Park u vody, Praha 7-Holešovice
Předmětem plnění této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu parku u vody v Praze 7-Holešovicích. Cílem revitalizace prostoru je znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské ...
Zpracování projektové dokumentace Úprava atria u ZŠ Horymírova 100
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro navržení využití atria mezi budovami základní školy. V současné době se na většině plochy nachází popraskaný asfalt, který je částečně využíván jako parkoviště pro zaměstnance. Projekt by nově měl navrhnout řešení a umístění předmětného na parcele č. 42/18 k.ú. Zábřeh na d Odrou: ...
Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka II
Poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati pro úsek v délce cca 691 m na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Součástí plnění je zpracování technické dokumentace, následná péče o předmětnou zeleň po dobu 2 let od ukončení realizace, úpravy a dosypání ...
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v lokalitě - horní sídliště. Jedná se o revitalizaci zeleně v rámci panelákové sídliště, které se nachází v severozápadní části města Jirkova. Cílem revitalizace je vytvoření přehledného veřejného prostranství, podpoření ekologické funkce sídelní zeleně, ...
Koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna
Předmětem veřejné zakázky je realizace koncepce rozvoje, obnovy a údržby zeleně na Ústředním hřbitově města Brna.
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná - sadové úpravy
Předmětem veřejné zakázky je vybudování výukové a pobytové zahrady se sadem, se záhony pro ovoce, zeleninu a květiny, a s výukovými biotopy a dodávka venkovní učebny pro environmentální výuku.
Zámecká zahrada v Hrochově Týnci
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Zámecká zahrada v Hrochově Týnci“ zahrnující revitalizaci zámeckého parku v Hrochově Týnci. Návrh sadových úprav plně respektuje prostorové a funkční možnosti řešeného areálu a stávající inženýrské sítě. Projekt sadových úprav zahrnuje inventarizaci dřevin, návrh pěstebních opatření na stávajících ...
Krajinářsko - architektonická soutěž - Lety u Písku, Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách
Předmětem soutěže je nalezení optimálního architektonického, krajinářského a výtvarného řešení památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách.
Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka
Poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati pro úsek v délce cca 691 m na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Součástí plnění je zpracování technické dokumentace, následná péče o předmětnou zeleň po dobu 2 let od ukončení realizace, úpravy a dosypání ...
Realizace biokoridoru Stránské
jedná se o vybudování biokoridoru včetně následné 3 leté péče v k.ú. Stránské na pozemcích ve vlastnictví zadavatele.
Dokument starostlivosti o dreviny
Predmetom zákazky je aktualizácia alebo zameranie novovysadených drevín stromov v intraviláne mesta Trenčín a zároveň ich inventarizácia, za účelom implementácie do informačného systému mesta, z dôvodu efektívnejšieho riadenia projektov a starostlivosti o zeleň. Predmetom inventarizácie sú všetky stromy na vybraných pozemkoch vo vlastníctve a ...
Plán udržitelné zeleně a Plán udržitelné mobility, vč. generelu dopravy a parkování, města Písek
Předmětem veřejné zakázky je zpracování koncepčních dokumentů pro město Písek – Plán udržitelné mobility včetně generelu dopravy a parkování (dále jen PUM) a Plán udržitelné zeleně (dále jen PUZ). Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Bližší specifikace v rámci ZD.
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave
Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty: E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná ...
ZŠ Hudcova - Rekonstrukce zahrady
Projekt řeší návrh sadových úprav prostoru v Brně - Medlánkách, jedná se o podrobný průzkum současného stavu zeleně, návrh nové koncepce řešení prostoru a zeleně s ohledem na návaznost na okolí, a to návrh pěstebních opatření a návrh nových výsadeb včetně obnovy trávníku.
Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Předmětem soutěže „PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“ je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK). Očekává se zapojení sídla kraje do struktury města, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení ...
Dokument starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec v zmysle zákona č. 543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V rámci spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny zhotoviteľ zameria a zinventarizuje 6630 ...
Parkovací dům na Dědině v ul. Vlastina, Praha 6
Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení parkovacího domu na sídlišti Dědina, na parc. č. 1739/54, 1739/60, 1300/1 v k. ú. Ruzyně, a řešení souvisejícího parteru a návrh parkových úprav v rámci řešeného území. Předmětem vypisované soutěže je návrh parkovacího domu na okraji sídliště, na exponovaném nároží při jednom ze ...
Poptávám projekci zahrady
Poptávám projekci zahrady. Děkuji.
Zlepšenie vzhľadu obce – úprava a tvorba parkov a verejných priestranstiev v obci Palota
Zlepšenie vzhľadu obce úprava a tvorba parkov a verejných priestranstiev v obci Palota
Poptávám návrh a realizaci předzahrádky
Hledám zhotovitele návrhu osázení předzahrádky rodinného domku vhodnou zelení. Jedná se o plochu cca 5 x 3 m. Po schválení návrhu objednám i jeho realizaci. Prosím i o předběžný odhad celkové ceny.
Zeleň do Havlíčkova Brodu – zahrada smyslového vnímání, odpočinková plocha V Rámech
Předmětem jsou dodávky, služby a stavební práce projektu: SO 03 Zahrada smyslového vnímání: Cílem je vytvořit sadovou kompozici a úpravy pozemku, které mají co nejvíce zpřístupnit prostor pro pobyt seniorů a zabezpečit jejich soukromí, a zároveň poskytnout prostor pro jejich odpočinek a aktivity. Součástí stavby je: • zřízení nových a opravu ...
Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí
Predmetom zákazky je realizácia opatrení na využitie dažďovej vody v areály základnej školy. Dažďové záhrady realizované v areály základnej školy budú plniť funkciu zachytávania dažďovej vody jej využitie a postupné vsakovanie do zeme, budú slúžiť okrem iného ako výchovno-vzdelávací prvok pre všetky ročníky základnej školy. Predmetom sú prípravné ...
Vypracovanie časti generelu zelene - Dokument starostlivosti o dreviny mesta Poprad
Predmetom zákazky je Dokument starostlivosti o dreviny v zmysle zákona č. 543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V rámci spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny bude zhotoviteľ vychádzať z reálneho výskytu verejnej zelene a stavu drevín na ...
Zeleň do Havlíčkova Brodu – dokončení pasportu zeleně
Předmětem je aktualizace nebo domapování dendrometrických parametrů jednotlivých dřevin (název taxonu, způsob ochrany, věkovitost, obvod a průměr kmene, výška, výška nasazení koruny, šířka koruny, sadovnická hodnota, perspektiva, stanoviště, tvar kmene, fyziologické stáří, zdravotní stav, fyziologická vitalita, stabilita, defekty, vazba, včetně ...
Cyklostezka Mladá Boleslav Bezručova - Tř. V. Klementa
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – výstavba komunikace pro pěší a cyklostezky na ulicích Bezručova a Mjr. Frymla, které tvoří část druhé etapy výstavby stezek pro cyklisty a úpravu chodníků a přechodů pro chodce v Mladé Boleslavi. Stavba je součástí sítě propojených cyklistických stezek v sídlišti Severní město, které mají ...