Svatý Bartoloměj kolínský gotický skvost - restaurování mobiliáře
Předmětem plnění této veřejné zakázky je restaurování mobiliáře v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně. Jedná se movité kulturní památky, které jsou součástí vybavení kostela sv. Bartoloměje v Kolíně (rejstříkové číslo ÚSKP: 19709/2-735). Podrobný popis jednotlivých prvků mobiliáře, rozsah a použití materiálů a technologických postupů restaurování ...
NPÚ, Státní zámek Sychrov - realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla
Předmětem veřejné zakázky je kompletní obnova a oprava celého střešního pláště východního křídla zámku Sychrov včetně obou sousedících věží a souvisejících objektů. Veškerá břidlicová krytina ze zámku a věže bude opatrně sejmuta a uložena pro další použití, bude odstraněn i starý záklop a všechny klempířské prvky. Tyto stavební prvky budou ...
Restaurátorské práce v rámci obnovy a zpřístupnění vybraných částí Arcibiskupského zámku
Předmětem zakázky je restaurování a řemeslná obnova vybraných prvků Arcibiskupského zámku a Mlýnské brány v Kroměříži. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Tato nadlimitní veřejná zakázka je rozdělena na 6 části ve smyslu § 35 a § 101 zákona. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich ...
Opravy v parku na Smetanově nábřeží; Krannerova kašna
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je restaurátorský zásah na pomníku císaře Františka I. (tzv. Krannerova kašna) v souladu se závazným stanoviskem a současnou metodikou státní památkové péče v České republice. Cílem restaurování je stabilizace objektu, zachování v maximální možné míře hmotné podstaty památky, včetně jejích mladších ...
Reštaurovanie kamenného kríža – Zubrohlava
Predmetom zákazky je reštaurovanie kamenného kríža. Podrobnosti sú v bode 36 súťažných podkladov.
Rekonštrukcia a reštaurátorské práce na Katedrále sv. Martina
Predmetom zákazky je realizácia reštaurátorských prác na obnove vonkajšej fasády Katedrály sv. Martina v Bratislave podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch.
Obnova kaštieľa rodu Zichy vo Voderadoch – reštaurovanie kaplnky a priľahlých miestností
Predmetom zákazky sú stavebné reštaurátorské práce realizované v súlade s reštaurátorskou dokumentáciou Kaštieľ Voderady, Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, vypracovanou Mgr. art. Robertom Ilešom, v októbri 2020 a projektovou dokumentáciou stavebných úprav v súvislosti s reštaurovaním Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch v ...
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Riegrovo náměstí, Kroměříž - opakované zadání
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurování sloupu Nejsvětější Trojice na Riegrově náměstí v Kroměříži. Jedná se o nemovitou kulturní památku zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 39566/7-6009. Blíže viz ZD.
Restaurování - papír - podsbírky Staré tisky a Památník Jiřího Harcuby
Předmětem veřejné zakázky je: zpracování restaurátorského průzkumu, zpracování restaurátorského záměru, samotné restaurování 111 ks papírových dokumentů z podsbírek Staré tisky a Památník Jiřího Harcuby.
Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni
Stavební práce a udržovací práce v sále, předsálí, sociálním zařízení, křížové cestě, kapli, sakristii, chodbě, schodišti, terase a dřevěném přístavku vč. výměny kovových prvků, dešťových svodů, zámečnických prvků, parapetů, fasády a hromosvodu, provedení EZS, restaurování kamenných prvků, betonové podlahy a schodů do klauzury a restaurování ...
Poptávám pokovení částí kachlových kamen
Potřeboval bych v rámci restaurování historických kachlových kamen nové pokovení kovových částí /dvířka průduchů, kovové mřížky .Je možné se na zakázce s Vámi domluvit?
Revitalizace kostela Povýšení sv. kříže v Doubravníku - restaurátorské práce
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení restaurátorských prací v rámci akce „Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku - restaurátorské práce“. Stavba je zapsána jako nemovitá kulturní památka „Kostel Povýšení svatého Kříže s farou“, číslo rejstříku ÚSKP je ...
Restaurování mobiliáře kaple sv. Jana Nepomuckého
Předmětem zakázky jsou služby spočívající v provedení restaurování mobiliáře kaple sv. Jana Nepomuckého v areálu zámku v Odlochovicích, který tvoří: hlavní oltář boční oltář Panny Marie relikviář sv. Gaudentia boční oltář sv. Jana Nepomuckého dřevořezba sv. Ant. Paduánského kostelní lavice komoda balustrády v presbytáři a na kůru kaple
SZ Libochovice, oprava střech, krovů a stropů I. až IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je oprava střech, krovů a stropů hlavní zámecké budovy a kaple, dále oprava vodárenské věže a sálu zámecké budovy, přičemž všechny tyto objekty jsou nedílnou součástí Libochovického zámku. Součástí předmětu plnění jsou restaurátorské práce související s obnovou objektů a dokumentace skutečného provedení stavby. Bližší ...
Obnova poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky - stavební práce areálu
Celková výměna střeš. kce - výměna keramických tašek, výměna laťování; oprava krovu vč. výměny poškozených prvků; oprava omítek, maleb, elektroinstalace, slaboproud, mobiliáře interiéru; oprava omítek a maleb exteriéru; oprava zděného oplocení areálu, omítek a maleb; předláždění ambitů i dvorní části stávajícími kamennými deskami; nová dešťová ...
Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích
Stavební úpravy interiéru budovy č.p. 171 (součástí pozemku p. č. 234, k.ú. Litoměřice) na úrovni podzemního podlaží, prvního až třetího nadzemního podlaží pro účely provozu nové expozice Oblastního muzea v Litoměřicích včetně vytvoření zázemí pro návštěvníky, vybudování nového zdroje vytápění v prostoru podkroví, výměny střešní krytiny, opravy ...
Dokončení obnovy objektu a technických systémů Letenského historického kolotoče
1.1. Specifikace předmětu veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce. Dodavatel zajistí ve stanoveném termínu dokončení obnovy nemovité kulturní památky objektu Letenského historického kolotoče, rekonstrukci jeho technických systémů, úpravy okolních pozemků, provozních zkoušek a uvedení do provozu, tak jak je specifikováno v ...
Restaurování negativů - opakované řízení č. 3
Předmětem je služba spočívající v restaurování předpokládaného počtu 500 ks negativů na podložce ze skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu. Počet 500 ks negativů vychází z kvalifikovaného odhadu stavu sbírek a může být snížen v návaznosti na zjištění skutečného stavu jejich poškození. Bližší specifikace ...
Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, II. etapa - opakované řízení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce včetně restaurátorských prací, zahrnující rovněž restaurování štuku a štukové výzdoby, spočívající v obnově areálu poutního kostela, který je národní kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Konkrétně jde o stavební a restaurátorské práce v ambitu a na farní zahradě, ...
Reštaurovanie kamenného kríža – Zubrohlava
Predmetom zákazky je reštaurovanie kamenného kríža. Podrobnosti sú v bode 36 súťažných podkladov.
Obnova varhan kostela sv. Bartoloměje v Kolíně
Předmětem smlouvy je rekonstrukce varhanního stroje v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně a restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby dvoudílné varhanní skříně. Původní třímanuálové pneumatické varhany postavila v r. 1910 firma Antonína Mölzera z Kutné Hory. Tento nástroj byl radikálně přestavěn za použití části píšťalového fondu firmou ...
SZ Bučovice - restaurování arkádového nádvoří
Předmětem veřejné zakázky je restaurování kamenných a štukových prvků na zámku Bučovice dle restaurátorských záměrů zpracovaných Martinem Kovaříkem a společností Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o.. Součástí veřejné zakázky jsou také stavební práce související s obnovou soklů v dolní partii fasády po celém obvodě obdélníkového nádvoří ...
Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, nad korunnou rímsou
Predmetom zákazky je obnova časti okenných a dverných výplní uličných a dvorových fasád, vrátane dekoratívnych atikových štítov nad korunnou rímsou na nehnuteľnosti Gymnázium Šrobárova 1, Košice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Z hľadiska kvality a stavu okenných výplní dôjde k výmene za nové drevené konštrukcie, pričom by sa malo u časti ...
NKP Klášter Kladruby - Restaurování historických mobiliárních předmětů
Předmětem zakázky jsou restaurátorské práce na předmětech historického mobiliáře zámku. Tyto restaurátorské práce na historickém mobiliáři zámku jsou součástí realizace celkové obnovy kláštera Kladruby, stavby podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1., pod registračním číslem projektu ...
Jezuitský kostel v Klatovech - restaurování oltáře  sv. Ignáce z Loyoly
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování oltáře sv. Ignáce z Loyoly v Jezuitském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech. Účelem veřejné zakázky a uzavřené Smlouvy o dílo jsou dále specifikované restaurátorské práce na oltáři sv. Ignáce z Loyoly. Za poskytnuté ...