Výsadba a údržba zeleně v areálu DC Zeleneč
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajících dřevin, výsadba nové zeleně a následná pětiletá péče a práce s ní spojené (kontroly a opravy kotvení dřevin, mulčování, závlaha apod.) v areálu datového centra Zeleneč.
Zelená infraštruktúra Železničnej ulice
Predmetom zákazky je úprava prostredia Železničnej ulice a okolia, vnútroblokov bytových domov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch etáp realizácie. Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Údržba vinice Grébovka
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb údržby vinice Grébovka nacházející se na Praze 2. Součástí údržby je zejména provádění řezu révy, vyvazování keřů, výměny kůlů, kontroly révy, osečkování, postřik plevele, provádění postřiků a ošetření, hnojení, kypření půdy, souvisejícího úklid a sklizně hroznů. V podrobnostech jsou jednotlivé ...
Údržba zeleně rajonů v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním poskytovatelem na poskytování služeb kompletní údržby zeleně na pozemcích svěřených Městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v rajonech A, B, C, D, E, G, H, I a J. Jedná se o pravidelné provádění údržby travnatých ploch. Zejména se jedná o jarní a podzimní vyhrabávání listí, běžné a ...
Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň
Predmetom zákazky sú nasledujúce služby: Údržba verejnej zelene, vrátane výsadby a ošetrovania zelene a porastov, realizácia novej zelene. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce
Predmetom zákazky je regenerácia medziblokového priestoru na ulici Jána Švermu v meste Michalovce, ktorá má prispieť k vytvoreniu podmienok pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov rôznych vekových kategórií, tak pre detí ako aj dospelých. Je navrhnuté vybudovanie nových spevnených plôch, fitnes zóny, multifunkčného ihriska, detského ...
D0 Sečení ručně - SDP, svahy, příkopy
Ruční sečení, vyhrabání posečené trávy a stařiny, nakládka, odvoz a uložení na skládku. Sběr odpadků nakládka, odvoz a uložení na skládku.
Revitalizace zeleně v parku SŠHL Frýdlant v Hejnicích
Předmětem plnění veřejné zakázky je kácení 160 ks stromů, ošetření 130 ks stromů a 3 skupin keřů, výsadba 25 ks stromů a 2 ks solitérních keřů vč. zajištění následné péče po dobu 3 let od výsadby. To vše v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích, který se nachází v Lázeňské ul. 349 v Hejnicích na pozemcích p. p. č. 796/1, ...
Údržba veřejné zeleně na území městské části Brno-sever - opakované řízení
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení údržby veřejné zeleně na území městské části Brno-sever, konkrétně v části Lesná – vnější část (ohraničení konec ul. Merhautovy, Okružní, Třískalova, Divišova čtvrť), Soběšice, Černá Pole. Zabezpečení údržby bude probíhat na celkové ploše 236 181 m2.
Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování správy ploch veřejné zeleně na území městské části Praha 10. Konkrétně se jedná zejména o pravidelnou celoroční údržbu travnatých a zpevněných ploch veřejné zeleně, úklid vymezených ploch, údržbu mobiliáře na plochách a provádění dalších souvisejících činností. Provádění údržby ploch veřejné ...
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ – Snina, II. etapa
Predmetom zákazky je stavba Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa. Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa bude realizovaná na území za Veľkým Kaštieľom. Riešená lokalita je ohraničená areálom Nemocnice z jednej strany, z druhej strany riekou Cirochou (na ktorej je umiestnená lávka pre peších) a jestvujúcim ...
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Hronsek
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác budovanie prvkov zelenej infraštruktúry podľa Výzvy na predloženie ponuky a Súťažných podkladov vrátane príloh, prípadne ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom na svojom profile v zmysle bodu I.1)
Liniová výsadba podél komunikací v k. ú. Roudná nad Lužnicí
Předmětem plnění veřejné zakázky je liniová výsadba podél účelových komunikací v k. ú. Roudná nad Lužnicí. Součástí projektu je i následná péče po dobu 3 let.
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2019,2020 - ST Břeclav
Výřez náletových dřevin (keře, stromy). Kácení kolizních stromů. Manipulace s materiálem a likvidace vytěžené dřevní hmoty (drcení, pálení).
Údržba veřejné zeleně v sektoru číslo II, Třinec
Předmětem veřejné zakázky je údržba veřejně přístupné zeleně v sektoru č. II v Třinci, a to vybraných vegetačních bodových a plošných prvků.
Údržba veřejné zeleně v sektoru číslo I, Třinec
Předmětem veřejné zakázky je údržba veřejně přístupné zeleně v sektoru č. I v Třinci, a to vybraných vegetačních bodových a plošných prvků.
Výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru a liniové výsadby
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru z důvodu snížení negativního vlivu liniových staveb na zemědělskou krajinu a krajinný ráz. Celková délka pásu činí 550 m, průměrná šířka 20 m. Délka liniových výsadeb podél cest HC7, HC12 a VC7 činí 962 m. Volba ...
Ozelenění tramvajové trati na ulici Dr. Martínka
Poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k realizaci suchomilného vegetačního krytu na těleso dvoukolejné tramvajové trati pro úsek v délce cca 691 m na ulici Dr. Martínka v k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava. Součástí plnění je zpracování technické dokumentace, následná péče o předmětnou zeleň po dobu 2 let od ukončení realizace, úpravy a dosypání ...
ZDS - úprava miestnej komunikácie a vytvorenie parkovacích státi
Predmetom zákazky je realizácia nových parkovacích plôch pre osobné automobily pred bytovými domami č. 4 až 9, na ul. Sladovnícka, ktorá je súčasťou, sídliska Ľ. Podjavorinskej, spolu s riešením úpravy cesty a sadových úprav, verejného osvetlenia v danom území. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: stavebný objekt - spevnené ...
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – cesty a veřejné osvětlení
Zadavatel v rámci revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem zadává mj. i předmětnou zakázku, jejímž předmětem je v rámci revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města, také vybudování cest a veřejného osvětlení, a to vše dle Projektové dokumentace.
Údržba komunikační zeleně
Předmětem této veřejné zakázky, resp. veřejných zakázek zadávaných na základě jednotlivých rámcových dohod, je údržba komunikační zeleně na území hlavního města Prahy, a to především zeleně, která se nachází v okolí pozemních komunikací ve správě zadavatele.
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta: Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládky a rozvodmi ...
Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2019- 2022 II
Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a na podzim.
Péče o zeleň v Čelakovského sadech
Předmětem plnění zakázky je na základě smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem provádět pro zadavatele práce související s údržbou zeleně v Čelakovského sadech, a to dle přesného vymezení, které je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Novostavba MŠ Teplická - Stavba MŠ
Predmetom súťaže sú stavebné objekty SO 01 Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie, SO 04 - Napojenie elektro (vrátane preložky VN), SO 05 - Oplotenie. (Stavebné objekty SO 06 Detské ihriská, SO 07 Areálová zeleň, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s koordináciou ...