Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově
Předmětem zakázky poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v Českém Krumlově. Poskytování služeb zahrnuje pokosení travnatých ploch vhodnou mechanizací, obsečení keřů, stromů, mobiliáře apod. strunovým vyžínačem, včetně ručního odstranění vegetace a další činnosti, bližší popis je uveden v zadávací dokumentaci.
Poskytování komunálních služeb - údržba zeleně, podruhé
poskytování služby, kterou se rozumí: správa a údržba zeleně na území Městského obvodu Ústí nad Labem - město, spočívající zejména v provádění seče travnatých ploch, údržbě zeleně, hrabání listí, péči o nově vysazené stromy, výsadbě zeleně (výsadba stromů, výsadba keřů, řez keřů a živých plotů, zatravňování ploch a související činnosti) a ...
Regenerace sídliště Fifejdy II - VII. etapa, část B + XI. etapa, část B - 2
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části sídliště Fifejdy II, která navazuje a propojuje již realizované části „A“ VII. a XI. etapy. Lokalita řešeného území se nachází kolem ulic Ahepjukova a Gen. Janouška. Realizací veřejné zakázky dojde k regeneraci veřejných prostor a zajištění možnosti trávení volného času obyvatel sídliště. Projektová ...
Obnova lučních tratí v k.ú. Velká nad Veličkou
Předmětem projektu je obnova travních porostů na dlouhodobě nevyužívané zemědělské půdě zejména na plochách bývalých zahrad, luk a sadů, aktuálně zarostlých nálety dřevin k extenzivnímu hospodaření. Jedná se o území v k. ú. Velká nad Veličkou, v lokalitě Závalší, na ploše 12,36 ha. Lokalita leží ve vzdálenosti cca 0,2-0,7 km od NPR Zahrady pod ...
České Budějovice, Zeyerova ulice stavební úpravy 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je 2. etapa stavebních úprav komunikace včetně inženýrských sítí a veřejného osvětlení Zeyerovy ulice v Českých Budějovicích v rámci stavebních objektů SO 101 - pouze větev A a B, SO 01.3, SO 02.3, SO 03.3, SO 04.3, SO 05.3, SO 06.3, SO 10 a SO 11. Součástí plnění zakázky jsou i sadové úpravy a následná péče o ...
Obnova sadů a pastvin v Hloží v k.ú. Velká nad Veličkou
obnova extenzivních ovocných sadů a pastvin na dlouhodobě nevyužívané zemědělské půdě - zejména na plochách bývalých vinic, luk a sadů, aktuálně zarostlých nálety dřevin - k extenzivnímu hospodaření. Jedná se o území v k. ú. Velká nad Veličkou, v lokalitě Hloží, na ploše 12,9 ha. Lokalita leží v těsné blízkosti PR Hloží, určené k ochraně ...
Revitalizace městského parku Masarykovy sady - Hrádek, Třebíč - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou služby, spočívající v revitalizaci městského parku, tj. sadové úpravy včetně následné péče, úprava komunikací pro pěší a mobiliář.
Úprava zeleně a mobiliáře
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava zeleně a dodávka mobiliáře v okolí přístavby základní školy.
Údržba zahrad u MŠ a ZŠ k.ú. Kladno a Rozdělov
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby zeleně, zejména travnatých ploch, keřových skupin, květinových výsadeb a dřevin vč. jejich výsadby v areálech základních a mateřských škol ve vybraných k.ú. Kladno, Rozdělov v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Doplnění zeleně v polní trati Padělky ode Drah, Drahy, Hrubé pasečky, Vyhnašov, Mrchoviště
Předmětem veřejné zakázky je založení krajinné zeleně, interakčních prvků segmentů lokálních biokoridorů v k.ú. Tupesy na Moravě. V podstatě jde o rekonstrukci krajinného rázu ve významné lokalitě Přírodního parku Chřiby, vytvoření protioerozních prvků v krajině a zvýšení ekologické stability území. Projekt je zaměřen na regeneraci rozsáhlého ...
Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT
Cieľom revitalizácie časti parku voľného času v Dunajskej Strede MEETING POINT je prestavba a modernizácia spevnených plôch, inžinierskych sietí, sadových úprav pre celoročné pôsobenie. Urbanisticko-architektonické a krajinárske riešenie patrí polohou v rámci organizmu mesta dotykovej k centru (tangenciálna poloha). V tesnej blízkosti sa nachádza ...
Založení ÚSES Podbořany - I. etapa
Předmětem zakázky je ve smyslu Územního plánu a Plánu komplexních pozemkových úprav a Plánu ÚSES I. Etapa stabilizace a obnovy původních přirozených krajinných struktur v katastru Buškovice, Hlubany a Kněžice u Podbořan včetně dvouleté následné pěstební péče.
Založení skladebných částí ÚSES v k.ú. Šardice I. a II.
Předmětem veřejné zakázky je založení skladebných částí ÚSES v k.ú. Šardice, které je vnitřně rozděleno na dvě části I. a II., které mají samostatné projektové dokumentace a výkazy výměr. Veřejná zakázka však není rozdělena na části, předmětem zakázky je provedení všech služeb, prací a dodávek nezbytných ke splnění obou částí projektu jako celku. ...
Revitalizácia autobusového otočiska
Stavebné práce na projekte Revitalizácia autobusového otočiska, ktorý bude financovaný zo štrukturálnych fondov, operačný program IROP, výzva: IROP-PO1-SC121-2019-48. V rámci stavebných prác budú realizované práce na nasledovných stavebných objektoch: SO 01 Cyklotrasa časť bezprostredne napojená na autobusové otočisko SO 02 Autobusové otočisko, ...
Poptávám zkrácení živého plotu
Poptávám zkrácení živého plotu v Klimkovicích. Je z Tújí, celková délka cca 16m. Túje t.č. výšky cca 2,7m. Někdy během roku. Děkuji za odpověď, Bártek
Odstraňování a oklešťování vegetace pro období 2021 až 2025
Předmětem veřejné zakázky je: - odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů zejména ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně následné likvidace veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění takto vzniklého klestu a zbytků po těžbě, - realizace veškerých administrativních a ...
Sečení travního porostu 2021
Předmět veřejné zakázky - Sečení travního porostu v nedostupných místech nebo plochy, které Střediska svými kapacitami nestíhají obhospodařovat.
Rámcová dohoda II. - Péče o nelesní typy přírodních stanovišť na území NP a CHKo Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a více účastníky pro provádění seče prostřednictvím ručně vedené sekačky a lehkou speciální mechanizací na vytipovaných přírodovědně a ochranářsky cenných lokalitách bezlesí, včetně podmáčených a rašelinných lokalit na území Národního parku Šumava ...
Rekonštrukcia pamätníka Dargov II. etapa
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia spevnených plôch pred súsoším, vrátane schodiska, realizácia novej retenčnej nádrže na závlahu, realizácia terénnych a sadových úprav a osvetlenie pamätníka novým úsporným LED osvetlením. Podrobná špecifikácia predmetu časti zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii Rekonštrukcia pamätníka Dargov ...
Výsadba LBK 7/13-13-18, LBK 11/13-13-18, LBC 3/13-13-18 v k.ú. Břežany II.
Výsadba prvků územních systémů ekologické stability podle schváleného návrhu pozemkových úprav
Realizace PEO a ÚSES v okrese Chomutov
Zakázka je dělená na 2 části v rámci jednoho zadávacího řízení. Pro každou část bude uzavřena samostatná smlouva. Část 1 - Realizace Větrolamu V1 v k.ú. Všehrdy (včetně 3-leté následné pěstební péče) Část 2 - Realizace ÚSES v k.ú. Vysočany u Chomutova Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace protierozního opatření ...
Rámcová dohoda - kácení stromů a dřevin v Olomouckém kraji
Předmětem plnění veřejné zakázky je kácení stromů a řez dřevin v Olomouckém kraji. Zajištění kácení stromů a řez dřevin v ochranných pásmech silnic I. třídy a dálnice II. třídy D35 v Olomouckém kraji a na pozemcích ve vlastnictví ŘSD ČR.
Krajinná zeleň Komárov u Mladějovic
Předmětem plnění jsou služby spojené s výsadbou zeleně, jež mají za cíl podpořit přirozené funkce krajiny výsadbou stromů a keřů, což umožní přirozený vývoj navázaných společenstev živočichů a rostlin. Navrhovaná opatření tedy výrazně přispějí ke zlepšení stávajícího stavu lokality, ať už estetického, ale také z hlediska biodiverzity. Výsadba ...
Realizace prvků ÚSES k.ú. Hulín
Obnova krajinných struktur a založení segmentů krajinné zeleně v intenzivně obhospodařované zemědělské oblasti. Realizací toho projektu budou obnoveny prvky ÚSES, tedy lokální biocentrum Nadpotočí, lokální biokoridor 9, lokální biocentrum Za potůčkem a lokální biokoridor 7. Plochy prvků jsou rozděleny do dílčích částí. Každá dílčí část má ...
Zvýšení kvality infrastruktury základních škol - stavební práce
Projekt řeší rekonstrukci interiérů, úpravy tříd a rekonstrukci WC kabin v celkem pěti základních školách, jejichž je zadavatel zřizovatelem. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující výstavbu dvou nových venkovních učeben pro výuku přírodních věd a kompletní rekonstrukci a stavební úpravy vnitřních prostor stávajících pěti ...