Právne služby pre posudzovanie zmlúv potrebných pri správe investičných rezerv NBS
Predmetom zákazky je právne poradenstvo spočívajúce najmä v posudzovaní a dojednávaní zmlúv, ich príloh a ich dodatkov riadiacich sa výlučne iným ako slovenským právnym poriadkom, konkrétne anglosaským právnym poriadkom, v oblasti bankovníctva a finančného obchodovania, výklade a konzultácii jednotlivých ustanovení zmlúv a vypracovaní sumáru ...
Právne služby pre posudzovanie zmlúv potrebných pri správe investičných rezerv NBS
Predmetom zákazky je právne poradenstvo spočívajúce najmä v posudzovaní a dojednávaní zmlúv, ich príloh a ich dodatkov riadiacich sa výlučne iným ako slovenským právnym poriadkom v oblasti bankovníctva a finančného obchodovania, výklade a konzultácii jednotlivých ustanovení zmlúv a vypracovaní sumáru najdôležitejších faktov. Právne poradenstvo ...
Výkon správy zaistených obchodných podielov - západné Slovensko
Predmetom zákazky je zabezpečenie výkonu správy zaistenej majetkovej účasti v právnickej osobe v súlade so zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšia špecifikácia tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov.
Právní podpora MMR v oblasti poskytování dotací
Předmětem veřejné zakázky je poskytování specializovaného právního poradenství Zadavateli v souvislosti s činností Zadavatele jakožto poskytovatele dotace ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, u projektů financovaných z ...
Specializovaná právní podpora v gesci odboru informatických činností
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb ve vztahu k projektům/veřejným zakázkám/objednávkám realizovaným Odborem informatických činností Magistrátu hlavního města Prahy, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva informačních a komunikačních technologií, jakož i v oblasti práva ...
Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407- nové dvojité vedení 400kV
majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407-nové dvojité vedení 400kV
Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D35, včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv zadavatelem.
Poskytování právních a poradenských služeb v oblasti pracovního práva
V souvislosti s potřebou zajištění souladu úkonů zaměstnanců Probační a mediační služby s platnou právního úpravou je zapotřebí uzavřít smlouvu o poskytování služeb pro poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva.
Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.
Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ II.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb, včetně zajištění právního poradenství, a to na základě rámcových dohod uzavřených pro 4 různé oblasti (reflektující 4 části veřejné zakázky, jak bude specifikováno dále), spočívajících zejména v: a) komplexním právním zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými orgány; b) komplexním ...
Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme
Predmetom zakazky je vypracovanie relevantných podkladov a právnych dokumentov za účelom: 1.)realizácie verejného obstarávania verejným obstarávateľom na výber externého poskytovateľa služby s hybridnou formou úhrady odmeny dopravcu (variant č. 1 ), 2.)realizácie úkonov smerujúcich ku kúpe 100 %-ného, resp. väčšinového podielu verejným ...
Poskytování právních služeb
Poskytování právních služeb Advokátem zadavateli, a to zejména konzultace, vypracování posudků a stanovisek, příprava a sepis potřebných písemností právního charakteru dle postupu stanoveného Rámcovou dohodou.
Poskytování právních služeb
Předmětem veřejné zakázky jsou právní služby a právní poradenství v režimu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii dle částí této veřejné zakázky, kdy veřejná zakázka je rozdělena do čtyř částí dle oblastí práva.
Specializované právní služby
poskytování právních služeb
Právní služby
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním vítězným dodavatelem na poskytování právních služeb pro potřeby zajištění vnitřní agendy zadavatele. Právní služby budou poskytovány komplexně v celém rozsahu působnosti zadavatele, advokáty či advokátní kanceláří podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a ...
Právní služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování právních služeb pro DPP a.s.. VZ je rozdělena do 5 částí: 1 Obecná právní agenda, 2 Veřejné zakázky a administrace, 3 Pracovní právo, 4 Zákon o obchodních korporacích, 5 Trestní právo
Externí právní služby - oblast elektronických komunikací
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních a poradenských služeb, které budou poskytovány v oblasti elektronických komunikací.
Externí právní služby - oblast poštovních služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních a poradenských služeb, které budou poskytovány v oblasti poštovních služeb.
Externí právní služby - oblast správy vnitřních věcí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních a poradenských služeb, které budou poskytovány v oblasti správy vnitřních věcí.
Právní služby 2023+
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb, včetně zajištění právního poradenství, a to na základě rámcových dohod uzavřených pro 4 různé oblasti (reflektující 4 části veřejné zakázky), spočívajících zejména v: a) komplexním právním zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými orgány; b) komplexním právním poradenství, a to ...
Návrh scénáře převodu činností z NŽ na a.s. a jeho realizace II
Převod činností obecně prospěšné společnosti na akciovou společnost.
Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407 - nové dvojité vedení 400kV
majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407-nové dvojité vedení 400kV
Dynamický nákupní systém na právní služby
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na právní služby. Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního systému pak bude spočívat v pořizování poskytnutí právních a poradenských služeb související s veškerou činností zadavatele. Blíže viz ZD.
Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407 - nové dvojité vedení 400kV
majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407-nové dvojité vedení 400kV
Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí
Předmětem plnění je závazek soudního exekutora vykonávat exekuční činnost spočívající ve vedení exekucí ve prospěch ÚZSVM, kdy podává ÚZSVM exekuční návrh (popřípadě vstupuje na procesní stranu oprávněného) při vymáhání pohledávek ÚZSVM a při vymáhání pohledávek dalších organizačních složek státu. Závazek zakotvuje nejzákladnější a nejstěžejnější ...