Poptávám roubování jasanů
Poptávám roubování jasanů. Kácím jasany, nešly by v případě nechání nízkého kmena znovu naroubovat.
Poptáváme úpravu zahrady u rodinného domu
Hledáme zahradní služby pro úpravu zahrady u rodinného domu v Ostrově PSČ 36301.
Hledáme firmu na údržbu zahrady
Hledáme firmu na údržbu zahrady na ambasádě a na rezidenci.
Poptáváme cenovou nabídku na údržbu zahrady
Poptáváme cenovou nabídku na údržbu zahrady kolem vily Cihlářky o velikosti cca 1300 m2 na Praze 5. Pravidelná údržba zahrady viz. foto.V případě Vašeho zájmu, možná domluva prohlídky zahrady. Děkuji
Inventarizácia drevín v lokalitách Nivy, Starý Ružinov, Ružová dolina, Prievoz a Trnávka
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu Inventarizácia drevín v lokalitách Nivy, Starý Ružinov, Ružová dolina, Prievoz a Trnávka a na vybraných lokalitách v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Účelom dokumentu je zmapovanie a zhodnotenie stromov a kríkových skupín (ďalej spolu ako dreviny) vo verejnej zeleni a určenie návrhu opatrení ...
Odborné arboristické ošetrenie vzrastlých drevín v Zámockom parku a Starom cintoríne
Predmetom zákazky je odborné arboristické ošetrenie 71 ks vzrastlých drevín v areáli národnej kultúrnej pamiatky Zámocky park a na Starom cintoríne v zmysle: STN 83 7010, Arboristický štandard 1. - Rez stromov. Presný opis drevín určených na ošetrenie (poradové číslo, inventarizačné číslo, sektor, slovenský názov, latinský názov, ošetrenie 1, ...
Stojiská polopodzemných kontajnerov Trenčín
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby stojísk polopodzemných kontajnerov v Meste Trenčín spojený s výsadbou krov na stojisku S5 Mateja Bela 21 v počte 25 kusov. Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v opise predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 9, vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 - 6 a v priloženej projektovej ...
Terénne úpravy v areáli AOS
Predmetom zákazky sú terénne úpravy v areáli AOS, ktoré pozostáva z čistenia trávnatých plôch pred kosením, čistenie žľabov, presun zeminy, rekultivácia plôch, výsadba trávy, úprava triedenie nahromadeného odpadu, jeho vývoz a následná likvidácia, prenájom stavebného stroja s obsluhou.
Poptávám výsadbu a dodání stromů včetně zahradnických prací
Dobrý den, obracím se na Vás se žádostí o vypracování CN na výsadbu a dodání 5 stromů včetně zahradnických prací . Jedná se náhradní výsadbu za pokácené dřeviny dle nařízení MČ P4 a to 2x Javor mleč o obvodu kmene 14-16 cm se zapěstovanou korunou a balem a 3 ovocné stromy - jabloň, třešeň a švestku o obvodu kmene 14-16 cm opět se zapěstovanou ...
Všeobecná údržba v meste Prešov
Zabezpečenie zákazky Všeobecná údržba v meste Prešov pozostáva z týchto jednotlivých častí: 1.Údržba a prevádzka mestských fontán. 2.Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta. 3.Údržba a prevádzka mestských hodín. 4.Výroba, osadenie a údržba mestského informačného systému, tabúľ šarišskej špacírky a mestského ...
Odburinenie trvalkových a zmiešaných záhonov
Predmetom zákazky odburinenie trvalkových a zmiešaných záhonov v meste. Záhony sú zamulčované štrkom alebo borovicovou kôrou. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ v rámci objednávky poskytne presnú špecifikáciu a polohu záhonov. Súčasťou odburinenia je aj vyzbieranie prípadných odpadkov zo záhonov a odvoz odpadu na skládku FCC Trnava.
Vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny v časti mesta Vysoké Tatry  - Tatranská Lomnica
Predmetom zákazky je komplexná inventarizácia a evidencia drevín a tiež vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny na území časti mesta Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica mesta Vysoké Tatry, podľa priloženej mapy za účelom implementácie do informačného systému mesta, z dôvodu efektívnejšieho riadenia projektov a starostlivosti o zeleň. ...
Poptávám stříhání živého plotu
Poptávám stříhání živého plotu, 50 m oboustranně, 1m široký.
Letná údržba verejných priestranstiev a cintorína MČ Myslava
Predmetom zákazky je poskytnutie služby Letná údržba verejných priestranstiev a cintorína MČ Myslava, v súlade s pasportom zelene, ktorý je súčasťou tejto výzvy. Súčasťou letnej údržby je: kosenie, hrabanie, likvidácia zeleného odpadu a výhrabkov, odstránenie pokosenej trávy z chodníkov fúkaním, čistenie hrobov na cintoríne, ktoré boli znečistené ...
Rekonštrukcia  južnej časti múru mestského opevnenia
Rekonštrukcia Mestského opevnenia, jeho statického zabezpečenia a konzervácia. Práce pozostávajú z odstránenia popínavej a náletovej zelene z konštrukcie múru, obnovy a doplnenia kamenného muriva, sanácie trhlín stien hĺbkovým škárovaním, vysekania škár, škárovania muriva, montáže a demontáže lešenia, zabezpečenie dlhodobej ochrany koruny ...
Všeobecná údržba v meste Prešov
Zabezpečenie zákazky Všeobecná údržba v meste Prešov pozostáva z týchto jednotlivých častí: 1.Údržba a prevádzka mestských fontán. 2.Údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta. 3.Údržba a prevádzka mestských hodín. 4.Výroba, osadenie a údržba mestského informačného systému, tabúľ šarišskej špacírky a mestského ...
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš, dve časti
Predmetom zákazky je realizácia projektu je výstavba Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Veľký Lapáš _dve časti.
Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi
Predmetom zákazky je Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi. Predmetná revitalizácia riešeného územia pozostáva predovšetkým z riešenia spevnených plôch, rekonštrukcie verejného osvetlenia, dodávky a montáže detských ihrísk, drobnej architektúry a mestského mobiliáru a sadových úprav. Uvedené úpravy výrazne prispejú k ...
Orezávanie stromov, kosenie trávy, ošetrenie rastlín
Predmetom zákazky je údržba trávnych porastov, drevín a krovín nachádzajúcich sa cestnom telese ciest I. triedy a na ostatných pozemkoch v správe Slovenskej správy ciest (ďalej len SSC). Hlavným zámerom predmetnej údržby je úprava prejazdného profilu ciest I. triedy, ktorý je nevyhnutné zachovať v požadovaných parametroch, aby nedošlo k ...
Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove
Predmetom zákazky je riešenie krajinno-architektonických úprav parku v Sládkovičove. Park je lokalizovaný pri budove neogotického kaštieľa Kuffnerovcov, vo východnej časti mesta. Výmera riešeného územia je 12 465 m2. Park v Sládkovičove bol v roku 1983 vyhlásený za chránený park a platí v ňom 4. stupeň ochrany. Stavebné práce z veľkej časti ...
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď
Projekt je zameraný na výstavbu nového športového areálu so zameraním na raketové športy, konkrétne tenis. Projekt bude realizovaný dodávateľským spôsobom. Projekt obsahuje stavebné práce na stav. objektoch: SO01 Búracie práce a výruby, SO02 Komunikácie a spevnené plochy, SO03 Tenisové kurty, SO04 Sadové úpravy, SO05 Areálové rozvody NN ...
Dendrologický prieskum pre stavbu Strategický park Valaliky - Externá infraštruktúra
Spracovanie dendrologického prieskumu na účely inventarizácie drevín v záujmovom území a vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín určených potenciálne na výrub ako podklad pre rozhodnutie orgánu ochrany prírody o uskutočnení náhradnej výsadby, resp. o uložení finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.
Údržba vybraných zelených plôch v Strategickom parku Nitra 2023
Predmetom zákazky je poskytnutie nasledovných služieb: - Údržba kosenie a mulčovanie zelených plôch, kosenie trávnych porastov, zber a odvoz zelene 3 x v r. 2023, - Údržba plôch s náhradnou výsadbou, - Údržba trávnatých porastov, - Údržba drevín a rastlín. Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk vrátane jej príloh.
Revitalizácia sídliska VII. cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov – detské ihriská
Predmetom zákazky je revitalizácia sídliska VII. v Meste Komárno s cieľom zlepšenia environmentálnych aspektov. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v PD a vo výkaze výmer.
Vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Plášťovce
Predmetom zákazky je vybudovanie vodozádržných opatrení v intraviláne obce Plášťovce. Stavba je v zmysle projektovej dokumentácie členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory : SO 01 Vodozádržné opatrenia na námestí v Plášťovciach (SO 01.1 Dažďová kanalizácia, SO 01.2 Spevnené plochy a terénne úpravy, SO 01.3 Sadové úpravy), SO 02 ...