Restaurování mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování těchto dřevěných zlacených a polychromovaných plastik: - busty sv. Víta a sv. Václava - sochy sv. Antonína Paduánského se soklem - sv. Terezie z Lisieux se soklem - bočního oltáře Všech svatých - sousoší Getsemany - sochy sv. Vojtěcha se soklem - sochy sv. Prokopa se soklem - sochy sv. Jana ...
Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích (obnova omítek, oprava a restaurování historických umělecko-řemeslných prvků, restaurování nástěnných maleb, oprava ploch podlah atd.)
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka – restaurování
Předmětem Veřejné zakázky je provedení služeb ve stavebnictví spočívajících v restaurování maleb ambitů kostela a restaurování nástropních a nástěnných maleb. Předmětem současných restaurátorských prací bylo realizovat záchranu ohrožené výmalby am-bitů kostela. Záchranné restaurátorské práce probíhají nepřetržitě od roku 2014. V současné době ...
Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování malířské výzdoby kleneb a stěn kapitulní síně Kláštera Chotěšov. Rozsah výmalby v Kapitulní síni: figurální malba na stěnách cca 99 m2, složitější dekor cca 155 m2, dekorativní pás-oblouk cca 18 m2 a nástropní malby cca 240 m2. ...
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří
Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorské práce. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh.
MZM, stálá expozice – loutkářské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových stálých expozic v 1. NP, 2.NP a 3. NP, restaurování výstavního prostoru kaple, vybudování informačního centra a pokladny, úpravy sociálního zařízení a zázemí. Dále je předmětem veřejné zakázky rekonstrukce VZT a klimatizace, nová elektroinstalace, požárně bezpečnostní řešení, elektronická požární ...
Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a restaurátorských službách Kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kostel sv. Markéty je nemovitou kulturní památkou areálu zámku Jaroměřice nad Rokytnou, který byl nařízením vlády č. 132/2001Sb. s účinností ode dne 1. 1. 2002 prohlášen ...
Služby uměleckých řemesel
Předmětem veřejné zakázky jsou služby uměleckých řemesel poskytované v prostorách Zámku Štiřín. Jedná se především o oblast uměleckého štukatérství, truhlářství, kovářství, čalounictví, malířství a lakýrnictví, dále pak restaurování uměleckých děl.
NPÚ, SH Landštejn - rekonzervace zdiva a omítky v Románské kapli
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorský zásah, rekonzervace zdiva a omítky v Románské věži KP SH Landštejn. Jedná se o vápenné omítky s barevnými vrstvami v interiéru kaple. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – dokumentace restaurátorského průzkumu, jejíž součástí je i výkaz výměr.
Restaurování mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění této veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce mobiliáře v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi. Jedná se movité kulturní památky, které jsou součástí vybavení kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi (rejstříkové číslo ÚSKP: 18096/2-2014). Podrobný popis jednotlivých prvků mobiliáře, rozsah a použití materiálů a ...
Rekonstrukce historické budovy U Brabců
Rekonstrukce a přestavba historické budovy, objektu komunitního centra - restaurace U Brabců na adrese Na Proseku 2/11, 190 00 Praha 9 - Prosek. Součástí zakázky je provedení stavebních prací dle schváleného architektonicko-stavebního řešení ve stávajícím historickém objektu restaurace, a to včetně bouracích prací, a dále provedení stavebních ...
SH Bečov - SO01 Pluhovské domy + SO02 Hradní nádvoří
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na obnově (rekonstrukci) SH Bečov. Jedná se především o rekonstrukci Pluhovských domů, u nichž proběhne stavební úprava objektu, obnova vnitřních rozvodů včetně napojení na areálové a obnova vnějšího pláště. Součástí rekonstrukce Pluhovských domů je provedení expozic souvisejících s relikviářem ...
Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Obnova iluzivní malby
Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace pro provedení stavby – iluzivní malba s názvem „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“, zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: 445 ...
Stavební obnova zámku Týnec
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a restaurátorské práce v rozsahu stanoveném dokumentací pro provádění stavby (dále i DPS), spočívající ve stavební obnově nemovité národní kulturní památky zámku Týnec v předpokládané hodnotě VZ 92 624 181,-Kč bez DPH. Součástí obnovy památky jsou i jedinečné umělecké malby vnitřních prostor, které jsou ...
Vikářská ulice - oprava fasád a střech objektů č.p. 37 a 40, stavební úpravy objektu Vikárka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je památková obnova vnějšího pláště objektů č.p. 37 a č.p.40 a dále celková památková obnova objektu zvaného Vikárka, tj. souboru objektů č.p. 38, 39, 40 a 198 ve Vikářské ulici v areálu Pražského hradu. Bližší specifikaci předmětu plnění uvádí Zadávací dokumentace.
NPÚ, SZ Velké Losiny restaurování parketových podlah a nábytku
Předmětem veřejné zakázky je restaurování parketových podlah na Státním zámku Velké Losiny – místnost s tapiseriemi, sál s rodovou galerií, knihovna, rytířský sál, a restaurování 2 kusů knihovních skříní VL 242, VL 243 z mobiliárního fondu zámku – movitá kulturní památka mobiliární fond zámku Velké Losiny, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 67980/38-7619.
Obnova varhan v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce varhanního stroje, restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby třídílné varhanní skříně a rekonstrukce dřevěné podlahy kruchty. Původní barokní nástroj postavil v r. 1772 Josef Streussel. Ten byl nahrazen pneumatickým strojem Bohumila Paštiky, skříň positivu s původními ...
Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v  Košiciach
Predmetom zákazky je zateplenie IV. sekcie objektu Teoretických ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy v zmysle zákona č. 555/2005. IV. sekcia objektu je štvorpodlažná s dvoma podlažiami zapustenými do terénu. Budova slúži pre administratívne a študijné účely. Nachádzajú sa tu priestory ...
Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a restaurátorské práce týkající se Velké synagogy v Plzni a stavební práce týkající se Rabínského domu v Plzni. Více Zadávací dokumentace.
Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - restaurátorské práce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování restaurátorských služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek Velké synagogy v Plzni. Součástí plnění a nabídkové ceny je zhotovení projektu odstrojení a ochrany vnitřního vybavení interiéru Velké synagogy v Plzni, které bude předmětem plnění. Součástí činností v rámci předmětu díla je ...
Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou restaurátorské práce, a to na každou část samostatně. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících restaurátorských prací v rámci akce „Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera Porta Coeli v Předklášteří“, rejstř. č. ÚSKP 28276/7-1045.
Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste
1Predmetom zákazky sú reštaurátorské a stavebné práce spojené s sanáciou murív a podláh na kostole ev. c. a. v. Koceľovce ÚZPF č. 517/0. Kostol je na parc. KN-C č. 1 katastrálne územie Koceľovce súpisné číslo č. 32. Ev. a. v. kostol v Koceľovciach je stredoveky, goticky, z 1. pol. 14. stor. Technicky stav, druh a stupeň biotickych a abiotickych ...
Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě - opakované vyhlášení
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací vč. řemesel TZB, prací odborných řemeslných a prací restaurátorských v rámci památkové obnovy barokního kostela sv. Prokopa vč. krypty, barokní fary, torza gotického trojlodí s věží a parteru nacházejícího se mezi těmito objekty v areálu Sázavského kláštera. Součástí záměru je i řešení ...
Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – kostel sv. Václava
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací včetně řemesel, technického zařízení budov, odborných řemeslných prací a restaurátorských prací v rámci památkové obnovy kostela sv. Václava s kryptou na pozemku parc. č. 1667 v katastrálním území Stará Boleslav. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i dokončení opravy ...