Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Obnova iluzivní malby
Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace pro provedení stavby – iluzivní malba s názvem „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“, zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: 445 ...
Stavební obnova zámku Týnec
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a restaurátorské práce v rozsahu stanoveném dokumentací pro provádění stavby (dále i DPS), spočívající ve stavební obnově nemovité národní kulturní památky zámku Týnec v předpokládané hodnotě VZ 92 624 181,-Kč bez DPH. Součástí obnovy památky jsou i jedinečné umělecké malby vnitřních prostor, které jsou ...
Vikářská ulice - oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu Vikárka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je památková obnova vnějšího pláště objektů č.p. 37 a č.p.40 a dále celková památková obnova objektu zvaného Vikárka, tj. souboru objektů č.p. 38, 39, 40 a 198 ve Vikářské ulici v areálu Pražského hradu. Bližší specifikaci předmětu plnění uvádí Zadávací dokumentace.
NPÚ, SZ Velké Losiny restaurování parketových podlah a nábytku
Předmětem veřejné zakázky je restaurování parketových podlah na Státním zámku Velké Losiny – místnost s tapiseriemi, sál s rodovou galerií, knihovna, rytířský sál, a restaurování 2 kusů knihovních skříní VL 242, VL 243 z mobiliárního fondu zámku – movitá kulturní památka mobiliární fond zámku Velké Losiny, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 67980/38-7619.
Obnova varhan v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce varhanního stroje, restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby třídílné varhanní skříně a rekonstrukce dřevěné podlahy kruchty. Původní barokní nástroj postavil v r. 1772 Josef Streussel. Ten byl nahrazen pneumatickým strojem Bohumila Paštiky, skříň positivu s původními ...
Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v  Košiciach
Predmetom zákazky je zateplenie IV. sekcie objektu Teoretických ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy v zmysle zákona č. 555/2005. IV. sekcia objektu je štvorpodlažná s dvoma podlažiami zapustenými do terénu. Budova slúži pre administratívne a študijné účely. Nachádzajú sa tu priestory ...
Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a restaurátorské práce týkající se Velké synagogy v Plzni a stavební práce týkající se Rabínského domu v Plzni. Více Zadávací dokumentace.
Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - restaurátorské práce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek Velké synagogy v Plzni. Součástí plnění a nabídkové ceny je zhotovení projektu odstrojení a ochrany vnitřního vybavení interiéru Velké synagogy v Plzni, které bude předmětem plnění. Součástí činností v rámci předmětu díla je ...
Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou restaurátorské práce, a to na každou část samostatně. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících restaurátorských prací v rámci akce „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří“, rejstř. č. ÚSKP 28276/7-1045.
Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste
1Predmetom zákazky sú reštaurátorské a stavebné práce spojené s sanáciou murív a podláh na kostole ev. c. a. v. Koceľovce ÚZPF č. 517/0. Kostol je na parc. KN-C č. 1 katastrálne územie Koceľovce súpisné číslo č. 32. Ev. a. v. kostol v Koceľovciach je stredoveky, goticky, z 1. pol. 14. stor. Technicky stav, druh a stupeň biotickych a abiotickych ...
Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě - opakované vyhlášení
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací vč. řemesel TZB, prací odborných řemeslných a prací restaurátorských v rámci památkové obnovy barokního kostela sv. Prokopa vč. krypty, barokní fary, torza gotického trojlodí s věží a parteru nacházejícího se mezi těmito objekty v areálu Sázavského kláštera. Součástí záměru je i řešení ...
Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – kostel sv. Václava
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací včetně řemesel, technického zařízení budov, odborných řemeslných prací a restaurátorských prací v rámci památkové obnovy kostela sv. Václava s kryptou na pozemku parc. č. 1667 v katastrálním území Stará Boleslav. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i dokončení opravy ...
Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan
Předmětem veřejné zakázky je restaurování hrací části varhan Rieger-Kloss, op. 3287. Jedná se o koncertně disponované varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci, které vznikly přestavbou starších barokních varhan Michaela Englera z r. 1745 v letech 1959-69.
Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře
Předmětem veřejné zakázky je obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, exteriéru trojlodí, presbytáře, interiéru věží a dalších souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací v rozsahu zadávací dokumentace. Hlavním předmětem této veřejné zakázky je řádné provedení stavebních a restaurátorských prací, jakož i realizace všech s touto činností ...
Rehabilitace fasád kláštera Premonstrátů v Želivě, 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je obnova a restaurování fasád Trčkova hradu a renesančního objektu č.p. 117 v areálu kláštera premonstrátů v Želivě, národní kulturní památky a dále obnova barokního krčku č.p. 119 v areálu. Vč. nutného provedení sond do zdiva, částečného dodatečného restaurátorského průzkumu fasád a částečného restaurátorského průzkumu ...
Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře II
Předmětem veřejné zakázky jsou následující služby: restaurátorské práce v rámci revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, na st. parc. č. 19, v katastrálním území a obci Polička, kterou zadavatel rozdělil na níže uvedených 4 části, a to s ohledem na různorodost ...
NKP SZ Vimperk - Horní zámek Vimperk - probouzení zimního zámku
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na obnově (rekonstrukci) Horního zámku, který se nachází v areálu Národní kulturní památky Státního zámku Vimperk. Realizace obnovy zahrnuje Horní zámek, včetně vybraných fasád, Vlčkovu věž a areálové sítě – voda, kanalizace, silnoproud, slaboproud a suchovod. Řešené části Horního zámku budou ...
Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v reštaurovaní kamenných ostení okien a ich vitrážových výplní Kostola sv. Mikuláša v Prešove. Kostol sv. Mikuláša v Prešove je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným ...
Kaštieľ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III
Rozsah rekonštrukcie bude pozostávať z výmeny, doplnenia, náhrady exteriérovych a interiérovych materiálov, prvkov a výrobkov zodpovedajúcich pamiatkovej obnove a zároveň súčasnej potrebe na utilitárne a zmysluplné využitie priestorov objektu ku galerijnej a výstavníckej činnosti. Exteriér bude pozostávať z výmeny strešnej krytiny vrátane ...
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa – II. etapa
Stavebné úpravy renesančného kaštieľa - II. etapa, podľa platnej projektovej dokumentácie - 1 komplet. Kaštieľ v Humennom je národnou kultúrnou pamiatkou a sídlom múzea. Riešenie fasád vychádza z historickej predlohy a Umelecko-historického, architektonicko-historického a archívneho výskumu. Podľa tohto prieskumu budú vo fasáde znovu obnovené ...
Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově
komplexní obnova západního křídla fary (oprava interiéru, fasád, odvlhčení budovy), oprava hospodářského křídla (oprava krovu, střechy, fasád), oprava ohradní zdi kolem kostela, úprava nádvoří a úprava zahrady
Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici v Levoči, obnova stredovekej časti
Predmetom zákazky je realizácia stavebných a reštaurátorských prác na obnove a modernizácií národnej kultúrnej pamiatky Kláštora minoritov v Levoči.
Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá
Obnova areálu a kaštieľa v Dolnej Krupéj rieši: Hlavným zameraním tohto projektu vylepšenia prevádzkovo ekonomických, estetických a hodnotových parametrov objektu, klasicistického kaštieľa v Dolnej Krupej s akceptovaním metodických prístupov a požiadaviek KPÚ v Trnave a príslušných STN a EN. Všetky vnútro - objektové inžinierske siete ...
Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 3.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stropov 1. nadzemného podlažia. Stropy A a B budú polomontované, tvorené valcovanými nosníkmi prierezu l 240 doplnenými podpernými uholníkmi privarenými k ich stojinám, na ktoré bude uložené, pribodované, prípadne pristrelené stratené debnenie z trapézových plechov. Po vyarmovaní dosák budú na debnenie odliate z ...