Fyzické zpracování negativů

Fyzické zpracování negativů

Služba spočívající ve fyzickém zpracování 46.000 negativů na položce skla a polymerních materiálů pro 1 fyzickou osobu.

Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, jenž je součástí zámeckého areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou.

Rynoltice – oprava válečného hrobu obětem 2. světové války

Rynoltice – oprava válečného hrobu obětem 2. světové války

Komplexní restaurování válečného hrobu obětem 2. světové válka na hřbitově v obci Rynoltice.

Revitalizace NKP Slovenská strela

Revitalizace NKP Slovenská strela

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na motorovém železničním voze M 290.002 „Slovenská strela“ zapsaném jako národní kulturní památka (89003/38-8264). Jedná se o unikátní čtyřnápravový železniční motorový vůz řady M 290.0 se samonosnou vozovou skříní na dvou dvounápravových podvozcích s hnacími agregáty a ...

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře

Předmětem veřejné zakázky jsou následující služby: Restaurátorské práce v rámci revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, na st. parc. č. 19, v katastrálním území a obci Polička, kterou zadavatel rozdělil na níže uvedených 5 částí, a to s ohledem na různorodost ...

Obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Pezinský zámok

Obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Pezinský zámok

Predmetom zákazky je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Pezinského zámku, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 511/1. Stavebné práce musia byť uskutočnené v súlade s podmienkami právoplatných rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Stavebné práce budú uskutočnené vo vyčlenených priestoroch ...

Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěný nábytek

Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěný nábytek

Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírk. předmětů Severočeského muzea v Liberci. Způsob rest., jeho rozsah, navržené metody a techniky prací a další podrobné inf. jsou uvedeny v přílohách č. 4-6 zadávací dokumentace a účastníci se musí instrukcemi v těchto přílohách řídit. Fotografie jednotlivých předmětů jsou v příloze č.7. Předmět ...

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce na varhanách

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce na varhanách

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování varhan v Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Více Zadávací dokumentace.

Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěné skulptury

Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěné skulptury

Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci (dále jen „SML“) a to konkrétně dřevěných skulptur. Způsob restaurování, jeho rozsah, navržené metody a techniky prací a další podrobné informace jsou uvedeny v přílohách č. 4 zadávací dokumentace a účastníci se musí instrukcemi v této příloze řídit.

Reštaurovanie oltára františkánskeho kostola vo Fiľakove

Reštaurovanie oltára františkánskeho kostola vo Fiľakove

Predmetom obstarávania je vykonanie diela, ktorým je reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej NKP) barokového oltára rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej ÚZPF) pod číslom 2730/1-15. Výška oltára je cca 14500 cm a šírka 610 cm. Celkovo oltár pozostáva zo sochárskej výzdoby a ...

Montánní kulturní dědictví – restaurování interiéru a mobiliáře kostela sv. Anny Boží Dar

Montánní kulturní dědictví – restaurování interiéru a mobiliáře kostela sv. Anny Boží Dar

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na vybraném interiéru a mobiliáři stávajícího objektu kostela sv. Anny v Božím Daru. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provedení: • restaurátorského průzkumu • restaurátorského záměru na základě restaurátorského průzkumu • zajištění stanoviska orgánu památkové ...

Konzervace a restaurování zemědělské techniky ze sbírky NZM

Konzervace a restaurování zemědělské techniky ze sbírky NZM

Předmětem plnění veřejné zakázky je na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem provádět v součinnosti se zadavatelem a dle zpracovaných restaurátorských záměrů uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace komplexních konzervační a restaurátorské zásahy na souboru 59 ks zemědělské techniky. Jednotlivá plnění v rámci rámcové ...

Restaurátorské práce - Poutní areál na Svatém Kopečku u Olomouce

Restaurátorské práce - Poutní areál na Svatém Kopečku u Olomouce

Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorské služby (obsahující zejména umělecko-řemeslné prvky) a rekonstrukční práce spočívající v obnově uvedeného klášterního areálu. V rámci veřejné zakázky dojde k revitalizaci historické kulturní památky, klášterního areálu Sv. Kopeček; účel stavby a základní kapacity zůstávají zachovány. Výsledkem Veřejné ...

Reštaurovanie veže františkánskeho kostola

Reštaurovanie veže františkánskeho kostola

Predmetom obstarávania je vykonanie diela, ktorým je reštaurovanie Kamennej veže rímskokatolíckeho kostola Zvestovania Panne Márii (františkánsky) na Františkánskom nám. 1 v Bratislave v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Bratislave (ďalej KPUBA) č. KPUBA-2017/15960-5/71745/FAN (ďalej len rozhodnutie) zo dňa 14.9. 2017 a ...

Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice

Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací (rekonstrukce) a restaurátorských prací na kamenných prvcích a malbách na národní kulturní památce Hrad Strakonice. Kamenné prvky a malby jsou nedílnou součástí konstrukčních částí obnovovaných stavebních objektů.

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

obnova krovů a střech, obnova fásád, odvodnění objektu, úprava zahrady Kláštera, restaurátorské práce

Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa - fasády a spevnené plochy

Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa - fasády a spevnené plochy

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte zámku v Hlohovci, ktoré pozostávajú z nasledovných častí: -rekonštrukcia vonkajších fasád severovýchodná a juhovýchodná časť; -rekonštrukcia fasád nádvoria vrátane dodávky a montáže okien; -rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria a vonkajšej vstupnej časti Zámku; -rekonštrukcia hlavného schodiska, ...

Reštaurovanie obrazov

Reštaurovanie obrazov

Predmetom zákazky je záväzok uchádzača vykonať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo zreštaurovanie 44 ks obrazov: a) reštaurovanie a konzervovanie 27 obrazov z fondov Slovanského múzea A. S. Puškina Slovenskej národnej knižnice b) reštaurovanie a konzervovanie 17 obrazov z fondov Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice v rozsahu a ...

Restaurování negativů

Restaurování negativů

Předmětem plnění veřejné zakázky je služba spočívající v restaurování 9.200 negativů na podložce skla a polymerních materiálů (acetát či nitrát), rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu.

Reštaurovanie mobiliáru

Reštaurovanie mobiliáru

Predmetom tejto zákazky je záväzok uchádzača vykonať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo zreštaurovanie mobiliáru (historického nábytku) pozostávajúceho z 58 kusov zbierkových predmetov z fondov Slovanského múzea A.S.Puškina Slovenskej národnej knižnice v Brodzanoch v rozsahu a bližšej špecifikácii, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1. ...

Poptávám louhování starých dveří

Poptávám louhování starých dveří

Poptávám olouhování cca 10 ks starých dveří.

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek v Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ na 3 (tři) části. Více Zadávací dokumentace.

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

oprava střech a krovů, fasád, výplní otvorů kostela, oprava odvodnění, provedení nových chodníků, oprava střech a omítek márnice, oprava ohradní a opěrné zdi

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vč. restaurátorských prací (souvisí s pracemi stavebními a jsou od stavebních prací neoddělitelné) týkající se Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná ...

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních a restaurátorských prací v rámci památkové obnovy baziliky Nanebevzetí Panny Marie a přilehlých objektů. Způsob provádění díla je specifikován v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracované Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o. v lednu 2016 a dále v ...

(záznamy 1/25 z 505)  strana 1 / 21