Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování investičních akcí ve městě Semily v roce 2012
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na financování investičních akcí města Semily v roce 2012 ve výši do 13 mil. Kč na dobu 10 let. Úroková sazba pohyblivá odvozená od 1M PRIBOR, splátky jistiny měsíční – první splátka počínaje 31. 1. 2013, splácení úvěru maximálně do 31. 5. 2022, předpokládané zahájení čerpání úvěru 1. 6. 2012, ...
Poskytnutí investičního úvěru pro město Holešov na financování akce Kanalizace Tučapy - Količín
Plněním veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru pro potřebu rozpočtu města Holešova (dále jen IÚ) do výše 30.000.000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých), za účelem financování stavby kanalizace Tučapy – Količín na období: 30. 4. 2012 – 31. 3. 2024 s průběžným čerpáním dle potřeby
Poskytnutí úvěru na přefinancování stávajících úvěrových závazků vůči bance
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na přefinancování úvěrových závazků obce Měňany vůči České spořitelně a.s. z důvodu optimalizace dluhové služby obce v jednotlivých letech.
Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice
Předmětem VZ je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9,034 mil. Kč na 10 let a poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 mil. Kč na 20 let. Úvěry budou použity na financování projektu „Dostavba kanalizace Malé Svatoňovice I.a II.etapa; Vodovod Malé Svatoňovice. Zakázka je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na 2 části.
Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko do stávající kanalizace v Lesnici a Leštině
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 38 000 000,- Kč (slovy: třicetosmmilionů korun českých) na dobu 20 let (splatnost 18 let) určeného k dofinancování projektu: „Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko do stávající kanalizace v Lesnici a Leštině do ČOV v Leštině včetně intenzifikace ČOV ...
Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování projektu Kanalizace v Týnci nad Labem – 1 stavba
Předmětem zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování projektu „Kanalizace v Týnci nad Labem – 1 stavba, Kanalizace v Týnci nad Labem – 2 stavba, kanalizace v obci Lžovice a ČOV Lžovice, kanalizace v obci Vinařice“, který byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí, na částku 15 000 000,- Kč.
Poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie (dále jen „EU“), přičemž úvěrový limit je požadován v rozdílné výši dle období platnosti úvěru. V období 05/2012 až 04/2014 včetně až do výše limitu 200 mil. Kč, v období 05/2014 až 04/2015 včetně až ...
Investice do podnikání, Rwanda
Naše společnost se specializuje na dodávky zboží a služeb. Hledáme investory, kteří chtějí podnikat s partnerem ve Rwandě. Máme zájem o podnikání v oblasti zemědělství (čaj a káva), vodní energie, hotelů a bio produktů (zelenina, banány a irské brambory).
Úvěr na rekonstrukci a modernizaci čistírny odpadních vod
Předmětem zakázky je poskytnutí úvěru ve výši 23 000 000 Kč na rekonstrukci a modernizaci ČOV v obci Stará Paka. Účelem rekonstrukce je zajistit efektivní čistění odpadních vod v souladu s předpisy. Investiční akce je s dotací v rámci Operačního programu Životního protředí.
Poskytnutí investičního úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí bankovního úvěru na dofinancování investičních akcí VUT v Brně v letech 2012 až 2015 do maximální výše 450.000.000,- Kč s možností jeho čerpání v období mezi 1. 4. 2012 až 31. 12. 2012. Bankovní úvěr bude čerpán formou převodů finančních prostředků na bankovní účet VUT v Brně na základě výzvy ze strany VUT ...
Zavedení reálného cash-poolingu ve Skupině ČD
Zavedení reálného cash-poolingu pro ekonomicky spjatou skupinu (zadavatel vystupuje v roli vedoucího cash-poolingu, účastníky cash-poolingu jsou vybrané dceřiné společnosti ) a poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 1 500 000 000 Kč.
Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice
Předmětem VZ je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9,034 mil. Kč na 10 let a poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 mil. Kč na 20 let. Úvěry budou použity na financování projektu „Dostavba kanalizace Malé Svatoňovice I.a II.etapa; Vodovod Malé Svatoňovice. Zakázka je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na 2 části.
Poskytnutí úvěru - 2012
Poskytnutí úvěru ve výši 150.000.000,-Kč na snížení energetické náročnosti obytných domů v majetku města Havířova.
Poskytnutí úvěruna přefinancování stávajících úvěrových závazků vůči bance
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na přefinancování úvěrových závazků města Králíky vůči České spořitelně a.s. z důvodu optimalizace dluhové služby města v jednotlivých letech.
Poskytnutí investičního úvěru městu Vlašim
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je poskytnutí investičního úvěru městu Vlašim ve výši úvěrového limitu 43.000.000,-Kč na základě úvěrové smlouvy mezi městem Vlašim a vybraným uchazečem. Úvěr bude použit na financování investiční akce „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim“. Celkové náklady projektu jsou 207.329.934,-Kč, ...
Poskytnutí úvěru k zajištění financování projektu Bioplynová stanice Lkáň
Předpokládaná výše úvěru činí: - Dlouhodobý Investiční úvěr 58 200 000,-Kč - Revolvingový úvěr na předfinancování plateb DPH – 21 000 000 Kč - Krátkodobý úvěr ve výši 10 000 000 Kč (do 12 měsíců) úvěr na předfinancování dotace
Poskytnutí úvěru na financování výstavby splaškové kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí střednědobého úvěru ve výši 14.254.341,- Kč (v délce 15 let) na financování investičního záměru obce Mikulovice s názvem „Mikulovice – splašková kanalizace I. stavba – I. část průtah“. Bližší informace o projektu, investičních nákladech a financování jsou uvedeny v zadávací dokumentace a jejích přílohách .
Pověřená osoba v rámci programu INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům
Předmětem je realizace Programu INOSTART - výkon některých činností v rámci programu INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, který bude financován z prostředků Programu Švýcarsko - české spolupráce. Předmětem je zejména propagace programu, poskytování úvěrů a související činnosti, vymáhání ...
Zajištění financování modernizace výroby tepelné a elektrické energie Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy, na základě které by došlo ze strany Uchazeče k poskytnutí úvěru Zadavateli ke krytí jeho finančních potřeb až do výše 80 milionů EUR za účelem částečného financování nákladů Zadavatele na modernizaci jeho zařízení na výrobu tepelné a elektrické energie (výstavba nového bloku K7 a související ...
Poskytnutí investičního úvěru
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí bankovního úvěru na dofinancování investičních akcí VUT v Brně v letech 2012 až 2015 do maximální výše 450.000.000,- Kč s možností jeho čerpání v období mezi 1. 4. 2012 až 31. 12. 2012. Bankovní úvěr bude čerpán formou převodů finančních prostředků na bankovní účet VUT v Brně na základě výzvy ze strany VUT ...
Poptáváme investora
Hledáme investora pro zajištěnou investici do komerční nemovitosti (ubytovacího komplexu – 52 lůžek) Penzion a hotel s restaurací v lokalitě Praha 9. Výše investice 16,9 mil (odhad je 20,5 mil). Komplex provozuje stálý nájemce s měsíčním nájemným 110 tis. Zhodnocení investice 8% ročně. Upozornění pro zprostředkovatele: Nejedná se o poptávku ...
Bankovní úvěr
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: • Část 1 - „Vodovod Bělkovice-Lašťany“ – bankovní úvěr • Část 2 - „Bělkovice-Lašťany splašková kanalizace, V. etapa“ – bankovní úvěr Uchazeči jsou povinni podat nabídku pro obě dvě části veřejné zakázky dohromady. Část 1 Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve ...
Půjčka, Saudská Arábie
Poptávám půjčku na zahájení svého podnikání v Saúdské Arábii.
Poskytnutí úvěru - Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru s opakovaným čerpáním (např. revolving) nebo jiného obdobného bankovního produktu umožňujícího zajištnění financování projektu "Rekonstrukce lanové dráhy na Sněžku" dle přiloženého finančního harmonogramu - příloha č. 4 zadávací dokumentace - ve výši 170 000 000,- Kč s překlopením do dlouhodobého ...
Poskytnutí úvěru obci Helvíkovice na financování akce Kanalizace Helvíkovice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 9 218 000 Kč (slovy: devětmilionůdvěstěosmnácttisíc korun českých) v trvání 10 let určeného k dofinancování akce: "Kanalizace Helvíkovice".