Vlašská 347/19, Praha 1  Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Vlašská 347/19, Praha 1 - Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Zámek Týnec, národní kulturní památka - obnova fasády a restaurátorské práce
Nesoudržné a drolivé omítky budou odstraněny, suť bude uklizena a odvezena. Odstraněné omítky budou nahrazeny po „špricování“ tradičním způsobem natahovanou tenkou maltovou jádrovou omítkou za použití hašeného vápna, která bude po slabém zavadnutí zatočena dřevěným hladítkem - tzv. „rajblíkem“. Po jejím částečném vytvrdnutí bude do ní štětcem ...
Restaurování sbírkových předmětů - Plastiky 2
Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů v rámci realizace projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“, a to restaurování plastik č. 2. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v restaurátorských záměrech jednotlivých předmětů, které jsou přílohou č. 1 zadávací ...
NKP Klášter Kladruby - výroba kopií historického mobiliáře a vybavení expozic - II
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích zadává nadlimitní veřejnou zakázku na výrobu kopií historického mobiliáře na nově budované prohlídkové trasy v klášteře Kladruby. Výroba je součástí realizace celkové obnovy kláštera Kladruby, podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického ...
Reštaurátorské práce pri obnove objektov v areáli Bratislavského hradu
Predmetom zákazky sú reštaurátorské práce pri obnove objektov v areáli Bratislavského hradu. Pri reštaurovaní pôjde prevažne o reštaurátorské, konsolidačné ako aj rekonštrukčné postupy v prevažnej miere/rozsahu na architektonických kamenných článkoch a omietkach v exteriéri a interiéri objektov. Súčasťou zákazky je aj vypracovanie a dodanie ...
Chlum Svaté Maří - restaurování levého bočního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Předmětem veřejné zakázky je restaurování bočního oltáře včetně jeho součástí a příslušenství, uvedeného v předchozím odstavci, v rozsahu a za podmínek, jež stanovuje Smlouva o opravě stavby (Příloha č.5 Smlouva) a Závazné stanovisko, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. č.j. ...
Chlum Svaté Maří - restaurování hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Předmětem veřejné zakázky je restaurování architektury, plastické výzdoby a dalších prvků a příslušenství hlavního oltáře, uvedeného v předchozím odstavci, v rozsahu a za podmínek, jež stanovuje Smlouva o opravě stavby (Příloha č.5 Smlouva) a Závazné stanovisko, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor kultury, památkové péče,lázeňství ...
Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova
Predmetom zákazky je realizácia stavebných, sanačných a reštaurátorských prác na obnove stredovekej kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v samostatných prílohách týchto súťažných podkladov.
Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni
Restaurování mobiliáře v areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Restaurování oltářů, oratoře, skříní, varhan, obrazů.
Komplexná rekonštrukcia, obnova a reštaurovanie NKP kaštieľ s areálom v Moravanoch nad Váhom
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii, obnove a reštaurovaní národnej kultúrnej pamiatky "Kaštieľ s areálom v Moravanoch nad Váhom" podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov. 2.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Obnova ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení restaurátorských prací, a to na každou část samostatně.
Obnova kúrie so sýpkou v Odoríne, č. v ÚZPF 3919/1
Predmetom zákazky je realizácia stavebných a reštaurátorských prác na 1. etape obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kúrie so sýpkou v obci Odorín.
Restaurování - podsbírka Prapory
Předmětem veřejné zakázky je zpracování restaurátorského průzkumu, zpracování restaurátorského záměru a samotné restaurování 11 ks historických praporů. Předměty určené k restaurování jsou součástí podsbírky s názvem "Prapory", která je uložena v depozitářích Severočeského muzea v Liberci, příspěvková organizace.
Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných, sanačných a reštaurátorských prác na obnove stredovekej kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v samostatných prílohách týchto súťažných podkladov.
Restaurování sbírkových předmětů - Uměleckořemeslný nábytek 1
Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů v rámci realizace projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“, a to restaurování uměleckořemeslného nábytku č. 1. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v restaurátorských záměrech jednotlivých předmětů, které jsou přílohou č. 1 ...
Restaurování sbírkových předmětů - Oltář
Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů v rámci realizace projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“, a to restaurování hlavního oltáře z kostela sv. Marka v Soběslavi. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v restaurátorském záměru, který je přílohou č. 1 zadávací ...
Restaurování sbírkových předmětů - Lidový malovaný nábytek 1
Předmětem veřejné zakázky je restaurování sbírkových předmětů v rámci realizace projektu „Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře II“, a to restaurování lidového malovaného nábytku č. 1. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v restaurátorských záměrech jednotlivých předmětů, které jsou přílohou č. 1 ...
Jízdárna Tachov - Světice - restaurování maleb
Předmětem veřejné zakázky je restaurování maleb stávajícího objektu Jízdárny v Tachově - Světcích, který je národní kulturní památkou.
Reštaurovanie a rekonštrukcia exteriéru kaštieľa Arboréta Mlyňany - 3. časť
Predmetom zákazky je Reštaurovanie a rekonštrukcia exteriéru kaštieľa Arboréta Mlyňany - 3. časť objekt SZ prístavby s vežou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích - restaurátorské služby
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování vybraných památek v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích: 1. Hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie 2. Boční oltář Ukřižování 3. Kamenné podium pod sedes na pravé straně presbytáře 4. Mramorová balustráda oddělující ...
Renovace historického autobusu Praga RND
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je Renovace historického autobusu Praga RND do podoby autobusu v době jeho zařazení do provozu dle specifikace, dokumentace a technických postupů stanovených výrobcem vozidla nebo výrobců jeho jednotlivých částí a součástí.
NKP Státní zámek Telč - Restaurování historických mobiliárních předmětů
Předmětem zakázky jsou restaurátorské práce na předmětech historického mobiliáře zámku. Tyto restaurátorské práce na historickém mobiliáři zámku jsou součástí realizace celkové obnovy Státního zámku Telč, stavby podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1., pod registračním číslem projektu ...
Konzervatoř Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce budovy konzervatoře, která se nachází v ulici Chelčického, v památkové zóně města Teplice. Jedná se o ucelený uměleckohistorický komplex, který je zvláště ve svých interiérech originálně dochovaný (dřevěná obložení, malby, štuková zdobení, mramorové prvky, vitráže, svítidla aj.). Již při ...
Obnova poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky - restaurování mobiliáře; Reg
Restaurování oltářů, obrazů, lunetových obrazů, soch, zpovědnice, relikviáře a varhan v kostele svatého Ducha Římov.