Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu - profesní odpovědnost, obecná odpovědnost a odpovědnost za výrobek. Předmětné pojištění se vztahuje na činnost, která je uvedena ve zřizovací listině zadavatele. Blíže viz ZD.
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel, krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (dále jen „cestovní pojištění“) Pojišťovaný majetek se nachází na území ČR, zejména v Plzni, Chebu a v obci Hrad Nečtiny. Mezi ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Statutárního města Brna, MČ Brno-Žabovřesky v období 2023 - 2026
Předmětem jsou pojišťovací služby. Předmětem služeb je zejména: • pojištění movitého a nemovitého majetku, • pojištění odpovědnosti, Předmět služeb je detailně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Pojistný program), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené pojistné smlouvy či ...
Pojištění odpovědnosti Správy železnic na rok 2023
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajištováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...
Pojištění majetku ČEZ Distribuce
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Pojištění majetku a přerušení provozu proti všem nebezpečím 2023
Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku Zadavatele a jeho dceřiných společností (Czech Airlines Handling, a.s. a Czech Airlines Technics, a.s.) a pojištění přerušení provozu pojištěných společností, oboje v rozsahu proti všem nebezpečím s výjimkou výslovně uvedených rizik (All-Risks).
Pojištění majetku, odpovědnosti a přerušení provozu terorismus 2023
Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a přerušení provozu v důsledků terorismu pro Zadavatele a jeho dceřiné společnosti (Czech Airlines Handling, a.s. a Czech Airlines Technics, a.s.)
Pojištění České pošty, s.p.
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv na pojištění, které je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci. Součástí předmětu plnění jsou také služby spočívající ve správě pojištění blíže specifikované v příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro městskou část Praha 4
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího makléře dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění (dále jen „zákon o distribuci pojištění a zajištění“), který bude městskou část Praha 4 zastupovat v rámci zprostředkování pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění ...
Poskytovatel pojištění pro projekt SAKO OHB II K1
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí Stavebně-montážního pojištění (Pojištění budovaného díla a Pojištění ušlého budoucího zisku investora (ALOP)) a Pojištění odpovědnosti pro projekt SAKO OHB II - linka K1. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Pojištění městské části Praha 4 a jí zřizovaných organizací
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) zadavatele a jím zřizované subjekty. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v ...
Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací (kulturních a sociálních institucí, zařízení a institucí zdravotních, školských a dopravních) a dalších subjektů (zejména obchodních společností, v nichž má Plzeňský kraj majetkový podíl) po dobu 48 ...
Poisťovacie služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie poisťovacích služieb pre obstarávateľa Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
Pojištění vozidel v resortu MZe
Předmětem veřejné zakázky je pojištění vozidel a všech dalších vozidel, která budou zadavatelem nebo pověřujícími zadavateli v průběhu trvání smluvního vztahu s vybraným dodavatelem nově pořízena, a poskytování dalších souvisejících služeb.
FN Plzeň - Pojištění majetku a odpovědnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem zejména z jeho činnosti poskytováním (komplexní) zdravotní péče a pojištění majetku Zadavatele, oboje v rozsahu stanoveném v ZD a dle příloh č.1 a č.2 k této zakázce.
Pojištění majetku a odpovědnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ochrany majetku a odpovědnosti za újmu v souvislosti s předmětem činnosti zadavatele (živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění pro případ vandalismu, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení, pojištění živelního přerušení nebo omezení provozu, pojištění strojního přerušení ...
Poistenie jadrovej zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia
Poistenie zodpovednosti prevádzkovateľa jadrového zariadenia za jadrovú škodu (ďalej ako poistenie jadrovej zodpovednosti) pre: -Mochovce, 1. a 2. blok (ďalej ako EMO1&2), -Jaslovské Bohunice, 2 bloky závodu V2 (ďalej ako EBO), -Mochovce, 3. a 4. blok aktuálne vo výstavbe (ďalej ako MO3&4) s nasledovným rozsahom poistného krytia: pre EBO a ...
Rámcová dohoda o poskytování služeb zprostředkování zajištění
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro účely poskytování služeb zprostředkování zajištění zadavateli, a to fakultativního zajištění typu follow the fortunes založeného na principu quota share, které je poskytováno zajišťovnou či zajišťovnami. Služby zprostředkování zajištění budou poskytovány na základě pravidel, resp. zvláštních ...
Pojištění pro MČ Brno-střed
Předmětem zakázky je komplexní pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu pro Statutární město Brno - městskou část Brno-střed. Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ustanovením § 35 Zákona na 2 části: 1. část - Pojištění majetku a odpovědnosti 2. část - Pojištění vozidel Účastník může podat nabídku do jedné nebo ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Znojma a příspěvkových organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací. S vybraným účastníkem zadávacího řízení bude uzavřen odpovídající počet pojistných smluv na dobu jednoho roku (od 1.11.2023 do 31.10.2024), pokrývající ve svém souhrnu celý ...
Pojištění pro ČEPS a.s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku zadavatele.
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 500 000 000 EUR. Jedná se o zákonný požadavek, tzn. pojištění ve smyslu ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Orlová
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní pojištění města Orlová, které zahrnuje pojištění movitého a nemovitého majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel (tzv. „povinné ručení“, havarijní pojištění a pojištění doplňků). Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1) Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu 2) Pojištnění ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Sokolov
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příloze č. 3 až č. 5 ZD. Součástí ZD je riziková zpráva - Informace pro hodnocení rizika.
Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření 4 pojistných smluv na níže uvedená rizika: 1. část: Pojištění majetku 2. část: Pojištění podnikatelské odpovědnosti 3. část: Pojištění manažerské odpovědnosti 4. část: Flotilové pojištění služebních vozidel