Poptávám pojištění nemovitosti
Poptávám pojištění nemovitosti. Dobrý den, potřebuji pojistit rekreační chalupu v Slovenských Beskydech, za nejlepší nabídku na slovenském trhu. Nabídky mi prosím posílejte na email. Majitelé jsou Češi.
Výběr poskytovatele pojištění FVE
Předmětem plnění veřejné zakázky je následující pojištění: 1. Pojištění stavebně-montážní (přihlášková pojistná smlouva) a. Oddíl I. pojištění montovaného díla 2. Pojištění odpovědnosti (investora při montáži FVE a provozovatele instalovaných FVE) a. Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti z držby nemovitosti 3. Pojištění ...
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku Ústeckého kraje a pojištění odpovědnosti za újmu za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Pojištění majetku a odpovědnosti pro příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí MHMP
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti pro příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí MHMP a odboru zdravotnictví MHMP. Veřejná zakázka bude zadána v otevřeném řízení dle ustanovení §56 ZZVZ a bude rozdělena na dvě části: 1. část VZ - pojištění majetku a odpovědnosti pro příspěvkové organizace hl. m. ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Žďár nad Sázavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v komplexním pojištění majetku Města Žďár nad Sázavou včetně založených a zřízených organizací a pojištění odpovědnosti za újmu Města Žďár nad Sázavou a jeho organizací.
Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu
Sjednání pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu (sekce I.), pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu a újmu (sekce II.) a dále poskytování služeb souvisejících s pojištěním.
Poistenie majetku
Predmetom zákazky je poistenie majetku Dúbravsko-karloveskej radiály a cyklotrasy Starohájska, v dojednanom rozsahu.
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Orlová
Předmětem této veřejné zakázky je komplexní pojištění města Orlová, které zahrnuje pojištění movitého a nemovitého majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel (tzv. „povinné ručení“, havarijní pojištění a pojištění doplňků). Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1) Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu 2) Pojištnění ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Sokolov
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příloze č. 3 až č. 5 ZD. Součástí ZD je riziková zpráva - Informace pro hodnocení rizika.
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti, havarijní pojištění
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozovatelem zdravotnického zařízení FN HK
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 2022
Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu statutárního města Havířova, příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov a obchodních společností založených statutárním městem Havířov.
Poisťovacie služby
Poistenie majetku proti živelným rizikám, krádeži, vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov a strojových zariadení a elektroniky pre prípad akéhokoľvek poškodenia, zničenia, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na majetku a zdraví vrátane ušlého zisku spôsobený výkonom činnosti poisteného, poistenie motorových vozidiel pre ...
Pojištění majetku, vozidel a odpovědnosti společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření 4 pojistných smluv na níže uvedená rizika: 1. část: Pojištění majetku 2. část: Pojištění podnikatelské odpovědnosti 3. část: Pojištění manažerské odpovědnosti 4. část: Flotilové pojištění služebních vozidel
Poptávám pojišťovací služby
Poptáváme pojišťovací služby. Dobrý den, jsme zapsaný spolek, který podporuje základní školu (OSMK Kladno z.s.). Na 15 let jsme pronajali pozemek, na kterém žáci tráví část vyučování. Náš spolek žákům zakoupí v dubnu teepee v hodnotě cca 100 000 Kč. Pozemek není zcela oplocený. Přesto se snažíme zjistit, zda je nějaká možnost majetek na pozemku ...
Komplexné poistenie
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie poisťovacích služieb pre Trnavskú univerzitu v Trnave na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcových dohôd v rozsahu poistenia: Zákazka je rozdelená na časti. 1.Poistenie služobných motorových vozidiel (povinné zmluvné poistenie - PZP, havarijné poistenie KASKO) vo vlastníctve Trnavskej univerzity v ...
Výběr poskytovatele pojištění OHBII-linka K1
Předmětem plnění veřejné zakázky je předložení nabídky Stavebně-montážního pojištění (Pojištění budovaného díla a Pojištění ušlého budoucího zisku investora) a Pojištění odpovědnosti pro projekt SAKO OHB II - linka K1. Zadavatel v současné době realizuje zadávací řízení s názvem „Vysoce účinné zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a ...
Výběr pojistitele na pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti na období 2022 až 2027
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti na období 2022 až 2027 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poskytnutie poisťovacích služieb
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb na 36 mesiacov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena Pojistná smlouva na pojištění majetku a odpovědnosti statutárního města Zlína a jím zřízených či založených organizací.
Komplexní pojištění VLRZ, p. o.
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit komplexní pojištění pro VLRZ, p.o.
Pojistné služby
Předmětem zakázky je zajištění pojistných služeb pro Ústav hematologie a krevní transfúze, poskytovatele zdravotních služeb, příspěvkové organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku Fakultnej nemocnice Trnava
Predmetom zákazky je komplexné poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku Fakultnej nemocnice Trnava na obdobie 36 mesiacov. Opis predmetu zákazky je definovaný v prílohe č. 1 k súťažným podkladom.