Právní služby pro potřeby MŽP 2023+ II.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb, včetně zajištění právního poradenství, a to na základě rámcových dohod uzavřených pro 4 různé oblasti (reflektující 4 části veřejné zakázky, jak bude specifikováno dále), spočívajících zejména v: a) komplexním právním zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými orgány; b) komplexním ...
Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme
Predmetom zakazky je vypracovanie relevantných podkladov a právnych dokumentov za účelom: 1.)realizácie verejného obstarávania verejným obstarávateľom na výber externého poskytovateľa služby s hybridnou formou úhrady odmeny dopravcu (variant č. 1 ), 2.)realizácie úkonov smerujúcich ku kúpe 100 %-ného, resp. väčšinového podielu verejným ...
Poskytování právních služeb
Poskytování právních služeb Advokátem zadavateli, a to zejména konzultace, vypracování posudků a stanovisek, příprava a sepis potřebných písemností právního charakteru dle postupu stanoveného Rámcovou dohodou.
Poskytování právních služeb
Předmětem veřejné zakázky jsou právní služby a právní poradenství v režimu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii dle částí této veřejné zakázky, kdy veřejná zakázka je rozdělena do čtyř částí dle oblastí práva.
Specializované právní služby
poskytování právních služeb
Právní služby
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním vítězným dodavatelem na poskytování právních služeb pro potřeby zajištění vnitřní agendy zadavatele. Právní služby budou poskytovány komplexně v celém rozsahu působnosti zadavatele, advokáty či advokátní kanceláří podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a ...
Právní služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování právních služeb pro DPP a.s.. VZ je rozdělena do 5 částí: 1 Obecná právní agenda, 2 Veřejné zakázky a administrace, 3 Pracovní právo, 4 Zákon o obchodních korporacích, 5 Trestní právo
Externí právní služby - oblast elektronických komunikací
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních a poradenských služeb, které budou poskytovány v oblasti elektronických komunikací.
Externí právní služby - oblast poštovních služeb
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních a poradenských služeb, které budou poskytovány v oblasti poštovních služeb.
Externí právní služby - oblast správy vnitřních věcí
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních a poradenských služeb, které budou poskytovány v oblasti správy vnitřních věcí.
Právní služby 2023+
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb, včetně zajištění právního poradenství, a to na základě rámcových dohod uzavřených pro 4 různé oblasti (reflektující 4 části veřejné zakázky), spočívajících zejména v: a) komplexním právním zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými orgány; b) komplexním právním poradenství, a to ...
Návrh scénáře převodu činností z NŽ na a.s. a jeho realizace II
Převod činností obecně prospěšné společnosti na akciovou společnost.
Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407 - nové dvojité vedení 400kV
majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407-nové dvojité vedení 400kV
Dynamický nákupní systém na právní služby
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému na právní služby. Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného dynamického nákupního systému pak bude spočívat v pořizování poskytnutí právních a poradenských služeb související s veškerou činností zadavatele. Blíže viz ZD.
Majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407 - nové dvojité vedení 400kV
majetkoprávní vypořádání pro stavbu přenosové soustavy V406/407-nové dvojité vedení 400kV
Exekuční činnosti spočívající ve vedení exekucí
Předmětem plnění je závazek soudního exekutora vykonávat exekuční činnost spočívající ve vedení exekucí ve prospěch ÚZSVM, kdy podává ÚZSVM exekuční návrh (popřípadě vstupuje na procesní stranu oprávněného) při vymáhání pohledávek ÚZSVM a při vymáhání pohledávek dalších organizačních složek státu. Závazek zakotvuje nejzákladnější a nejstěžejnější ...
Poskytování právního poradenství ve věci mezinárodní ochrany, neoprávněného pobytu a návratů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právního poradenství osobám uvedeným v odst. 3. 3. článku ZD k jejich právnímu postavení podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013. Více viz ZD.
Externí právní služby
Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních a poradenských služeb, které budou poskytovány ve 3 různých oblastech (s ohledem na 5 částí veřejné zakázky).
Právní služby - administrace veřejných zakázek pro projekt Motolského onkologického centra
Předmětem VZ je zajištění právních služeb spočívajících v administraci veřejných zakázek a souvisejícího právního poradenství v rámci realizace projektu administrace Motolského onkologického centra..
Návrh scénáře převodu činností z NŽ na a.s. a jeho realizace
Převod činností obecně prospěšné společnosti na akciovou společnost.
Zabezpečenie právnych a poradenských služieb pre Sprostredkovateľský orgán
Predmetom zákazky je vypracovanie analýz štátnej pomoci/pomoci de minimis, právnych analýz a právneho poradenstva vedúceho k zefektívneniu nastavenia implementácie aktuálneho programového obdobia 2014-2020 a nastavenia nového programového obdobia 2021-2027. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných ...
Poskytování právního poradenství ve věci mezinárodní ochrany, neoprávněného pobytu a návratů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právního poradenství osobám uvedeným v odst. 3. 3. článku ZD k jejich právnímu postavení podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013. Více viz ZD.
Rámcové dohody o poskytování služeb inkasa pohledávek
Předmětem plnění je zejména činnost vybraného dodavatele vykonávaná jménem a na účet zadavatele na základě smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky (smlouvy o inkasu), jejímž účelem a cílem je dosáhnout uspokojení pohledávek zadavatele, které má zadavatel vůči jiným osobám než spotřebitelům a která spočívá především v systematickém a pravidelném ...
Specializované právní služby v oblasti správy majetku ČR v německém přístavu Hamburk
Právní služby se budou týkat správy movitého a nemovitého majetku České republiky nacházejícího se ve Spolkové republice Německo na území Svobodného a Hansovního města Hamburk.
Právní podpora MMR v oblasti poskytování dotací
Předmětem veřejné zakázky je poskytování specializovaného právního poradenství Zadavateli v souvislosti s činností Zadavatele jakožto poskytovatele dotace ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, u projektů financovaných z ...