Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi Zadavatelem a vybranými Dodavateli pro provádění likvidace vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava.
Podpora biotopu strakapouda jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava
Předmětem veřejné zakázky je úprava stávajícího prostoru zámeckého parku. Cílem navrhovaných úprav je odstranění nevyhovujících dřevin z hlediska příznivého stanoviště pro Strakapouda. Jako prostor pro nové výsadby vzniknou v rámci porostů palouky. V takto otevřených a rozvolněných porostech bude navržena také obnova lučních společenstev. Výše ...
Kácení a prořez stromů mimo lesní plochy v působnosti OdP Pardubice
Předmětem plnění je kvalifikované kácení a prořez dřevin mimo pozemky s funkcí lesa ve vojenských areálech MO.
Úklid a údržba veřejných prostranství Města Holešova
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu a údržby veřejného prostranství Města Holešova (dále jen „město“). Cílem a smyslem komplexního úklidu a údržby je zajištění čistoty a pořádku veřejných ploch, chodníků, komunikací a veřejné zeleně na území Města Holešov.
Údržba vyšší zeleně v obvodu OŘ Ústí n.L.
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem v příslušné části (oblasti) zadávacího řízení (viz článek 15 Rozdělení zadávacího řízení na části). Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v přílohách č. 1.1 ...
I/16, I/16H Kácení a ošetření silničního stromoví
Na základě provedené pasportizace a zhodnocení stavu vzrostlých stromů na silničních obslužných pozemcích dendrology, bude provedeno kácení stromů bezpečnostním a výchovným řezům stromů, odstranění pařezů a likvidaci dřevní hmoty Stromy a vegetace ohrožující BESIP.
Údržba zeleně Milovice
6.1. Předmětem veřejné zakázky je: sekání trávy, Podzimní sběr listí , Odstraňování ruderálních porostů , Vyřezání a vysekání porostů dřevin a křovin náletového charakteru , Výsadba dřevin a křovin
Změny budov areálu ZŠ Čimelice
Předmětem veřejné zakázky je změna budov areálu ZŠ Čimelice včetně přístavby a úpravy zpevněných ploch členěných do následujících stavebních a inženýrských objektů: SO 01 – přístavba pavilonu ZŠ SO 02 – stavební úpravy stávajícího stravovacího pavilonu a spojovacího krčku SO 03 – HTÚ, zpevněné plochy, zahradní a sadové úpravy SO 04 – dešťová ...
Státní zámek Náchod – vzorová obnova zámeckého kopce
Předmětem zakázky je obnova zámeckého kopce včetně zajištění komplexního záchranného archeologického výzkumu území dotčeného jeho vzorovou obnovou.
Údržba veřejné zeleně
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody pro účely poskytování údržby veřejné zeleně města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Jedná se zejména o provedení zahradnických prací tzn., seč veškerých travnatých ploch, řez a tvarování živých plotů, ošetření dřevin, květinových záhonů a mobilní zeleně, sběr spadaného listí včetně likvidace ...
Zelená infraštruktúra v obci Suchá nad Parnou
Predmetom zákazky je zlepšenia environmentálnych aspektov v obci Suchá nad Parnou prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavedenie systémových prvkov, ktorými sa zníži znečistenie ovzdušia a hluku. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Sečení trvalých travních porostů 2020-2021
V letech 2020 a 2021 zajištění údržby trvalých travních ploch náležejících Povodí Moravy, s.p. Jedná se zejména o strojní a ruční sečení svahových pozemků přiléhajících k vodním tokům, vodním nádržím, ochranné hráze a suché poldry. Posekány budou svahy až po vodní hladinu, místy i dno koryta. Posečená travní hmota bude na určitých lokalitách ...
Rámcová dohoda na celoroční údržbu komunikací, chodníků, veřejných prostranství a zelených ploch
Předmětem plnění je: provádění celoroční údržby komunikací, chodníků, veřejných prostranství a zelených ploch, provoz odpadkových košů (včetně košů na psí exkrementy) na území městské části Brno-Líšeň.
Lavičky a ostatné časti mobiliáru
Predmetom zákazky je správa a údržba mestského mobiliáru na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcových dohôd. Na účely tohto verejného obstarávania sa za mestský mobiliár považujú najmä lavičky a prvky mobiliáru, ktoré plnia funkciu občianskej vybavenosti a možno ich definovať ako mobiliár, stojany na bicykle, autobusové prístrešky a citylighty. ...
Péče o zeleň v Čelakovského sadech II
Předmětem plnění zakázky je na základě smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem provádět pro zadavatele práce související s údržbou zeleně v Čelakovského sadech, a to dle přesného vymezení, které je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Regenerace zeleně v obci Stonava II
Předmětem řešení je 17 lokalit v intravilánu obce Stonava. Jedná se většinou o pozemky v centru obce. Řeší se pozemky podél komunikací, hřbitovy, areály školy, louky farní zahrady, okolí bytových domů. Návrh řeší výsadby alejových stromů, zapojených keřových skupin, trávníků, trvalek, záhonů a mobiliáře. Dále řeší kácení a pěstební opatření ...
Holešov - revitalizace náměstí Sv. Anny, Masné krámy
Předmětem veřejné zakázky je realizace úprav stávajících místních komunikací, realizace zeleně a veřejného osvětlení.
Zámecká zahrada v Hrochově Týnci
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu „Zámecká zahrada v Hrochově Týnci“ zahrnující revitalizaci zámeckého parku v Hrochově Týnci. Návrh sadových úprav plně respektuje prostorové a funkční možnosti řešeného areálu a stávající inženýrské sítě. Projekt sadových úprav zahrnuje inventarizaci dřevin, návrh pěstebních opatření na stávajících ...
Vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce
Cieľom poskytovanej služby je zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce výsadbou zelene tak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne a j v extraviláne ktorá bude mať význam nielen mikroklimatický, hygienický, protierózny , ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciu ...
Nymburk - Regenerace panelového sídliště Jankovice - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch komunikace a chodníků a doplnění parkovacích míst na sídlišti Jankovice v Nymburce. Součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, ...
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná - sadové úpravy
Předmětem veřejné zakázky je vybudování výukové a pobytové zahrady se sadem, se záhony pro ovoce, zeleninu a květiny, a s výukovými biotopy a dodávka venkovní učebny pro environmentální výuku.
Dokončení rekultivace výsypek – část 3: Medard Libík, severní část – 1. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace Medard – Libík - severní část I. etapa - dodatek“, zpracované v roce 2018 společností ARCH 93, společnost s ručením omezeným, Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary.
Dokončení rekultivace výsypek – část 1: Lítov - 2. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace severní části výsypky Lítov - 2. etapa - dodatek“, zpracované v roce 2018 společností ARCH 93, společnost s ručením omezeným, Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary.
Dokončení rekultivace výsypek – část 2: Lítov – 3. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace severní části výsypky Lítov - 3. etapa - dodatek“, zpracované v roce 2018 společností ARCH 93, společnost s ručením omezeným, Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary.