Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác budovanie prvkov zelenej infraštruktúry podľa ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom.

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Poskytování služeb pro zajištění úklidu autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: úklidové služby (metení, mytí, ruční sběr odpadu, vyvážení košů, odstranění sněhu, posyp inertními materiály, úklid nebytových prostor, doplňování substrátu do ekotoalety a deratizaci), zahradnické služby (sekání a odvoz trávy, prořez křovin) a ...

Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahových systémov v meste Levice

Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahových systémov v meste Levice

Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti: I.časť : Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahového systému v Parku M. R. Štefánika v Leviciach II.časť: Prevádzka a údržba fontán, závlahového systému a starostlivosť o zeleň na Nám. hrdinov v Leviciach. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

Údržba zeleně na území městského obvodu Plzeň 4

Údržba zeleně na území městského obvodu Plzeň 4

Předmětem veřejné zakázky jsou práce při celoroční údržbě a ošetřování veřejné zeleně a činnosti s tím související v místě plnění, a to na území Městského obvodu Plzeň 4. Zejména se jedná o pravidelné sečení travních ploch se sběrem nebo mulčováním, provádění výhrabů, prořezů a zmlazování keřů, okopávání a pletí, provádění zálivek, hnojení, ...

Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev

Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev

Zákazka sa delí na dve časti. Predmetom 1. časti zákazky je údržba pohrebísk, vrátane údržby zelene na pohrebiskách a cintorínskych služieb v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice a to Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Predmetom 2. časti zákazky je údržbe verejnej zelene a čistenie verejných priestorov v mestských častiach ...

Založení biocenter a biokoridorů  na k.ú. Šumice

Založení biocenter a biokoridorů na k.ú. Šumice

Předmětem veřejné zakázky je realizací prvků ÚSES na katastru obce Šumice. Zakázka zahrnuje založení 7 lokálních biocenter ÚSES na katastru obce Šumice, dále trasy regionálního biokoridoru propojujícího tyto biocentra s regionálním biocentrem RB5 Mezi rybníky a "dobudování" stávajícího regionálního biocentra Mezi rybníky. Všechny prvky obsažené v ...

Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu Ostrava

Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu Ostrava

Předmětem díla je odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu Ostrava (kácení stromů, výřez křoví, likvidace dřevní hmoty).

Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu Český Těšín

Odstranění vyšší a nižší zeleně v obvodu Český Těšín

Likvidace vyšší a nižší zeleně (kácení stromů, výřez křoví, likvidace dřevní hmoty) v obvodu Oblastní ředitelství Ostrava.

Biskupská záhrada a kaplnky – stavebné práce

Biskupská záhrada a kaplnky – stavebné práce

Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí, pričom uchádzač môže ponuku predložiť na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Predmetom zákazky sú stavebné práce: 1. Biskupská záhrada 2. Kaplnka Svätého Františka Xaverského a kaplnka Svätej Rozálie Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce III

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce III

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba objektů pevnosti Dobrošov: návštěvnického centra SO 201, novostavba dřevěného dělnického domku S0 202 a venkovní objekty - S0 203 venkovní kanalizace, S0 204 venkovní vodovod, S0 206 komunikace a zpevněné plochy, S0 207 venkovní osvětlení, S0 208 sadové úpravy, S0 209 venkovní retenční ...

Výsadba krajinné zeleně Brno Dvorska, Tuřany - opakování

Výsadba krajinné zeleně Brno Dvorska, Tuřany - opakování

Předmětem je výsadba zeleně ve vybrané lokalitě a tříletá následné péče a spojené práce – kotvení, mulčování, atd. Cílem realizace akce je výsadba stromů a keřů. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí výsadba zeleně provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech dodávek, ...

Výsadba krajinné zeleně Moravské Prusy

Výsadba krajinné zeleně Moravské Prusy

Předmětem je výsadba zeleně ve vybrané lokalitě a tříletá následná péče a spojené práce – kotvení, mulčování, atd. Cílem realizace akce je výsadba stromů a keřů v lokalitě: ZÁJMOVÉ území MORAVSKÉ PRUSY | OKRES VYŠKOV název kraj: Jihomoravský název okres: Vyškov název vesnice: Moravské Prusy (část obce Prusy-Boškůvky) PSČ: 682 01 ...

Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice

Údržba veřejné zeleně ve městě Kunovice

1.část:Předmětem plnění VZ je údržba travnatých ploch/pozemků ve vlastnictví města Kunovice,dále pozemků,které má město v nájmu a pozemků,které má město povinnost udržovat v souladu se zákonem o pozemních komunikacích,a to dle mapových podkladů a tabulky ploch včetně skupin a včetně výměry.Celková výměra těchto ploch je 203 710 m2. ...

Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika

Dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika

Predmetom zákazky je dodanie a výsadba domácich druhov drevín vrátane povýsadbovej starostlivosti a výsev trávnika, v rámci projektu s názvom Chute podunajskej prírody NATUR/DANUBEPARKS, kód projektu SKHU/1601/1.1./258 podporeného z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika Maďarsko, ako je špecifikovaný v časti Zväzok II a za zmluvných ...

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Mestský park v Karlovej Vsi (2)

Predmetom zákazky je zriadenie mestského parku pre účely vytvorenia malej oddychovej zóny v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, na parcele č. 910/13, pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných hmôt, poisťovne a rodinnými domami. Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný a ani ...

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča

Predmet zákazky zahŕňa štyri územia v obci z toho 1 územie jako hlavné námestie před kostolom a kaštieľom a 3 územia zelených verejných plôch medzi cestnou komunikáciou a zástavbou rodinných domov . Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, ...

Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov

Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov

Predmetom zákazky je výrub stromov, orez konárov a stromov, výsadba, zber a odvoz vzniknutého odpadu.

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Mestá odolné na dopady zmeny klímy - Ozelenenie a tienenie lávky na Starohájskej ulici v Trnave

Predmetom zákazky je ozelenenie lávky pre peších. Projekt navrhuje sústavu tieniacich konštrukcií, ktoré v kombinácii s vegetáciou a drevenými lamelami vytvoria na lávke zatienené miesta a uľahčia pohyb osôb hlavne v čase horúčav. Členenie stavby na stavebné objekty: E.2 Tieniace konštrukcie E.3 Verejné osvetlenie E.4 Záhradná ...

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov v centrálnej časti mesta Krompachy. Projekt má za cieľ regeneráciu v súčasnosti nedostatočne riešeného územia s úmyslom vytvoriť kvalitné zázemie pre obyvateľov bytových domov. Plocha revitalizovaného územia:2742,00 m Novo navrhované komunikácie pre peších:176,20 m Projekt sa skladá zo 4 ...

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vyšná Hutka

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vyšná Hutka

Predmet zákazky jezameraný na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Územia sú rozdelené na niekoľko zón ...

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park

Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park

Predmetom zákazky je Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zelená infraštruktúra v obci Špačince

Zelená infraštruktúra v obci Špačince

Predmet zákazky bude pozostávať z viacerých častí. Prvá sa bude týkať lokality pozdĺž hlavnej cesty. Na tejto ploche sa ponechajú súčasne rastúce dreviny. Jednak z dôvodu existencie inžinierskych sietí, ale taktiež vďaka pozitívnej citovej väzbe obyvateľov, ktorí tento drevitý vegetačný porast zakladali. Na tejto lokalite bude odstránený súčasný ...

(záznamy 1/25 z 3261)  strana 1 / 131