Zimní a letní údržba komunikací, chodníků, cest v zeleni, přístupových cest a komunikační zeleně

Zimní a letní údržba komunikací, chodníků, cest v zeleni, přístupových cest a komunikační zeleně

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby úklidu a údržby komunikací a ploch na území Prahy 15, které jsou v majetku, ve správě, nebo svěřené Úřadu MČ Prahy 15 a s tím spojené dodávky.

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici

I etapa: Rekonštrukcia mosta a časti MK na Mikovíniho ulici Začiatok je za okružnou križovatkou v mieste asfaltovej škáry cca 20 m od hrany okružnej križovatky, koniec úpravy sa nachádza na mostnom závere. Stavba je členená do štyroch samostatných stavebných objektov 101Rekonštrukcia časti MK na UL. Mikovíniho 201Rekonštrukcia mosta na Ul. ...

Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy - I.etapa

Rozšíření parku na Kraví hoře - obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy - I.etapa

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření parku na Kraví hoře – obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy – I.etapa v rozsahu a podle projektové dokumentaci pro provedení stavby, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Mestský park v Karlovej Vsi

Mestský park v Karlovej Vsi

Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani inak ...

Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice 2019 - 2020

Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice 2019 - 2020

Předmětem veřejné zakázky je komplexní údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice, která zahrnuje zejména sekání trávy, hrabání listí, kácení, výsadby a ořezy dřevin, údržbu keřů a výsadby a pletí květin.

Revitalizácia verejného priestoru na ul. J. Závodského, Žilina - Závodie

Revitalizácia verejného priestoru na ul. J. Závodského, Žilina - Závodie

2.1Predmet podlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na uskutočnenie stavebných prác, rekonštrukciu verejného osvetlenia, realizáciu vegetačných úprav a dodávku a inštaláciu mobiliáru s predmetom ...

Poptávám ostříhání tújí

Poptávám ostříhání tújí

Poptávám stříhání živého plotu z tújí (cca 3 m vysoký a cca 30 m dlouhý). K.Takáč Město Albrechtice

D0 Sečení ručně - km 81,500 - 28,913

D0 Sečení ručně - km 81,500 - 28,913

Ruční sečení, vyhrabání posečené trávy a stařiny, nakládka, odvoz a uložení na skládku.

Údržba verejnej a cestnej zelene 2018

Údržba verejnej a cestnej zelene 2018

Kompletné zabezpečenie údržby verejnej a cestnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve, v priamej správe a v užívaní Mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice. pre tri lokality :Lokalita č. 1 - Medzi jarkami, Lokalita č. 2 - Dolné hony, Lokalita č. 3 - Pôvodná obec.

Lipany lokalita IBV Pod Hájom

Lipany lokalita IBV Pod Hájom

Výstavba komunikácií a technickej infraštruktúry - inžinierskych sieti pre IBV Pod Hájom v Lipanoch ( pre 35 - 37 RD) Objektová skladba: SO 01 Príprava územia SO 02 Komunikácie vozidlové SO 03 Komunikácie pešie SO 04 Oplotenie SO 05 Verejná zeleň SO06a Vodovodná a požiarna voda SO 06b Preložka vodovodu SO 07a Kanalizácia a záchytná ...

Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov

Výsadba příměstské zeleně U Vodojemu, Kyjov

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace lokality U Vodojemu pro volný čas a sportovně rekreační vyžití. Výsadba příměstské zeleně zahrnuje výsadbu stromů, keřů a ostatní zeleň. Stavební práce pak zahrnují zhotovení doprovodných staveb - joggingového okruhu, MTB okruhu, lezecké stěny, infokiosku, discgolfu, veřejného osvětlení, oploceného výběhu ...

Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom

Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác spevnených plôch v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci zhotovenia diela, ...

Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace); b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených ...

RK – vnitroblok Kounicova – Tábor – Pod Kaštany

RK – vnitroblok Kounicova – Tábor – Pod Kaštany

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, chodníků, parkovacích stání a úprava zeleně.

Úprava veřejných prostor Týnská ulička – Štupartská, Praha 1, Staré Město

Úprava veřejných prostor Týnská ulička – Štupartská, Praha 1, Staré Město

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních úprav části veřejných prostor Starého Města Pražského. Jedná se o úpravu městských prostorů, tzn. úpravu půdorysného tvaru a výškové úrovně chodníků a komunikací s ...

Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě

Předmětem soutěže je revitalizace a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Masarykova náměstí v Jihlavě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit hlavní jihlavské náměstí pro delší a častější pobyt ...

Revitalizácia centrálneho parku Poprad - Kvetnica

Revitalizácia centrálneho parku Poprad - Kvetnica

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1) písm. d)obstaráva stavebné a sadovnícke (záhradné) práce, podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmeru, zamerané na regeneráciu zeleného priestranstva, ktoré slúži obyvateľom obytných domov a domova seniorov v mestskej časti Kvetnica - Poprad, pomocou prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného ...

Sečení Královéhradecko, Pardubicko

Sečení Královéhradecko, Pardubicko

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je provedení udržovacích prací na stavbách vodních děl hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ, spočívající ve vysečení divokého rostlinstva s vyhrabáním, uložení podél břehové hrany HOZ a následné ekologické likvidaci.

Vybrané skladebné části ÚSES II

Vybrané skladebné části ÚSES II

Předmětem je realizace dílčích částí územního systému ekologické stability, konkrétně lokálních biokoridorů Nad Úvozem, interakčního prvku Nad Úvozem a části nadregionálního biokoridoru Kouty. Součástí realizace stavby bude založení trvalého travního porostu vhodnou osevní směsí, výsadba stanovištně vhodných dřevin do stávající orné půdy, dočasné ...

Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji

Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby a kosení trávních porostů (v extravilánu a částečně i intravilánu) u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji.

Vybrané skladebné části ÚSES I

Vybrané skladebné části ÚSES I

Předmětem je realizace dílčích částí územního systému ekologické stability, konkrétně lokálních biokoridorů Křížový kopec, Terasy a Kabely a části lokálního biocentra Terasy. Vzhledem ke kontinuitě LBK Terasy a LBK Kouty díky společné vodoteči jsou tyto části v textu popisovány pouze jako LBK Kabely. Součástí realizace stavby bude založení ...

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Jedná se o rehabilitaci zámeckého parku v Dolních Počernicích – severozápadní část parku. Předmětem stavby jsou terénní úpravy, cestní síť, rekonstrukce objektů (mostky, kašna, gloriet, skleník, orangerie, ohradní zídky), realizace veřejného osvětlení vč. slavnostního, sadové úpravy, venkovní rozvody splaškové a dešťové kanalizace, rozvod pitné a ...

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybranými dodavateli pro provádění likvidace vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava. Jedná se o následující druhy: lupinu mnoholistou, netýkavku žláznatou, kolotočník ozdobný a zlatobýl kanadský. Cílem prováděných prací je regulace šíření a redukce ...

Poptávám ořez ovocný stromů

Poptávám ořez ovocný stromů

Poptávám střihání ovocných stromů.

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Oprava, zřízení, zpevnění lesních pěšin, instalace herních prvků, cvičební a naučných prvků, mobiliáře, arboristické asanační práce, výsadba zeleně, zřízení schodiště, povalového chodníku a vyhlídkové plošiny.

(záznamy 1/25 z 3214)  strana 1 / 129