Havarijné poistenie ŽKV

Havarijné poistenie ŽKV

Predmetom zákazky je poistenie železničných koľajových vozidiel. Jedná sa o železničné koľajové vozidlá (v zmysle Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré tvoria hnacie koľajové vozidlá (HKV) a železničné (osobné) vozne (ŽV) vo vlastníctve obstarávateľa. Celková výška súčtu ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb m

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Lovosice, jeho příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu DPMB, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu DPMB, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: a) Pojištění majetku b) Pojištění odpovědnosti Požadavek na zajištění pojistného krytí v rozsahu: a) Pojištění majetku v rozsahu sdružený živel včetně odcizení a vandalismu – přičemž zadavatel připouští možnost předložení nabídky v rozsahu All Risk b) Pojištění skel c) Pojištění elektroniky d) Pojištění věcí ...

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti zastupitelů, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel statutárního města Liberec a organizací uvedených v příloze č. 7 ZP. Předmět plnění veřejné ...

Pojistění majetku excess – Nový zdroj Ledvice

Pojistění majetku excess – Nový zdroj Ledvice

Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění excessu Nového zdroje v elektrárně Ledvice. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou specifikovány v Zadávací dokumentaci.

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Stropkov a pre ďalšie organizácie pristupujúce k ...

Pojištění majetku ČMI 2018-2022

Pojištění majetku ČMI 2018-2022

Předmětem plnění zadávacího řízení je uzavření smlouvy na pojištění majetku - živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění elektronických zařízení, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění profesní odpovědnosti pro ČMI. Cílem smlouvy je stanovení podmínek pojištění pro předpokládaný rozsah majetku a odpovědnosti za škodu. ...

Komplexné poistenie majetku

Komplexné poistenie majetku

Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Predmet zákazky zahŕňa poistenie majetku- poistenie proti komplexným živelným rizikám, poistenie pre prípad odcudzenia vecí, poistenie strojov, zariadení a elektroniky, poistenie skla; a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb. Predmetom ...

Poistenie majetku RTVS

Poistenie majetku RTVS

Cieľom verejného obstarávania je uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí poistných služieb na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky. poistenie skla poistenie zodpovednosti za škodu na dobu určitú od 01. 07. 2018 do 30. 06. 2020. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je ...

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a vozidel

Předmětem veřejné zakázky je pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vybraných vozidel statutárního města Havířova, všech příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Havířov a všech obchodních společností založených ...

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová

Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Orlová a jeho organizačních složek (např. městská policie, sbory dobrovolných hasičů apod.) a příspěvkových organizací. Pojištění se týká následujících druhů pojistných rizik: • Živelní pojištění • Pojištění krádeže, loupeže, přepravy peněz pověřenou osobou • Pojištění vandalismu • Pojištění ...

Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody

Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody

4.1. Předmětem plnění veřejné zakázky „Pojištění majetku ve vlastnictví města Plzně, ve správě OSI MMP a pojištění odpovědnosti za škody majetku města Plzně, ve správě OSI MMP“ je zajištění služby spočívající v pojištění majetku – sportovišť a jiného majetku ve vlastnictví statutárního města Plzně, jež je svěřen do správy OSI MMP – a dále ...

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti

Předmětem veřejné zakázky je pojištění, přičemž se týká následujících druhů rizik: - Živelní pojištění - Pojištění krádeže, loupeže - Pojištění strojů - Pojištění odpovědnosti za škodu - Pojištění přerušení provozu - Havarijní pojištění motorových vozidel

Poistenie majetku

Poistenie majetku

Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí: Časť č.1 : Poistenie majetku, Časť č.2 : Poistenie zodpovednosti za škodu, Časť č.3 : Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, Časť č.4 : Poistenie motorových vozidiel, Časť č.5 : Poistenie ...

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Poptávám pojištění nemovitostí

Poptávám pojištění nemovitostí

Hledám pojištění pro naše byty a jiné prostory. Je nutné vypracovat nejvhodnější pojištění na byty a další objekty. Informace dodáme zájemcům. Historie zájemce a praxe nutná.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadiel a vrtuľníkov

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou letúnov a vrtuľníkov (ďalej len lietadiel) v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vrátane poskytovania súvisiacich služieb, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č.785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých ...

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Komplexní pojištění pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb pro Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) na období čtyř let (předpoklad od 1.4.2018 do 31.3.2022). Veřejná zakázka je rozdělena do pěti samostatných částí: pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění profesní odpovědnosti za újmu, pojištění ...

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

Predmetom zákazky je poistenie hnuteľného majetku verejného obstarávateľa ako Poistníka nadobudnutého verejným obstarávateľom v rámci projektov na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody VAK Trutnov, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je pojištění a pojišťovací služby, které pro zadavatele poskytne vybraný dodavatel minimálně v následujícím rozsahu: Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění motorových vozidel Rozsah pojištění požadovaného zadavatelem v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky a vymezení předmětu této ...

Pojištění města Benešov

Pojištění města Benešov

Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravy

Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční ...

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajišťováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Fiľakovo a pre organizácie v jeho zriaďovateľskej ...

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Žarnovica

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Žarnovica a pre ďalšie obce pristupujúce k ...

(záznamy 1/25 z 652)  strana 1 / 27