Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice

Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice

1.část:Předmětem plnění VZ je údržba travnatých ploch/pozemků ve vlastnictví města Kunovice,dále pozemků,které má město v nájmu a pozemků,které má město povinnost udržovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích,a to dle mapových podkladů a tabulky ploch včetně skupin a včetně výměry.Celková výměra těchto ploch je 203 710 m2. ...

Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika

Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika, v rámci projektu s názvom Chute podunajskej prírody NATUR/DANUBEPARKS, kód projektu SKHU/1601/1.1./258 podporeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika Maďarsko, ako je špecifikovaný v časti Zväzok II a za zmluvných ...

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani ...

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča

Predmet zákazky zahŕňa štyri územia v obci z toho 1 územie jako hlavné námestie před kostolom a kaštieľom a 3 územia zelených verejných plôch medzi cestnou komunikáciou a zástavbou rodinných domov . Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, ...

Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov

Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov

Predmetom zákazky je výrub stromov, orez konárov a stromov, výsadba, zber a odvoz vzniknutého odpadu.

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty: E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná ...

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov v centrálnej časti mesta Krompachy. Projekt má za cieľ regeneráciu v súčasnosti nedostatočne riešeného územia s úmyslom vytvoriť kvalitné zázemie pre obyvateľov bytových domov. Plocha revitalizovaného územia:2742,00 m Novo navrhované komunikácie pre peších:176,20 m Projekt sa skladá zo 4 ...

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vyšná Hutka

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vyšná Hutka

Predmet zákazky jezameraný na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Územia sú rozdelené na niekoľko zón ...

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park

Predmetom zákazky je Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zelená infraštruktúra v obci Špačince

Zelená infraštruktúra v obci Špačince

Predmet zákazky bude pozostávať z viacerých častí. Prvá sa bude týkať lokality pozdĺž hlavnej cesty. Na tejto ploche sa ponechajú súčasne rastúce dreviny. Jednak z dôvodu existencie inžinierskych sietí, ale taktiež vďaka pozitívnej citovej väzbe obyvateľov, ktorí tento drevitý vegetačný porast zakladali. Na tejto lokalite bude odstránený súčasný ...

Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov

Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov

Predmetom zákazky je výrub stromov, orez konárov a stromov, výsadba, zber a odvoz vzniknutého odpadu.

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou

Predmetom zákazky sú vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parnou

Predmetom zákazky je zlepšenia environmentálnych aspektov v obci Hrnčiarovce nad Parnou prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavedenie systémových prvkov, ktorými sa zníži znečistenie ovzdušia a hluku.

ZŠ Pohořelice - přístavba

ZŠ Pohořelice - přístavba

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ POHOŘELICE - PŘÍSTAVBA“ je přístavba základní školy, která se nachází na adrese Pohořelice, Dlouhá čp. 35 a zahrnuje vybudování čtyřpodlažní novostavby pro rozšíření stávající základní školy, nástavbu stávající kotelny pro propojení stávající a nově vybudované budovy školy, asanaci ...

Rekultivace odvalu Urx

Rekultivace odvalu Urx

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekultivace odvalu Urx“, zpracované v 10/2017 (arch. č. mk-2017-14-10) Ing. Miroslavem Knápkem, která je přílohou č. 3 ZD. Cílem připravované sanačně - rekultivační zakázky je především zpřístupnění plochy bývalého odvalu. Zájmové území odvalu Urx se ...

Poskytování komunálních služeb – údržba zeleně v lokalitě Centrum

Poskytování komunálních služeb – údržba zeleně v lokalitě Centrum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby zeleně na území statutárního města Ústí nad Labem, Městského obvodu Ústí nad Labem – město, na daném území podle potřeb zadavatele a v souladu s právními předpisy.

Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor

Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor

Předmětem plnění veřejné zakázky je periodická údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami tohoto zadávacího řízení. Pro tuto veřejnou zakázku bude uzavřena rámcová dohoda podle § 131 an. Zákona, a to s jedním dodavatelem. Zadávání veřejné zakázky bude bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové ...

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác budovanie prvkov zelenej infraštruktúry podľa ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom.

Budovanie prvkov zelenej infaštruktúry v obci Drienov

Budovanie prvkov zelenej infaštruktúry v obci Drienov

Predmetom zákazky je vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v riešenom území v k. ú. Obce Drienov v súlade s projektovou dokumentáciou krajinno - architektonického sadovníckeho diela. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je aj projektová dokumentácia a výkaz výmer.

Ošetřování travních porostů, zatravňování orné půdy, biopásy

Ošetřování travních porostů, zatravňování orné půdy, biopásy

Předmětem veřejné zakázky je provedení monitoringu biodiverzity ptáků, zajíců, vybraných skupin bezobratlých živočichů a vegetace na lokalitách s podopatřeními „Ošetřování travních porostů“, „Zatravňování orné půdy“ a „Biopásy“ realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020. Výběr ploch, monitoring a zpracování dat z terénu ...

Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace) b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených ...

Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka

Údržba ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka

Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejné zeleně na území města Šumperka. Plochy veřejné zeleně a prvky veřejné zeleně na území města Šumperka, Jedná se zejména o provádění těchto prací: a) provádění čištění a úklidu veřejné zeleně, úklid parků a sídlištní zeleně b) provádění sečení trávníků s dosekáním a mulčování trávníků ...

Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána

Rekonštrukcia detského ihriska - lesopark Chrasť, exteriér, picia fontána

Predmet podlimitnej zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) zákazka na uskutočnenie prác, terénne úpravy, oprava chodníkov a oplotenia, realizáciu vegetačných úprav, ošetrenie drevín, založenie trávnika a dodávku a ...

Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic

Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení - ÚSES navržených komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Velká u Hranic, a to: SO 05 Lokální biokoridor LBK 25 – Bělotín SO 05.1, SO 05.2, SO 05.3 - Následná péče 1.rok, 2.rok, 3.rok SO 06 Lokální biokoridor LBK 25 – 26 SO 06.1, SO ...

Poptávám likvidaci náletových dřevin

Poptávám likvidaci náletových dřevin

Údržba zanedbaného pozemku cca 1800m. Likvidace náletových dřevin, šípku, ostružin atd. Vyčistit i mez kde jsou stromy. Z náletových dřevin převážně osika, sem tam dub, trnka. Mám zájem o vyčištění pozemku aby se dal použít jako pastvina. Děkuji za nabídku. Realizace je cca 12 km od Uherského Hradiště. Prosim o nabídku a navrh ceny. Děkuji.

(záznamy 1/25 z 3246)  strana 1 / 130