Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku

Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku

Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku a to na obdobie 48 mesiacov pri zohľadnení výročných dní aktuálne platných poistných zmlúv. Predmet poistenia a poistné riziká sú definované vo formulároch, prílohách a podmienkach súťažných podkladov. Poistné je zaradené medzi činnosti oslobodené od DPH, ...

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na roky 2019 - 2022

Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na roky 2019 - 2022

Opis predmetu zákazky pre Trenčianskehy samosprávney kraja (ďalej len ,,TSK") a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ,,OvZP TSK") je definovaný v prílohe č. 2 - Návrh Rámcovej dohody pre časti I., II., III. a IV. Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z ...

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s provozováním železniční dopravy

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s provozováním železniční dopravy

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...

Zajišťování poštovních služeb

Zajišťování poštovních služeb

Zajišťování poštovních služeb pro Katastrální úřad pro Vysočinu, včetně jeho pracovišť uvedených v ZD

Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa

Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa

Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa nadobudnutého najmä zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu.

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku

Predmetom zákazky je poskytnutie služby poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku (ďalej len poistenie majetku), ktorej výsledkom bude Rámcová poistná dohoda (ďalej len zmluva alebo dohoda) uzatvorená na 4 roky s verejným obstarávateľom mestom Trenčín ako centrálnou obstarávacou organizáciou a následne budú medzi úspešným uchádzačom a každým ...

Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie

Predmetom obstarania je poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na obdobie 4 rokov, od 1.1.2019 do 31.12.2022.

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným

Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (letecký zákon) a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poistníka/poisteného pri poskytovaní leteckých ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce a mestá patriace do Ľubovnianskeho RZMO a pre ďalšie ...

Poisťovacie služby

Poisťovacie služby

Predmetom zákazky sú poisťovacie služby v oblasti poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu, konkrétne poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetu ...

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel

Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel pro roky 2019 - 2023. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Poisťovacie služby

Poisťovacie služby

Poistenie majetku proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov a strojových zariadení a elektroniky pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na majetku a zdraví vrátane ušlého zisku spôsobený výkonom činnosti poisteného, poistenie motorových vozidiel pre ...

Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov

Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov

Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám , poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie zodpovednosti za škodu . Hodnota poisťovacieho majetku je vo výške cca 199 mil. EUR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť ...

Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble

Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel (KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre verejného obstarávateľa - Mesto Vráble.

Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu

Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu

Předmětem veřejné zakázky je pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Pojišťovací služby pro ČZU - majetek a odpovědnost

Pojišťovací služby pro ČZU - majetek a odpovědnost

Pojištění majetku a odpovědnosti ČZU

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Predmetom zákazky je poistenie súboru majetku poisteného, ktorý sa počas doby trvania poistenia nachádza na území Slovenskej republiky a je v účtovnej evidencii poisteného. Miestom poistenia je miesto uvedené v účtovnej evidencii poisteného ako miesto prevádzky. V prípade cudzích vecí a strojov sa poistenie vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia

Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia

Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch, ...

Havarijné poistenie ŽKV

Havarijné poistenie ŽKV

Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysle Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré tvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtu ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Lovosice, jeho příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu DPMB, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu DPMB, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: a) Pojištění majetku b) Pojištění odpovědnosti Požadavek na zajištění pojistného krytí v rozsahu: a) Pojištění majetku v rozsahu sdružený živel včetně odcizení a vandalismu – přičemž zadavatel připouští možnost předložení nabídky v rozsahu All Risk b) Pojištění skel c) Pojištění elektroniky d) Pojištění věcí ...

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti zastupitelů, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel statutárního města Liberec a organizací uvedených v příloze č. 7 ZP. Předmět plnění veřejné ...

Pojistění majetku excess – Nový zdroj Ledvice

Pojistění majetku excess – Nový zdroj Ledvice

Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění excessu Nového zdroje v elektrárně Ledvice. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci.

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Stropkov a pre ďalšie organizácie pristupujúce k ...

(záznamy 1/25 z 670)  strana 1 / 27