Poptávám dotační poradenství
Potřebuji poradit s dotacemi na rodinný dům. Výměna kotle, zateplení a užití dešťové vody.
Technická zadavatelská a projektová kancelář - Rámcová dohoda
Předmětem zakázky je uzavření Rámcové dohody na poskytování konzultační podpory pro přípravu zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpora projektového řízení spočívající především v následujících oblastech: - IT infrastruktura, - Aplikace a IT komponenty, - IT služby
RUK - EO - Zpracování EOP a poskytnutí souvisejících služeb ekonomického a IT poradenství
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: 1) zpracování ekonomicko-organizačního projektu (dále jen "EOP"), 2) zpracování technických požadavků a dalších zadávacích podmínek veřejné zakázky na nový ekonomický informační systém (dále jen "EIS") a poskytnutí další součinnosti při přípravě veřejné zakázky na EIS, 3) poskytnutí součinnosti v ...
Investiční a finanční poradenství
Tato veřejná zakázka je rozdělena na tři části, a to na: Část 1 VZ: Investiční poradenství, poradenství při vedení procesu akvizice, divestice a restrukturalizace. Část 2 VZ: Finanční poradenství pro akviziční cíle v ČR, provedení finanční a daňové Due Dilligence, ocenění společnosti a příprava posudků. Část 3 VZ: Finanční poradenství pro ...
Výber Správcov fondov na implementáciu Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Predmetom zákazky je vykonávanie činností Správcu fondu súvisiacich s implementáciou Ekvitného nástroja na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky. Správca fondu bude zodpovedný najmä za vyhľadávanie, Štrukturovanie, Riadenie a Realizáciu investícií z Fondu na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky.
Poskytování poradenství pro příjemce podpory Výzvy Zvýhodněné úvěry pro sociální podniky S-podnik
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování poradenství pro příjemce podpory Výzvy Zvýhodněné úvěry pro sociální podniky S-podnik (dále jen „Výzva“), tj. sociálním podnikům, čerpajícím úvěr v rámci Výzvy.
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací II
Účelem této veřejné zakázky je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování zadávací dokumentací specifikovaných poradenských služeb v oblasti dotací, dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024.
Daňové poradenství při zahraničních aktivitách ČEZ, a. s.
Předmětem veřejné zakázky je poskytování daňového poradenství týkajícího se zahraničních aktivit společnosti ČEZ, a. s., a to v oblasti přiznání k dani z příjmů právnických osob, DPH, kontrolního a souhrnného hlášení a vedení daňové evidence stálých provozoven pro účely daně z příjmů právnických osob, DPH a účetnictví Zadavatele, a v oblasti ...
Zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města
Poskytování služeb na zpracování a kompletace žádostí o dotaci a dotační management projektů města v programovém období 2014 - 2020 a 2021 - 2027. Projekty budou financovány z různých Operačních programů (dále jen OP) programového období 2014 - 2020 nebo 2021 - 2027, především z Integrovaného regionálního operačního programu, OP Životního ...
Poskytování poradenských služeb v oblasti dotací
Účelem je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem na poskytování poradenských služeb v oblasti dotací dle potřeb zadavatele v období let 2020 - 2024 (po dobu čtyř let od nabytí účinnosti rámcové dohody).
Strategické dokumenty statutárního města Karviné
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování strategických dokumentů pro statutární město Karviná, a to zejména strategického plánu ekonomického rozvoje města, plánu udržitelné městské mobility a plánu koncepce zeleně.Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části podle § 101 ZZVZ. Zadavatel rozdělil zakázku na části, a to: 1. část veřejné ...
Ekonomicko-finanční poradenství v souvislosti s výstavbou nového jaderného zdroje
Předmětem veřejné zakázky je, v návaznosti na uzavření rámcové smlouvy mezi státem a společností ČEZ definující společné zájmy zúčastněných stran při realizaci nového jaderného zdroje (dále také jako „NJZ“), uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování komplexní ekonomicko – finanční podpory (poradenství) při přípravě a uzavření ...
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle
Poptávám vyřízení dotace na výměnu kotle.
Finanční služby, Velká Británie
V současné době poskytuje Croydon Finance Bank (CB) okamžité půjčky, jako je zajištěná a nezajištěná půjčka jednotlivcům, právnickým osobám, společnostem a malým podnikům, aby podpořily své podnikání ve vyšší míře. Nabízíme také následující služby, jako je financování projektů, komerční půjčky, softwarové půjčky, mikroúvěry, úvěry na projekty, ...
Výber Správcov fondov na implementáciu Finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov
Vybraní správcovia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja na podporu začínajúcich podnikov v Slovenskej republike.
Správa portfolia města Rokycany ve výši maximálně 101 miliónů Kč
Předmětem veřejné zakázky je zhodnocení volných finančních prostředků zadavatele ve výši 101 mil. Kč s požadovaným horizontem 12 měsíců a garancí vrácení jistiny pro objem finančních prostředků ve výši 101 mil a požadavkem na likviditu peněžních prostředků v délce maximálně do 3 měsíců. Kč. Poskytovatel služby je povinen v rámci obhospodařování ...
Poskytnutí služeb v rámci dotačního projektu
Dodávka služeb externího experta.
Podpora odborů MHMP při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy
Základním účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy na komplexní a systematické poradenské služby při přípravě a realizaci dotačních projektů hl. m. Prahy, přičemž rámcová smlouva bude uzavřena se 4 uchazeči a zejména půjde o maximální využití Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V druhé řadě o využití dalších programů ESI fondů(OP ...
Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství
Předmětem této veřejné zakázky na služby je poskytování komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP D4, včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv zadavatelem.
Evaluace výsledků programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-2014
Evaluace 14 programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009-14 a Souhrnná evaluace dopadu EHP a Norských fondů 2009-14 v České republice.
Finanční leasing na vozidla VTÚ
Zajištění finančního leasingu na referentská vozidla po dobu 54 měsíců.
Finanční leasing na vozidla VTÚ
Zajištění finančního leasingu na referentská vozidla po dobu 54 měsíců.
Předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1 000 000 000,- Kč na zajištění finančního krytí předfinancování projektů třetího programovacího období a zajištění financování případných platebních výměrů.
Finanční poradenství
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s max. 25 Dodavateli (respektive s Dodavateli, kteří se umístí na 1. – 25. místě) na poskytování finančních poradenských služeb pro Zadavatele, a to: - na podporu akviziční činnosti Zadavatele - na podporu divestičních transakcí Zadavatele - na podporu Zadavatele při restrukturalizačních ...
Zajištění financování projektu Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb - zajištění financování projektu "Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara - II" či některé z jeho dílčích stavebních částí, a to včetně veškerých služeb spojených s přípravou, získáním a následnou administrací příslušné dotace či jiné finanční subvence. Předmětný projekt je ...