Provádění pravidelné údržby zahrad objektů spravovaných Diplomatickým servisem
Provádění pravidelné údržby zahrad objektů spravovaných Diplomatickým servisem v období let 2020 - 2023.
Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno - Vinohrady
Předmětem veřejné zakázky je celoroční zajištění komplexní údržby veřejných ploch v Městské části Brno – Vinohrady. Pod pojmem celoroční komplexní údržba se rozumí -údržba zpevněných ploch a chodníků a údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 2 části. (Část1 - ...
19157 - I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - následná péče o dřeviny 2020-2022
Jedná se o provedení následné péče vysázených dřevin u stavby „Silnice I/11 Ostrava, Prodloužená Rudná“ v letech 2020-2022 zahrnující zálivku, ošetření dřevin ve skupinách, ošetření dřevin solitérních, ošetřování trávníku mezi řadami výsadeb a mulčování. Péče o dřeviny bude prováděna v souladu s: - Arboristickými standardy AOPK, - TP 99 ...
RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa
Jedná se o revitalizaci části sídliště Závodu míru v Pardubicích, která je vymezena na severu páteřní komunikací ul. nábřeží Závodu míru, na západě areálem ZŠ Závodu míru, z jihu areálem objektu jeslí a MŠ včetně a od východu plochou mezi sousedícími objekty č.p. 1856 a 1955. Jedná se o provedení stavebních úprav komunikací, parkovacích stání, ...
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020-2022 – ST Brno
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace (Údržba nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ Brno-ST Brno.
Rámcová dohoda na provádění údržby dřevin – prořezávky a kácení stromů a frézování pařezů
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby. Předmětem zadávacího řízení je údržba dřevin – prořezávky a kácení stromů a frézování pařezů na pozemcích ve vlastnictví a správě statutárního města České Budějovice. Předmět plnění veřejné zakázky bude ...
Náhradní výsadba u silnic I. tř. v Královéhradeckém kraji
Realizace náhradní výsadby dle projektu včetně následné péče o nově vsazené porosty. V rámci kácení stromů u silnic I.tř. v KHK nařízena jednotlivými povolovacími orgány náhradní výsadba
Revitalizace mrtvého ramene Labe v k.ú. Trnávka
Projekt řeší záchranu zanikajících vodních a mokřadních biotopů mrtvého ramene o celkové délce 950 m. V lokalitě se nachází zbytky původního koryta toku Labe z velké části již bez vodní hladiny. Technická část opatření řeší odbahnění ramene. Zemina bude odtěžena, profil rozrůzněn, břehová čára rozčleněna a sklony svahů zmírněny. Po ukončení ...
Realizace prvků ÚSES - část K22, K21 a celý K41, k. ú. Lechotice
Předmětem veřejné zakázky je realizace biokoridorů ÚSES v k.ú. Lechotice na pozemcích p.č.1402, 1423, 1414, 1520, 1528, 1536, 1487, 1499, 1541, 1516, 1547, 1228, 1198, 1220 vše k.ú. Lechotice. Realizace je členěna na dílčí objekty: SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, SO.5 a SO.6 Předmětem plnění je rovněž následná péče, která bude realizována v období ...
Vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce
Cieľom realizácie je zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce výsadbou zelene tak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne a j v extraviláne ktorá bude mať význam nielen mikroklimatický, hygienický, protierózny , ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciu obyvateľov, ...
Vybavení interiéru Návštěvnického centra Mušov – Brána do říše římské
Účelem této veřejné zakázky je dodávka vybavení do expozice a sadové úpravy.
Údržba zeleně na území městského obvodu Plzeň 4 – lokality č. 1, 2, 4
Předmětem veřejné zakázky jsou práce při celoroční údržbě a ošetřování veřejné zeleně a činnosti s tím související v místě plnění, a to na území Městského obvodu Plzeň 4. Zejména se jedná o pravidelné sečení travních ploch se sběrem nebo mulčováním, provádění výhrabů, prořezů a zmlazování keřů, okopávání a pletí, provádění zálivek, hnojení a další ...
Sečení travnatých veřejných ploch v letech 2020 - 2023
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění základní údržby ploch sečením a sběrem vzniklé hmoty, dále sečením beze sběru posečené hmoty, či jen mulčováním částí pozemků a zákonným nakládáním se vniklým bioodpadem, sběrem, výhrabem listí a jeho odvozem. Sbíraný a shrabaný bioodpad vzniklý údržbou ploch bude uložen či předán k dalšímu zpracování ...
Výruby a orezy pre NN vedenia
Predmetom obstarávania sú orezy prípadne výrub (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov v okolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie). Súčasťou predmetu obstarávania sú ďalšie služby, ktoré budú definované v súťažných podkladoch.
Postřiky vegetace a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách AS-PO v letech 2020-2023
Předmětem veřejné zakázky je provedení likvidace plevele a nežádoucí vegetace totálním herbicidem, sečení travnatých porostů a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách v období 2020-2023.
D5 Kácení stromů km 80,000 - 150,989
Jedná se o kácení stromů, výchovnou probírku porostů dřevin, frézování pařezů, chemické odplevelení postřikem Roundap na dálnici D5 v km 89 -107 obousměrně od nájezdu / sjezdu číslo 107 - Ostrov u Stříbra / Stříbro do nájezdu číslo 89 - Sulkov / Plzeň. Kácení bude probíhat dle platné legislativy, v termínu mimo vegetační období a pouze ...
Celoroční údržba Městské části Praha - Šeberov
Předmětem plnění veřejné zakázky je - celoroční komplexní údržba travnatých ploch, keřových porostů a stromů, - zimní údržba komunikací a chodníků pluhováním nebo posypem vč. zajištění 24 hodinové zimní pohotovosti a monitoringu sněhu, - celoroční čištění komunikací, chodníků a dalších ploch, vč. pravidelného monitoringu - údržbu a kontrola ...
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2019-2020
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2019-2020.
Poptáváme údržbu zeleně
Poptávám cenovou nabídku na sekání trávy cca 60 ha plochy + foukání listí. Potřebovala bych prosím přesnou cenu za hodinu Vaší práce, zvlášt sekání a foukání. Děkuji Honzátková
Revitalizácia námestia I. Dobóa, Veľké Kapušany
Predmetom stavby je revitalizacia, resp. rekonstrukcia vymedzenej plochy namestia I. Doboa vo Velkych Kapusanoch s novym designom, vysoko-efektivnym technickym riesenim, ktore budu splnat poziadavky technicko-ekologickych trendov, zaroven bude splnat poziadavky kvality poskytovanych sluzieb sirokej verejnosti. Stavebné objekty sú v nasledovnom ...
Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem, I. Etapa – veřejné osvětlení
Předmětem zakázky je v rámci revitalizace rozsáhlé plochy veřejné zeleně, která se nachází v centrální části města, konkrétně se jedná o vybudování veřejného osvětlení, a to vše dle Projektové dokumentace.
Revitalizace Karlova náměstí, Praha 2
Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí v Praze 2, Dojde k úpravě nároží křižovatek Resslova, Žitná, Odborů a Ječná, přechodů pro chodce, k úpravě odvodnění a šířkovému uspořádání dopravního prostoru. Vozovka bude s asfaltovým krytem a chodníky ze žulové mozaiky. Uliční vpusti budou posunuty případně ...
Údržba veřejné zeleně a související činnosti - Praha Vinoř
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby veřejné zeleně a souvisejících činností na území městské části Praha – Vinoř.
Zimní údržba místních komunikací, běžné úklidy chodníků, travnatých ploch a veřejných prostranství
Předmětem plnění jsou činnosti spočívající v zajištění zimní údržby místních komunikací, běžných úklidech chodníků, travnatých ploch a veřejných prostranství a zajištění jarních a podzimních výhrabů na území MO Plzeň 1.
Výsadba a údržba zeleně v areálu DC Zeleneč
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajících dřevin, výsadba nové zeleně a následná pětiletá péče a práce s ní spojené (kontroly a opravy kotvení dřevin, mulčování, závlaha apod.) v areálu datového centra Zeleneč.