Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel, krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (dále jen „cestovní pojištění“) Pojišťovaný majetek se nachází na území ČR, zejména v Plzni, Chebu a v obci Hrad Nečtiny. Mezi ...
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti VUT 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti zadavatele a to zejména v následujících kategoriích (oblastech): • Živelní pojištění • Pojištění odcizení, vandalismu • Pojištění elektroniky a strojů • Pojištění věcí během silniční dopravy • Pojištění odpovědnosti. Součástí předmětu veřejné zakázky není pojištění ...
Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl. 2.3 ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, ...
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku
Neživotné poistenie určené zákonom pre prevádzkovateľov osobnej železničnej dopravy vo vzťahu k relevantným odvetviam poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla iným fyzickým a právnickým osobám na veci a zdraví v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb v osobnej doprave na železničnej dráhe vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave ako ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Statutárního města Brna, MČ Brno-Žabovřesky v období 2023 - 2026
Předmětem jsou pojišťovací služby. Předmětem služeb je zejména: • pojištění movitého a nemovitého majetku, • pojištění odpovědnosti, Předmět služeb je detailně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Pojistný program), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené pojistné smlouvy či ...
Poistenie majetku
Predmetom zákazky s názvom Poistenie podniku je poskytovanie poistných služieb v rozsahu príslušných piatich (5) častí predmetu zákazky: Časť 1 - Poistenie majetku Časť 2 - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Časť 3 - Havarijné poistenie motorových vozidiel Časť 4 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
Pojištění majetku FN Ostrava v rozsahu All Risks
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění majetku FN Ostrava v rozsahu „All Risks“ - dle zadávací dokumentace, která bude přílohou výzvy k podání předběžné nabídky.
Pojištění odpovědnosti Správy železnic na rok 2023
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajištováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...
Pojištění majetku ČEZ Distribuce
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Pojištění majetku a přerušení provozu proti všem nebezpečím 2023
Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku Zadavatele a jeho dceřiných společností (Czech Airlines Handling, a.s. a Czech Airlines Technics, a.s.) a pojištění přerušení provozu pojištěných společností, oboje v rozsahu proti všem nebezpečím s výjimkou výslovně uvedených rizik (All-Risks).
Pojištění majetku, odpovědnosti a přerušení provozu terorismus 2023
Předmětem Veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a přerušení provozu v důsledků terorismu pro Zadavatele a jeho dceřiné společnosti (Czech Airlines Handling, a.s. a Czech Airlines Technics, a.s.)
Pojištění
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby, které vycházejí z Analýzy rizik Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a návrhu koncepce pojistného programu, které zpracoval pojišťovací makléř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě společnost RENOMIA, a.s. na základě Smlouvy o poskytování služeb pojišťovacího makléře ze dne 14. 09. ...
Pojištění majetku města Říčany a odpovědnosti za škodu
předměte Vz je pojištění majektu pro město Říčany v rozsahu Pojištění nemovitého majetku, movitého majetku a odpovědnosti za újmu dle technické specifikace v zadávací dokumentaci a pro majetek uvedený v přílohách ZD.
Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro městskou část Praha 4
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího makléře dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění (dále jen „zákon o distribuci pojištění a zajištění“), který bude městskou část Praha 4 zastupovat v rámci zprostředkování pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění ...
Pojištění odpovědnosti skupiny MERO pro rok 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním odpovědnosti za újmu skupiny MERO (tj. společnosti MERO ČR, a.s. a společnosti MERO Germany GmbH).
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Predmetom tejto je poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácii, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a poistenie zodpovednosti za škodu štatutárneho zástupcu NSK v dojednanom rozsahu medzi poisťovňou ako poistiteľom a poisteným. Predmetom je dojednanie a stanovenie podmienok pre uzatvorenie čiastkových ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcových dohôd a to v rozsahu: - Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel - Skupinové úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami - Cestovné poistenie Zákazka je rozdelená na ...
Poskytovatel pojištění pro projekt SAKO OHB II K1
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí Stavebně-montážního pojištění (Pojištění budovaného díla a Pojištění ušlého budoucího zisku investora (ALOP)) a Pojištění odpovědnosti pro projekt SAKO OHB II - linka K1. Bližší informace v zadávací dokumentaci.
Poisťovacie služby pre BVS, a. s.
Predmetom zákazky je zabezpečenie poisťovacích služieb pre obstarávateľa v rozsahu: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, poistenie informačných rizík a poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Pojištění městské části Praha 4 a jí zřizovaných organizací
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) zadavatele a jím zřizované subjekty. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v ...
Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací (kulturních a sociálních institucí, zařízení a institucí zdravotních, školských a dopravních) a dalších subjektů (zejména obchodních společností, v nichž má Plzeňský kraj majetkový podíl) po dobu 48 ...
Poisťovacie služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie poisťovacích služieb pre obstarávateľa Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činností
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 500 000 000 EUR. Jedná se o zákonný požadavek, tzn. pojištění ve smyslu ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu. Pojistná smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem (pojistník) a vybraným dodavatelem (pojistitel). Pojištěným bude pouze zadavatel. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je ...
FN Plzeň - Pojištění majetku a odpovědnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem zejména z jeho činnosti poskytováním (komplexní) zdravotní péče a pojištění majetku Zadavatele, oboje v rozsahu stanoveném v ZD a dle příloh č.1 a č.2 k této zakázce.