Restaurování Glorietu v Růžové zahradě
• část A – restaurování architektury Glorietu • část B – restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě nabídku lze podat i pouze k jedné části Termín pro prohlídku místa plnění byl stanoven na 28.1.2020 v 10:00 hodin. Sraz u vchodu do Růžové zahradě. Parkujte v podzámčí!
Revitalizace kostela sv. Prokopa ve Strakonicích za účelem zvýšení návštěvnosti památky
oprava střechy a krovů věže, oprava zastřešení schodišť věže a opěráků hlavní lodi - severní část, oprava fasády věže, schodišť věže a hlavní lodi - severní a jižní plocha, výplně otvorů věže a hlavní lodi (jižní a severní část), oprava fasády presbytáře (včetně kamenických prvků a výplní otvorů - okna, vitrážová okna, vstupní dveře kostela, ...
Stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou
Předmětem této VZ (díla) jsou stavební úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou, jenž je součástí zámeckého areálu zámku v Rychnově nad Kněžnou.
Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku - stavba
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících restaurátorských prací v rámci akce „Revitalizace kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku - stavba“.
Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Obnova iluzivní malby II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace pro provedení stavby – iluzivní malba s názvem „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“, zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: ...
Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici – pamiatková obnova
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie architektonickej štúdie pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky, projektu pre stavebné povolenie a realizačnej dokumentácie (projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizačný projekt) a realizácia stavebných činností súvisiacich s pamiatkovou obnovou národnej ...
Bývalý kláštor benediktínov – Hronský Beňadik
Predmetom zákazky sú stavebné práce na na obnove opátskeho krídla s baštou a sýpkou II. etapa a obnova fasády rajského dvora juhovýchodného krídla. Stavebné práce budú prebiehať na NKU a ich súčasťou budú aj rozsiahle reštaurátorské práce. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Obnova historických staveb parku objekt Hájovna č.p. 64
Rekonstrukce stávajícího objektu Hájenky č.p. 64, která je součástí pozemku p.č. 1023, katastrální území Průhonice, obec Průhonice v programu obnovy historických staveb Průhonického parku.
Oprava vnějšího pláště Daliborky a přilehlých hradeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vnějších ploch věže Daliborky a přiléhající parkánové hradby. Práce budou spočívat zejména nikoliv však výhradně (jedná se o demonstrativní výčet) v opravě omítek, restaurování sgrafit, opravě kamenného a cihelného režného zdiva, repasi a částečné výměně oken, repasi dveří, repasi kamenických prvků, ...
Restaurování kostry plejtváka myšoka inv.č. P6V 9855 v Historické budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele na restaurování kostry plejtváka myšoka inv. č. P6V 9855 ve stálé expozici v Historické budově Národního muzea, 2. patro, místnost číslo 20.180 a restaurátorský dozor v rámci souběžně probíhajících činností, které mají na restaurování kostry vliv. Podrobně je předmět zadávacího řízení popsán ...
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v interiéru i v exteriéru budovy bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře v technických podmínkách ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona stanovených zadávací dokumentací včetně jejích příloh, které tvoří mj. návrh smlouvy a projektová dokumentace.
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č. 9 v Oravskom Podzámku
Predmetom zákazky je reštaurovanie, obnova a dostavba národnej kultúrnej pamiatky č. súpisné 9, v pamiatkovom území Pamiatkovej zóne Oravský Podzámok, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Stavebné úpravy interiéru Kostola sv.Petra z Alkantary - II. etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s realizáciou II. etapy obnovy interiéru pamiatky Kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. V rámci realizácie predmetu zákazky dôjde i ku kompletnej realizácii nových silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov (audio systém, EZS) ako i dokončeniu inštalácie vykurovacieho systému ...
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa – obnova a reštaurovanie pamiatky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s obnovou interiéru a vonkajších fasád rímskokatolíckeho Kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Ide o zákazku určenú pre rekonštrukciu stavby typu Národnej kultúrnej pamiatky, ktorej stavebné práce musia byť vykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. ...
Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline pozostávajúcej v I. časti zo stavebno-technicko-pamiatkovej obnovy exteriérových časti kultúrnej pamiatky v rozsahu schválenom pamiatkovým úradom. Stavebné práce pri obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice sa vykonávajú na stavbe typu ...
Město Velvary – odkryv a restaurování renesančních nástěnných maleb v interiéru kostela sv. Jiří
Předmětem této veřejné zakázky je odkryv a restaurování renesančních nástěnných maleb v interiéru kostela sv. Jiří ve Velvarech (st. par. č. 226, k. ú. Velvary), uvedeného v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 16591/2-643).
NKP SZ Vimperk - Restaurování historických mobiliárních předmětů
Předmětem zakázky jsou restaurátorské práce na předmětech historického mobiliáře zámku. Tyto restaurátorské práce na historickém mobiliáři zámku jsou součástí realizace celkové obnovy Horní zámku Vimperk, stavby podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 3.1., pod registračním číslem projektu ...
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v interiéru i v exteriéru budovy bývalé základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře v technických podmínkách ve smyslu § 37 odst. 1 písm. b) zákona stanovených zadávací dokumentací včetně jejích příloh, které tvoří mj. návrh smlouvy a projektová dokumentace.
Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č.9 v Oravskom Podzámku
Predmetom zákazky je reštaurovanie, obnova a dostavba národnej kultúrnej pamiatky č. súpisné 9, v pamiatkovom území Pamiatkovej zóne Oravský Podzámok, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Urbanova veža v Košiciach, obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky, 1. etapa – exteriér
Predmetom zákazky je obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky: Urbanova veža v Košiciach, 1. etapa exteriér veže. Veža svätého Urbana v Košiciach je neoddeliteľnou súčasťou národných kultúrnych pamiatok zapísaných ako Areál Dómu sv. Alžbety v Košiciach, požíva ochranu podľa osobitného predpisu, a z dôvodu ochrany je vyhlásený za národnú ...
HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO
Názov predmetu zákazky: HUSK Limes Romanus rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO 1. Logický celok: Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-zmena projektu Umelecko-remeselné dielne ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU Objekt je situovaný na parcele č. 528/1, 528/4 k.ú. Iža v centrálnej časti obce Iža. Na pozemku č.528/1 ...
Restaurování kostry plejtváka myšoka v Historické budově Národního muzea
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele na restaurování kostry plejtváka myšoka inv. č. P6V 9855 ve stálé expozici v Historické budově Národního muzea, 2. patro, místnost číslo 20.180 a restaurátorský dozor v rámci souběžně probíhajících činností, které mají na restaurování kostry vliv.
Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary
Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu Císařských lázní v Karlových Varech, který je významnou národní kulturní památkou. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.
NKP Zámok Bojnice - Modernizácia Západného krídla
Predmetom zákazky je zhotovenie diela NKP Zámok Bojnice, modernizácia západného krídla, v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok. Z dôvodu realizácie záchranného pamiatkového výskumu počas stavebnej činnosti, na zdokumentovanie nálezov a nálezových situácií požadujeme práce realizovať za ...
Obnova Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni - restaurátorské práce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb a vytvoření díla, které spočívá v restaurování památek Velké synagogy v Plzni. Více Zadávací dokumentace