Komplexní pojištění společnosti II
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pojištění nadměrku pojistného krytí. Veřejná zakázka je ve smyslu § 101 ZZVZ rozdělena na 3 části: 1. ...
Poistenie majetku – sklad Častkovce
Predmetom zákazky je zabezpečenie poistenia majetku - skladov A1 a A2 v Častkovciach. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
Poistenie majetku a zodpovednosti za škody MČ Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je poistenie majetku a zodpovednosti za škody na poistné obdobie 24 mesiacov, t.j. od 1.2.2023 do 31.1.2025.
Pojistný program Janáčkovy akademie múzických umění
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti v minimální délce trvání 48 měsíců, tj. od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2027.
Poistenie Železníc Slovenskej republiky
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie Železníc Slovenskej republiky" je: (i) komplexné živelné poistenie; (ii) poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu; (iii) poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky; (iv) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch ...
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s. II
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Komplexní pojištění společnosti
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pojistná smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem (pojistník) a vybraným dodavatelem (pojistitel). Předmětem pojištění ...
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Predmetom zákazky je poistenie zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja je: a) záväzok poisťovateľa poskytnúť v prípade vzniku poistnej udalosti v dojednanom rozsahu poistné plnenie; a b) záväzok poistníka zaplatiť poisťovateľovi poistné podľa ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Strakonice včetně jím zřízených nebo založených organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ochrany majetku a odpovědnosti za újmu v souvislosti s předmětem činnosti zadavatele: Pojištění majetku: • pojištění živelní, • pojištění krádeže, loupeže, vandalismu včetně přepravy peněz, cenností a cenin, • pojištění skel, • pojištění elektroniky a elektronických zařízení, Pojištění ...
Pojištění vozidel resortu PSV 2023-2025
Předmětem plnění centralizovaně zadávané veřejné zakázky je jak pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem PSV, dále nově pořízených vozidel v průběhu plnění veřejné zakázky a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod., a to dle potřeby centrálního zadavatele a ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění Libereckého kraje a příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem. Pojištění bude sjednáno pro Liberecký kraj (dále jen "zadavatel" nebo "pojistník") a příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem a dále příspěvkové organizace, které budou Libereckým krajem zřízeny nebo budou na Liberecký ...
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění: a) majetku a odpovědnosti: a. živelní pojištění • požár, výbuch, přímý úder blesku, nárazem nebo pádem letadla, jeho části nebo jeho nákladu, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, ...
Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu - profesní odpovědnost, obecná odpovědnost a odpovědnost za výrobek. Předmětné pojištění se vztahuje na činnost, která je uvedena ve zřizovací listině zadavatele. Blíže viz ZD.
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel, krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (dále jen „cestovní pojištění“) Pojišťovaný majetek se nachází na území ČR, zejména v Plzni, Chebu a v obci Hrad Nečtiny. Mezi ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Statutárního města Brna, MČ Brno-Žabovřesky v období 2023 - 2026
Předmětem jsou pojišťovací služby. Předmětem služeb je zejména: • pojištění movitého a nemovitého majetku, • pojištění odpovědnosti, Předmět služeb je detailně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Pojistný program), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené pojistné smlouvy či ...
Pojištění odpovědnosti Správy železnic na rok 2023
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajištováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...
Pojištění majetku ČEZ Distribuce
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Pojištění majetku a přerušení provozu proti všem nebezpečím 2023
Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku Zadavatele a jeho dceřiných společností (Czech Airlines Handling, a.s. a Czech Airlines Technics, a.s.) a pojištění přerušení provozu pojištěných společností, oboje v rozsahu proti všem nebezpečím s výjimkou výslovně uvedených rizik (All-Risks).
Pojištění majetku, odpovědnosti a přerušení provozu terorismus 2023
Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a přerušení provozu v důsledků terorismu pro Zadavatele a jeho dceřiné společnosti (Czech Airlines Handling, a.s. a Czech Airlines Technics, a.s.)
Pojištění České pošty, s.p.
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv na pojištění, které je blíže specifikováno v zadávací dokumentaci. Součástí předmětu plnění jsou také služby spočívající ve správě pojištění blíže specifikované v příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro městskou část Praha 4
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího makléře dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění (dále jen „zákon o distribuci pojištění a zajištění“), který bude městskou část Praha 4 zastupovat v rámci zprostředkování pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění ...
Poskytovatel pojištění pro projekt SAKO OHB II K1
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí Stavebně-montážního pojištění (Pojištění budovaného díla a Pojištění ušlého budoucího zisku investora (ALOP)) a Pojištění odpovědnosti pro projekt SAKO OHB II - linka K1. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Pojištění městské části Praha 4 a jí zřizovaných organizací
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) zadavatele a jím zřizované subjekty. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v ...
Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací (kulturních a sociálních institucí, zařízení a institucí zdravotních, školských a dopravních) a dalších subjektů (zejména obchodních společností, v nichž má Plzeňský kraj majetkový podíl) po dobu 48 ...
Poisťovacie služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie poisťovacích služieb pre obstarávateľa Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.