Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín II. část, restaurátorské práce
Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín II. část, restaurátorské práce
Rekonstrukce a restaurování havarijního stavu štukových hlavic pilastrů, fasáda hlavní budovy
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská obnova štukových hlavic pilastrů fasády Trojského zámku v rozsahu dle Restaurátorského záměru a Soupisu a fotodokumentace havarijního stavu hlavic pilastrů na Trojském zámku s vyznačením jejich stupně poškození v přílohách č. 28.7 a 28.8 zadávací dokumentace. Restaurátorské práce budou prováděny v ...
Obnova kamenného soklu Trojského zámku, vč. vstupního portálu a balkonu v 1.patře
Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská a stavební obnova kamenného soklu Trojského zámku do výše okenních parapetů v přízemí, včetně severního vstupního portálu a balkonu v 1. patře. Nedílnou součástí zakázky je také oprava dvou předložených schodišť na jižní straně budovy a okapního chodníčku restaurátorským způsobem a lokální obnovu ...
Restaurátorské práce v rámci obnovy a zpřístupnění vybraných částí Arcibiskupského zámku
Předmětem zakázky je restaurování vybraného mobiliáře Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Vzhledem k charakteru předmětu zakázky práce musí provádět výhradně restaurátor, který je držitelem platného povolení Ministerstva kultury ČR. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Výběr dodavatele konzervačních prací na sbírkových předmětech
Předmětem veřejné zakázky je realizace odborných konzervačních prací na souborech sbírkových předmětů uložených v depozitářích či dalších prostorách Zadavatele. Součástí plnění je rovněž provedení fotodokumentace před konzervací (vč. detailů poškození), případně nákresy a další prostředky věrného obrazového zachycení stavu předmětu před ...
Restaurování sbírkových předmětů Plastiky 2
Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů v rámci realizace projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“, a to restaurování plastik č. 2. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v restaurátorských záměrech jednotlivých předmětů, které jsou přílohou č. 1 zadávací ...
Restaurování sbírkových předmětů - Plastiky 3
Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů v rámci realizace projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“, a to restaurování plastik č. 3. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v restaurátorských záměrech jednotlivých předmětů, které jsou přílohou č. 1 zadávací ...
Restaurování prvků interiéru konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na provedení odborného restaurování deseti oltářů, kazatelny, křtitelnice a epitafu Karla I.
Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Rekonštrukcia Západného paláca NKP Hrad Beckov a to v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou: A STUDIO, s.r.o., Trenčianska 53/B, 821 09 Bratislava, z 8/2021. Cieľom stavby je celková stavebná obnova západného paláca, za účelom záchrany stavebnej podstaty objektu pri zachovaní ...
Restaurování sbírkových předmětů Uměleckořemeslný nábytek 2
Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů v rámci realizace projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II “, a to restaurování uměleckořemeslného nábytku č. 2 Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v restaurátorských záměrech jednotlivých předmětů, které jsou přílohou č. 1 ...
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích - restaurátorské služby na dřevěných prvcích
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá ve zhotovení projektu odstrojení a ochrany vnitřního vybavení, které bude předmětem plnění a v restaurování vybraných památek v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích: 1. Lavice 2. Klekátko v presbytáři 3. Skříň v kapli sv. Barbory 4. Lavice v kapli sv. ...
SZ Jevišovice - Restaurování klávesových hudebních nástrojů
Předmětem plnění jsou služby spojené s restaurováním sbírkových předmětů, konkrétně klávesových hudebních nástrojů. Pod pojmem restaurování se nemyslí pouze vizuální stránka, ale i funkčnost nástroje tzn., že předmětem plnění jsou také ladičské práce.
Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurátorské práce na fasáde, II. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné reštaurátorské práce realizované na základe Reštaurátorského výskumu, Návrhu na reštaurovanie a Návrhu postupu a technológie obnovy fasád Objektu NKP Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie Dominikánsky kostol v Košiciach zapísaného v ÚZPF pod.č.1126/2, ktorý spracoval Mgr. Art. Ľubomír Kuc, zapísaný v Zozname ...
Vlašská 347/19, Praha 1  Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Vlašská 347/19, Praha 1 - Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Zámek Týnec, národní kulturní památka - obnova fasády a restaurátorské práce
Nesoudržné a drolivé omítky budou odstraněny, suť bude uklizena a odvezena. Odstraněné omítky budou nahrazeny po „špricování“ tradičním způsobem natahovanou tenkou maltovou jádrovou omítkou za použití hašeného vápna, která bude po slabém zavadnutí zatočena dřevěným hladítkem - tzv. „rajblíkem“. Po jejím částečném vytvrdnutí bude do ní štětcem ...
Restaurování sbírkových předmětů - Plastiky 2
Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů v rámci realizace projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“, a to restaurování plastik č. 2. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v restaurátorských záměrech jednotlivých předmětů, které jsou přílohou č. 1 zadávací ...
NKP Klášter Kladruby - výroba kopií historického mobiliáře a vybavení expozic - II
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích zadává nadlimitní veřejnou zakázku na výrobu kopií historického mobiliáře na nově budované prohlídkové trasy v klášteře Kladruby. Výroba je součástí realizace celkové obnovy kláštera Kladruby, podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického ...
Reštaurátorské práce pri obnove objektov v areáli Bratislavského hradu
Predmetom zákazky sú reštaurátorské práce pri obnove objektov v areáli Bratislavského hradu. Pri reštaurovaní pôjde prevažne o reštaurátorské, konsolidačné ako aj rekonštrukčné postupy v prevažnej miere/rozsahu na architektonických kamenných článkoch a omietkach v exteriéri a interiéri objektov. Súčasťou zákazky je aj vypracovanie a dodanie ...
Chlum Svaté Maří - restaurování levého bočního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Předmětem veřejné zakázky je restaurování bočního oltáře včetně jeho součástí a příslušenství, uvedeného v předchozím odstavci, v rozsahu a za podmínek, jež stanovuje Smlouva o opravě stavby (Příloha č.5 Smlouva) a Závazné stanovisko, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. č.j. ...
Chlum Svaté Maří - restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Předmětem veřejné zakázky je restaurování architektury, plastické výzdoby a dalších prvků a příslušenství hlavního oltáře, uvedeného v předchozím odstavci, v rozsahu a za podmínek, jež stanovuje Smlouva o opravě stavby (Příloha č.5 Smlouva) a Závazné stanovisko, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kultury, památkové péče,lázeňství ...
Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova
Predmetom zákazky je realizácia stavebných, sanačných a reštaurátorských prác na obnove stredovekej kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v samostatných prílohách týchto súťažných podkladov.
Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni
Restaurování mobiliáře v areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Restaurování oltářů, oratoře, skříní, varhan, obrazů.
Komplexná rekonštrukcia, obnova a reštaurovanie NKP kaštieľ s areálom v Moravanoch nad Váhom
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii, obnove a reštaurovaní národnej kultúrnej pamiatky "Kaštieľ s areálom v Moravanoch nad Váhom" podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov. 2.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Obnova ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení restaurátorských prací, a to na každou část samostatně.