Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně - sadové úpravy
Předmětem jsou veškeré sadové úpravy k dotvoření nově vzniklého prostoru, vybudování kopce, provedení sadových úprav - výsadba nových listnatých a jehličnatých stromů, keřů, trvalek, travin a cibulovin a jejich následná péče po dobu 3 let. Parková plocha bude doplněna novým mobiliářem.
Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s realizací pěstebních opatření, řešení vegetačních a souvisejících prvků a výsadba, a následná 3. letá péče dle projektové dokumentace s názvem Zlepšení kvality prostředí v sídlech Revitalizace „Špičákovy zahrady“ Libiš, zpracované Zahradní architekturou Ing. Ivan Marek, Martinov 279, 277 13 Kostelec ...
Kruhové mólo v Trnave
Predmetom zákazky je realizácia drevenej pevnej lávky s modulárnym pontónom v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn v Trnave. Drevenú pevnú lávku tvoria nosné drevené stĺpy, ktoré sú založené na základových pätkách. Podlaha z drevených dubových lát je osadená na priečnych a pozdĺžnych nosníkoch. Vonkajší priemer kruhového móla je 55m. ...
Park Střed
Provedení revitalizace a úprav parku Střed dle projektové dokumentace pro stavbu Znovuzrození parku Střed Most, které zahrnují bourací a demoliční práce, výstavbu nových objektů, cest, vodní prvky, sadové a parkové úpravy a další plnění. Podrobně zadávací dokumentace a zejm. její technické přílohy.
Péče o zeleň na území Prahy 15 v období 2022 2023 - opakované vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky jsou služby péče o zeleň v katastru Horní Měcholupy a s tím spojené služby a spojené dodávky. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace
Údržba veřejné zeleně Vsetín
Předmětem veřejné zakázky je údržba veřejné zeleně na území města Vsetína. Předmětem veřejné zakázky jsou následující práce Sečení rovinných a svažitých ploch trávníku, včetně naložení odpadu, odvozu a uložení odpadu na kompostárně ve Vsetíně, Poschla. Ostatní práce při údržbě trávníku (výhraby, včetně naložení odpadu, odvozu uložení odpadu na ...
Management ZCHÚ KHK 2022
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS je poskytování služeb v oblasti péče o zvláště chráněná území v Královéhradeckém kraji. Péče je rozdělena do čtyř kategorií: kosení travních porostů, zpracování plánů péče, realizace a obnova značení těchto území a odborné ošetření dřevin. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných ...
Revitalizace lokality Pod Lovčí
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Pod Lovčí. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Náhradní výsadba a následná péče ve vybraných SPS AHNM Pardubice
Předmětem plnění VZ je realizace náhradní výsadby, výsevu a následná péče v délce 5 let, a to vše ve vybraných SPS AHNM Pardubice.
Dětský domov Senožaty - Oprava ÚT a zateplení
Předmětem veřejné zakázky je oprava kotelny a oprava zateplení fasády celého areálu Dětského domova Senožaty.
Revitalizace lokality Mezilesní slať
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Mezilesní slať. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o ...
Kácení dřevin v ÚK
Provádění kácení stromů, zdravotních a výchovných řezů včetně odstranění pařezů a štěpkování s likvidací odpadu pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a péče o stromy na pozemcích státu ve správě ŘSD ČR a v okolí dálnic D6 a D7 a silnic I. třídy.
Morava, Bohuslavice/Vitošov - dosypání hráze, etapa č. 3 v km 1,900 - 2,900
zhotovení stavby spočívající zejména v kácení dřevin, úpravě koruny hráze, dosypání hráze a realizaci patního drénu
Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Jedná se o výměnu stromořadí v počtu 26ks stromů na náměstí Republiky (6ks) a v ul. Jahnova (20ks) v Pardubicích. Při výměně stromů dojde k úpravě objemu pro kořeny tzv. vytvoření systému prokořenitelných buněk s cílem zlepšení podmínek pro pěstování stromů. Systém prokořenitelných buněk umožní vytvoření objemu pro budoucí růst kořenového systému ...
Údržba travnatých ploch v městském obvodě Poruba
Předmětem veřejné zakázky je údržba travnatých ploch pozemků ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, které se nacházejí na území městských obvodů Poruba a Pustkovec. V rámci části 1 veřejné zakázky bude předmětem také údržba pozemků jiných vlastníků udržovaných městským obvodem Poruba na základě uzavřené dohody. Údržba travnatých ploch ...
Provádění údržby veřejné zeleně v Olomouci
Provádění údržby veřejné zeleně v Olomouci
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec: NV, vč. NPP
Předmětem zakázky je výsadba 1 184 ks dřevin na pozemcích p.č.: 465/4, 1377, 1415, 1417/1, 1417/4, 1431/8 a 3708 v k.ú. Jiřice u Humpolce dle Rozhodnutí Obecního úřadu Jiřice č.j.: 706/2018 z 13.3.2018
D1 modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice - EXIT 66 Loket: NV, vč. NPP
Předmětem plnění zakázky je výsadbu 660 ks dřevin na pozemku číslo 1785/1, 1757, 130/1, 1780/1 a 1776/2 v k.ú. Hulice s následnou péčí 5 let dle Rozhodnutí Obecního úřadu Hulice č.j. 1/2017 ze dne 7.4.2017.
D1 modernizace - úsek 11 a 12, EXIT 81 Koberovice - EXIT 104 Větrný Jeníkov: NV, vč. NPP
Předmětem zakázky je výsadba 3768 ks dřevin dle Rozhodnutí Rozhodnutí Městského úřadu Humpolec č.j.MUHU/2076/2017/Ši ze 24.1.2017, MUHU/11835/2019/Kc ze 7.3.2019 a MUHU/33947/2019/Kc z 11.9.2019.
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov: NV, vč. NPP
Výsadba 660 ks dřevin na pozemku číslo 1672, 1871, 1942 a 1946 v k.ú. Skorkov s následnou péčí 3 roky dle Rozhodnutí Obce Skorkov č.j. OÚS-7-1/2016-Do ze 27.1.2017.
Obnova Tachovského náměstí, Praha 3 - Žižkov
Předmětem veřejné zakázky je provedení obnovy Tachovského náměstí, tedy provedení stavebních a souvisejících prací při obnově Tachovského náměstí, Praha 3-Žižkov, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, zejména s projektovou dokumentací, relevantními správními rozhodnutími zejm. stavebním povolením a dle pokynů zadavatele. Součástí ...
Čistenie slovensko-českej hranice
Predmetom zákazky je odstránenie ruderálneho porastu neudržiavaných pozemkoch náletovou vegetáciou, ojedinele aj odstránenie padnutých stromov do hraničného pruhu na vnútorných schengenských hraniciach SR (CZ, PL, HU, AT) a na vonkajšej schengenskej hranici s Ukrajinou, kde popri odstraňovaní ruderálneho porastu je potrebné čistenie širšieho pruhu ...
Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr - IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je realizace projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k.ú. Levín u Berouna a v k.ú. Králův Dvůr. V průběhu realizace regenerace dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, včetně tříleté následné péče, vybudování mlatových cest a založení trávníků, květnaté louky a trvalkových záhonů v zastaveném území ...
Revitalizace lázeňského parku ve Velkých Losinách
Předmětem veřejné zakázky je komplexní revitalizace lázeňského parku ve Velkých Losinách.
Údržba veřejné zeleně ve městě Louny - lokalita D
Předmětem plnění zakázky jsou služby spočívající v periodické údržbě veřejné zeleně v Lounech, včetně řádného nakládání s odpady dle platné legislativy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.