Akviziční poradenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění přípravy podkladů nutných pro rozhodnutí o případné akvizici zadavatele. Předměte plnění je blíže specifikován v zadávací dokumentaci. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda se 3 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 3 nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda ...
Poskytování právního poradenství pro Centra na podporu integrace cizinců
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování právního poradenství pro klienty Center na podporu integrace cizinců. Více viz zadávací dokumentace.
Podpora v rámci procesu získání statusu oznámeného subjektu dle nařízení (EU) 2017/745
Předmětem veřejné zakázky je podpora v rámci procesu získání statusu oznámeného subjektu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (Medical Devices Regulation, zkr. MDR), změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady ...
Poskytování právních služeb - smluvní podmínky FIDIC
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování právních služeb v souvislosti se smluvními podmínkami, které se zakládají na mezinárodních standardech vydaných organizací FIDIC, jedná se zejména o smluvní podmínky vycházející z překladů jednotlivých knih, zejm. Červená kniha FIDIC Red Book, Zelená kniha FIDIC Green Book, Bílá kniha FIDIC ...
Poskytování právních služeb - právo veřejných zakázek
Právní služby spočívají v celé šíři právních služeb potřebných pro výkon činností v působnosti zadavatele, od zastupování zadavatele před soudy a jinými orgány a institucemi, až po právně poradenské služby (tzn. činnosti stanovené zákonem č. 85/1996 o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZA“), pro pojem právní služby uvedený v § 1 ...
Specializované právní služby v oblasti investiční výstavby ŘVC ČR - Opakované řízení
Právní služby se budou týkat oblasti investiční výstavby zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména následujících právních předpisů: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o ...
Poskytování právních služeb
Předmětem zadávacího řízení je poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, jejichž potřeba vyvstane při chodu zadavatele, spočívajících zejména v poskytování běžného právní poradenství, přípravy, formulace a revize obchodních smluv. Rámcová smlouva o poskytování právních služeb bude ...
Administrace zadávacích řízení a poskytování právních služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb spojených zejména s přípravou a realizací výstavby nového závodu zadavatele a uvedením do provozu (dále jen „Projekt NSTC“). Jedná se především o poskytování služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle zákona včetně souvisejícího odborného poradenství a konzultací, resp. ...
Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů
5.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení analýzy celého právního řádu České republiky, která se zaměří zejména na identifikaci dosud platných (formálně předepsaným způsobem nezrušených) právních předpisů, jež byly vyhlášeny v České republice v oficiálních publikačních listech od 28. října 1918 do 31. prosince 2018, avšak které již nejsou ...
Poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií
realizovaným zadavatelem, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, jakož i v oblasti práva zadávání veřejných zakázek. Tyto právní služby budou poskytovány zejména formou: • kontroly a zpracovávání smluv a dalších listin, • zpracovávání analýz, právních rozborů a stanovisek, • poskytování ...
Externí právní služby
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění právních služeb v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“), popř. z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: - Část 1 veřejné zakázky – Obecné právní poradenství a konzultace v ...
Právní služby
Předmětem veřejné zakázky (resp. jejích jednotlivých částí) je poskytování právních služeb ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda. Blíže viz zadávací dokumentace.
Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.
Právní služby pro stát ve věci uzavření smlouvy mezi státem a společností ČEZ, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je, v návaznosti na uzavření rámcové smlouvy mezi státem a společností ČEZ definující společné zájmy zúčastněných stran při realizaci nového jaderného zdroje, uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování komplexní právní podpory při přípravě a uzavření dalších částí smlouvy, včetně související podpory při ...
Rámcové dohody o poskytování právních služeb s obnovením soutěže
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcových dohod s více dodavateli pro účely poskytování Právních služeb zadavateli, které jsou vymezeny v čl. 3.1. – 3.5. zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí, a to v rozsahu dle čl. 3.1. – 3.5. této zadávací dokumentace. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že Právní služby budou ...
Poskytování právního poradenství v oblasti veřejných investic
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování právních služeb v oblasti práva veřejných investic, zejména v oblasti práva veřejných zakázek, koncesí, veřejné podpory a dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Výběr administrátora pro nabídková či zadávací řízení na služby v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb administrátora spočívající v komplexní organizační, administrativní a právní podpoře v nabídkových a zadávacích řízeních a při dalších souvisejících úkonech, jakož i v rámci případných navazujících řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; současně bude administrátor zadavatele v zákonem ...
Poskytování právních služeb Statutárnímu městu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb městu Kladno. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části dle specifikace vymezené zadávací dokumentací. S vybranými účastníky budou uzavřeny rámcové dohody na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, jejichž text je uveden v příloze zadávací dokumentaci. V každé části bude uzavřena ...
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele před národními úřady ve věcech ochrany ...
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými rekonštrukciami križovatiek
Predmetom tejto zákazky je Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými rekonštrukciami križovatiek: K1 križovatka ciest II/583, II/583A a III/2078 Gbeľany Varín, K2 križovatka ciest II/583, III/2078 a MK Varín Koňhora a K3 križovatka ciest II/583 a III/2074 Dolná Tižina Stráža. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými cyklotrasami - Vážska cyklodopravná trasa
Predmetom tejto zákazky je Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými cyklotrasami: Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina Bytča hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica) 1. časť a Žilina Vrútky Martin, úsek Strečno Lipovec, Vrútky, Vrútky Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa). Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Mimosoudní vymáhání pohledávek
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody, jejímž předmětem je zajištění služby mimosoudního vymáhání pohledávek po splatnosti z titulu smluv za dodané komodity a poskytované služby za koncovými zákazníky Zadavatele a to na účet Zadavatele.
Právní služby SLDB 2021 – 2. část: Komplexní právní služby
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro Český statistický úřad při Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 (dále jen „SLDB 2021“), jakož i pro další specifické oblasti dle potřeb objednatele, a to: zejména právní poradenství a konzultace, legislativní činnost, zastupování objednatele v soudních a správních ...
Právní služby SLDB 2021 – 1. část: Administrace veřejných zakázek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování administrátorských a právních služeb pro Český statistický úřad, tj. služeb spočívajících v komplexní administraci zadávacích řízení k veřejným zakázkám (dále také jen „VZ“) zadávaným v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a výběrových řízení k VZ ...
Právní služby 2019
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb, včetně zajištění právního poradenství, a to na základě rámcových dohod uzavřených pro 4 různé oblasti (reflektující 4 části veřejné zakázky, jak bude specifikováno dále), spočívajících zejména v: a) komplexním právním zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými ...