Havarijné poistenie ŽKV
Predmetom zákazky je poistenie škôd na železničných koľajových vozidlách (ďalej aj ako ŽKV) podľa č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o poisťovníctve) vymedzené v týchto súťažných podkladoch. Obstarávateľ zadáva nadlimitnú civilnú zákazku na poskytovanie služieb, ...
Pojištění města Benešov
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2026 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
Centrální pojištění majetku a odpovědnosti města Hodonín včetně příspěvkových organizací
Předmětem zakázky je „Centrální pojištění majetku a odpovědnosti Města Hodonín včetně příspěvkových organizací a obchodních společností na období 2022 - 2027“. Pojištění se vztahuje na území České republiky. Podrobný přehled předmětů pojištění včetně jejich specifikace je uveden v příloze č. 1 „Obchodní podmínky pro návrh smlouvy k veřejné zakázce ...
Havarijné poistenie motorových  a dráhových vozidiel
Predmetom zákazky je havarijné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie dráhových vozidiel, ktorých držiteľom alebo vlastníkom je Dopravný podnik Bratislava. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom sú verejní obstarávatelia, a to: havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej aj KASKO), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v ...
Pojištění odpovědnosti zadavatele za škodu, pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu
Předmětem veřejné zakázky je sjednání pojištění právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu (sekce I.), pojištění letecké odpovědnosti zadavatele za škodu a újmu (sekce II.) a dále poskytování služeb souvisejících s pojištěním.
Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za újmu statutárního města Pardubice
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel a hromadné úrazové pojištění při akcích pořádaných zadavatelem.
Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi zadavatele
Předmět plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti se zajištěním provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, se zajištováním údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty, prováděním staveb, provozováním ...
Pojištění majetku a odpovědnosti města Tábor
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku proti vybraným rizikům a s pojištěním odpovědnosti za újmu (za škodu) na dobu určitou od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2027 v rozsahu a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky. Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky nejsou služby pojišťovacího makléře.
Pojišťovací služby pro Národní technické muzeum
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření pojistných smluv, jejichž předmětem bude pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti dále pojištění sbírkových předmětů, pojištění přepravy sbírek, přepravy po vlastní ose a flotily motorových vozidel. Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 6 Pojistný ...
Pojištění majetku a odpovědnosti Povodí Moravy, s.p.
Předmětem veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku a odpovědnosti za škodu.
Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění vozidel, cestovní pojištění
Předmětem veřejné zakázky je komplexní pojištění majetku a odpovědnosti Ostravské univerzity, pojištění vozidel Ostravské univerzity, cestovní pojištění zaměstnanců Ostravské univerzity a dalších osob, které vykonávají pracovní činnost na základě uzavřeného smluvního vztahu s Ostravskou univerzitou, pojištění odpovědnosti Ostravské univerzity z ...
Výběr pojistitele na pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti na období 2022 až 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti na období 2022 až 2026 v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rámcová dohoda na poistenie majetku, zodpovednosť za škodu PO, poistenie straty na výnosoch
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu, poistenie strojov a strojových zariadení, poistenie elektroniky, poistenie vnútroštátnej prepravy zásielok, poistenie skla, poistenie prerušenia prevádzky následkom živelných rizík, prerušenia prevádzky následkom lomu stroja, poistenie straty na výnosoch, ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava
pojištění movitého a nemovitého majetku zadavatele a pojištění odpovědnosti za újmu zadavatele jako celku, včetně jednotlivých fakult, vysokoškolských ústavů, celoškolských pracovišť, účelových zařízení, a dalších, jakož i další pojištění a zajištění správy takového pojištění
Zabezpečenie poistných služieb pre Mesto Šaľa
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu; havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ a poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách v dojednanom rozsahu.
Poistenie ciest
Predmetom zákazky je poskytnutie poisťovacích služieb, a to vo forme: - poistenia ciest, - poistenia majetku a zodpovednosti za škodu a - povinného zmluvného a havarijného poistenia motorových vozidiel. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných ...
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je verejný obstarávateľ, a to havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie osôb prepravovaných v motorových vozidlách ...
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody DPMB, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) Pojištění majetku b) Pojištění odpovědnosti Požadavek na zajištění pojistného krytí v rozsahu: a) Pojištění majetku v rozsahu All Risk, přičemž zadavatel připouští možnost předložení nabídky také v rozsahu sdružený živel včetně odcizení a vandalismu b) Pojištění skel c) Pojištění elektroniky d) ...
UTB - Pojištění Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na rok 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního pojištění pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně , v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, jež tvoří přílohu č. 1 a - e Zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky zvlášť.
Havarijní pojištění vrtulníku na rok 2022
Předmětem plnění je pojištění poškození, zničení nebo ztráty 1 kusu vrtulníku lehké hmotnostní kategorie EC 135T2+ zajišťující leteckou záchrannou službu na 1 rok základna Praha, které se vztahuje i na škody technickému personálu, zdravotnické posádce a pacientům, záchranářskému týmu, záchranářům či zachraňovaným osobám, pokud se tyto osoby ...
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel města Sokolov
Předmětem veřejné zakázky je výběr pojistitele pro město Sokolov a jím zřízené i založené organizace, který zajistí pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění motorových vozidel. Údaje o pojišťovaném majetku a rozsahu pojištění jsou uvedeny v příloze č. 3 až č. 6 zadávací dokumentace. Součástí zadávací ...
Pojištění odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou při výkonu činnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění povinného pojištění odpovědnosti ŘLP ČR, s.p. za škody nebo jiné újmy vyplývající z jeho činnosti a služeb poskytovaných v souvislosti s řízením letového provozu. Územní platnost pojištění je celý svět. Pojistná částka činí 400 000 000 EUR. Jedná se o zákonný požadavek, tzn. pojištění ve smyslu ...
Pojištění majetku společnosti ČEPRO, a.s.
Předmětem zakázky je zajištění pojistné ochrany nemovitého i movitého majetku zadavatele včetně zásob proti hrozícím rizikům.
Pojištění státního podniku
Zabezpečení pojištění státního podniku v rozsahu dle požadavku zadavatele.