Obnova Botanickej záhrady SOŠL v Banskej Štiavnici – Vypracovanie krajinno-architektonickej štúdie
Vypracovanie krajinno-architektonickej štúdie obnovy Botanickej záhrady SOŠL v Banskej Štiavnici
Dendrologický prieskum pre stavbu Strategický park Valaliky - Externá infraštruktúra
Spracovanie dendrologického prieskumu na účely inventarizácie drevín v záujmovom území a vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín určených potenciálne na výrub ako podklad pre rozhodnutie orgánu ochrany prírody o uskutočnení náhradnej výsadby, resp. o uložení finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.
Revitalizácia Sadu Janka Kráľa
Predmetom zákazky je vypracovanie komplexnej štúdie na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa v Bratislave, ktorá pozostáva z dvoch častí štúdia realizovateľnosti a krajinársko-urbanisticko-ekologická štúdia. Podrobný opis rozsahu zákazky je uvedený v prílohe 1 Zadanie Výzvy.
Revitalizace zahrady MŠ Školní v Chodově
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí dodávek a souvisejících stavebních prací a služeb, jejichž účelem je revitalizace zahrady MŠ Školní v Chodově .
Revitalizácia parku Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne
Predmetné verejné obstarávanie, resp. zadávanie tejto zákazky, nie je súťažou návrhov v zmysle § 119 a nasl. ZVO a Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z.; ide o zadávanie zákazky podľa ustanovenia § 117 a nasl. ZVO, a podľa uplatniteľných ustanovení Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov (SKA) v platnom a účinnom ...
Předprostor Domu umění a park Koliště I
Předmětem Soutěže je celý park Koliště I včetně Domu umění a jeho předprostoru a také přilehlé chodníky se stromořadími. Dům umění i s jeho předprostorem byl koncipován jako dům v parku, a proto je s přilehlým parkem neodmyslitelně spojen. Samotný park byl důležitým kompozičním prvkem Malinovského náměstí. Účastníci soutěže by měli navrhnout ...
Výstavba devítitřídní MŠ v MČ Brno-Královo Pole, ZŠ a MŠ Staňkova 14
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a dalších služeb pro novostavbu devítitřídní mateřské školy při ulici Staňkova, Rybníček a Střední. Součástí návrhu stavby pro 225 dětí bude i kuchyně včetně zázemí a zahrady s herními prvky.
Proměna sadu Dr. Milady Horákové
Předmětem soutěže je návrh krajinářsko-architektonického řešení sadu Dr. Milady Horákové (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 3594/17, 2569/4, 2569/3, 3594/29, 2569/8, 2554/2, 2567/5, 2554/1, 2553, 2552, 2550, 2549, 2569/1, 2544, 2543, 2569/7, 2613/11, 2514/1, 2372, 2514/10, 2510/21, 2364/2, 2364/1, 2514/9, 2510/22, 2510/6 v k. ú. ...
Předprostor kostela sv. Ducha
Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení veřejného prostranství v okolí kostela Sv. Ducha (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 783/15, 783/64, 783/73, 783/74, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 654/78, 654/80, 1237/15, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/17, 1236/3 v k. ú. ...
Ozelenění tramvajové trati na ul. Horní
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati pro úsek v délce cca 663 m na ulici Horní, na parcele č. 203/5 v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Součástí plnění je zpracování technické dokumentace, inženýrská činnost a ...
Park Žlutý kopec na Starém Brně
Předmětem architektonicko-krajinářské soutěže je návrh parku Žlutý kopec na Starém Brně v rozsahu definovaném v soutěžních podkladech a územní studii Žlutý kopec (EA architekti s.r.o., 04/2021) schválené pod č.j.: MMB/0444309/2021 jako územně plánovací podklad.
Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce - PD+IČ+AD II
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce" v k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. Rozsah plnění: - vypracování dokumentace pro vydání ...
Poptáváme návrh a realizaci zahrady
Hledáme firmu , které by nám navrhla a realizovala zahradu, jsme starší lidé a rádi bychom měli krásnou zahradu, děkujeme
Verejná zeleň
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb projekčnej kancelárie v dvoch častiach (verejná zeleň a cestná zeleň) pre vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho zadania. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v ...
Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce - PD+IČ+AD
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce" v k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. Rozsah plnění: vypracování dokumentace pro vydání územního ...
Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je úspěšná realizace Projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Bakov nad Jizerou, Buda, Horka u Bakova nad Jizerou, Zvířetice, Chudoplesy a Malá Bělá. V rámci realizace dojde k ošetření a výsadbě dřevin včetně tříleté následné péče, k terénním úpravám za účelem stabilizace svahů v obnovních ...
Realizace prvků ÚSES - Milotice
Předmětem veřejné zakázky je „Realizace ÚSES v k. ú.obe Milotice s cílem navrhnout optimální řešení pro obnovu krajinných struktur a založení segmentů krajinné zeleně v intenzivně obhospodařované zemědělské oblasti.
SZ Lednice,zámek a zámecký park, výkon TDS, BOZP a dozoru nad obnovou zeleně
Předmětem veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka na staveništi, dále pak výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností na pozici koordinátora BOZP na staveništi a rovněž výkon všech nezbytných a obvyklých činností spojených s ...
Park u vody, Praha 7-Holešovice
Předmětem plnění této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu parku u vody v Praze 7-Holešovicích. Cílem revitalizace prostoru je znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské ...
Zpracování projektové dokumentace Úprava atria u ZŠ Horymírova 100
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro navržení využití atria mezi budovami základní školy. V současné době se na většině plochy nachází popraskaný asfalt, který je částečně využíván jako parkoviště pro zaměstnance. Projekt by nově měl navrhnout řešení a umístění předmětného na parcele č. 42/18 k.ú. Zábřeh na d Odrou: ...
Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka II
Poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati pro úsek v délce cca 691 m na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Součástí plnění je zpracování technické dokumentace, následná péče o předmětnou zeleň po dobu 2 let od ukončení realizace, úpravy a dosypání ...
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště. Jedná se o revitalizaci zeleně v rámci panelákové sídliště, které se nachází v severozápadní části města Jirkova. Cílem revitalizace je vytvoření přehledného veřejného prostranství, podpoření ekologické funkce sídelní zeleně, ...
Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna
Předmětem veřejné zakázky je realizace koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna.
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná - sadové úpravy
Předmětem veřejné zakázky je vybudování výukové a pobytové zahrady se sadem, se záhony pro ovoce, zeleninu a květiny, a s výukovými biotopy a dodávka venkovní učebny pro environmentální výuku.
Zámecká zahrada v Hrochově Týnci
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Zámecká zahrada v Hrochově Týnci“ zahrnující revitalizaci zámeckého parku v Hrochově Týnci. Návrh sadových úprav plně respektuje prostorové a funkční možnosti řešeného areálu a stávající inženýrské sítě. Projekt sadových úprav zahrnuje inventarizaci dřevin, návrh pěstebních opatření na stávajících ...