Rámcové dohody o poskytování služeb inkasa pohledávek
Předmětem plnění je zejména činnost vybraného dodavatele vykonávaná jménem a na účet zadavatele na základě smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky (smlouvy o inkasu), jejímž účelem a cílem je dosáhnout uspokojení pohledávek zadavatele, které má zadavatel vůči jiným osobám než spotřebitelům a která spočívá především v systematickém a pravidelném ...
Specializované právní služby v oblasti správy majetku ČR v německém přístavu Hamburk
Právní služby se budou týkat správy movitého a nemovitého majetku České republiky nacházejícího se ve Spolkové republice Německo na území Svobodného a Hansovního města Hamburk.
Právní podpora MMR v oblasti poskytování dotací
Předmětem veřejné zakázky je poskytování specializovaného právního poradenství Zadavateli v souvislosti s činností Zadavatele jakožto poskytovatele dotace ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, u projektů financovaných z ...
Poskytování právního poradenství pro Centra na podporu integrace cizinců
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování právního poradenství pro klienty Center na podporu integrace cizinců. Více viz Zadávací dokumentace.
Obecné právní služby
Právní služby se budou týkat činností potřebných pro výkon činností v rámci celé šíře působnosti zadavatele (s výjimkami specifikovanými v textu zadávací dokumentace).
Rámcová dohoda na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků 2021
Rámcová dohoda na dodatečné majetkoprávní vypořádání cca 10000 pozemků pod stavbami komunikací nebo jejich příslušenstvím. Součástí plnění jsou majetkoprávní činnosti zahrnující jednání s vlastníky a vedení procesu vypořádání vedoucí k nabytí potřebných pozemků zadavatelem. Součástí plnění je také oddělování pozemků a jejich ocenění v souladu s ...
Poptávám právní služby
Poptávám právní zastoupení u soudu ve věci zrušení spoluvlastnického podílu.
Poptávám poradenství při zavádění nového výrobku na trh
Dobrý den, rád bych uvedl na trh nový výrobek na zkoušení těsnosti motorů - minikompresor s regulací tlaku a podtlaku (-0,5-1 bar). Nevím jestli je třeba nějakého schvalování, certifikace atd. Dokážete mi s tím pomoci? Zdravím M.Černý
Specializované právní služby v oblasti práva veřejných zakázek
Právní služby se budou týkat činností potřebných pro výkon činností v rámci působnosti zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Rámcová dohoda na zajištění odborných služeb v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona s jedním Dodavatelem na každou část veřejné zakázky samostatně na poskytování služeb patentového zástupce a rešeršních služeb spočívajících především v podávání národních, mezinárodních a regionálních přihlášek vynálezů a užitných vzorů, zastupování zadavatele ...
Poskytování právních služeb - obecné právní poradenství v oblasti silničního a stavebního práva
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody s minimálně dvěma a maximálně s osmi účastníky bude poskytování právních služeb v oblasti silničního a stavebního práva dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž: - komplexní zastupování zadavatele při výkonu rozhodnutí vydaných v uvedených ...
Poskytování právních služeb - obecné právní poradenství
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody s minimálně dvěma a maximálně s osmi účastníky bude poskytování právních služeb v oblasti veřejnoprávního, soukromoprávního a finančního práva dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž: - komplexní zastupování zadavatele při výkonu ...
Specializované právní služby v oblasti investiční výstavby ŘVC ČR - 3. Opakované řízení
Právní služby se budou týkat oblasti investiční výstavby zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména následujících právních předpisů: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ...
Specializované právní služby v oblasti investiční výstavby ŘVC ČR - 2. opakované řízení
Právní služby se budou týkat oblasti investiční výstavby zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména následujících právních předpisů: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně ...
Akviziční poradenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění přípravy podkladů nutných pro rozhodnutí o případné akvizici zadavatele. Předměte plnění je blíže specifikován v zadávací dokumentaci. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda se 3 dodavateli, kteří se po provedeném hodnocení umístí na prvních 3 nejlépe hodnocených místech. Rámcová dohoda ...
Poskytování právního poradenství pro Centra na podporu integrace cizinců
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování právního poradenství pro klienty Center na podporu integrace cizinců. Více viz zadávací dokumentace.
Podpora v rámci procesu získání statusu oznámeného subjektu dle nařízení (EU) 2017/745
Předmětem veřejné zakázky je podpora v rámci procesu získání statusu oznámeného subjektu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (Medical Devices Regulation, zkr. MDR), změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady ...
Poskytování právních služeb - smluvní podmínky FIDIC
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování právních služeb v souvislosti se smluvními podmínkami, které se zakládají na mezinárodních standardech vydaných organizací FIDIC, jedná se zejména o smluvní podmínky vycházející z překladů jednotlivých knih, zejm. Červená kniha FIDIC Red Book, Zelená kniha FIDIC Green Book, Bílá kniha FIDIC ...
Poskytování právních služeb - právo veřejných zakázek
Právní služby spočívají v celé šíři právních služeb potřebných pro výkon činností v působnosti zadavatele, od zastupování zadavatele před soudy a jinými orgány a institucemi, až po právně poradenské služby (tzn. činnosti stanovené zákonem č. 85/1996 o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZA“), pro pojem právní služby uvedený v § 1 ...
Specializované právní služby v oblasti investiční výstavby ŘVC ČR - Opakované řízení
Právní služby se budou týkat oblasti investiční výstavby zadavatele a budou spočívat v aplikaci zejména následujících právních předpisů: • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o ...
Poskytování právních služeb
Předmětem zadávacího řízení je poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, jejichž potřeba vyvstane při chodu zadavatele, spočívajících zejména v poskytování běžného právní poradenství, přípravy, formulace a revize obchodních smluv. Rámcová smlouva o poskytování právních služeb bude ...
Administrace zadávacích řízení a poskytování právních služeb
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb spojených zejména s přípravou a realizací výstavby nového závodu zadavatele a uvedením do provozu (dále jen „Projekt NSTC“). Jedná se především o poskytování služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle zákona včetně souvisejícího odborného poradenství a konzultací, resp. ...
Analýza právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů
5.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení analýzy celého právního řádu České republiky, která se zaměří zejména na identifikaci dosud platných (formálně předepsaným způsobem nezrušených) právních předpisů, jež byly vyhlášeny v České republice v oficiálních publikačních listech od 28. října 1918 do 31. prosince 2018, avšak které již nejsou ...
Poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií
realizovaným zadavatelem, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, jakož i v oblasti práva zadávání veřejných zakázek. Tyto právní služby budou poskytovány zejména formou: • kontroly a zpracovávání smluv a dalších listin, • zpracovávání analýz, právních rozborů a stanovisek, • poskytování ...
Externí právní služby
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění právních služeb v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“), popř. z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: - Část 1 veřejné zakázky – Obecné právní poradenství a konzultace v ...