Komplexné poistenie majetku

Komplexné poistenie majetku

Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Predmet zákazky zahŕňa poistenie majetku- poistenie proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia vecí, poistenie strojov, zariadení a elektroniky, poistenie skla; a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb. Predmetom ...

Poistenie majetku RTVS

Poistenie majetku RTVS

Cieľom verejného obstarávania je uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí poistných služieb na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky. poistenie skla poistenie zodpovednosti za škodu na dobu určitú od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2020. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je ...

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel statutárního města Havířova, všech příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov a všech obchodních společností založených ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová a jeho organizačních složek (např. městská policie, sbory dobrovolných hasičů apod.) a příspěvkových organizací. Pojištění se týká následujících druhů pojistných rizik: • Živelní pojištění • Pojištění krádeže, loupeže, přepravy peněz pověřenou osobou • Pojištění vandalismu • Pojištění ...

Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody

Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody

4.1. Předmětem plnění veřejné zakázky „Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody majetku města Plzně, ve správě OSI MMP“ je zajištění služby spočívající v pojištění majetku – sportovišť a jiného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně, jež je svěřen do správy OSI MMP – a dále ...

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti

Předmětem veřejné zakázky je pojištění, přičemž se týká následujících druhů rizik: - Živelní pojištění - Pojištění krádeže, loupeže - Pojištění strojů - Pojištění odpovědnosti za škodu - Pojištění přerušení provozu - Havarijní pojištění motorových vozidel

Poistenie majetku

Poistenie majetku

Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí: Časť č.1 : Poistenie majetku, Časť č.2 : Poistenie zodpovednosti za škodu, Časť č.3 : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, Časť č.4 : Poistenie motorových vozidiel, Časť č.5 : Poistenie ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Poptávám pojištění nemovitostí

Poptávám pojištění nemovitostí

Hledám pojištění pro naše byty a jiné prostory. Je nutné vypracovat nejvhodnější pojištění na byty a další objekty. Informace dodáme zájemcům. Historie zájemce a praxe nutná.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou letúnov a vrtuľníkov (ďalej len lietadiel) v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane poskytovania súvisiacich služieb, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č.785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých ...

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) na období čtyř let (předpoklad od 1.4.2018 do 31.3.2022). Veřejná zakázka je rozdělena do pěti samostatných částí: pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění profesní odpovědnosti za újmu, pojištění ...

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

Predmetom zákazky je poistenie hnuteľného majetku verejného obstarávateľa ako Poistníka nadobudnutého verejným obstarávateľom v rámci projektov na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je pojištění a pojišťovací služby, které pro zadavatele poskytne vybraný dodavatel minimálně v následujícím rozsahu: Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění motorových vozidel Rozsah pojištění požadovaného zadavatelem v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky a vymezení předmětu této ...

Pojištění města Benešov

Pojištění města Benešov

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravy

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Fiľakovo a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Žarnovica a pre ďalšie obce pristupujúce k ...

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Žilina. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti.

FN Motol - pojištění majetku

FN Motol - pojištění majetku

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb po dobu 60 měsíců

Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu

Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu

1) Pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu na majetku, zdraví, či životě třetích stran, včetně finančních škod v souvislosti s činnostmi zadavatele, pro které má živnostenské oprávnění nebo jiné oprávnění k činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 2) Pojištění právním předpisem ...

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na rok 2018

Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb na rok 2018, ktorý sa skladá z troch častí: Časť 1: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len OvZP TSK) na rok 2018. Časť 2: Poistenie ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí ...

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2018 - 2021

Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2018 - 2021

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního pojištění pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Z nabídky předložené uchazečem musí být zřejmé a ověřitelné splnění parametrů požadovaných přílohou č. 1 – Technickou ...

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Centrální pojištění nemovitého a movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele, příspěvkových organizací zřízených zadavatelem, příspěvkových organizací, které byly na zadavatele převedeny zvláštním zákonem a jeho obchodní společnosti (dále také jen „organizace“), pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zadavatelem a jeho organizacemi, ...

(záznamy 1/25 z 644)  strana 1 / 26