Rámcové dohody o poskytování právních služeb s obnovením soutěže
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcových dohod s více dodavateli pro účely poskytování Právních služeb zadavateli, které jsou vymezeny v čl. 3.1. – 3.5. zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí, a to v rozsahu dle čl. 3.1. – 3.5. této zadávací dokumentace. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že Právní služby budou ...
Poskytování právního poradenství v oblasti veřejných investic
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytování právních služeb v oblasti práva veřejných investic, zejména v oblasti práva veřejných zakázek, koncesí, veřejné podpory a dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Výběr administrátora pro nabídková či zadávací řízení na služby v přepravě cestujících
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb administrátora spočívající v komplexní organizační, administrativní a právní podpoře v nabídkových a zadávacích řízeních a při dalších souvisejících úkonech, jakož i v rámci případných navazujících řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže; současně bude administrátor zadavatele v zákonem ...
Poskytování právních služeb Statutárnímu městu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb městu Kladno. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části dle specifikace vymezené zadávací dokumentací. S vybranými účastníky budou uzavřeny rámcové dohody na plnění jednotlivých částí veřejné zakázky, jejichž text je uveden v příloze zadávací dokumentaci. V každé části bude uzavřena ...
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele před národními úřady ve věcech ochrany ...
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými rekonštrukciami križovatiek
Predmetom tejto zákazky je Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými rekonštrukciami križovatiek: K1 križovatka ciest II/583, II/583A a III/2078 Gbeľany Varín, K2 križovatka ciest II/583, III/2078 a MK Varín Koňhora a K3 križovatka ciest II/583 a III/2074 Dolná Tižina Stráža. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými cyklotrasami - Vážska cyklodopravná trasa
Predmetom tejto zákazky je Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod navrhovanými cyklotrasami: Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina Bytča hranica ŽSK/TSK - (Považská Bystrica) 1. časť a Žilina Vrútky Martin, úsek Strečno Lipovec, Vrútky, Vrútky Martin mimo cestného telesa I/18 (cyklodopravná trasa). Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Mimosoudní vymáhání pohledávek
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody, jejímž předmětem je zajištění služby mimosoudního vymáhání pohledávek po splatnosti z titulu smluv za dodané komodity a poskytované služby za koncovými zákazníky Zadavatele a to na účet Zadavatele.
Právní služby SLDB 2021 – 2. část: Komplexní právní služby
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro Český statistický úřad při Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 (dále jen „SLDB 2021“), jakož i pro další specifické oblasti dle potřeb objednatele, a to: zejména právní poradenství a konzultace, legislativní činnost, zastupování objednatele v soudních a správních ...
Právní služby SLDB 2021 – 1. část: Administrace veřejných zakázek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování administrátorských a právních služeb pro Český statistický úřad, tj. služeb spočívajících v komplexní administraci zadávacích řízení k veřejným zakázkám (dále také jen „VZ“) zadávaným v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a výběrových řízení k VZ ...
Právní služby 2019
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb, včetně zajištění právního poradenství, a to na základě rámcových dohod uzavřených pro 4 různé oblasti (reflektující 4 části veřejné zakázky, jak bude specifikováno dále), spočívajících zejména v: a) komplexním právním zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými ...
RD - Poskytování právních služeb
Zajištění poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, svobodného přístupu k informacím, práva duševního vlastnictví, smluvního práva a správního práva.
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na každou část veřejné zakázky samostatně na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele ...
Služby patentového zástupce VŠB-TUO, řízení a udržitelnost
Předmět zakázky je rozdělen na části: část 1 - poskytování služeb patentového zástupce spočívající v poskytování odborné pomoci a souvisejících administrativních služeb ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, jakož i v poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví, zejména v ...
Protiletadlový komplet SHORAD - právní podpora realizace projektu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb - právní podpory a poradenství v souvislosti s realizací nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Protiletadlový komplet SHORAD“, jejímž předmětem je pořízení 4 protiletadlových raketových baterií typu SHORAD.
Poptávám právní služby v oblasti nemovitostí
Poptávám právní služby v oblasti nemovitostí. Jedná se o koupi nemovitosti bez realitní kanceláře (kontrola kupní a rezervační smlouvy, pomoc s převodem v katastru nemovitostí, konzultace)
Rámcová dohoda – Zajištění externí administrace ICT veřejných zakázek
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb spočívajících v komplexním zastoupení zadavatele při provádění úkonů souvisejících se zadávacími řízeními ICT veřejných zakázek ve smyslu § 43 ZZVZ po dobu účinnosti rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců se 3 dodavateli.
Nákup práv k produktom
Nákup práv k produktom podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek v projektech spolufinancovaných z IROP
Zadavatel působí v rámci struktury orgánů podílejících se na procesu čerpání prostředků z fondů Evropské unie jako tzv. „zprostředkující subjekt“ Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Předmětem veřejné zakázky je podpora činností zadavatele spočívající zejména v: A) zajištění expertních právních služeb spočívajících v ...
Poptávám právní služby
Poptávám následující právní služby: a) poradenství zaměstnávání cizinců mimo EU, legálnost zaměstnávání těchto osob přes agenturu práce, zasílání těchto zaměstnanců ke smluvním partnerům b) příprava, korekce smlouvy na prodej movitých předmětů se sníženou záruční dobou nebo bez jakékoliv záruky c) vysvětlení druhotného využití odpadů dle ...
Analýza účinnosti zákona o státní službě
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení dosavadní účinnosti právní úpravy v oblasti státní služby, vycházející především ze zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění předpisů účinných ke dni 1. 8. 2017, a naplňování základních cílů a principů stanovených pro oblast státní služby, a to v souladu se specifickým cílem 4.1 ...
Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.
Výběr mandatáře FBMI – Rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou právní služby ve dvou základních oblastech, jednak v oblasti veřejných zakázek, a to jak ve formě konzultací, tak administrace zadávacích řízení, jednak v oblasti generálního poradenství se zaměřením na otázky smluvního, pracovního, správního práva a práva duševního vlastnictví. Veřejná zakázka je členěna na dvě ...
Dostavba kanalizace v Brně II – odborné poradenství
Předmětem plnění VZ je poskytnutí odborného poradenství spočívajícího v provedení přípravy a zajištění 2 zadávacích řízení určených k zadání nadlimitních veřejných zakázek pro realizaci díla „Dostavba kanalizace v Brně II" pro dostavbu oddílné kanalizace v městských částech dle FIDIC RED BOOK a retenční nádrž Červeny mlýn a retenční nádrž Královky ...
Právní služby pro odbor projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy
Předmětem zakázky je výběr 4 dodavatelů, s nimiž bude uzavřena rámcová dohoda. Předmětem veřejné zakázky jsou vymezené právní služby pro odbor projektového řízení.