Kosenie verejnej zelene v meste Považská Bystrica
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb kosenie verejnej zelene na sídlisku SNP, Zakvášov, Hliny A časť územia mesta Považská Bystrica o výmere 144 791 m2 (rovinatý terén) a 20 140 m2 (svahovitý terén) s odvozom a zneškodnením - uskladnením BIO odpadu na určenej skládke a poskytnutie služieb kosenie verejnej zelene na sídlisku Rozkvet časť územia ...
Realizace prvků USES v k.ú. Ohaře
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba prvků územních systémů ekologické stability podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav a plánu společných zařízení v katastrálním území Ohaře.
Mariánské Lázně - údržba městské zeleně 2023-2027 - obvod I.A
Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba prvků ploch městské zeleně obvodu I.A v Mariánských Lázních. Veřejná zakázka zahrnuje zejména tyto činnosti: 1. údržbu parkových trávníků, 2. údržbu letničkových záhonů, 3. údržbu trvalkových rabat, 4. údržbu keřových porostů, 5. údržbu živých plotů.
Mariánské Lázně - údržba městské zeleně 2023-2027 - obvod I.B
Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba prvků ploch městské zeleně obvodu I.B v Mariánských Lázních. Plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména tyto činnosti: 1. údržbu parkových trávníků, 2. údržbu letničkových záhonů, 3. údržbu trvalkových rabat, 4. údržbu keřových porostů, 5. údržbu živých plotů.
SO 04 – Sadové úpravy a zeleň v areály MŠ Čajkov – opakované vyhlásenie
V rámci súboru parkové úpravy budú prevedené výsadby v rámci riešenej parcely. Základ budú tvoriť existujúce zelené trávnaté plochy. Objekt materskej školy bude oddelený od verejného priestoru a základnej školy radom vzrastlých stromov ACER CAMPESTRE ELSRIJK v počte 5 ks a ACER PLATANOIDES CRIMSOM KING v počte 5 ks na južnej a západnej strane ...
Výrub a orez drevín
Predmetom tejto zákazky je dodávka dendrologických posudkov, návrhu náhradnej výsadby a potrebných povolení a poplatkov na výrub a orez drevín v objektoch Umelecko-dekoračných dielní SND na Mliekarenskej ul. 6, Bratislava, s následným výrubom a výchovným orezom, likvidácia štiepkovaním, aplikáciou štiepkovej drte na pozemku SND. Výrub: 1 ks ...
Poptávám údržbu vistárií
Poptávám údržbu čtveřice vistárií, které máme ve dvoře. Rostliny jsme vysadili předloni, a teprve loni tedy dvě z nich vyhnaly květ. Rádi bychom, kdyby rostliny mohl ještě před létem prohlédnout odborník, zastřihnout je, přihnojit nebo nám vhodnou péči doporučit. Dočetla jsem se, že první taková akce v roce je dobrá v předjaří. Měli byste na to, ...
Kosenie verejnej zelene a stým súvisiace služby v meste Revúca 2023
kosenie verejnej zelene, dočisťovanie plôch, použitie techniky na zber, nakladanie a odvoz zelene vo výmere 357776 m2 v intraviláne mesta Revúca a m.č. Revúčka a ďalšie v zmysle opisu zákazky.
Zahrady pod Pražským hradem - Zahradnické služby pro celoroční údržbu zahrad
Zajištění celoroční údržby a zahradnických prací v Zahradách pod Pražským hradem
Údržba ploch v MČ Brno Vinohrady, část JIH
Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby veřejných ploch v Městské části Brno Vinohrady. Pod pojmem údržba se rozumí údržba zpevněných ploch a chodníků a údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť.
Poskytování služeb údržby zeleně pro Město Mnichovo Hradiště II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění kontinuální průběžné péče o veřejnou zeleň ve městě Mnichovo Hradiště a v místních částech na dobu neurčitou.
Vodozádržné opatrenia v meste Gbely
Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v areáli základnej školy na ul. Pionierskej č. 697 v Gbeloch na základe projektu s názvom "Vodozádržné opatrenia v meste Gbely". Zákazka je rozdelená na časti. Jedná sa o: 1. časť SO 01 Dažďová kanalizácia, SO 02 Pochôdzne plochy 2. časť SO 05 Vegetačné úpravy
Výsadba zeleně v k.ú. Velké Němčice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba lokálního biokoridoru LBK 5 a dvou interakčních prvků IP 3 a IP 4, navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Velké Němčice, které budou plnit významnou krajinotvornou, ekologickou a protierozní funkci, i funkci hlukové bariéry. Součástí plnění bude také zajištění ...
Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky na služby je údržba travnatých ploch/pozemků ve vlastnictví města Kunovice, dále pozemků, které má město v nájmu a pozemků, které má město povinnost udržovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, a to dle mapových podkladů a tabulky ploch včetně skupin a včetně výměry. Celková výměra těchto ploch ...
Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající technické a dopravní infrastruktury na ulici Dvorského v Třebíči (vodovod, kanalizace, přeložka plynovodu, veřejné osvětlení, místní komunikace, chodníky a zpevněné plochy) včetně sadových úprav.
Údržba parkových ploch - část západ
Předmětem veřejné zakázky je údržba určené veřejné zeleně (parkových ploch) na vymezeném území ve správě zadavatele. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude mimo jiné každodenní úklid specifikovaných lokalit, pokos trávníků, hrabání listí z trávníků, údržba stromů a keřů včetně živých plotů, údržba záhonů letniček, údržba chodníků, ploch a ...
Horehronsko – muránska cyklotrasa – drobná architektúra
Predmetom zákazky je výstavba drobnej architektúry: 1.Informačné tabule 3 ks 2.Prístrešky - altánky 2 ks a výsadba stromov 2 ks pri každom altánku. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou dokumentov predmetu zákazky.
Systém ochranné zeleně Zdib II. etapa - lokalita CENTRUM - SÍDELNÍ vegetační prvky
Předmětem zakázky je vybudování systému ochranné zeleně Zdib II. ETAPA - lokalita CENTRUM - SÍDELNÍ vegetační prvky. Jedná se o dodávku stromů a keřů, jejich výsadbu a související práce, včetně zemních prací a úprav terénu. Předmětem plnění je i následná povýsadbová péče.
Sportovní areál Vltava - Sport Vltava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), výrobní a dílenské dokumentace a následná realizace zakázky pod názvem „Sportovní areál Vltava-SPORT VLTAVA“. Tato veřejná zakázka je zadávána formou Design-Build (Navrhni a Postav).Konkrétně zakázka zahrnuje hřiště pro workout a parcour, dětské hřiště, beach ...
Údržba travnatých ploch veřejné zeleně v Týně nad Vltavou
Provádění údržby travnatých ploch veřejné zeleně strojním sečením, jarním vyhrabáním a podzimním úklidem listí na území města Týn nad Vltavou. Veřejná zakázka je v rámci jednoho zadávacího řízení dělena na 4 části podle funkčních celků udržovaných travnatých ploch veřejné zeleně v Týně nad Vltavou. Dodavatel může podat nabídku dle § 101 ...
Systém ochranné zeleně Zdib II. etapa - lokalita vnější PRSTENEC - KRAJINNÉ vegetační prvky
Předmětem zakázky je vybudování systému ochranné zeleně Zdib II. ETAPA - lokalita PRSTENEC - KRAJINNÉ vegetační prvky. Jedná se o dodávku stromů a keřů, jejich výsadbu a související práce, včetně zemních prací a úprav terénu. Předmětem plnění je i následná povýsadbová péče.
Výsadba větrolamu IPN/20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je založení poloprodouvaného větrolamu, který má zápoj, který propouští část zmírněného větru a je v daných podmínkách nejvhodnější, neboť účinně snižuje rychlost přízemního větru do značné vzdálenosti na závětrné straně a podporuje stejnoměrné ukládání sněhu na mezilehlých pozemcích. Větrolam bude založen v celé ...
Revitalizácia verejného priestoru na ulici Dunajská, k.ú. Staré Mesto - Park Dunajská
Predmetom zákazky je revitalizácia verejného priestranstva park Dunajská, ktorej súčasťou je rekonštrukcia oplotenia, vstupnej brány a spevnených plôch, sadové úpravy, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia, automatického závlahového systému, vodných prvkov, fontány a zasakovacieho jazierka, búracie práce a napojenie závlah na ...
Výsadba biokoridorů v k.ú. Šakvice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba výsadba biokoridorů, navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Šakvice, které budou plnit významnou krajinotvornou, ekologickou a protierozní funkci. Stavební objekty SO-01, SO-02 a SO-04 jsou součástí nadregionálního biokoridoru NRBK K 158. V ploše nynější orné půdy ...
Výsadba LBK 05, LBK 06 a LBC 01 a+b v k.ú. Jevišovice
Výsadba lokálních biokoridorů LBK 05 o výměře 3.536 m2 na pozemku KN p.č. 6586 v k.ú. Jevišovice, LBK 06 o výměře 8.642 m2 na pozemcích KN p.č. 6333 a 6137 v k.ú. Jevišovice a lokálních biocenter LBC 01a o výměře 14.777 m2 na pozemku KN p.č. 6587 v k.ú. Jevišovice a LBC 01 b o výměře 17.008 m2 na pozemku KN p.č. 6335 v k.ú. Jevišovice, vše ...