Obnova poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky - stavební práce areálu
Celková výměna střeš. kce - výměna keramických tašek, výměna laťování; oprava krovu vč. výměny poškozených prvků; oprava omítek, maleb, elektroinstalace, slaboproud, mobiliáře interiéru; oprava omítek a maleb exteriéru; oprava zděného oplocení areálu, omítek a maleb; předláždění ambitů i dvorní části stávajícími kamennými deskami; nová dešťová ...
Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích
Stavební úpravy interiéru budovy č.p. 171 (součástí pozemku p. č. 234, k.ú. Litoměřice) na úrovni podzemního podlaží, prvního až třetího nadzemního podlaží pro účely provozu nové expozice Oblastního muzea v Litoměřicích včetně vytvoření zázemí pro návštěvníky, vybudování nového zdroje vytápění v prostoru podkroví, výměny střešní krytiny, opravy ...
Dokončení obnovy objektu a technických systémů Letenského historického kolotoče
1.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce. Dodavatel zajistí ve stanoveném termínu dokončení obnovy nemovité kulturní památky objektu Letenského historického kolotoče, rekonstrukci jeho technických systémů, úpravy okolních pozemků, provozních zkoušek a uvedení do provozu, tak jak je specifikováno v ...
Restaurování negativů - opakované řízení č. 3
Předmětem je služba spočívající v restaurování předpokládaného počtu 500 ks negativů na podložce ze skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu. Počet 500 ks negativů vychází z kvalifikovaného odhadu stavu sbírek a může být snížen v návaznosti na zjištění skutečného stavu jejich poškození. Bližší specifikace ...
Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, II. etapa - opakované řízení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce včetně restaurátorských prací, zahrnující rovněž restaurování štuku a štukové výzdoby, spočívající v obnově areálu poutního kostela, který je národní kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Konkrétně jde o stavební a restaurátorské práce v ambitu a na farní zahradě, ...
Reštaurovanie kamenného kríža – Zubrohlava
Predmetom zákazky je reštaurovanie kamenného kríža. Podrobnosti sú v bode 36 súťažných podkladov.
Obnova varhan kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
Předmětem smlouvy je rekonstrukce varhanního stroje v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně a restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby dvoudílné varhanní skříně. Původní třímanuálové pneumatické varhany postavila v r. 1910 firma Antonína Mölzera z Kutné Hory. Tento nástroj byl radikálně přestavěn za použití části píšťalového fondu firmou ...
SZ Bučovice - restaurování arkádového nádvoří
Předmětem veřejné zakázky je restaurování kamenných a štukových prvků na zámku Bučovice dle restaurátorských záměrů zpracovaných Martinem Kovaříkem a společností Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.. Součástí veřejné zakázky jsou také stavební práce související s obnovou soklů v dolní partii fasády po celém obvodě obdélníkového nádvoří ...
Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, nad korunnou rímsou
Predmetom zákazky je obnova časti okenných a dverných výplní uličných a dvorových fasád, vrátane dekoratívnych atikových štítov nad korunnou rímsou na nehnuteľnosti Gymnázium Šrobárova 1, Košice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Z hľadiska kvality a stavu okenných výplní dôjde k výmene za nové drevené konštrukcie, pričom by sa malo u časti ...
NKP Klášter Kladruby - Restaurování historických mobiliárních předmětů
Předmětem zakázky jsou restaurátorské práce na předmětech historického mobiliáře zámku. Tyto restaurátorské práce na historickém mobiliáři zámku jsou součástí realizace celkové obnovy kláštera Kladruby, stavby podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1., pod registračním číslem projektu ...
Jezuitský kostel v Klatovech - restaurování oltáře  sv. Ignáce z Loyoly
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování oltáře sv. Ignáce z Loyoly v Jezuitském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech. Účelem veřejné zakázky a uzavřené Smlouvy o dílo jsou dále specifikované restaurátorské práce na oltáři sv. Ignáce z Loyoly. Za poskytnuté ...
Rekonštrukcia Michalskej veže
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných, montážnych, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác pamiatkovej obnovy na historickom pamiatkovo chránenom objekte Michalskej veže. Objekt Michalskej veže je národná kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZPF SR pod číslom 120/1, s názvom NKP: veža bránová Michalská veža. Nachádza sa na exponovanom mieste ...
Reštaurovanie a rekonštrukcia exteriéru kaštieľa Arboréta Mlyňany – 1. časť objekt hlavnej budovy
Predmetom zákazky je Reštaurovanie a rekonštrukcia exteriéru kaštieľa Arboréta Mlyňany 1. časť objekt hlavnej budovy kaštieľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Reštaurovanie malieb, organu a kríža – Zubrohlava
Predmetom zákazky je reštaurovanie malieb, organu a kamenného kríža v Zubrohlave. Zákazka je rozdelená na 3 časti z dôvodu umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
SZ Uherčice,Starý zámek,I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je záchrana unikátních historických interiérů, zejména štukové výzdoby, maleb, podlah. Součástí veřejné zakázky je také statické zajištění stropů, elektroinstalace a stavební zapravení oken, včetně výroby nebo repase historických oken a dveří a vytvoření nových tapet, inspirovanými dle historické fotografie. Nedílnou ...
Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky Kláštor jezuitov v Žiline
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove a reštaurovaní Národnej kultúrnej pamiatky: Kláštor jezuitov v Žiline spočívajúce v zreštaurovaní fasády kostola a kláštora a zastrešenia a reštaurovania NKP- Rajský dvor. Stavebné práce pri obnove kláštora musia byť vykonané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych ...
Celková obnova baziliky sv. Zdislavy a sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí
Předmětem veřejné zakázky jsou udržovací práce na bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Projekt navrhuje celkovou obnovu interiéru objektu a západního průčelí s oběma zvonicemi.
Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce včetně restaurátorských prací, zahrnující rovněž restaurování štuku a štukové výzdoby, spočívající v obnově areálu poutního kostela, který je národní kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Konkrétně jde o stavební a restaurátorské práce v ambitu a na farní zahradě, ...
Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí v Kežmarku
Predmetom zákazky je Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí v Kežmarku. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina.
SHaZ Bečov Nad Teplou - SO 05 Restaurování hradu v rámci realizace projektu SMVS - SHaZ Bečov,
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravu stávajícího prostoru, tzv. Zaniklého objektu ZO (SO 05), který se nachází v areálu NKP SHaZ v Bečově nad Teplou, bez jeho prostorového rozšíření. Jedná se především o citlivou památkovou opravu, konzervaci a restaurování stávajících prvků a konstrukcí (povrchy stěn, podlahové a stropní ...
Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Anny Boží Dar
Předmětem veřejné zakázky je restaurování hlavního oltáře kostela sv. Anny Boží Dar, včetně kompletního materiálového krytí díla a doplnění chybějících částí.
Palác Colloredo Mansfeld, restaurátorská obnova fresky stropu tanečního sálu
Hlavním cílem restaurátorského zásahu je ochrana fresky v průběhu plánované stavební činností související s rekonstrukcí střech a zároveň uchování maximální míry autenticity fresky a všech jejích technologických vlastností a postupů a to jak technických, tak výtvarných a historických. Fresková malířská výzdoba stropů je nedílnou součástí paláce a ...
Restaurování parních lokomotiv II
Předmětem veřejné zakázky je realizace restaurátorských a souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství ve vztahu ke třem historickým parním lokomotivám dochovaným v depozitářích zadavatele, a to za účelem jejich uvedení do historicky relevantního, vystavovatelného stavu, v jednom případě přímo do plně provozuschopného stavu. Podrobné ...
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných a drevených článkov architektúry
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kamenných a drevených prvkov na hrade Krásna Hôrka, ako potrebný podklad na zapracovanie reštaurátorských prác do projektovej dokumentácie stavby Obnovy hradu Krásna Hôrka. Súčasťou zákazky je aj spracovanie rozpočtu reštaurátorských prác na predmetný rozsah. Tento rozpočet bude súčasťou celkového ...