Havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a dalších případně doplňkových pojištění za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu a rizika statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací na období 5 let. Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ustanovením § 35 Zákona na 4 části: 1. část - Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu a rizika pro ...
Pojišťovací služby pro Jihomoravský kraj 2021 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je soubor pojišťovacích služeb pro Jihomoravský kraj, příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, jakož i další právnické osoby zřizované/založené Jihomoravským krajem, jejichž seznam je obsažen v příloze č. 4 zadávací dokumentace. Pojištění zahrnuje zejména pojištění majetku, pojištění přerušení provozu, ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to havarijné poistenie motorových vozidiel a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v dojednanom rozsahu.
Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací
Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého majetku, movitého majetku a pojištění odpovědnosti Moravskoslezského kraje, příspěvkových organizací zřízených krajem (dále jen „příspěvkové organizace“), včetně podnikových školek, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („povinné ručení“) a havarijní pojištění vybraných ...
Pojištění pro ČEPS a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku zadavatele, pojištění D&O, pojištění odpovědnosti za újmu, a pojištění odpovědnosti za škodu spojenou s provozem motorových vozidel (povinné ručení) a havarijního pojištění vozidel zadavatele.
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 36 mesiacov
Predmetom zákazky je poistenie majetku UPJŠ - nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnej hotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže. Charakter a podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohách časti B.1 súťažných podkladov "Špecifikácia a cena predmetu zákazky" (ktoré sú zároveň ...
Havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na havarijní pojištění vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace a pojištění odpovědnosti za újmu z provozu motorových vozidel a dalších případně doplňkových pojištění za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Pojištění majetku klasických elektráren - EXCESS
Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění klasických tepelných a vodních elektráren Zadavatele.
Pojištění majetku klasických elektráren
Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění klasických tepelných a vodních elektráren Zadavatele.
Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ II
Predmetom zákazky je poistenie majetku, ktorý verejný obstarávateľ nadobudol a v čase trvania poistenia nadobudne z fondov Európskej únie a iných fondov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane popisu minimálneho rozsahu poistených rizík a osobitných podmienok, je špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Pojištění majetku Energotrans
Předmětem veřejné zakázky je výkon pojišťovací činnosti pojistitelem spočívající v pojištění majetku společnosti Energotrans, a.s., a v pojištění přerušení provozu. Pojištěným je společnost Energotrans, a.s. Pro plnění této Veřejné zakázky bude uzavřena pojistná smlouva s jediným dodavatelem.
Pojištění kybernetických rizik
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění kybernetických rizik - náklady spojené s narušením, odpovědnost za data, výpadek sítě, kybernetické přerušení provozu, hackerský útok, kybernetické vydírání, mediální odpovědnost a související náklady s nároky proti pojištěnému.
Pojištění majetku a odpovědnost za újmu města Litovel a spolupojištěných subjektů
Podrobné a závazné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v Obchodních podmínkách (příloha „ZD-01 Obchodní podmínky“) a ostatních přílohách této zadávací dokumentace. Účastníci jsou povinni zapracovat veškeré Obchodní podmínky dle přílohy „ZD-01 Obchodní podmínky“ do předkládaného návrhu Pojistné smlouvy. Celková cena pojistného ...
Pojišťovací makléř
Předmětem plnění veřejné zakázky je obstarávání záležitostí v souvislosti s pojištěním, a to prostřednictvím registrovaných pojišťovacích makléřů ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění, blíže specifikovaných v čl. 4., odst. 4.2. Části 1 Zadávací dokumentace, nazvané "Pokyny pro dodavatele, průběh ...
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Topoľčany
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to: havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v motorových ...
Pojištění majetku a odpovědnosti města Rakovníka
Předmětem zakázky je poskytnutí pojištění majetku města a odpovědnosti za újmu. Bližší podmínky jsou pak uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Pojištění nemovitostí a jejich vnitřního vybavení v lokalitě žst. Praha Hlavní nádraží
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je pojištění souboru majetku zadavatele pro případ jeho zničení nebo poškození následkem pojistných nebezpečí – živelné pojištění; pojištění odcizení, vandalismu, skel; pojištění technických rizik – pojištění strojních a elektronických zařízení; pojištění přerušení provozu; pojištění ...
Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Poisťovacích služieb pre poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle ustanovení zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd v znení neskorších predpisov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vybraných vozidel
Jedná se o pojištění souboru vozidel Jihočeského kraje (cca 2240 vozidel – stav k 31.12.2019) na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (nazývané též jako povinné ručení, POV) a havarijní pojištění (HAV) vybraných vozidel Jihočeského kraje (cca 980 vozidel – stav k 31.12.2019) od 1. 7. 2020. Předpokládá se uzavření pojistných ...
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti FN Olomouc
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, a to v souvislosti s činností FNOL dle její zřizovací listiny.
Pojištění majetku, odpovědnosti a motorových vozidel
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojištění, přičemž Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části: Část A – Pojištění majetku a odpovědnosti společnosti Silnice LK a.s. Část B – Pojištění motorových vozidel společnosti Silnice LK a.s.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku Ústeckého kraje a pojištění odpovědnosti za újmu za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.