Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D35, včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv zadavatelem.
Dynamický nákupní systém na poradenské služby v oblasti ICT a veřejných zakázek
Důvodem realizace zadávacího řízení je potřeba zajištění flexibilní a zároveň dostatečně kvalitní odborné podpory a poradenství při správě stávajících ICT systémů, při budování nových ICT systémů a při zadávání veřejných zakázek, a to v situaci, kdy vnitřní personální kapacity Ministerstva vnitra nebudou dostačující k zajištění požadovaných ...
Podpora investiční strategie veřejnoprávních korporací
Předmětem plnění zakázky jsou služby poskytované v souvislosti s realizací projektu „Podpora investiční strategie veřejnoprávních korporací“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Jedná se o poskytování poradenských a expertních služeb v oblasti veřejného investování a s ním souvisejícím vývojem softwarové ...
Poradenská činnost v oblasti dotací na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poradenské činnosti pro oblast cíleného monitoringu a vyhledávání dotačních příležitostí a předkládání žádostí o dotace na vzdělávací a výzkumnou činnost Slezské univerzity v Opavě. Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování konzultační a poradenské činnosti při realizaci schválených ...
Výkon správy zaistenej väčšinovej majetkovej účasti v právnickej osobe
Predmetom zákazky je výkon správy zaistenej väčšinovej majetkovej účasti v právnickej osobe, vrátane vykonania finančnej analýzy právnickej osoby pri prevzatí správy, ako aj výkon dohľadu nad činnosťou tejto právnickej osoby v súlade s ust. zákona č. 312/2020 Z.z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a ...
Poskytování služeb ekonomicko-technického poradenství
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb ekonomicko-technického poradenství, které bude spočívat ve zpracování podkladových analýz a komplexní podpoře Zadavatele v souvislosti s přípravou, projednáním a přijetím celostátní koncepce provozu mýtného systému v České republice („koncepce SEM“). Bližší informace naleznete v čl. 2 Zadávací ...
Odborná pomoc a poskytování služeb pro DTO
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb a odborné pomoci pro zajištění chodu společnosti EOP Distribuce, a.s., v oblastech účetnictví, kontrolingu a financování, mezd a personalistiky, informačních technologií a systémů, nákupu a výběrových řízení, interní a externí komunikace a řízení a správy společnosti. Dále pak zajištění ...
Dotační poradenství
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v: a) poradenství v oblasti žádosti o dotace, b) vyhledávání dotačních příležitostí, c) administraci získaných dotací (projektů), zejména příprava žádostí o čerpání dotace, žádostí o změnu a úpravu (projektu), příprava zpráv o udržitelnosti, administrativní podpora projektu, především ...
Služby dotačního poradenství
Předmětem veřejné zakázky je dotační poradenství.
Poptávám dotační poradenství
Potřebuji poradit s dotacemi na rodinný dům. Výměna kotle, zateplení a užití dešťové vody.
Technická zadavatelská a projektová kancelář - Rámcová dohoda
Předmětem zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování konzultační podpory pro přípravu zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpora projektového řízení spočívající především v následujících oblastech: - IT infrastruktura, - Aplikace a IT komponenty, - IT služby
RUK - EO - Zpracování EOP a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 1) zpracování ekonomicko-organizačního projektu (dále jen "EOP"), 2) zpracování technických požadavků a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky na nový ekonomický informační systém (dále jen "EIS") a poskytnutí další součinnosti při přípravě veřejné zakázky na EIS, 3) poskytnutí součinnosti v ...
Investiční a finanční poradenství
Tato veřejná zakázka je rozdělena na tři části, a to na: Část 1 VZ: Investiční poradenství, poradenství při vedení procesu akvizice, divestice a restrukturalizace. Část 2 VZ: Finanční poradenství pro akviziční cíle v ČR, provedení finanční a daňové Due Dilligence, ocenění společnosti a příprava posudků. Část 3 VZ: Finanční poradenství pro ...
Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Predmetom zákazky je vykonávanie činností Správcu fondu súvisiacich s implementáciou Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky. Správca fondu bude zodpovedný najmä za vyhľadávanie, Štrukturovanie, Riadenie a Realizáciu investícií z Fondu na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky.
Poskytování poradenství pro příjemce podpory Výzvy Zvýhodněné úvěry pro sociální podniky S-podnik
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování poradenství pro příjemce podpory Výzvy Zvýhodněné úvěry pro sociální podniky S-podnik (dále jen „Výzva“), tj. sociálním podnikům, čerpajícím úvěr v rámci Výzvy.
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací II
Účelem této veřejné zakázky je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování zadávací dokumentací specifikovaných poradenských služeb v oblasti dotací, dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024.
Daňové poradenství při zahraničních aktivitách ČEZ, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování daňového poradenství týkajícího se zahraničních aktivit společnosti ČEZ, a. s., a to v oblasti přiznání k dani z příjmů právnických osob, DPH, kontrolního a souhrnného hlášení a vedení daňové evidence stálých provozoven pro účely daně z příjmů právnických osob, DPH a účetnictví Zadavatele, a v oblasti ...
Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města
Poskytování služeb na zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města v programovém období 2014 - 2020 a 2021 - 2027. Projekty budou financovány z různých Operačních programů (dále jen OP) programového období 2014 - 2020 nebo 2021 - 2027, především z Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životního ...
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací
Účelem je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování poradenských služeb v oblasti dotací dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024 (po dobu čtyř let od nabytí účinnosti rámcové dohody).
Strategické dokumenty statutárního města Karviné
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro statutární město Karviná, a to zejména strategického plánu ekonomického rozvoje města, plánu udržitelné městské mobility a plánu koncepce zeleně.Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ. Zadavatel rozdělil zakázku na části, a to: 1. část veřejné ...
Ekonomicko-finanční poradenství v souvislosti s výstavbou nového jaderného zdroje
Předmětem veřejné zakázky je, v návaznosti na uzavření rámcové smlouvy mezi státem a společností ČEZ definující společné zájmy zúčastněných stran při realizaci nového jaderného zdroje (dále také jako „NJZ“), uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování komplexní ekonomicko – finanční podpory (poradenství) při přípravě a uzavření ...
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle.
Finanční služby, Velká Británie
V současné době poskytuje Croydon Finance Bank (CB) okamžité půjčky, jako je zajištěná a nezajištěná půjčka jednotlivcům, právnickým osobám, společnostem a malým podnikům, aby podpořily své podnikání ve vyšší míře. Nabízíme také následující služby, jako je financování projektů, komerční půjčky, softwarové půjčky, mikroúvěry, úvěry na projekty, ...
Výber Správcov fondov na implementáciu Finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov
Vybraní správcovia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov v Slovenskej republike.
Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč
Předmětem veřejné zakázky je zhodnocení volných finančních prostředků zadavatele ve výši 101 mil. Kč s požadovaným horizontem 12 měsíců a garancí vrácení jistiny pro objem finančních prostředků ve výši 101 mil a požadavkem na likviditu peněžních prostředků v délce maximálně do 3 měsíců. Kč. Poskytovatel služby je povinen v rámci obhospodařování ...