Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude: - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu, na obdobie 48 mesiacov.
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch, ...
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude: - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistenie majetku Katolíckej univerzity v Ružomberku
Predmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku a to na obdobie 48 mesiacov pri zohľadnení výročných dní aktuálne platných poistných zmlúv. Predmet poistenia a poistné riziká sú definované vo formulároch, prílohách a podmienkach súťažných podkladov. Poistné je zaradené medzi činnosti oslobodené od DPH, ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu TSK a OvZP TSK na roky 2019 - 2022
Opis predmetu zákazky pre Trenčianskehy samosprávney kraja (ďalej len ,,TSK") a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ,,OvZP TSK") je definovaný v prílohe č. 2 - Návrh Rámcovej dohody pre časti I., II., III. a IV. Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podľa § 37 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z ...
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s provozováním železniční dopravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...
Zajišťování poštovních služeb
Zajišťování poštovních služeb pro Katastrální úřad pro Vysočinu, včetně jeho pracovišť uvedených v ZD
Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa
Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa nadobudnutého najmä zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu.
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Predmetom zákazky je poskytnutie služby poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku (ďalej len poistenie majetku), ktorej výsledkom bude Rámcová poistná dohoda (ďalej len zmluva alebo dohoda) uzatvorená na 4 roky s verejným obstarávateľom mestom Trenčín ako centrálnou obstarávacou organizáciou a následne budú medzi úspešným uchádzačom a každým ...
Poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobec. zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie
Predmetom obstarania je poistná zmluva na poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na obdobie 4 rokov, od 1.1.2019 do 31.12.2022.
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (letecký zákon) a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poistníka/poisteného pri poskytovaní leteckých ...
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb – Ľubovnianske RZMO
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre obce a mestá patriace do Ľubovnianskeho RZMO a pre ďalšie ...
Poisťovacie služby
Predmetom zákazky sú poisťovacie služby v oblasti poistenia majetku a poistenia zodpovednosti za škodu, konkrétne poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie prerušenia prevádzky, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla a poistenie zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetu ...
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění cestovních zavazadel pro roky 2019 - 2023. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poisťovacie služby
Poistenie majetku proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov a strojových zariadení a elektroniky pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na majetku a zdraví vrátane ušlého zisku spôsobený výkonom činnosti poisteného, poistenie motorových vozidiel pre ...
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov
Poistenie majetku proti komplexným živelným rizikám , poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, poistenie zodpovednosti za škodu . Hodnota poisťovacieho majetku je vo výške cca 199 mil. EUR. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť ...
Obstarávanie poistných služieb - Mesto Vráble
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel (KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre verejného obstarávateľa - Mesto Vráble.
Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu
Předmětem veřejné zakázky je pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Pojišťovací služby pro ČZU - majetek a odpovědnost
Pojištění majetku a odpovědnosti ČZU
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Predmetom zákazky je poistenie súboru majetku poisteného, ktorý sa počas doby trvania poistenia nachádza na území Slovenskej republiky a je v účtovnej evidencii poisteného. Miestom poistenia je miesto uvedené v účtovnej evidencii poisteného ako miesto prevádzky. V prípade cudzích vecí a strojov sa poistenie vzťahuje na územie Slovenskej republiky.
Rámcová poistná dohoda na zabezpečenie poistnej ochrany voči rizikám poistených v oblasti poistenia
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch, ...
Havarijné poistenie ŽKV
Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysle Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré tvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtu ...
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Lovosice, jeho příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.