DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné
Predmetom zákazky je zriadenie DNS a realizácia stavebných prác. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. DNS je rozdelený do nasledujúcich kategórií: 1. kategória Stavebné práce, 2. kategória Remeselné stavebné práce, 3. kategória Vodoinštalačné a ...
Kláštor pod Znievom, komplexná obnova NKP Premonštrátsky kláštor, konvent – 1. etapa
Predmetom zákazky je realizácia Projektu: Kláštor pod Znievom, komplexná obnova NKP Premonštrát-sky kláštor, konvent 1. etapa
Reštaurátorský výskum a vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie kaštieľa Brunovciach
Predmetom tejto zákazky je vykonanie reštaurátorského výskumu a vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie v rozsahu - Správa z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie: dvorových fasád, štukovej výzdoby v interiéri kaplnky, maliarskej výzdoby v interiéri kaštieľa v Brunovciach v zmysle rozhodnutia KPÚ č. KPÚTN-2022/11108-4/46394/Pas zo ...
Kláštor pod Znievom, komplexná obnova NKP Premonštrátsky kláštor, konvent – 1. etapa
Predmetom zákazky je realizácia Projektu: Kláštor pod Znievom, komplexná obnova NKP Premonštrát-sky kláštor, konvent 1. etapa
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, včetně poskytnutí restaurátorských služeb, jejichž hlavním účelem je obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Kostel je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek, který je veden Národním ...
Vlašská 347/19, Praha 1  Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je dále provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
SZ Libochovice, oprava střech, krovů a stropů I. a IV. etapa, 2
Předmětem veřejné zakázky oprava střech, krovů a stropů hlavní zámecké budovy a kaple, dále oprava vodárenské věže, přičemž všechny tyto objekty jsou nedílnou součástí Libochovického zámku. Součástí předmětu plnění jsou restaurátorské práce související s obnovou objektů a dokumentace skutečného provedení stavy. Bližší specifikace v ZD.
NKP SHZ Bečov nad Teplou - rekonstrukce, obnova a restaurování Horního hradu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu bez jeho prostorového rozšíření. Předmětem stavebních prací bude citlivá památková obnova, konzervace a restaurování stávajících prvků a konstrukcí (povrchy stěn, podlahové a stropní konstrukce, truhlářské, kovářské, zámečnické a kamenické prvky), nedílnou součástí ...
Renovace maringotky Kludských
Předmětem veřejné zakázky je - celková demontáž maringotky vč. veškerého vestavěného mobiliáře, demontáž oken, dveří - repase kovového podvozku a veškerých kovových částí - repase dveří, oken, světlíků - demontáž kol, repase gumové vrstvy a výměna pryžových bandáží - oprava korpusu (obnovení celku) - oprava dřevěné podlahy, lokální ...
Restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v poutním místě Chlum Svaté Maří
Zadavatel je výlučným vlastníkem nemovité věci, pozemku parc. č. 1, jehož součástí je stavba bez č.p., jiná stavba, národní kulturní památka, zapsaná v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 429, v k.ú. a obci Chlum Svaté Maří, zapsaných na listu vlastnictví č. 148 katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský ...
Restaurování levého bočního oltáře Panny Marie s krásnou Madonou v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Zadavatel je výlučným vlastníkem nemovité věci, pozemku parc. č. 1, jehož součástí je stavba bez č.p., jiná stavba, národní kulturní památka, zapsaná v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 429, v k. ú. a obci Chlum Svaté Maří, zapsaných na listu vlastnictví č. 148 katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský ...
Stavební obnova proboštství a kostela v Chlumu Svaté Maří
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav, udržovacích prací, terénních a sadových úprav a restaurování prvků ve stavbě v rámci částečné obnovy a revitalizace proboštství a kostela Nanebevzetí Panny Marie s ambity a dalších vybraných stavebních objektů areálu poutního místa Chlum svaté Maří v rozsahu stanoveném projektovou ...
Obnova NKP,ÚZPF Č.2354/1, Železiareň, Zlieváreň, Stará Maša, Krompachy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v pamiatkovej obnove a rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky nachádzajúcej sa v katastrálnom území mesta Krompachy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu ...
Konzervování - restaurování vozové skříně předního článku trolejbusu Škoda - Sanos
Předmětem plnění veřejné zakázky je konzervování - restaurování vozové skříně předního článku trolejbusu Škoda - Sanos, výr. č. 10668 ze sbírky Technického muzea v Brně pro účely jeho vystavení v rámci expozice. Součástí předmětu plnění je i přeprava předmětu plnění z Technického muzea do místa provádění oprav. Renovace bude probíhat ve třech ...
Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni - restaurování
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které jsou technicky definovány zpracovanými návrhy na restaurování mobiliáře v areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni.
Restaurátora papíru, Německo
Vážený pane, milá paní, hledám restaurátora papírových prací. Můžete pomoci? Jedná se o Akvarel na papíře, který je velmi žlutý s hnědými znaky. Děkuji! Edda Birchall 004915228407597
Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín II. část, restaurátorské práce
Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín II. část, restaurátorské práce
Rekonstrukce a restaurování havarijního stavu štukových hlavic pilastrů, fasáda hlavní budovy
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská obnova štukových hlavic pilastrů fasády Trojského zámku v rozsahu dle Restaurátorského záměru a Soupisu a fotodokumentace havarijního stavu hlavic pilastrů na Trojském zámku s vyznačením jejich stupně poškození v přílohách č. 28.7 a 28.8 zadávací dokumentace. Restaurátorské práce budou prováděny v ...
Obnova kamenného soklu Trojského zámku, vč. vstupního portálu a balkonu v 1.patře
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská a stavební obnova kamenného soklu Trojského zámku do výše okenních parapetů v přízemí, včetně severního vstupního portálu a balkonu v 1. patře. Nedílnou součástí zakázky je také oprava dvou předložených schodišť na jižní straně budovy a okapního chodníčku restaurátorským způsobem a lokální obnovu ...
Restaurátorské práce v rámci obnovy a zpřístupnění vybraných částí Arcibiskupského zámku
Předmětem zakázky je restaurování vybraného mobiliáře Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Vzhledem k charakteru předmětu zakázky práce musí provádět výhradně restaurátor, který je držitelem platného povolení Ministerstva kultury ČR. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Výběr dodavatele konzervačních prací na sbírkových předmětech
Předmětem veřejné zakázky je realizace odborných konzervačních prací na souborech sbírkových předmětů uložených v depozitářích či dalších prostorách Zadavatele. Součástí plnění je rovněž provedení fotodokumentace před konzervací (vč. detailů poškození), případně nákresy a další prostředky věrného obrazového zachycení stavu předmětu před ...
Restaurování sbírkových předmětů Plastiky 2
Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů v rámci realizace projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“, a to restaurování plastik č. 2. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v restaurátorských záměrech jednotlivých předmětů, které jsou přílohou č. 1 zadávací ...
Restaurování sbírkových předmětů - Plastiky 3
Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů v rámci realizace projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“, a to restaurování plastik č. 3. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v restaurátorských záměrech jednotlivých předmětů, které jsou přílohou č. 1 zadávací ...
Restaurování prvků interiéru konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na provedení odborného restaurování deseti oltářů, kazatelny, křtitelnice a epitafu Karla I.
Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov a to v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou: A STUDIO, s.r.o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, z 8/2021. Cieľom stavby je celková stavebná obnova západného paláca, za účelom záchrany stavebnej podstaty objektu pri zachovaní ...