Pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na pojištění majetku, přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za újmu jinou než leteckou.
Komplexní pojištění společnosti II
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a pojištění nadměrku pojistného krytí. Veřejná zakázka je ve smyslu § 101 ZZVZ rozdělena na 3 části: 1. ...
Poistenie majetku – sklad Častkovce
Predmetom zákazky je zabezpečenie poistenia majetku - skladov A1 a A2 v Častkovciach. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
Poistenie majetku a zodpovednosti za škody MČ Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je poistenie majetku a zodpovednosti za škody na poistné obdobie 24 mesiacov, t.j. od 1.2.2023 do 31.1.2025.
Pojistný program Janáčkovy akademie múzických umění
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti v minimální délce trvání 48 měsíců, tj. od 01. 04. 2023 do 31. 03. 2027.
Poistenie Železníc Slovenskej republiky
Predmetom zákazky s názvom "Poistenie Železníc Slovenskej republiky" je: (i) komplexné živelné poistenie; (ii) poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu; (iii) poistenie strojov, strojných zariadení a elektroniky; (iv) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Předmětem plnění VZ je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu zadavatele na dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy.
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s. II
Pojištění majetku a odpovědnosti pro Krajskou zdravotní, a.s.
Pojišťovací služby pro VŠCHT Praha
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění nemovitého a movitého majetku zadavatele a pojištění jeho odpovědnosti za škodu. Tyto služby jsou podrobně specifikované v Příloze č. 2 - Pojistný program vč. závazných smluvních ujednání. Další podpůrné informace pro zpracování nabídek jsou uvedeny v Příloze č. 3 - Zpráva o ...
Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl. 2.3 ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, ...
Komplexní pojištění společnosti
Předmětem veřejné zakázky je soubor služeb pojištění pro zadavatele. Služby pojištění zahrnují pojištění movitého a nemovitého majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pojistná smlouva bude uzavřena mezi zadavatelem (pojistník) a vybraným dodavatelem (pojistitel). Předmětem pojištění ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zlínského kraje a jeho organizací
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je pojištění majetku Zlínského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací a dále pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu veškerých činností (dle zvláštních právních předpisů) Zlínského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací.
Pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti města Dvůr Králové nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění nemovitého majetku, movitého majetku včetně pojištění cenností, věci zvláštní a historické hodnoty, pojištění cenin, strojní pojištění, pojištění elektroniky, pojištění skla a pojištění odpovědnosti. Vše s délkou sjednaného pojištění na 48 měsíců.
Pojištění městské části Praha 4 a jí zřizovaných organizací
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) zadavatele a jím zřizované subjekty. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v ...
Pojištění majetku FN ostrava v rozsahu All Risks-II
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je pojištění majetku FN Ostrava v rozsahu „All Risks“ - dle zadávací dokumentace, která bude přílohou výzvy k podání předběžné nabídky.
FN Motol - Pojištění majetku
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb po dobu 60 měsíců.
Pojištění majetku a odpovědnosti Města Strakonice včetně jím zřízených nebo založených organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ochrany majetku a odpovědnosti za újmu v souvislosti s předmětem činnosti zadavatele: Pojištění majetku: • pojištění živelní, • pojištění krádeže, loupeže, vandalismu včetně přepravy peněz, cenností a cenin, • pojištění skel, • pojištění elektroniky a elektronických zařízení, Pojištění ...
Poisťovacie služby
Predmetom zákazky je poistenie majetku, strojov a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou motorového vozidla, havarijné poistenie motorových vozidiel na dobu s účinnosťou od 1.1.2023 do 31.12.2026 (oba dni vrátane).
Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Predmetom zákazky je uzatvorenie poistnej zmluvy za účelom poistenia súboru majetku poisteného, ktorý sa počas doby trvania poistenia nachádza na území Slovenskej republiky a je v účtovnej evidencii poisteného, prípadne majetok vo vlastníctve cudzích osôb, ktorý poistený užíva alebo ho prevzal na základe písomnej zmluvy. Podrobné vymedzenie ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Libereckého kraje a jeho příspěvkových organizací
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění Libereckého kraje a příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem. Pojištění bude sjednáno pro Liberecký kraj (dále jen "zadavatel" nebo "pojistník") a příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem a dále příspěvkové organizace, které budou Libereckým krajem zřízeny nebo budou na Liberecký ...
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motorových vozidel
Předmětem plnění je pojištění: a) majetku a odpovědnosti: a. živelní pojištění • požár, výbuch, přímý úder blesku, nárazem nebo pádem letadla, jeho části nebo jeho nákladu, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, ...
Komplexní pojištění ZČU v Plzni
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu způsobenou Zadavatelem, pojištění motorových vozidel, krytí léčebných výloh při pracovních cestách zaměstnanců a studentů Zadavatele do zahraničí (dále jen „cestovní pojištění“) Pojišťovaný majetek se nachází na území ČR, zejména v Plzni, Chebu a v obci Hrad Nečtiny. Mezi ...
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti VUT 2023 - 2024
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti zadavatele a to zejména v následujících kategoriích (oblastech): • Živelní pojištění • Pojištění odcizení, vandalismu • Pojištění elektroniky a strojů • Pojištění věcí během silniční dopravy • Pojištění odpovědnosti. Součástí předmětu veřejné zakázky není pojištění ...
Pojištění majetku, vozidel, odpovědnosti a služebních cest pro rok 2023 až 2026
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření pojistných smluv, a to konkrétně dle čl. 2.3 ZD. Poskytování služeb vzešlých z tohoto zadávacího řízení napomůže ochraně majetku zadavatele proti hrozícím rizikům a zajistí pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Cílem zadavatele je zajistit pojištění dle jeho aktuálních potřeb tak, ...
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu poisteného a poistenie zodpovednosti za prevádzku
Neživotné poistenie určené zákonom pre prevádzkovateľov osobnej železničnej dopravy vo vzťahu k relevantným odvetviam poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla iným fyzickým a právnickým osobám na veci a zdraví v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb v osobnej doprave na železničnej dráhe vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave ako ...