Služby patentového zástupce VŠB-TUO, řízení a udržitelnost
Předmět zakázky je rozdělen na části: část 1 - poskytování služeb patentového zástupce spočívající v poskytování odborné pomoci a souvisejících administrativních služeb ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, jakož i v poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví, zejména v ...
Protiletadlový komplet SHORAD - právní podpora realizace projektu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb - právní podpory a poradenství v souvislosti s realizací nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti s názvem „Protiletadlový komplet SHORAD“, jejímž předmětem je pořízení 4 protiletadlových raketových baterií typu SHORAD.
Poptávám právní služby v oblasti nemovitostí
Poptávám právní služby v oblasti nemovitostí. Jedná se o koupi nemovitosti bez realitní kanceláře (kontrola kupní a rezervační smlouvy, pomoc s převodem v katastru nemovitostí, konzultace)
Rámcová dohoda – Zajištění externí administrace ICT veřejných zakázek
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb spočívajících v komplexním zastoupení zadavatele při provádění úkonů souvisejících se zadávacími řízeními ICT veřejných zakázek ve smyslu § 43 ZZVZ po dobu účinnosti rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců se 3 dodavateli.
Nákup práv k produktom
Nákup práv k produktom podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek v projektech spolufinancovaných z IROP
Zadavatel působí v rámci struktury orgánů podílejících se na procesu čerpání prostředků z fondů Evropské unie jako tzv. „zprostředkující subjekt“ Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Předmětem veřejné zakázky je podpora činností zadavatele spočívající zejména v: A) zajištění expertních právních služeb spočívajících v ...
Poptávám právní služby
Poptávám následující právní služby: a) poradenství zaměstnávání cizinců mimo EU, legálnost zaměstnávání těchto osob přes agenturu práce, zasílání těchto zaměstnanců ke smluvním partnerům b) příprava, korekce smlouvy na prodej movitých předmětů se sníženou záruční dobou nebo bez jakékoliv záruky c) vysvětlení druhotného využití odpadů dle ...
Analýza účinnosti zákona o státní službě
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení dosavadní účinnosti právní úpravy v oblasti státní služby, vycházející především ze zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění předpisů účinných ke dni 1. 8. 2017, a naplňování základních cílů a principů stanovených pro oblast státní služby, a to v souladu se specifickým cílem 4.1 ...
Poskytování komplexních právních služeb statutárnímu městu Most
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb pro zadavatele ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování dalších činností s těmito službami souvisejících.
Výběr mandatáře FBMI – Rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou právní služby ve dvou základních oblastech, jednak v oblasti veřejných zakázek, a to jak ve formě konzultací, tak administrace zadávacích řízení, jednak v oblasti generálního poradenství se zaměřením na otázky smluvního, pracovního, správního práva a práva duševního vlastnictví. Veřejná zakázka je členěna na dvě ...
Dostavba kanalizace v Brně II – odborné poradenství
Předmětem plnění VZ je poskytnutí odborného poradenství spočívajícího v provedení přípravy a zajištění 2 zadávacích řízení určených k zadání nadlimitních veřejných zakázek pro realizaci díla „Dostavba kanalizace v Brně II" pro dostavbu oddílné kanalizace v městských částech dle FIDIC RED BOOK a retenční nádrž Červeny mlýn a retenční nádrž Královky ...
Právní služby pro odbor projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy
Předmětem zakázky je výběr 4 dodavatelů, s nimiž bude uzavřena rámcová dohoda. Předmětem veřejné zakázky jsou vymezené právní služby pro odbor projektového řízení.
Poptávám služby advokátní poradny
Poptávám služby advokátní poradny.
Služby patentového zástupce iNEGT SERVICES s.r.o.
Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě, zpracování podkladů a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství u Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví – European Union Intellectual Property Office (EUIPO), administrace podaných ...
Služby patentového zástupce iNEGT SOLUTIONS s.r.o.
Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě, zpracování podkladů a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství u Úřadu evropské unie pro duševní vlastnictví – European Union Intellectual Property Office (EUIPO), administrace podaných ...
Služby patentového zástupce EGG EU s.r.o.
Účelem této veřejné zakázky je zajištění činností k pokrytí potřeb zadavatele v oblasti služeb patentového zástupce. Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě, zpracování podkladů a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství u Úřadu ...
Služby patentového zástupce
Účelem této veřejné zakázky je zajištění činností k pokrytí potřeb zadavatele v oblasti služeb patentového zástupce. Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě, zpracování podkladů a podání přihlášek průmyslových vzorů Společenství u Úřadu ...
Ověřování deklarované emisní třídy vozidel podléhajících platbě mýtného s následnou kontrolou nároků
Předmětem veřejné zakázky je zajištění souboru procesně technologických, administrativních a právních služeb při (i) identifikaci nedoplatků na mýtném, vzniklých incidenty vozidel v elektronickém systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací, a to jak historicky definovanými incidenty, sledovanými v letech 2009-2012, tak především nově ...
Služby patentového zástupce společnosti LIKO-S
Předmětem plnění zakázky je poskytování služeb patentového zástupce spočívající ve zpracování a podání přihlášek užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů na patentové úřady v ČR i zahraničí (zejména státy EU – Rakousko, Německo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko). Dále je součástí předmětu zakázky poskytování odborné pomoci a ...
Služby patentového zástupce
Účelem této veřejné zakázky je zajištění služeb k pokrytí potřeb zadavatele v oblasti služeb patentového zástupce. Předmětem poskytování služeb patentového zástupce je poskytnutí odborných služeb ve věcech týkajících se duševního vlastnictví, a to zejména v přípravě a podání přihlášek průmyslových vzorů u Úřadu evropské unie pro duševní ...
Rámcová dohoda na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních právních služeb, a to zajištění komplexních právních služeb spočívajících v administraci zadávacích řízení dle ZZVZ a právního poradenství v oblasti veřejného investování. Tato veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení za účelem uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na plnění ...
Poptávám odkup pohledávky
Poptávám odkup pohledávky ve výší 155.000 Kč.Veškeré podklady dodám,děkuji za nabídku.
Poskytování právních služeb pro Českou exportní banku, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb souvisejících s exportním financováním
Poskytování právních služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování všeobecného právního poradenství a právních služeb (dále jen „Právní služby“) v rozsahu a v souladu s uvedenými zadávacími podmínkami. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, nezbytných pro výkon činnosti ...
Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství
Předmětem této veřejné zakázky na služby je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D4, včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv zadavatelem.