Rekonstrukce prostoru v Holárkových sadech v Lounech
V rámci projektu Rekonstrukce prostoru v Holárkových sadech v Lounech bylo navrženo ošetření stávajících dřevin různým typem řezů a ošetření dutin. Dále jsou v projektu řešeny nové výsadby stromů, keřů, cibulovin a založení květnaté louky. Dále bude provedena rekonstrukce jílovopísčitých (hlinitokamínkových) cest, vytvoření hlavního oploceného ...
Zlepšenie environmentálnych aspektov sídliska Bystrá v obci Rabča
Predmetom zákazky je riešenie vnútrobloku, ktorý sa nachádza na ulici Bystrá v obci Rabča.
RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy zahrnující rekonstrukci veřejného prostranství na sídlišti Sever v Pardubicích - Cihelna, které je vymezeno ulicemi K Cihelně, Kunětická a K Rozvodně. Jedná se zejména o provedení bouracích prací zpevněných stávajících povrchů a podkladních vrstev pěších komunikací s odstraněním chodníkových obrub, ...
Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosovova, Košice
Stavebné práce - stavebné úpravy pozostávajú z regenerácie jestvujúcej a výsadby novej zelene /trvalkové záhony/, realizácie vodozádržných opatrení na zachytávanie dažďovej vody v záujmovom území, zriadení štrkových chodníkov, obnovenia a doplnenia detských ihrísk a športovísk, vyčlenenia venčoviska pre psov, výmeny jestvujúcich svietidiel ...
Revitalizácia - vnútro bloky Dukelská Považská Bystrica
Predmetom zákazky je regenerácia zatrávnenej plochy, výsadba zelene, obnova chodníkov, obnova pôvodného mobiliáru a osadenie nových prvkov drobnej architektúry.
Regenerácia vnútroblokového priestoru na Hrnčiarskej ulici v Stropkove
Predmetom zákazky je regenerácia vnútroblokového priestoru. Ulica Hrnčiarska je vnútroblokový priestor lemovaný po oboch stranách panelovými blokmi a aj detskou škôlkou. Zrekonštruovaná asfaltová cesta, ktorá plní úlohu pešej zóny, je rozdelená na chodník pre peších a novozaložený cyklo-chodník. Popri bytovkách sa nachádzajú pôvodné stromy, v ...
Cyklochodník na uliciach j. Bottu a Š. Moyzesa
Realizácia stavebných prác zrealizovanie nového cyklochodníka vrátane sadových úprav, verejného osvetlenia a mobiliáru, preložky distribučného rozvodu, preložky prípojok k rodinným domom, ochrany inžinierskych sietí, vytvorenie polopodzemného kontajneroviska. Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
Biocentrum BC3, BC5 a biokoridory v k.ú. Moutnice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení -ÚSES a to lokálních Biocenter BC3, BC5 a lokálních biokoridorů BK4, BK5, BK6, navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Moutnice. Biocentrum BC5 bude převážně tvořeno nově vybudovanými mokřadními plochami doplněné výsadbou dřevin ...
Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově v lokalitě Sídliště Mír, Tovární ulice, Domoradice
Předmětem zakázky poskytování komplexních služeb v oblasti údržby veřejné zeleně v Českém Krumlově. Poskytování služeb zahrnuje zejména tyto činnosti: pokosení travnatých ploch vhodnou mechanizací, obsečení keřů, stromů, mobiliáře apod. strunovým vyžínačem, včetně ručního odstranění vegetace v bezprostřední blízkosti dřevin; zametení chodníků a ...
Proměna sadu Dr. Milady Horákové
Předmětem soutěže je návrh krajinářsko-architektonického řešení sadu Dr. Milady Horákové (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 3594/17, 2569/4, 2569/3, 3594/29, 2569/8, 2554/2, 2567/5, 2554/1, 2553, 2552, 2550, 2549, 2569/1, 2544, 2543, 2569/7, 2613/11, 2514/1, 2372, 2514/10, 2510/21, 2364/2, 2364/1, 2514/9, 2510/22, 2510/6 v k. ú. ...
Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka - I
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v údržbě veřejné zeleně ve městě Studénka. Konkrétně se jedná o: -seč trvalého travního porostu, -zahradnické práce, -údržba keřů, alejí a stromů. Výše uvedené práce jsou včetně odvozu a uložení odpadu na manipulační plochu na ul. Polské ve Studénce.
Obnova stromořadí vč. stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice
Jedná se o provedení opravy chodníku s cyklostezkou v rámci výměny stromořadí na náměstí Republiky a v ul. Jahnova v Pardubicích. Stavební úpravy spočívají v rozebrání a následné úpravě povrchů zpevněných ploch pro pěší ze žulové dlažby a asfaltové cyklotrasy a dále v úpravách inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Po dokončení výsadby stromů ...
Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského, Senica
Predmetom zákazky je Revitalizácia vnútrobloku L. Novomeského v Senici. Predmetná revitalizácia riešeného územia pozostáva predovšetkým z riešenia spevnených plôch, detských ihrísk, drobnej architektúry a mestského mobiliáru a sadových úprav. Uvedené úpravy výrazne prispejú k celkovému skvalitneniu prostredia po stránke funkčnej, estetickej aj ...
Rámcová dohoda na údržbu stromů, keřů a zahradnické práce v Brně-Líšni
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním uchazečem na služby v rámci každé části, dále specifikovaného předmětu plnění, na dobu 24 měsíců od předpokládaného termínu plnění 8/2022 s tím, že veškeré podmínky plnění budou v rámcové dohodě vymezeny. Předmět veřejné zakázky specifikoval Ing. Tomáš Foral, Beethovenova 650/2, 602 00 ...
Komplexní zajištění péče o veřejná prostranství NKP Vyšehrad
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je komplexní zajištění péče o veřejná prostranství ve správě NKP Vyšehrad, spočívající v následně uvedených čtyřech dílčích plněních (DP) veřejné zakázky. DP1: Údržba parků a ploch zeleně ve správě NKP Vyšehrad; DP2: Úklid všech veřejných prostranství ve správě NKP Vyšehrad a s tím ...
Větrolamy VN2, VN3 - A, B a C v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je výsadba větrolamů VN2, VN3 -A, B a C v k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova za účelem ochrany území před větrnou erozí. Dílo je členěno na: Stavba SO-1: Název části: Větrolam VN3-A, VN3-B, VN3-C Parcelní číslo: parcela č. 10444, k.ú. Olbramovice u Moravského Krumlova, výměra 8 958 ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Roudka a k.ú. Skočova Lhota
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malá Roudka a Skočova Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstraňovanie BRO v meste Žilina
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby: -výrubov drevín, -asanácie pňov, -orezávanie drevín z dopravného hľadiska, -orezávanie suchých konárov drevín, -odstraňovanie skládok biologického odpadu z verejného priestoru v meste Žilina v rámci zákazky s názvom: ,,Výruby, frézovanie, orezy z dopravného ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník- ulica 9. mája – stred
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno lokalita Mazorník - ulica 9. mája stred". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku sklárskeho sídliska. Podrobný popis stavebných ...
Sadovnícko – architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova – Bauverova na sídlisku KVP
Stavebné práce pozostávajú z objektov: Sadové úpravy, Vodopriepustné plochy, Prvky technického vybavenia. Ide o výsadbu rôznych prvkov zelene, výsadbu drevín, doplnenie vhodného mobiliáru, športových plôch a herných prvkov a rovnako aj zrekonštruovanie a vybudovanie komunikácií v rámci vnútrobloku.
Zberný dvor Tvrdošovce
Predmetom zákazky je vybudovanie Zberného dvora v Tvrdošovciach. Stavba sa skladá z komplexu novobudovaných objektov, v zmysle vydaného stavebného povolenia. Sú to hlavne. SO 01 Prevádzková budova, SO 02 Prístrešok pre kontajnery, SO 03 Garáž, SO 04 Silážny žľab, SO 05 Váha, SO 06 Spevnené plochy, SO 07 Hangár, SO 08 Prípojka vody a areálové ...
Větrolamy TEO 2 a TEO 3, LBK 4b a IP 26, 27, 28 a 33 v k.ú. Vítonice u Znojma
Realizace větrolamů TEO 2 a TEO 3, lokálního biokoridoru LBK 4b a interakčních prvků IP 26, 27, 28 a 33 v k.ú. Vítonice u Znojma. Dílo je členěno na: Větrolam TEO 2 Větrolam o výměře 12 361 m2 a délce 622 m je situován na pozemku p.č. 2957 v k.ú. Vítonice u Znojma. Větrolam TEO 3 Větrolam o výměře 14 503 m2 a délce 709 m je situován na ...
Smíšené trvalkové výsadby - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je realizace smíšených trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou, včetně následné 3-leté rozvojové péče (bez následné dlouhodobé údržby) na 7 výsadbových lokalitách na celkové ploše 5.122,9 m2. Všechny zadané lokality se nacházejí podél frekventovaných komunikací a tramvajových tratí a ...
Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s revitalizáciou verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry v meste Rajec. Zákazka je rozdelená na dve časti: Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na Ul. 1. mája Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej ...
Prvky zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov materskej škôlky Kalinovská 7, Košice umiestnenej na pozemku par. č. 3647, k. ú. Furča so zameraním na opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, na vybudovanie dažďových záhrad v areáli MŠ a zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody v pôde. Pre ...