Regenerace zeleně vybraných lokalit města Jeseník
Předmětem plnění je služba na regeneraci zeleně,spočívající v kácení, ošetření a výsadbě různých druhů dřevin s cílem maximálně zachovat stromovou kulturu a odstranit problémy zjištěné dendrologickým průzkumem. Práce budou probíhat postupně v následujících třech letech v lokalitách: Smetanovy sady, Hřbitov-Husova, Hřbitov-Bukovice, Náměstí ...
Revitalizace parků, zeleně a stromořadí v Bystřici nad Pernštejnem
Předmětem zakázky jsou zejména následující aktivity: kácení nemocných, deformovaných či z jiného důvodu nevhodných stromů, nová výsadba jehličnatých a listnatých stromů, keřů a rostlin,konzervační ošetření stávajících stromů (zdravotní a omlazující řezy, výchovné řezy,odlehčovací řezy, vazby v korunách stromů), založení nových ploch zeleně a další ...
Regenerace zeleně v parku státního zámku  Hrádek u Nechanic
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace regenerace zámeckého parku státního zámku Hrádek u Nechanic s cílem dosáhnout kompoziční a ekologické stability parku a v mezích možností zajistit obnovu jeho původního kompozičního návrhu. Řešený prostor zámeckého parku je veřejně přístupný dle návštěvního řádu parku a je částečně ...
Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy - Královský vršek
Revitalizace parteru sídliště Královský vršek - rozšíření parkovišť pro osobní vozidla, vybudování nových tras chodníků, vytvoření a rekonstrukce dětských hřišť, vybudování kontejnerových stání, úpravy zastávek MHD. Celková rekonstrukce veřejného osvětlení a úprava stávající zeleně včetně výstavby zeleně nové - dále viz ZD.
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. - Výjezdové stanoviště Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové budovy ZZS ZK v Uherském Hradišti včetně napojení inženýrských sítí, komunikací, sadových úprav. Předmětem veřejné zakázky je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poptávám realizaci zimní zahrady v RD
Poptávám zhotovení zimní zahrady v rodinném domku.
Stavební úprava objektu Mickiewiczova  6/254, Praha 6
Stavební práce spočívající ve stavební úpravě objektu a terénních úpravách zahrady.
Rozšírenie námestia Josipa Andrica a revitalizácia centrálnej zóny
Jedná sa o stavebné práce pozostávajúce hlavne z rekonštrukcie chodníkov, rekonštrukcie verejného osvetlenia, sadových úprav a dendrológie, dodanie mestského mobiliáru. Podrobnejší opis je v sútažných podkladoch Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Hodnota: 426 611,3900 EUR
Celková regenerace zámeckého zahradnictví v Miloticích
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na na regeneraci zámeckého zahradnictví v Miloticích v rozsahu a podle výkazů výměr z projektové dokumentace stavby s názvem „Celková regenerace zámecké zahrady v Miloticích“ zpracované do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky projektantem Ing. Přemyslem Krejčiříkem, Ph.D. se sídlem Vinohrady ...
Novostavba mateřské školy Bílá Hora, Praha 6 - Břevnov
Uvedená akce představuje novostavbu MŠ s celkovou kapacitou 100 dětí. Objekt se skládá ze dvou částí - dvoupodlažní výukové části se čtyřmi odděleními a jednopodlažní hospodářské části s varnou pro přípravu 200 jídel. Součástí díla je i demolice stávajícího objektu družiny, rekonstrukce zahrady a oplocení areálu. Součástí díla je i vypracování ...
Josefov - regenerace zeleně v historickém centru pevnostního města
Předmětem veřejné zakázky je regenerace zeleně na území přibližně o rozloze 80 ha v katastrálním území Josefov u Jaroměře. Regenerace zeleně zahrnuje návrh pěstebních opatření a kácení dřevin, výsadbu stromů a keřových skupin a instalaci závlahového systému ve vybraném úseku na Masarykově náměstí. Regenerace zeleně bude probíhat v těchto ...
IPRM Nový Jičín - zóna sídliště Dlouhá, etapa ul. Dlouhá - K.Čapka
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy v území bytové zástavby s bytovými domy a objekty technické vybavenosti ulic Dlouhá - K.Čapka za účelem revitalizace předmětné části. V daném území budou řešeny drobné stavby (venkovní schodiště, dětské hřiště), dojde k doplnění o výrazné přírodní a herní prvky.
Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v historickém centrum města Jirkova
Do předmětu plnění veřejné zakázky je technického hlediska do jednoho záměru integrováno několik činností (zejm. vybudování nového povrchu komunikací, rekonstrukce 2 mostů, vybudování lávky pro pěší, instalace nového osvětlení a mobiliáře, bezpečnější dopravní situace, lepší parkování, zeleň), Předmětem plnění veřejné zakázky bude: a) Vybudování ...
Zahrada vzpomínek
Předmětem veřejné zakázky je regenerace, tj. stabilizace a posílení funkční náplně stávající parkové plochy, přiléhající k Budyšínské ulici v Liberci, za účelem vytvoření harmonického prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel. V rámci regenerace budou parkové plochy komplexně řešeny z hlediska vegetačních prvků, komunikací a mobiliáře.
Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Řehlovice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v k.ú. Řehlovice v rozsahu cca 508 ha, který bude podkladem pro rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Geodetické práce v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Vyhotovení DKM, včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledku KPÚ do katastru nemovitostí.
Rekonstrukce - kanálu, Stavba - Dešťové kanalizace a Rekultivace parku v areálu SZ Veltrusy
Realizace rekonstrukce - „Obnova zámeckého vodního kanálu Veltrusy, stavby - „Dešťová kanalizace" a rekultivace - „Rekonstrukce zámeckého parku Veltrusy v areálu SZ Veltrusy dle „Zadání projektu" a podmínek této zadávací dokumentace. Stavební práce se týkají úprav koryta vodního kanálu, stavby dešťové kanalizace a terénních úprav a zatravnění ...
Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku
Predmetom zákazky je zhotovenie stavby v nasledovnej objektovej skladbe: SO 01 - terénne a sadové úpravy (výsadba okrasných stromov a ohumusovanie), SO 02 - Komunikácie (vybúranie a nová konštrukcia vozoviek vetvy A, B.I), SO 03 - Spevnené plochy (vybúranie a nová konštrukcia parkovísk a bet. rámp na vetve A, B, I), SO 04.1 - Chodníky ...
Stavebné práce na obnove centra obce
„Stavebné práce na obnove centra obce", vrozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Hodnota: 535 000,0000 EUR
Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rehabilitaci severního zámeckého parku včetně nádvoří, dělové zahrádky a parkánu v souladu s projektovou dokumentací. Zahrnující požadavky řešení zeleně, koncepci vedení jednotlivých inženýrských sítí s ohledem na již zhotovené práce a s výhledem na budoucí využití parku veřejností ...
Zpracování KPÚ v k.ú. Obytce, Bystřice nad Úhlavou a Bolešiny
Předmětem zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav jednotlivých k.ú., nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM. Návrh bude zpracován tak, aby výsledná mapa DKM byla zapsána do KN.
Obnova Ortenova náměstí, k.ú. Holešovice, Praha 7
Kompletní rekonstrukce Ortenova náměstí včetně umístění objektu kavárny ve východním cípu centrální (západní) části parku a provedení tímto záměrem vyvolaných úprav technické a dopravní infrastruktury, provedení parkových úprav, osazení pakového mobiliáře a herních prvků, veřejné osvětlení, závlahový systém; projektová dokumentace pro realizaci ...
Poptáváme zahradní architekty
Poptáváme pro naše projekty zahradní firmy nebo zahradní architekty, 1 projekt aktualní -zahrada 9000m2, 2 projekt -zahrada 3000m2 , 3projekt -byt.dům 7500m2, kontaktujte nás na email- royalwood@seznam.cz -777550050 www.royal-wood.cz
Poptávám zahradní úpravy vč. projekce
Poptávám úpravu menší venkovské zahrady na Křivoklátsku, projekt, realizace.
Havlíčkovy sady – Revitalizace parku, 1.etapa – romantická část
Předmětem plnění této veřejné zakázky je 1. etapa revitalizace památkově chráněného parku Havlíčkovy sady.
Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2011-2014
Predmetom obstarávania sú služby špecifikované pre jednotlivé lokality uvedené v tomto bode. V každej lokalite je uvedený požadovaný druh prác , počet kosieb a rozsah prác. Mapové podklady sú v prílohe č.2 týchto súťažných podkladov. Požadované práce v jednotlivých lokalitách sú definované nasledovne: • kosenie = pokosenie trávnika s mulčovaním a ...