Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce - PD+IČ+AD II
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce" v k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. Rozsah plnění: - vypracování dokumentace pro vydání ...
Poptáváme návrh a realizaci zahrady
Hledáme firmu , které by nám navrhla a realizovala zahradu, jsme starší lidé a rádi bychom měli krásnou zahradu, děkujeme
Verejná zeleň
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb projekčnej kancelárie v dvoch častiach (verejná zeleň a cestná zeleň) pre vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho zadania. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v ...
Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce - PD+IČ+AD
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce" v k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. Rozsah plnění: vypracování dokumentace pro vydání územního ...
Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je úspěšná realizace Projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Bakov nad Jizerou, Buda, Horka u Bakova nad Jizerou, Zvířetice, Chudoplesy a Malá Bělá. V rámci realizace dojde k ošetření a výsadbě dřevin včetně tříleté následné péče, k terénním úpravám za účelem stabilizace svahů v obnovních ...
Realizace prvků ÚSES - Milotice
Předmětem veřejné zakázky je „Realizace ÚSES v k. ú.obe Milotice s cílem navrhnout optimální řešení pro obnovu krajinných struktur a založení segmentů krajinné zeleně v intenzivně obhospodařované zemědělské oblasti.
SZ Lednice,zámek a zámecký park, výkon TDS, BOZP a dozoru nad obnovou zeleně
Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi a rovněž výkon všech nezbytných a obvyklých činností spojených s ...
Park u vody, Praha 7-Holešovice
Předmětem plnění této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu parku u vody v Praze 7-Holešovicích. Cílem revitalizace prostoru je znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské ...
Zpracování projektové dokumentace Úprava atria u ZŠ Horymírova 100
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro navržení využití atria mezi budovami základní školy. V současné době se na většině plochy nachází popraskaný asfalt, který je částečně využíván jako parkoviště pro zaměstnance. Projekt by nově měl navrhnout řešení a umístění předmětného na parcele č. 42/18 k.ú. Zábřeh na d Odrou: ...
Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka II
Poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati pro úsek v délce cca 691 m na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Součástí plnění je zpracování technické dokumentace, následná péče o předmětnou zeleň po dobu 2 let od ukončení realizace, úpravy a dosypání ...
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště. Jedná se o revitalizaci zeleně v rámci panelákové sídliště, které se nachází v severozápadní části města Jirkova. Cílem revitalizace je vytvoření přehledného veřejného prostranství, podpoření ekologické funkce sídelní zeleně, ...
Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna
Předmětem veřejné zakázky je realizace koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna.
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná - sadové úpravy
Předmětem veřejné zakázky je vybudování výukové a pobytové zahrady se sadem, se záhony pro ovoce, zeleninu a květiny, a s výukovými biotopy a dodávka venkovní učebny pro environmentální výuku.
Zámecká zahrada v Hrochově Týnci
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Zámecká zahrada v Hrochově Týnci“ zahrnující revitalizaci zámeckého parku v Hrochově Týnci. Návrh sadových úprav plně respektuje prostorové a funkční možnosti řešeného areálu a stávající inženýrské sítě. Projekt sadových úprav zahrnuje inventarizaci dřevin, návrh pěstebních opatření na stávajících ...
Krajinářsko - architektonická soutěž - Lety u Písku, Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách
Předmětem soutěže je nalezení optimálního architektonického, krajinářského a výtvarného řešení památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách.
Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka
Poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati pro úsek v délce cca 691 m na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Součástí plnění je zpracování technické dokumentace, následná péče o předmětnou zeleň po dobu 2 let od ukončení realizace, úpravy a dosypání ...
Realizace biokoridoru Stránské
jedná se o vybudování biokoridoru včetně následné 3 leté péče v k.ú. Stránské na pozemcích ve vlastnictví zadavatele.
Dokument starostlivosti o dreviny
Predmetom zákazky je aktualizácia alebo zameranie novovysadených drevín stromov v intraviláne mesta Trenčín a zároveň ich inventarizácia, za účelom implementácie do informačného systému mesta, z dôvodu efektívnejšieho riadenia projektov a starostlivosti o zeleň. Predmetom inventarizácie sú všetky stromy na vybraných pozemkoch vo vlastníctve a ...
Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek
Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepčních dokumentů pro město Písek – Plán udržitelné mobility včetně generelu dopravy a parkování (dále jen PUM) a Plán udržitelné zeleně (dále jen PUZ). Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Bližší specifikace v rámci ZD.
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave
Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty: E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná ...
ZŠ Hudcova - Rekonstrukce zahrady
Projekt řeší návrh sadových úprav prostoru v Brně - Medlánkách, jedná se o podrobný průzkum současného stavu zeleně, návrh nové koncepce řešení prostoru a zeleně s ohledem na návaznost na okolí, a to návrh pěstebních opatření a návrh nových výsadeb včetně obnovy trávníku.
Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Předmětem soutěže „PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“ je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK). Očekává se zapojení sídla kraje do struktury města, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení ...
Dokument starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec v zmysle zákona č. 543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V rámci spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny zhotoviteľ zameria a zinventarizuje 6630 ...
Parkovací dům na Dědině v ul. Vlastina, Praha 6
Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení parkovacího domu na sídlišti Dědina, na parc. č. 1739/54, 1739/60, 1300/1 v k. ú. Ruzyně, a řešení souvisejícího parteru a návrh parkových úprav v rámci řešeného území. Předmětem vypisované soutěže je návrh parkovacího domu na okraji sídliště, na exponovaném nároží při jednom ze ...
Poptávám projekci zahrady
Poptávám projekci zahrady. Děkuji.