I.tř. kosení travních porostů – oblast Hradec Králové
Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu 48 měsíců. Travní porosty podél silnic I.třídy - dle pasportu trávy - u silnic I/11, I/31, I/33, I/35, I/36, I/37 v okrese Hradec Králové. Zajištění kosení travních porostů strojně nebo ručně v celém profilu silničního příkopů (krajnice, příkopy, svahy, silniční pomocné pozemky) - 3x ročně. Řez ...
Výsadba krajinné zeleně, Říčany II
Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby krajinné zeleně na pozemcích parc.č.278, 287/1, 483/1, 486/2, 492, 501, 552/1, 573, 801/88 – všechny v k.ú. Říčany u Prahy, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ. Předmět díla je podrobně specifikován v projektu zpracovaném Ing. ...
Údržba veřejné zeleně a související práce na pozemcích ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně a úklid v Městském obvodě Ústí nad Labem - Severní Terasa.
Údržba zeleně a úklid veřejných prostranství
Předmětem veřejné zakázky (část A – I) je běžná a odborná údržba veřejné zeleně a kontrola a údržba dětských hřišť ve správě městské části Praha 12 podle vymezené lokality.
Údržba zeleně ZR – sečení 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služby údržby veřejné zeleně spočívající v sečení veřejných travnatých ploch a doplňkových zahradnických prací na území města Žďár nad Sázavou včetně jeho místních částí, tj. rovinných ploch, svahů, nerovných ploch, a to o celkové výměře cca 120 ha. Podrobněji je předmět plnění specifikován v ...
Budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a ...
Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – III. a IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování nových parkovacích míst, dešťové kanalizace, rekonstrukce veřejného osvětlení. V souběhu s chráničkami veřejného osvětlení budou položeny chráničky optického kabelu. Součástí stavby je také pokácení a nová výsadba dřevin. Před zahájením stavby provede ...
D35 Opatovice - Časy, kácení dřevin
Jedná se o realizaci zakázky D35 Opatovice Časy, samostatné kácení. Tato zakázka bude realizována na základě projektové dokumentace zpracované firmou PRAGOPROJEKT z 10.2018. Cílem této zakázky je příprava staveniště pro budoucí výstavbu dálnice D35.
Údržba veřejné zeleně v Kralupech nad Vltavou 2019 - 2021
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v uvedených lokalitách města Kralupy nad Vltavou. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto činnosti: údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotů, keřových porostů a stromů, údržbu záhonů a květinových mís atd. a nakládání s odpadem (resp. jeho likvidace) ...
Vz 13/2018 Výsadba krajinné zeleně, Říčany
Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby krajinné zeleně na pozemcích parc.č.278, 287/1, 483/1, 486/2, 492, 501, 552/1, 573, 801/88 – všechny v k.ú. Říčany u Prahy, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ. Předmět díla je podrobně specifikován v projektu zpracovaném Ing. ...
RK – vnitroblok Kounicova – Tábor – Pod kaštany
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, chodníků, parkovacích stání a úprava zeleně.
Dokument starostlivosti o dreviny
Predmetom zákazky je aktualizácia alebo zameranie novovysadených drevín stromov v intraviláne mesta Trenčín a zároveň ich inventarizácia, za účelom implementácie do informačného systému mesta, z dôvodu efektívnejšieho riadenia projektov a starostlivosti o zeleň. Predmetom inventarizácie sú všetky stromy na vybraných pozemkoch vo vlastníctve a ...
Úprava ulice Jarkovej, Prešov
Predmetom zákazky sú nasledovné stavebné práce úpravy priestoru Jarkovej ulice - rekonštrukcia vozovky a chodníkov (stavebno-technické usporiadanie celého uličného priestoru vrátane odvodnenia), realizácie nového verejného osvetlenia, slaboprúdových rozvodov, kamerového systému a časti NN rozvodov, výsadba sprievodnej uličnej zelene a realizácia ...
Suchá Loz – založení a regenerace ÚSES a krajinné zeleně - část v CHKO BK
Předmětem veřejné zakázky je založení a regeneraci ÚSES a krajinné zeleně – IP segmentově rozptýlené ve volné krajině jižně od obce. Dle charakteru jsou výsadby plošné nebo liniové. Prvky plošného charakteru zahrnují výsadby lesních dřevin na plochách dožívajících větrolamů, jež jsou káceny mimo projekt. Vybrané plošné prvky jsou navrženy jako ...
Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave
Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty: E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná ...
Založení prvků ÚSES v lokalitě V Rybnících, k.ú. Staré Město
založení lokálního biocentra a na něj navazujícího lokálního biokoridoru s následnou péčí. Celková výměra řešeného území je 14,74 ha. Řešená plocha je v současnosti využívána jako louka, v jejímž centru se nachází vodní plocha sloužící ke krátkodobé rekreaci. Úpravou území dojde k významnému posílení ekologické stability krajiny, k rozvoji ...
Prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiach
Predmetom zákazky je prevádzka a údržba zelene na pohrebisku v Leviciach a na cintorínoch v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Opis predmetu zákazy je podrobne uvedený v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Zabezpečení přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu a volných kruhových ploch
Udržování přehlednosti a zřetelnosti hraničního pruhu a volných kruhových ploch a další práce na státních hranicích. Podrobněji o požadovaném obsahu plnění VZ viz Návrh smlouvy (příloha č. 1 Zadávacích podmínek).
Údržba zeleně III
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) na zajištění komplexní údržby zeleně, chemické likvidace plevele, mechanického odstraňování ruderálního porostu a odstraňování náletových dřevin na území hl. m. Prahy.
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác budovanie prvkov zelenej infraštruktúry podľa ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom.
Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky
Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...
Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky
Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...
Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky
Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...
Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky
Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...
Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahových systémov v meste Levice
Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti: I.časť : Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahového systému v Parku M. R. Štefánika v Leviciach II.časť: Prevádzka a údržba fontán, závlahového systému a starostlivosť o zeleň na Nám. hrdinov v Leviciach. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.