Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Orlová
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní pojištění města Orlová, které zahrnuje pojištění movitého a nemovitého majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel (tzv. „povinné ručení“, havarijní pojištění a pojištění doplňků). Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1) Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu 2) Pojištnění ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Sokolov
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příloze č. 3 až č. 5 ZD. Součástí ZD je riziková zpráva - Informace pro hodnocení rizika.
Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření 4 pojistných smluv na níže uvedená rizika: 1. část: Pojištění majetku 2. část: Pojištění podnikatelské odpovědnosti 3. část: Pojištění manažerské odpovědnosti 4. část: Flotilové pojištění služebních vozidel
Komplexné poistenie
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie poisťovacích služieb pre Trnavskú univerzitu v Trnave na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcových dohôd v rozsahu poistenia: Zákazka je rozdelená na časti. 1.Poistenie služobných motorových vozidiel (povinné zmluvné poistenie - PZP, havarijné poistenie KASKO) vo vlastníctve Trnavskej univerzity v ...
Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena Pojistná smlouva na pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací.
Komplexní pojištění VLRZ, p. o.
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit komplexní pojištění pro VLRZ, p.o.
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku Fakultnej nemocnice Trnava
Predmetom zákazky je komplexné poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Fakultnej nemocnice Trnava na obdobie 36 mesiacov. Opis predmetu zákazky je definovaný v prílohe č. 1 k súťažným podkladom.
Zákonné a havarijní pojištění vozidel ČMI
Předmětem veřejné zakázky je poskytování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, tzv. povinného ručení, včetně pojištění skel (dále v textu taky „POV“) a havarijního pojištění („HAV“) vozidel Českého meteorologického institutu (dále jen „ČMI“). Zakázka bude sjednána na dobu neurčitou. POV se týká celé vozové flotily ČMI, HAV ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu v dojednanom rozsahu.
Cestovní pojištění pro Český rozhlas
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je veškeré cestovní pojištění Českého rozhlasu. Podklady pro zpracování návrhu pojistné smlouvy/pojistných smluv a minimální požadavky zadavatele jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Pojištění města Benešov
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2026 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Hodonín včetně příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je „Centrální pojištění majetku a odpovědnosti Města Hodonín včetně příspěvkových organizací a obchodních společností na období 2022 - 2027“. Pojištění se vztahuje na území České republiky. Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v příloze č. 1 „Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k veřejné zakázce ...
Poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky s názvom Poistenie motorových vozidiel je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných častí predmetu zákazky: t.j. (i) povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a (ii) havarijného poistenia súboru vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je TIPOS, národná lotériová ...
Povinné zmluvné poistenie
Predmetom zákazky je zabezpečenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu
Předmětem veřejné zakázky je sjednání pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu (sekce I.), pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu a újmu (sekce II.) a dále poskytování služeb souvisejících s pojištěním.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja počas obdobia 24 mesiacov. Predmet zákazky pozostáva z poskytovania poistenia uzatvorením poistnej zmluvy pre cca 566 motorových vozidiel a mechanizmov.
Pojišťovací služby pro Národní technické muzeum
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření pojistných smluv, jejichž předmětem bude pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti dále pojištění sbírkových předmětů, pojištění přepravy sbírek, přepravy po vlastní ose a flotily motorových vozidel. Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 6 Pojistný ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku a odpovědnosti za škodu.
Rámcová dohoda na poistenie majetku, zodpovednosť za škodu PO, poistenie straty na výnosoch
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch, ...
Pojištění vozidel Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
pojištění motorových vozidel zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) a havarijní pojištění vybraných vozidel zadavatele včetně připojištění skel, úrazového pojištění sedadel a nadstandardních asistenčních služeb vybraných vozidel jako celku, jakož i další pojištění a zajištění správy takového ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti za újmu zadavatele jako celku, včetně jednotlivých fakult, vysokoškolských ústavů, celoškolských pracovišť, účelových zařízení, a dalších, jakož i další pojištění a zajištění správy takového pojištění
Poistenie ciest
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb, a to vo forme: - poistenia ciest, - poistenia majetku a zodpovednosti za škodu a - povinného zmluvného a havarijného poistenia motorových vozidiel. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných ...
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla -zabezpečenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel pre motorové vozidlá v dlhodobej prevádzke (dlhodobé poistenie) a krátkodobej prevádzke - uloženej techniky (krátkodobé poistenie) podľa §27 ods. 3 ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách ...