Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce na varhanách

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce na varhanách

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování varhan v Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Více Zadávací dokumentace.

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - stavební práce

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy týkající se stávajícího Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Pozn. předmětem plnění není realizace vstupního portálu. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Ing. Tomášem Kostohryzem, IČ ...

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - stavební práce

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vč. restaurátorských prací (souvisí s pracemi stavebními a jsou od stavebních prací neoddělitelné) týkající se Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná ...

Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, jenž je součástí zámeckého areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou.

Revitalizace NKP hradu Kost

Revitalizace NKP hradu Kost

Předmětem této VZ v obou částech všeobecně je obnova pláště, prostranství a parkánů NKP hradu Kost.

Oprava nadstřešních částí nemovité kulturní památky radnice č.p. 1

Oprava nadstřešních částí nemovité kulturní památky radnice č.p. 1

Oprava poškozených častí nadstř. objektů včetně rehab. těch částí, kde byla při předchozích opravách profilace zdeformována – nekvalitně provedena nebo zcela odstraněna. Oprava spočívá v rozebrání poškozených částí, otlučení degradovaných omítek, odstranění stávajících fasádních nátěrů. Před odstraněním poškozených omítek bude provedeno doměření ...

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích

Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizace Velké a Malé kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v obci Luhačovice. Jedná se o unikátní stavební komplex, který je kulturní památkou zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek, číslo rejstříku 101626, identifikátor záznamu (IdReg) 26911293. Objekt haly Vincentka a na ni ...

Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov - I. etapa

Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov - I. etapa

Predmetom zákazky je I. etapa rekonštrukcie organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan

Předmětem veřejné zakázky je restaurování hrací části varhan Rieger-Kloss, op. 3287. Jedná se o koncertně disponované varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci, které vznikly přestavbou starších barokních varhan Michaela Englera z r. 1745 v letech 1959-69.

Fyzické zpracování negativů

Fyzické zpracování negativů

Služba spočívající ve fyzickém zpracování 46.000 negativů na položce skla a polymerních materiálů pro 1 fyzickou osobu.

Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, jenž je součástí zámeckého areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou.

Rynoltice – oprava válečného hrobu obětem 2. světové války

Rynoltice – oprava válečného hrobu obětem 2. světové války

Komplexní restaurování válečného hrobu obětem 2. světové válka na hřbitově v obci Rynoltice.

Revitalizace NKP Slovenská strela

Revitalizace NKP Slovenská strela

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na motorovém železničním voze M 290.002 „Slovenská strela“ zapsaném jako národní kulturní památka (89003/38-8264). Jedná se o unikátní čtyřnápravový železniční motorový vůz řady M 290.0 se samonosnou vozovou skříní na dvou dvounápravových podvozcích s hnacími agregáty a ...

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře

Předmětem veřejné zakázky jsou následující služby: Restaurátorské práce v rámci revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, na st. parc. č. 19, v katastrálním území a obci Polička, kterou zadavatel rozdělil na níže uvedených 5 částí, a to s ohledem na různorodost ...

Obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Pezinský zámok

Obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Pezinský zámok

Predmetom zákazky je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Pezinského zámku, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 511/1. Stavebné práce musia byť uskutočnené v súlade s podmienkami právoplatných rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Stavebné práce budú uskutočnené vo vyčlenených priestoroch ...

Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěný nábytek

Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěný nábytek

Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírk. předmětů Severočeského muzea v Liberci. Způsob rest., jeho rozsah, navržené metody a techniky prací a další podrobné inf. jsou uvedeny v přílohách č. 4-6 zadávací dokumentace a účastníci se musí instrukcemi v těchto přílohách řídit. Fotografie jednotlivých předmětů jsou v příloze č.7. Předmět ...

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce na varhanách

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce na varhanách

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování varhan v Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Více Zadávací dokumentace.

Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěné skulptury

Restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci - dřevěné skulptury

Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů Severočeského muzea v Liberci (dále jen „SML“) a to konkrétně dřevěných skulptur. Způsob restaurování, jeho rozsah, navržené metody a techniky prací a další podrobné informace jsou uvedeny v přílohách č. 4 zadávací dokumentace a účastníci se musí instrukcemi v této příloze řídit.

Reštaurovanie oltára františkánskeho kostola vo Fiľakove

Reštaurovanie oltára františkánskeho kostola vo Fiľakove

Predmetom obstarávania je vykonanie diela, ktorým je reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej NKP) barokového oltára rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej ÚZPF) pod číslom 2730/1-15. Výška oltára je cca 14500 cm a šírka 610 cm. Celkovo oltár pozostáva zo sochárskej výzdoby a ...

Montánní kulturní dědictví – restaurování interiéru a mobiliáře kostela sv. Anny Boží Dar

Montánní kulturní dědictví – restaurování interiéru a mobiliáře kostela sv. Anny Boží Dar

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na vybraném interiéru a mobiliáři stávajícího objektu kostela sv. Anny v Božím Daru. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provedení: • restaurátorského průzkumu • restaurátorského záměru na základě restaurátorského průzkumu • zajištění stanoviska orgánu památkové ...

Konzervace a restaurování zemědělské techniky ze sbírky NZM

Konzervace a restaurování zemědělské techniky ze sbírky NZM

Předmětem plnění veřejné zakázky je na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem provádět v součinnosti se zadavatelem a dle zpracovaných restaurátorských záměrů uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace komplexních konzervační a restaurátorské zásahy na souboru 59 ks zemědělské techniky. Jednotlivá plnění v rámci rámcové ...

Restaurátorské práce - Poutní areál na Svatém Kopečku u Olomouce

Restaurátorské práce - Poutní areál na Svatém Kopečku u Olomouce

Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorské služby (obsahující zejména umělecko-řemeslné prvky) a rekonstrukční práce spočívající v obnově uvedeného klášterního areálu. V rámci veřejné zakázky dojde k revitalizaci historické kulturní památky, klášterního areálu Sv. Kopeček; účel stavby a základní kapacity zůstávají zachovány. Výsledkem Veřejné ...

Reštaurovanie veže františkánskeho kostola

Reštaurovanie veže františkánskeho kostola

Predmetom obstarávania je vykonanie diela, ktorým je reštaurovanie Kamennej veže rímskokatolíckeho kostola Zvestovania Panne Márii (františkánsky) na Františkánskom nám. 1 v Bratislave v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Bratislave (ďalej KPUBA) č. KPUBA-2017/15960-5/71745/FAN (ďalej len rozhodnutie) zo dňa 14.9. 2017 a ...

Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice

Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací (rekonstrukce) a restaurátorských prací na kamenných prvcích a malbách na národní kulturní památce Hrad Strakonice. Kamenné prvky a malby jsou nedílnou součástí konstrukčních částí obnovovaných stavebních objektů.

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích

obnova krovů a střech, obnova fásád, odvodnění objektu, úprava zahrady Kláštera, restaurátorské práce

(záznamy 1/25 z 514)  strana 1 / 21