Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží

Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v reštaurovaní kamenných ostení okien a ich vitrážových výplní Kostola sv. Mikuláša v Prešove. Kostol sv. Mikuláša v Prešove je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným ...

Kaštieľ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III

Kaštieľ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III

Rozsah rekonštrukcie bude pozostávať z výmeny, doplnenia, náhrady exteriérovych a interiérovych materiálov, prvkov a výrobkov zodpovedajúcich pamiatkovej obnove a zároveň súčasnej potrebe na utilitárne a zmysluplné využitie priestorov objektu ku galerijnej a výstavníckej činnosti. Exteriér bude pozostávať z výmeny strešnej krytiny vrátane ...

Stavebné úpravy renesančného kaštieľa – II. etapa

Stavebné úpravy renesančného kaštieľa – II. etapa

Stavebné úpravy renesančného kaštieľa - II. etapa, podľa platnej projektovej dokumentácie - 1 komplet. Kaštieľ v Humennom je národnou kultúrnou pamiatkou a sídlom múzea. Riešenie fasád vychádza z historickej predlohy a Umelecko-historického, architektonicko-historického a archívneho výskumu. Podľa tohto prieskumu budú vo fasáde znovu obnovené ...

Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

komplexní obnova západního křídla fary (oprava interiéru, fasád, odvlhčení budovy), oprava hospodářského křídla (oprava krovu, střechy, fasád), oprava ohradní zdi kolem kostela, úprava nádvoří a úprava zahrady

Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici v Levoči, obnova stredovekej časti

Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici v Levoči, obnova stredovekej časti

Predmetom zákazky je realizácia stavebných a reštaurátorských prác na obnove a modernizácií národnej kultúrnej pamiatky Kláštora minoritov v Levoči.

Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá

Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá

Obnova areálu a kaštieľa v Dolnej Krupéj rieši: Hlavným zameraním tohto projektu vylepšenia prevádzkovo ekonomických, estetických a hodnotových parametrov objektu, klasicistického kaštieľa v Dolnej Krupej s akceptovaním metodických prístupov a požiadaviek KPÚ v Trnave a príslušných STN a EN. Všetky vnútro - objektové inžinierske siete ...

Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 3.etapa

Obnova NKP, železiareň, zlieváreň, Stará Maša, Krompachy - 3.etapa

Predmetom zákazky je realizácia stropov 1. nadzemného podlažia. Stropy A a B budú polomontované, tvorené valcovanými nosníkmi prierezu l 240 doplnenými podpernými uholníkmi privarenými k ich stojinám, na ktoré bude uložené, pribodované, prípadne pristrelené stratené debnenie z trapézových plechov. Po vyarmovaní dosák budú na debnenie odliate z ...

Restaurování mobiliáře v rámci projektu - Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě

Restaurování mobiliáře v rámci projektu - Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě

Předmětem veřejné zakázky je restaurování děl výtvarného umění a uměleckého řemesla, jež tvoří vybavení kostela sv. Prokopa a fary v areálu NKP Sázavského kláštera. Veřejná zakázka je rozdělena na jednotlivé části ve smyslu ustanovení § 35 zákona. Bližší specifikace v rámci ZD.

Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě

Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací vč. řemesel TZB, prací odborných řemeslných a prací restaurátorských v rámci památkové obnovy barokního kostela sv. Prokopa vč. krypty, barokní fary, torza gotického trojlodí s věží a parteru nacházejícího se mezi těmito objekty v areálu Sázavského kláštera. Součástí záměru je i řešení ...

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace (DPS) zpracované společností Svižn s.r.o., se sídlem Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 03301087, a ...

Obnova a reštaurovanie atiky primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby

Obnova a reštaurovanie atiky primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby

Predmetom zákazky sú projekčné, stavebné a reštaurátorské práce pri obnove atiky a jej sochárskej výzdoby. Zákazka pozostáva z reštaurovania sochárskej výzdoby priečelia a balustrád Primaciálneho paláca v Bratislave v zmysle § 33 zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a v zmysle § 5 jeho vykonávajúcej vyhlášky Ministerstva ...

Stavební obnova zámku Týnec

Stavební obnova zámku Týnec

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a restaurátorské práce v rozsahu stanoveném dokumentací pro provádění stavby (dále i DPS), spočívající v obnově nemovité národní kulturní památky zámku Týnec.

Svätomariánska púť

Svätomariánska púť

Technické riešenie spočíva v rešpektovaní súčasného stavu jestvujúcich objektov a inžinierskych sietí. Projektová dokumentácia rieši objekty, ktoré sú potrebné pre návštevníkov pútnického miesta, ktorí navštevujú pútnické miesto celoročne ale najviac v letných mesiacoch. Nosné konštrukcie sú navrhnuté z valcovanej ocele, železobetónu, muriva z ...

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce na varhanách

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - restaurátorské práce na varhanách

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování varhan v Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Více Zadávací dokumentace.

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - stavební práce

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy týkající se stávajícího Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Pozn. předmětem plnění není realizace vstupního portálu. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Ing. Tomášem Kostohryzem, IČ ...

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - stavební práce

Revitalizace Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni - stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy vč. restaurátorských prací (souvisí s pracemi stavebními a jsou od stavebních prací neoddělitelné) týkající se Katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná ...

Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, jenž je součástí zámeckého areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou.

Revitalizace NKP hradu Kost

Revitalizace NKP hradu Kost

Předmětem této VZ v obou částech všeobecně je obnova pláště, prostranství a parkánů NKP hradu Kost.

Oprava nadstřešních částí nemovité kulturní památky radnice č.p. 1

Oprava nadstřešních částí nemovité kulturní památky radnice č.p. 1

Oprava poškozených častí nadstř. objektů včetně rehab. těch částí, kde byla při předchozích opravách profilace zdeformována – nekvalitně provedena nebo zcela odstraněna. Oprava spočívá v rozebrání poškozených částí, otlučení degradovaných omítek, odstranění stávajících fasádních nátěrů. Před odstraněním poškozených omítek bude provedeno doměření ...

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích

Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích

Předmětem veřejné zakázky je provedení revitalizace Velké a Malé kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v obci Luhačovice. Jedná se o unikátní stavební komplex, který je kulturní památkou zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek, číslo rejstříku 101626, identifikátor záznamu (IdReg) 26911293. Objekt haly Vincentka a na ni ...

Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov - I. etapa

Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov - I. etapa

Predmetom zákazky je I. etapa rekonštrukcie organa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan

Předmětem veřejné zakázky je restaurování hrací části varhan Rieger-Kloss, op. 3287. Jedná se o koncertně disponované varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci, které vznikly přestavbou starších barokních varhan Michaela Englera z r. 1745 v letech 1959-69.

Fyzické zpracování negativů

Fyzické zpracování negativů

Služba spočívající ve fyzickém zpracování 46.000 negativů na položce skla a polymerních materiálů pro 1 fyzickou osobu.

Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, jenž je součástí zámeckého areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou.

Rynoltice – oprava válečného hrobu obětem 2. světové války

Rynoltice – oprava válečného hrobu obětem 2. světové války

Komplexní restaurování válečného hrobu obětem 2. světové válka na hřbitově v obci Rynoltice.

(záznamy 1/25 z 527)  strana 1 / 22