Výber Finančných sprostredkovateľov na implementáciu Úverového nástroja
Vybraní Finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úverový nástroj na podporu Aktivít sociálnej ekonomiky
Operatívny leasing
Operatívny leasing s možnosťou odkúpenia prístrojov pre potreby Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach podľa bližšej kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb - II
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také „VZ“) je poskytnutí služby poukazování hotovostních plateb pouze vybraných druhů daní (daně z nabytí nemovitých věcí, daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z převodu nemovitostí a daně z nemovitých věcí), uhrazených v hotovosti fyzickými osobami na účet správce daně. Přesná specifikace ...
Prijímanie online platieb za služby verejnej správy pre potreby konsolidácie mechanizmov platieb
Prijímanie online platieb za služby verejnej správy pre potreby konsolidácie mechanizmov platieb a ich zúčtovania, so zameraním na akceptáciu platieb kartou
Platební brána pro vybrané prodejní kanály
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím vybraných na sebe nezávislých prodejních kanálů mobilních aplikací a internetových obchodů (dále jen „e-shop“).
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podpo
Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.
Obchodní a technické řešení platebních karet
Předmětem plnění je zajištění služeb tzv. „merchant acquiring“, tedy soustřeďování plateb provedených platebními kartami ve prospěch zadavatele prostřednictvím karetních terminálů či e-shopu. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poskytování platebních karet a služeb s nimi spojených
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky debetních platebních karet společností VISA a MasterCard s týdenními limity (dále jen “platební karty“) a poskytování služeb spojených s platebními kartami. Platební karty budou bezkontaktní a budou vydávány zadavatelem k běžným účtům vedeným zadavatelem a pro služební účely zadavatele. Zadavatel bude čerpat ...
Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb platební brány pro umožnění elektronických plateb prostřednictvím prodejních kanálů mobilní aplikace a internetového obchodu (dále jen „e-shop“).
Zajištění přijímání platebních karet na katastrálních úřadech
Předmětem veřejné zakázky je zajištění přijímání platebních karet na katastrálních úřadech, včetně dodání platebních terminálů, zajištění služby akceptace platebních karet, poskytnutí součinnosti potřebné k propojení s pokladním systémem a poskytnutí podkladů k zúčtování transakcí.
Zajištění služeb acquiringu
Zajištění služeb acquiringu - možnosti platby asociační platební kartou za platby realizované v síti zadavatele v rámci přepážkové sítě zadavatele i mimo ni (rozšíření plateb kartou na nových zařízeních, e-commerce) do konce roku 2022 s možností prodloužení do konce roku 2026. Kromě vlastní služby acquiringu předmět plnění veřejné zakázky dále ...
Akceptace platebních karet v obchodní síti VZP ČR
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby akceptace platebních karet v obchodní síti VZP ČR s dodávkou platebních terminálů s příslušenstvím do pronájmu včetně servisu. Předmětem této veřejné zakázky je dále poskytnutí elektronických podkladů pro zúčtování transakcí a technické zabezpečení předmětné služby v rozsahu a v souladu se ...
Realizace provozu platebních terimnálů pro Finanční správu České republiky
Předmětem veřejné zakázky je realizace provozu platebních terminálů pro Finanční správu České republiky. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v zadávací dokumentaci k jednacímu řízení s uveřejněním, která je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://nen.nipez.cz/profil/gfrnen.
Poptáváme finanční služby
Poptáváme finanční služby. Máme podnikatelský projekt ,,Nákup lesního porostu s následnou těžbou a zpracováním dřeva" a hledáme silnou finanční společnost, která by byla schopná a ochotná poskytnout úvěr nebo půjčku na jeho realizování. Jedná se o cca 30 000 000€ Prosím o první kontakt na e-mail.Ráda zašlu další informace. Děkuji a přeji ...
Realizace provozu platebních terminálů pro CS ČR 2017
Předmětem veřejné zakázky je realizace provozu platebních terminálů pro CS ČR. Předmět veřejné zakázky je dále vymezen v dokumentaci soutěžního dialogu, která je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://mfcr.ezak.cz/profile_display_50.html. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky bude předmětem jednání v soutěžním dialogu. S vybraným ...
Dlouhodobý úvěr ve výši 60.000.000,- Kč pro projekt Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 60 mil. Kč, který bude sloužit k částečné úhradě vlastního podílu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. na financování stavby „Rekonstrukce úpravny vod Bílý Potok“.
Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou – bankovní úvěr
Předmětem veřejné zakázky je výběr poskytovatele úvěru na financování projektu "Kanalizace splašková a ČOV Ruda nad Moravou". Výše úvěru bude 65.000.000,- Kč.
Zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy upravující podmínky zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů klientům - banky, - pobočky banky z jiného než členského státu EU, - stavební spořitelny nebo družstevní záložny účastnící se systému pojištění pohledávek z vkladů u zadavatele - a klientům pobočky banky z členského státu ...
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na realizaci investic, tj. spolufinancování výstavby pavilonu akutní medicíny, financování nákupu přístrojového vybavení a taktéž předfinancování akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU, a následně dlouhodobého úvěru, který bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru. Výše ...
Poskytnutí investičního úvěru Městu Volary
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí investičního úvěru na financování investičních akcí města zaměřených na infrastrukturu města a na budovy občanské vybavenosti města (rekonstrukce náměstí, revitalizace sídliště, rekonstrukce krytého bazénu, sportoviště a další). Zadavatel předpokládá, že investiční akce mohou být vedle poskytnutého ...
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na realizaci investic, tj. spolufinancování výstavby pavilonu akutní medicíny, financování nákupu přístrojového vybavení a taktéž předfinancování akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU, a následně dlouhodobého úvěru, který bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru. Výše ...
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dlouhodobý úvěr
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí revolvingového úvěru na realizaci investic, tj. spolufinancování výstavby pavilonu akutní medicíny, financování nákupu přístrojového vybavení a taktéž předfinancování akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU, a následně dlouhodobého úvěru, který bude použit ke splacení zůstatku revolvingového úvěru. Výše ...
Operativní leasing osobních vozidel
Předmětem veřejné zakázky je full servis operativní leasing osobních vozidel na období 48 měsíců. V prvé fázi bude pronajato 110 osobních vozidel a Zadavatel bude mít možnost nájmu dalších 100 vozidel během 24 měsíců po podpisu smlouvy.
Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru ve výši 250.000.000,- Kč na výstavbu II. Etapy centrálního objektu - interna.
Dlouhodobý účelový úvěr ve výši 250 mil. Kč
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dlouhodobého účelového úvěru ve výši 250.000.000,- Kč na výstavbu II. Etapy centrálního objektu - interna.