Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty: E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná ...

ZŠ Hudcova - Rekonstrukce zahrady

ZŠ Hudcova - Rekonstrukce zahrady

Projekt řeší návrh sadových úprav prostoru v Brně - Medlánkách, jedná se o podrobný průzkum současného stavu zeleně, návrh nové koncepce řešení prostoru a zeleně s ohledem na návaznost na okolí, a to návrh pěstebních opatření a návrh nových výsadeb včetně obnovy trávníku.

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Předmětem soutěže „PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“ je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu úprav veřejného prostranství v okolí sídla Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚLK). Očekává se zapojení sídla kraje do struktury města, kultivace okolí sídla kraje s důrazem na kvalitní krajinářské řešení ...

Dokument starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec

Dokument starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny pre územie mesta Hlohovec v zmysle zákona č. 543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V rámci spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny zhotoviteľ zameria a zinventarizuje 6630 ...

Parkovací dům na Dědině v ul. Vlastina, Praha 6

Parkovací dům na Dědině v ul. Vlastina, Praha 6

Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení parkovacího domu na sídlišti Dědina, na parc. č. 1739/54, 1739/60, 1300/1 v k. ú. Ruzyně, a řešení souvisejícího parteru a návrh parkových úprav v rámci řešeného území. Předmětem vypisované soutěže je návrh parkovacího domu na okraji sídliště, na exponovaném nároží při jednom ze ...

Poptávám projekci zahrady

Poptávám projekci zahrady

Poptávám projekci zahrady. Děkuji.

Zlepšenie vzhľadu obce – úprava a tvorba parkov a verejných priestranstiev v obci Palota

Zlepšenie vzhľadu obce – úprava a tvorba parkov a verejných priestranstiev v obci Palota

Zlepšenie vzhľadu obce úprava a tvorba parkov a verejných priestranstiev v obci Palota

Poptávám návrh a realizaci předzahrádky

Poptávám návrh a realizaci předzahrádky

Hledám zhotovitele návrhu osázení předzahrádky rodinného domku vhodnou zelení. Jedná se o plochu cca 5 x 3 m. Po schválení návrhu objednám i jeho realizaci. Prosím i o předběžný odhad celkové ceny.

Zeleň do Havlíčkova Brodu – zahrada smyslového vnímání, odpočinková plocha V Rámech

Zeleň do Havlíčkova Brodu – zahrada smyslového vnímání, odpočinková plocha V Rámech

Předmětem jsou dodávky, služby a stavební práce projektu: SO 03 Zahrada smyslového vnímání: Cílem je vytvořit sadovou kompozici a úpravy pozemku, které mají co nejvíce zpřístupnit prostor pro pobyt seniorů a zabezpečit jejich soukromí, a zároveň poskytnout prostor pro jejich odpočinek a aktivity. Součástí stavby je: • zřízení nových a opravu ...

Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí

Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí

Predmetom zákazky je realizácia opatrení na využitie dažďovej vody v areály základnej školy. Dažďové záhrady realizované v areály základnej školy budú plniť funkciu zachytávania dažďovej vody jej využitie a postupné vsakovanie do zeme, budú slúžiť okrem iného ako výchovno-vzdelávací prvok pre všetky ročníky základnej školy. Predmetom sú prípravné ...

Vypracovanie časti generelu zelene - Dokument starostlivosti o dreviny mesta Poprad

Vypracovanie časti generelu zelene - Dokument starostlivosti o dreviny mesta Poprad

Predmetom zákazky je Dokument starostlivosti o dreviny v zmysle zákona č. 543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V rámci spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny bude zhotoviteľ vychádzať z reálneho výskytu verejnej zelene a stavu drevín na ...

Zeleň do Havlíčkova Brodu – dokončení pasportu zeleně

Zeleň do Havlíčkova Brodu – dokončení pasportu zeleně

Předmětem je aktualizace nebo domapování dendrometrických parametrů jednotlivých dřevin (název taxonu, způsob ochrany, věkovitost, obvod a průměr kmene, výška, výška nasazení koruny, šířka koruny, sadovnická hodnota, perspektiva, stanoviště, tvar kmene, fyziologické stáří, zdravotní stav, fyziologická vitalita, stabilita, defekty, vazba, včetně ...

Cyklostezka Mladá Boleslav Bezručova - Tř. V. Klementa

Cyklostezka Mladá Boleslav Bezručova - Tř. V. Klementa

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – výstavba komunikace pro pěší a cyklostezky na ulicích Bezručova a Mjr. Frymla, které tvoří část druhé etapy výstavby stezek pro cyklisty a úpravu chodníků a přechodů pro chodce v Mladé Boleslavi. Stavba je součástí sítě propojených cyklistických stezek v sídlišti Severní město, které mají ...

Poptávám realizaci zahrady

Poptávám realizaci zahrady

Dobrý den, mám zájem o návrh a realizaci zahradního jezírka+soukromé zahrady. Prosím o sjednání schůzky co nejdříve. Děkuji.

LBC Nivky, Šeblínek, Poločtvrtě

LBC Nivky, Šeblínek, Poločtvrtě

Předmětem díla je návrh druhové skladby a prostorového uspořádání - realizace záměru krajinné zeleně. 1. Chybějícího lokálního biocentra Nivky v k.ú. Hulín. Celková urbanisticko-architektonická koncepce LBC Nivky koresponduje s koncepcí v současnosti realizovaného městského lesoparku Nivky. 2. Nově navrhovaného vloženého biocentra lokálního ...

Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04

Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04

Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 04“, a to podle projektové dokumentace pro výběr dodavatele zpracované společností: Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, v srpnu 2013. Jedná se o výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující ...

Revitalizace zámeckého parku Raduň

Revitalizace zámeckého parku Raduň

Předmětem veřejné zakázky je obnova zámeckého parku - projekt havarijních asanačních zásahů do vegetace včetně doporučení neodkladných výsadeb a hlavních údržbových prací.

Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04

Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04

Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 04“, a to podle projektové dokumentace pro výběr dodavatele zpracované společností: Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu, v srpnu 2013. Jedná se o výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující ...

Obnova zahrady u vily Stiassni

Obnova zahrady u vily Stiassni

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce zahrady v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění je vytyčení výsadeb, geodetické zaměření a skutečné provedení díla.

Revitalizace sídlištních ploch – Letňanské lentilky – 1.fáze

Revitalizace sídlištních ploch – Letňanské lentilky – 1.fáze

Účelem zadání této veřejné zakázky je revitalizace sídlištních ploch na sídlišti Letňany. Záměrem revitalizace území - veřejného prostranství - na sídlišti Letňany je zkvalitnění života místních občanů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Zároveň dojde ke zvětšení plochy zeleně, vybudování volnočasových zón pro společenský život, ...

Realizace prvků ÚSES kolem DVT 121 Velké Albrechtice

Realizace prvků ÚSES kolem DVT 121 Velké Albrechtice

Předmětem veřejné zakázky je provedení výsadeb biokoridoru a biocentra v rámci katastrálního území obce Velké Albrechtice. Plocha je v ÚPD vyhrazena krajinné zeleni v kategorii lokální ÚSES. Vzhledem k tomu, že na základě provedených komplexních pozemkových úprav je území v majetku či správě zadavatele (pozemek p. č. 2540 v k. ú. Velké Albrechtice ...

Park Miřejovická stráň

Park Miřejovická stráň

Provedení stavebních prací a poskytnutí služeb za účelem vybudování parku a poskytování následné rozvojové a udržovací péče

Zhotovení projektové dokumentace pro stavbu Centrum obnovy památek architektury 20. století (COPA)

Zhotovení projektové dokumentace pro stavbu Centrum obnovy památek architektury 20. století (COPA)

Předmětem jednajícího řízení o veřejné zakázce je poskytnutí dodatečných služeb spočívajících v provedení dokumentace pro provádění stavby pro objekty SO 006 Zpevněné plochy, opěrné zdi a schodiště, SO 010 Oplocení, SO 015 Veřejné osvětlení a SO 016 Úpravy zahrady, vše v rámci projektu COPA

Park Miřejovická stráň

Park Miřejovická stráň

Provedení stavebních prací a poskytnutí služeb za účelem vybudování parku a poskytování následné rozvojové a udržovací péče

Poptávám zhotovení projektové dokumentace

Poptávám zhotovení projektové dokumentace

Poptávám zhotovení projektové dokumentace na elektroinstalace a osvětlení, vytápění, rozvod vody a odpadů, vybudování WC a na úpravu zahrady. Jedná se o rekonstrukci kostela, přilehlého většího domu se zahradou a o novou půdní vestavbu pro ca 20 osob. Podklady jako digitální zaměření současného stavu kostela, přilehlého domu, PD nové půdní ...

(záznamy 1/25 z 124)  strana 1 / 5