Návrh scénáře převodu činností z NŽ na a.s. a jeho realizace II
Převod činností obecně prospěšné společnosti na akciovou společnost.
Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407 - nové dvojité vedení 400kV
majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407-nové dvojité vedení 400kV
Dynamický nákupní systém na právní služby
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na právní služby. Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního systému pak bude spočívat v pořizování poskytnutí právních a poradenských služeb související s veškerou činností zadavatele. Blíže viz ZD.
Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407 - nové dvojité vedení 400kV
majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407-nové dvojité vedení 400kV
Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí
Předmětem plnění je závazek soudního exekutora vykonávat exekuční činnost spočívající ve vedení exekucí ve prospěch ÚZSVM, kdy podává ÚZSVM exekuční návrh (popřípadě vstupuje na procesní stranu oprávněného) při vymáhání pohledávek ÚZSVM a při vymáhání pohledávek dalších organizačních složek státu. Závazek zakotvuje nejzákladnější a nejstěžejnější ...
Poskytování právního poradenství ve věci mezinárodní ochrany, neoprávněného pobytu a návratů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právního poradenství osobám uvedeným v odst. 3. 3. článku ZD k jejich právnímu postavení podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013. Více viz ZD.
Externí právní služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních a poradenských služeb, které budou poskytovány ve 3 různých oblastech (s ohledem na 5 částí veřejné zakázky).
Právní služby - administrace veřejných zakázek pro projekt Motolského onkologického centra
Předmětem VZ je zajištění právních služeb spočívajících v administraci veřejných zakázek a souvisejícího právního poradenství v rámci realizace projektu administrace Motolského onkologického centra..
Návrh scénáře převodu činností z NŽ na a.s. a jeho realizace
Převod činností obecně prospěšné společnosti na akciovou společnost.
Zabezpečenie právnych a poradenských služieb pre Sprostredkovateľský orgán
Predmetom zákazky je vypracovanie analýz štátnej pomoci/pomoci de minimis, právnych analýz a právneho poradenstva vedúceho k zefektívneniu nastavenia implementácie aktuálneho programového obdobia 2014-2020 a nastavenia nového programového obdobia 2021-2027. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných ...
Poskytování právního poradenství ve věci mezinárodní ochrany, neoprávněného pobytu a návratů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právního poradenství osobám uvedeným v odst. 3. 3. článku ZD k jejich právnímu postavení podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013. Více viz ZD.
Rámcové dohody o poskytování služeb inkasa pohledávek
Předmětem plnění je zejména činnost vybraného dodavatele vykonávaná jménem a na účet zadavatele na základě smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky (smlouvy o inkasu), jejímž účelem a cílem je dosáhnout uspokojení pohledávek zadavatele, které má zadavatel vůči jiným osobám než spotřebitelům a která spočívá především v systematickém a pravidelném ...
Specializované právní služby v oblasti správy majetku ČR v německém přístavu Hamburk
Právní služby se budou týkat správy movitého a nemovitého majetku České republiky nacházejícího se ve Spolkové republice Německo na území Svobodného a Hansovního města Hamburk.
Právní podpora MMR v oblasti poskytování dotací
Předmětem veřejné zakázky je poskytování specializovaného právního poradenství Zadavateli v souvislosti s činností Zadavatele jakožto poskytovatele dotace ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, u projektů financovaných z ...
Poskytování právního poradenství pro Centra na podporu integrace cizinců
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování právního poradenství pro klienty Center na podporu integrace cizinců. Více viz Zadávací dokumentace.
Obecné právní služby
Právní služby se budou týkat činností potřebných pro výkon činností v rámci celé šíře působnosti zadavatele (s výjimkami specifikovanými v textu zadávací dokumentace).
Rámcová dohoda na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků 2021
Rámcová dohoda na dodatečné majetkoprávní vypořádání cca 10000 pozemků pod stavbami komunikací nebo jejich příslušenstvím. Součástí plnění jsou majetkoprávní činnosti zahrnující jednání s vlastníky a vedení procesu vypořádání vedoucí k nabytí potřebných pozemků zadavatelem. Součástí plnění je také oddělování pozemků a jejich ocenění v souladu s ...
Poptávám právní služby
Poptávám právní zastoupení u soudu ve věci zrušení spoluvlastnického podílu.
Poptávám poradenství při zavádění nového výrobku na trh
Dobrý den, rád bych uvedl na trh nový výrobek na zkoušení těsnosti motorů - minikompresor s regulací tlaku a podtlaku (-0,5-1 bar). Nevím jestli je třeba nějakého schvalování, certifikace atd. Dokážete mi s tím pomoci? Zdravím M.Černý
Specializované právní služby v oblasti práva veřejných zakázek
Právní služby se budou týkat činností potřebných pro výkon činností v rámci působnosti zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na každou část veřejné zakázky samostatně na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele ...
Poskytování právních služeb - obecné právní poradenství v oblasti silničního a stavebního práva
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody s minimálně dvěma a maximálně s osmi účastníky bude poskytování právních služeb v oblasti silničního a stavebního práva dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž: - komplexní zastupování zadavatele při výkonu rozhodnutí vydaných v uvedených ...
Poskytování právních služeb - obecné právní poradenství
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody s minimálně dvěma a maximálně s osmi účastníky bude poskytování právních služeb v oblasti veřejnoprávního, soukromoprávního a finančního práva dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž: - komplexní zastupování zadavatele při výkonu ...
Specializované právní služby v oblasti investiční výstavby ŘVC ČR - 3. Opakované řízení
Právní služby se budou týkat oblasti investiční výstavby zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména následujících právních předpisů: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ...
Specializované právní služby v oblasti investiční výstavby ŘVC ČR - 2. opakované řízení
Právní služby se budou týkat oblasti investiční výstavby zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména následujících právních předpisů: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ...