna Hôrka. Súčasťou zákazky je aj spracovanie rozpočtu reštaurátorských prác na predmetný rozsah. Tento rozpočet bude súčasťou celkového ...
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravy - II.zadání
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících objektů, respektive jejich částí, formou stavebních úprav, udržovacích prací a terénních a sadových úprav. V Novém konventu a Starém konventu dojde k plné, respektive částečné, obnově objektů s rozšířením návštěvnických prohlídkových okruhů a instalací včetně zpřístupnění obnoveného Rajského ...
Rámcová dohoda na laboratorní zpracování a odplísnění archivních filmových materiálů
Předmětem zakázky je poskytování laboratorních služeb souvisejících s kopírováním a odplísňováním filmových materiálů.
Restaurování negativů opakované řízení
Předmětem je služba spočívající v restaurování negativů na podložce ze skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu v rámci každé části veřejné zakázky. Počet ks negativů vychází z kvalifikovaného odhadu stavu sbírek a může být snížen v návaznosti na zjištění skutečného stavu jejich poškození. Bližší ...
Revitalizace objektů výklopny a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace a zpřístupnění bývalých technologických objektů výklopny a mlýnice s cílem přeměny objektů k expozičním a edukativním účelům. V rámci přestavby budou zachovány oba původní technologické objekty, které doplní přístavba recepce, spojovací most mezi recepcí a mlýnicí a přístavba schodiště k mlýnici. Součástí ...
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice – Riegrovo náměstí, Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 39566/7-6009. Zadavatel upozorňuje, že plnění zakázky bude probíhat ve dvou etapách. Blíže viz zadávací ...
MS Praha – fasáda Slezská – stavba
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce, které spočívají v provedení celkové opravy fasád včetně oprav kovářských, truhlářských i pasířských prvků a sochařských výtvarných děl z kamene i bronzu a repase oken na budově Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9, Praha 2 (kulturní památka Palác Tabáková režie katalogové číslo: 1045666044, památková ...
Zpracování restaurátorského průzkumu a záměru repase vnitřních dveří Strakovy akademie
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských průzkumů a záměrů repase: vnitřních dveří 1.NP–3.NP a části 1.PP Strakovy akademie, spojovacích dveří v chodbách včetně vnitřních oken do atria, včetně dodání dokumentace pro výběr zhotovitele a vstupních vrat Hrzánského paláce včetně dodání dokumentace pro výběr zhotovitele.
Revitalizace kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
Restaurování: lavic v presbytáři a na kůru, sanktuária, lavic v hlavní lodi, lavabo, skříně na ornáty – prádelníku, skříně s atikou, truhly sedací, mobiliáře z depozitáře (skříně), hlavního oltáře, bočního oltáře presbytáře, kazatelny, bočního oltáře lodi, oltáře sv. Anny, tabernáklového sekretáře, varhan, obrazů, soch a křížů.
Obnova a zpřístupnění vybraných částí Arcibiskupského zámku a obnova Mlýnské brány v Kroměříži
Předmětem této zakázky je obnova a zpřístupnění vybraných částí Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Památka UNESCO je sezónně přístupná veřejnosti několika prohlídkovými okruhy, které budou realizací projektu sceleny dle dlouhodobé koncepce vycházející z generelu zámku a zahrad z roku 2008. Předmětem projektu je úprava, propojení a zabezpečení ...
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě
• část A – restaurování architektury Glorietu • část B – restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě nabídku lze podat i pouze k jedné části Termín pro prohlídku místa plnění byl stanoven na 28.1.2020 v 10:00 hodin. Sraz u vchodu do Růžové zahradě. Parkujte v podzámčí!
Revitalizace kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
oprava střechy a krovů věže, oprava zastřešení schodišť věže a opěráků hlavní lodi - severní část, oprava fasády věže, schodišť věže a hlavní lodi - severní a jižní plocha, výplně otvorů věže a hlavní lodi (jižní a severní část), oprava fasády presbytáře (včetně kamenických prvků a výplní otvorů - okna, vitrážová okna, vstupní dveře kostela, ...
Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou
Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, jenž je součástí zámeckého areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou.
Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku - stavba
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících restaurátorských prací v rámci akce „Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku - stavba“.
Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Obnova iluzivní malby II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace pro provedení stavby – iluzivní malba s názvem „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“, zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: ...
Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici – pamiatková obnova
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie architektonickej štúdie pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky, projektu pre stavebné povolenie a realizačnej dokumentácie (projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizačný projekt) a realizácia stavebných činností súvisiacich s pamiatkovou obnovou národnej ...
Bývalý kláštor benediktínov – Hronský Beňadik
Predmetom zákazky sú stavebné práce na na obnove opátskeho krídla s baštou a sýpkou II. etapa a obnova fasády rajského dvora juhovýchodného krídla. Stavebné práce budú prebiehať na NKU a ich súčasťou budú aj rozsiahle reštaurátorské práce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Obnova historických staveb parku objekt Hájovna č.p. 64
Rekonstrukce stávajícího objektu Hájenky č.p. 64, která je součástí pozemku p.č. 1023, katastrální území Průhonice, obec Průhonice v programu obnovy historických staveb Průhonického parku.
Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vnějších ploch věže Daliborky a přiléhající parkánové hradby. Práce budou spočívat zejména nikoliv však výhradně (jedná se o demonstrativní výčet) v opravě omítek, restaurování sgrafit, opravě kamenného a cihelného režného zdiva, repasi a částečné výměně oken, repasi dveří, repasi kamenických prvků, ...
Restaurování kostry plejtváka myšoka inv.č. P6V 9855 v Historické budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele na restaurování kostry plejtváka myšoka inv. č. P6V 9855 ve stálé expozici v Historické budově Národního muzea, 2. patro, místnost číslo 20.180 a restaurátorský dozor v rámci souběžně probíhajících činností, které mají na restaurování kostry vliv. Podrobně je předmět zadávacího řízení popsán ...
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v interiéru i v exteriéru budovy bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře v technických podmínkách ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona stanovených zadávací dokumentací včetně jejích příloh, které tvoří mj. návrh smlouvy a projektová dokumentace.
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku
Predmetom zákazky je reštaurovanie, obnova a dostavba národnej kultúrnej pamiatky č. súpisné 9, v pamiatkovom území Pamiatkovej zóne Oravský Podzámok, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Stavebné úpravy interiéru Kostola sv.Petra z Alkantary - II. etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s realizáciou II. etapy obnovy interiéru pamiatky Kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. V rámci realizácie predmetu zákazky dôjde i ku kompletnej realizácii nových silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov (audio systém, EZS) ako i dokončeniu inštalácie vykurovacieho systému ...