Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění motorových vozidel v resortu Ministerstva spravedlnosti
Zdravotní připojištění pro zaměstnance v zahraničí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zdravotního připojištění pro zaměstnance v zahraničí v souladu s ust. § 53 zákona č. 150/2017 S., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě).
ÚJOP - Zdravotní pojištění zahraničních studentů
Předmětem plnění je zdravotní pojištění zahraničních studentů Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. a) náklady na komplexní zdravotní péči a související asistenční služby na území České republiky a Schengenského prostoru, b) náklady nutné a neodkladné zdravotní péče poskytnuté pojištěnému na území České republiky Schengenského ...
Zdravotní pojištění pro zaměstnance v zahraničí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění zdravotního připojištění pro zaměstnance v zahraničí v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 150/2017 Sb., zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě).
Komerčné zdravotné pripoistenie 2017
Predmetom zákazky je komerčné zdravotné pripoistenie zamestnancov MZVaEZ SR a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a deti) počas ich dočasného vyslania do zahraničia na základe § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Podrobné informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poistníka Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. s rozsahom poistenia : - Poistenie všetkých činností v súlade s výpisom z obchodného registra poistníka platného ku dňu účinnosti poistnej zmluvy, - Poistenie zodpovednosti z titulu výkonu vlastníckeho práva, - Poistenie ...
Uzavření pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Rozsah služeb poskytovaných uchazeči v rámci plnění předmětu veřejné zakázky (tzn. pojistitelem v rámci uzavřené pojistné smlouvy) je dán zvláštními právními předpisy, především zákonem č. 277/2009 Sb. o ...
Zprostředkování registrace zdravotního pojištění v letech 2014 – 2017
Předmětem veřejné zakázky je zprostředkování registrace zdravotního pojištění občanům České republiky pro zadavatele.
Zprostředkování registrace zdravotního pojištění
Předmětem zakázky je zprostředkování registrace zdravotního pojištění občanům České republiky (dále i ČR) pro zadavatele.
Zprostředkování registrace zdravotního pojištění
Předmětem zakázky je zprostředkování registrace zdravotního pojištění občanům České republiky (dále i ČR) pro zadavatele.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním komplexní zdravotní péče hrazené i nehrazené ze zdravotního pojištění Pojištění ochrany osobnosti dle § 11-13 občanského zákoníku
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním komplexní zdravotní péče hrazené i nehrazené ze zdravotního pojištění Pojištění ochrany osobnosti dle § 11-13 občanského zákoníku
Uzavření smlouvy kolektivního úrazového pojištění
Předmětem zakázky je uzavření pojistné smlouvy v souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění a dalšími právními předpisy. Touto smlouvou budou pojištěny osoby specifikované v technickém zadání, a to za podmínek tam uvedených. Jedná se o kolektivní úrazové pojištění.
Poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu, z ktorého má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví a škody na veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody na veci a na zdraví, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných ...
Poisťovacie služby
Verejný obstarávateľ realizuje zabezpečenie poskytovania poisťovacích služieb a to poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie úrazu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Rozpätie ...
Poisťovacie služby pre SZRB
Predmeto zadávanej zákazky sú poisťovacie služby pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku. a.s.. Rozsah predmetu obstarávania tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie flotily motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre flotilu motorových ...
Zdravotní pojišťovny, Egypt
Jsme egyptská společnost specializující se na služby péče o zdraví, včetně poskytování zdravotnických služeb, asistenčních služeb pro zdravotní pojišťovny .... Rádi bychom navázali spolupráci s českými i jinými evropskými cestovními zdravotními pojišťovnami. Máme dlouholeté zkušenosti v tomto oboru a s mnoha firmami, ale rádi bychom ...
Spoločné obstarávanie poistných služieb pre obce patriace do Združenia obcí pre rozvoj mikroregiónu
Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov subjektov územnej samosprávy, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu žiakov pre obce patriace do Združenia obcí pre rozvoj mikroregiónu ...
Havarijní pojištění pro vrtulník MV zajišťující LZS na rok 2012
Předmětem veřejné zakázky je pojištění poškození, zničení nebo ztráty 1 ks vrtulníku lehké hmotnostní kategorie EC 135T2+, které se vztahuje i na škody způsobené technickému personálu, zdravotnické posádce a pacientům, záchranářskému týmu, záchranářům či zachraňovaným osobám, pokud se tyto osoby neúčastní na řízení a obsluze pojištěného vrtulníku ...
Pojištění
Poskytnutí služeb spočívajících v pojištění automobilů, majetku, odpovědnosti, úrazů a lesů, v rozsahu odpovídajícímu danému pojistnému souboru a s tím souvisejících služeb dle aktuálních potřeb zadavatele a předmětů činností podnikání uvedených v platném výpisu z obchodního rejstříku zadavatele.
Komplexní pojištění KNL, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní pojištění Krajské nemocnice Liberec, a.s.
Poistná zmluva na poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti za škodu a povinne zmluvné poistenie
Podrobné vymedzenie opisu predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Hodnota: 165 000,0000 EUR
Poptávám zdravotní pojištění
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je u vás možné se nechat pojistit zdravotně, a to jak mne, tak mého osmiletého syna. Pracuji celoročně mimo republiku, avšak na léto jezdíme na dlouhé tři měsíce do České republiky. Bohužel, minimální EU pojištění nám nestačí, protože díky české školní docházce a povinnému očkování musíme pravidelně docházet k ...
INDIE; Pojišťovací makléři
Life &General Insurance Brokers Pvt Ltd. jsou pojišťovací a zajišťovací makléři pro všeobecné pojištění. Máme zájem o navázání spolupráce s všeobecnými pojišťovacími makléři v ČR. Sídlíme v Bombaji a Pune v Indii a máme více než 300 člověko-roků pojišťovacích zkušeností.
Poptávám připojištění do zahraničí
Poptávám připojištění na zahraniční dovolenou - Itálie, 12dní, 2 dospělé osoby, 17 letý syn. Jaká je cena na den, a kde se můžu nejblíž pojistit? Děkuji.