Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2021-2022
Předmětem dílčích veřejných zakázek je odstraňování nežádoucí vegetace v rámci zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava. Jedná se zejména o následující služby: - kácení stromů, - kácení a likvidace náletových dřevin, - vyřezání a likvidace křoví, - likvidace dřevní hmoty štěpkováním, - ...
I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění - příprava území
Předmětem VZ je příprava územní včetně kácení zeleně, likvidace pařezů a zasypání jam po pařezech na projektovaném úseku silnice I/9 (hlavní stavba "zkapacitnění" + připojení 300 m úseku v začátku stavby + přiřazení OK z akce "I/9 Svor" na konci úseku hl. stavby k této stavbě "zkapacitnění"). Na celý tento úsek je nutné připravit území a vykácet ...
Péče o zeleň na území Prahy 15 v období 2022-2023
Předmětem veřejné zakázky jsou služby péče o zeleň, úklid ploch a vývoz odpadkových košů a s tím spojené služby na území Prahy 15, na pozemcích svěřených do správy MČ Prahy 15 a s tím spojené dodávky. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. • část č. 1: péče o zeleň v katastru Horní Měcholupy, • část č. 2: péče o zeleň v katastru ...
Názorné ukážky v Botanickej záhrade SPU
Predmetom zákazky je poskytnutie služby spočívajúcej vo vybudovaní názorných ukážok v Botanickej záhrade SPU v Nitre zameraných na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy v rámci projektu Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre ITMS NFP310020BHB9. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis ...
Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho,Nitra
ZÁKLADNÉ KAPACITY ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA: Výmera kvetinovej lúky vo svahu 890m2 Výmera kvetinovej lúky v rovine 1100m2 Výmera trvalkových záhonov vyvýšených 26m2 Výmera trvalkových záhonov na teréne 17m2 Výsadba stromov listnatých 21ks Výsadba stromov ihličnatých 6ks Výsadba trvaliek 344ks Výsadba cibuľovín 430ks Spevnená plocha - dlažba pod ...
Poptávám zahradní úpravy
Poptávám velké zahradní úpravy zeleně u rod. domu. Vrbno pod Pradědem
Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry
Predmetom zákazky je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry spočívajúca vo výsadbe a údržbe zelených plôch. Podrobnejší opis predmetu zákazky viď. v časti B.2 Opis predmetu zákazky a prílohy č. 8 súťažných podkladov.
Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba parkovacího domu (včetně elektroinstalačních prací), výstavba chodníku mezi nádražím a parkovacím domem, úprava autobusové zastávky, úprava přednádražního prostoru a výsadba stromořadí v přednádražním prostoru ve městě Čelákovice. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v ...
Údržba vyšší zeleně v obvodu OŘ Ústí n.L. 2021-2023
Kácení stromů, vyřezávka křovin k zajištění rozhledových poměrů a zamezení ohrožení bezpečnosti železničního provozu pádem stromů. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části (1. Správa tratí Ústí nad Labem; 2. Správa tratí Most; 3. Správa tratí Karlovy Vary; 4. Správa mostů a tunelů).
Údržba veřejné zeleně na území městské části Brno sever - Oblast 1: Lesná - vnější část
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zabezpečení údržby veřejné zeleně na území městské části Brno sever v rámci Oblasti 1, tj. Lesná - vnější část (ohraničení konec ul. Merhautovy, Okružní, Třískalova a Divišova čtvrť), Soběšice a Černá Pole. Plocha údržby v rámci Oblasti 1 celkem: 236 181 m2. Předmět veřejné zakázky je ...
Údržba a zakládání ploch veřejné zeleně
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v údržbě veřejné zeleně, a to dle jednotlivých částí.
Arboristické práce a péče o stromořadí
Předmětem částí 1 až 8 této veřejné zakázky je provádění odborných arboristických zásahů na stromech, které jsou ve správě zadavatele. Součástí předmětu plnění je též aktualizace stávajícího Pasportu komunikační zeleně na území hl. m. Prahy (dále jen „Pasport zeleně“), konkrétně jednotlivých stromů v Pasportu zeleně, a dále aktualizace evidence ...
Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození, Lysá nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího parku. V rámci navržených úprav dochází k doplnění stromové výsadby podél hlavní pěší komunikace, v její zadní části je navržen vodní prvek s deseti tryskami, strojovna technologie vodního prvku je umístěna v samostatné šachtě. V blízkosti vodního prvku bude osazeno pítko. Stávající zpevněné ...
Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm - část 02 - Venkovní prostory a sadové úpravy
Předmětem části 02 veřejné zakázky jsou venkovní prostory a sadové úpravy stavby Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm. Pro podrobnosti viz zadávací dokumentaci.
Údržba travnatých ploch, pískovišť a živých plotů ve městě Svitavy
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb ve formě údržby travnatých ploch pískovišť a živých plotů ve městě Svitavy. Údržba travnatých ploch spočívá v pravidelném kosení, mulčování a sběru listí, údržba pískovišť v pravidelné výměně písku v pískovištích a údržba živých plotů v jejich pravidelném tvarování.
Dynamický nákupní systém k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS je provedení udržovacích prací na stavbách vodních děl, se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad. Udržovací práce spočívají v posečení porostu v průtočném profilu kanálu, tj. ze dna a svahů vč. shrabání a likvidace posečené hmoty, odstranění křovin a kácení dřevin (standardní i ...
Založení prvků ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče
Založení prvků územního systému ekologické stability a založení sídelní zeleně v rozsahu dle projektové dokumentace.
Omezování výskytu jmelí bílého pravého v zasažených lokalitách v Orlové-Městě
Předmětem veřejné zakázky je provést pro zadavatele řádně dílo spočívající v provedení odborných arboristických zásahů včetně likvidace dřevní hmoty v rámci zakázky „Omezování výskytu jmelí bílého pravého v zasažených lokalitách v Orlové-Městě“.
Běžná údržba komunikační zeleně
Předmětem částí 1 až 14 veřejné zakázky je běžná údržba komunikační zeleně na příslušné části (vymezeném území) hl. m. Prahy, a to především zeleně, která se nachází v okolí pozemních komunikací ve správě zadavatele. Předmětem části 15 této veřejné zakázky je provádění seče komunikační zeleně, resp. liniové vegetace (trávy a keřů), a to zejména ...
Výruby, orezy, frézovanie, letničkové a cibuľové výsadby a údržba malých smetných nádob
Predmetom zákazky je údržba verejnej mestskej zelene, výmera, ktorá zahŕňa hlavne tieto služby : kosenie trávnikov s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy, jesenné hrabanie lístia s odvozom pohrabaného lístia, jarné vyhrabávanie trávnikov, údržba kvetinových záhonov plošné úpravy, ručný dozber hrubých nečistôt zo zelene konárov zo samoorezov a ...
Průhonický park - obnova, rozvoj a oživení památky UNESCO, podprojekty obnova unikátní kompozice
Předmětem veřejné zakázky je obnova porostu, prostorové kompozice památky a cest v areálu Průhonického parku a zámku. Předmět veřejné zakázky řeší obnovu Průhonického parku. Projekt vychází z bohatého historického vývoje parku a snaží se na něj navázat v duchu konce 19. a začátku 20. století, kdy jej budoval Arnošt Emanuel hrabě Silva-Tarouca ...
Poptáváme vyřízení dotace na zahradní jezírko
Poptáváme vyřízení dotace na zahradní jezírko. Dobrý den, chtěli bychom si u domu postavit zahradní jezírko. Dozvěděli jsme se, že je možné na jezírko i jako fyzická osoba získat dotaci. Chci se zeptat jestli Vaše firma je schopná dotaci vyřídit. Děkuji Kučerová Markéta
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - Terminál B
Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby dopravního terminálu pro autobusovou dálkovou linkovou meziměstskou dopravu s přímou návazností na osobní železniční dopravu. Veřejná zakázka zahrnuje výstavbu komunikací a zpevněných ploch, chodníků, cyklostezky, zastřešení terminálu B, přeložky inženýrských sítí, úpravu trolejového vedení, ...
Údržba zeleně v MČ - II
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Údržba zeleně v MČ - II.“ je provedení úprav jednotlivých záhonů a následná tříletá péče o ně. Toto zadávací řízení je rozděleno na dvě části - část 1. a část 2. Účastníci mohou podávat nabídky na jednu nebo na obě části tohoto zadávacího řízení. Názvy jednotlivých částí veřejné zakázky: část 1. ...
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča – etapa III.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác budovanie prvkov zelenej infraštruktúry podľa Výzvy na predloženie ponuky a Súťažných podkladov a ich príloh, prípadne ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom.