ZDS - úprava miestnej komunikácie a vytvorenie parkovacích státi
Predmetom zákazky je realizácia nových parkovacích plôch pre osobné automobily pred bytovými domami č. 4 až 9, na ul. Sladovnícka, ktorá je súčasťou, sídliska Ľ. Podjavorinskej, spolu s riešením úpravy cesty a sadových úprav, verejného osvetlenia v danom území. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: stavebný objekt - spevnené ...
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – cesty a veřejné osvětlení
Zadavatel v rámci revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem zadává mj. i předmětnou zakázku, jejímž předmětem je v rámci revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města, také vybudování cest a veřejného osvětlení, a to vše dle Projektové dokumentace.
Údržba komunikační zeleně
Předmětem této veřejné zakázky, resp. veřejných zakázek zadávaných na základě jednotlivých rámcových dohod, je údržba komunikační zeleně na území hlavního města Prahy, a to především zeleně, která se nachází v okolí pozemních komunikací ve správě zadavatele.
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta: Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládky a rozvodmi ...
Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2019- 2022 II
Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a na podzim.
Péče o zeleň v Čelakovského sadech
Předmětem plnění zakázky je na základě smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem provádět pro zadavatele práce související s údržbou zeleně v Čelakovského sadech, a to dle přesného vymezení, které je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Novostavba MŠ Teplická - Stavba MŠ
Predmetom súťaže sú stavebné objekty SO 01 Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie, SO 04 - Napojenie elektro (vrátane preložky VN), SO 05 - Oplotenie. (Stavebné objekty SO 06 Detské ihriská, SO 07 Areálová zeleň, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s koordináciou ...
Údržba ochranného pásma vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR - oblast Západ I a Východ I
Předmětem veřejné zakázky je odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu nadzemního vedení elektroenergetické přenosové soustavy ČR ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení přenosové soustavy, včetně likvidace odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů, zbytků po těžbě a travního odpadu touto ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rynoltice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rynoltice a části katastrálního území Polesí u Rynoltic. Pozemkový úřad předpokládá návrh vodohospodářských opatření v následujícím rozsahu: Rekonstrukce vodní nádrže umístěné na pozemku p.č. 1249/2 v ...
Centrálny park v Rohožníku
Predmetom realizácia je vybudovanie Centrálneho parku v Rohožníku Stavba sa skladá so stavebných objektov: SO 01 Búracie prace SO 02 Vodozádržné opatrenia SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch SO 04 Sadovnícke úpravy SO 05 Automaticky závlahový systém SO 06 Verejne osvetlenie Rozsah stavebných prác je podrobne vymedzený v spracovanom ...
Cyklo Cholupice – Dolní Břežany, Praha Cholupice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kácení, sadové úpravy a realizace nové cyklostezky šíře 2,5 m, s asfaltovým povrchem, v trase historické úvozové cesty v Cholupicích. Dopravní značení bude provedeno dle technických předpisů (TP), finální vodorovné dopravní značení (VDZ) bude v plastu.
Úklid venkovních prostor EDU
Předmětem veřejné zakázky je úklid venkovních prostor zahrnující údržbu zeleně, údržbu komunikací a další činnosti související s údržbou pozemků. Součástí předmětu plnění není nakládání a likvidace nebezpečných odpadů.
Realizace biokoridoru Stránské
jedná se o vybudování biokoridoru včetně následné 3 leté péče v k.ú. Stránské na pozemcích ve vlastnictví zadavatele.
Odstraňování a oklešťování stromoví podél DS II
Jedná se o zajištění služeb, v rámci nichž bude účastník provádět a)odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy a současně likvidace veškerých odpadů vzniklých touto činností, zejména odstranění klestu, dřevní hmoty a jiných zbytků po těžbě a rovněž b)veškeré ...
Údržba veřejné zeleně na území městské části Brno-sever
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení údržby veřejné zeleně na území městské části Brno-sever.
Poptávám demolici bazénu, odvoz sutě a zahradní úpravy
Poptávám zahradní úpravy, posekat trávu a odstranit buxus, porazit a odvézt suchou broskev a odstranit a odvézt zbytky poraženého ořechu vč. drobných větví. Dále odvoz sutě a plastového odpadu. Potřebuji také zlikvidovat nadzemní bazén o průměru 4,5 m (plechový, vnitřní plachta pvc) vč. krycí plachty, podloží bazénu a odvézt zbytky. Vše je na ...
Lodhéřovský potok, ř.km 5,650-6,950, Lodhéřov-úprava koryta
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování opevnění koryta vodního toku v intravilánu obce v délce 1,3107km – dlažeb a zdí z lomového kamene, odstranění a vybudování 12 mostků a 2 lávek, přeložka vodovodu v délce 48 m, přeložka 3 sloupů NN, odstranění a obnova 550 m plotů, osazení svodidla 110 m, odstranění a náhradní výsadba 26 stromů.
Realizace lokálních biocenter BC 4  a BC 6 v k.ú. Nová Ves II. a BC 2A v k.ú. Rostoklaty.
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace lokálního biocentra ÚSES BC 4 v k.ú. Nová Ves II. v sousedství Štolmířského potoka, vybudováním mokřadu - vyhloubením tůně, celoplošným zatravněním, výsadbou dřevin a dvouleté zajištění zeleně. Realizace lokálního biocentra ÚSES BC 6 v k.ú. Nová Ves II. v sousedství Štolmířského ...
Obnova rákosin a podmáčených luk jako významného hnízdiště vodních a mokřadních druhů ptáků
Cílem akce je pětiletý intenzivní management nelesních ekosystémů. Na nelesních plochách bude provedeno odstranění náletu a sečení ploch po výřezech, sečení rákosin a sečení travních porostů.
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II/272 Litol, rekonstrukce
Předmětem díla je rekonstrukce vozovky silnice II/272 v části Lysé nad Labem – Litol v úseku ul. Mírová od křižovatky s ul. Na Zemské stezce, Dobrovského sady a část ul. Jiráskova k mostu přes Litolskou svodnici, včetně rekonstrukce chodníků po obou stranách komunikace, parkovacích stání, vegetačních úprav, dešťové kanalizace (odvodnění ...
Údržba plôch verejnej zelene
Predmetom zákazky je vykonávanie služieb údržby plôch verejnej zelene. Práce zahŕňajú kosenie rovinatých plôch, svahovitých plôch v okolí bytových domov, kosenie ruderálnych porastov (stariny), kosenie v okolí cestných komunikácií, jesenné vyhrabávanie tráv od listov a polievanie kvetinových záhonov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v ...
Revitalizácia vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova - Štefánikova v Prešove
Zákazka je rozdelená na dve časti. Časť č. 1: SO 02a, SO 04, SO 05, SO 06 zahŕňa Chodníky a spevnené plochy, Sadové úpravy, Drobnú architektúru, Vonkajšie osvetlenie. Časť č. 2: SO 02b, SO 03, SO 07 zahŕňa Parkovisko, Prípojku dažďovej kanalizácie a Konštrukciu pre popínavé rastliny. Predmet zákazky je vymedzený projektovou dokumentáciou ...
Údržba veřejné zeleně v MČ Brno-Bohunice
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí celoroční údržby veřejné zeleně. Komplexní údržbou městské zeleně se rozumí všechny práce související se zakládáním, pěstováním, údržbou a likvidací sadovnických prvků přirozených či umělých, uspořádaných podle zásad sadovnické estetiky do zpravidla více funkčních kompozic, jakož i pravidelné, řádné a ...
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave
Členenie stavby na stavebné objekty: D.1 SPEVNENÉ PLOCHY D.1.1 hlavná cyklocestička D.1.2 prepojenie s univerzitou D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE D.3 SADOVÉ ÚPRAVY Podrobnejšie je predmet obstarávania uvedený v súťažných podkladoch.