Rekonštrukcia záhrady Malokarpatského osvetového strediska v Modre
Predmetom zákazky je rekonštrukcia záhrady v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre, vrozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok.
Revitalizácia vnútroblokov v obci Veľké Leváre
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Revitalizácia vnútroblokov v obci Veľké Leváre. Miestom realizácie sú parcely p.č. 308/155, 308/160, 308/161, 308/163, 308/164, 308/165, 308/209, 308/210, 308/211VLEV092021 k.ú. Veľké Leváre
Nymburk - revitalizace sídliště Jankovice IV. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je zlepšení technického stavu dopravní infrastruktury v dané oblasti (sídliště Jankovice) a doplnění parkovacích ploch, úprava nevyhovujících komunikací a chodníků, nové přístřešky pro kontejnery, zastávkové přístřešky, stojany na kola, lavičky, herních prvků - plochy pro malá dětská hřiště pro děti o věkové skupině ...
Údržba zeleně v areálech MERO ČR
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění údržby zeleně v areálech MERO ČR, a.s., tj. zajištění sečí a údržby travních porostů, zajištění sestřihu a úpravy keřů a stromů do požadovaného tvaru, postřik proti plevelům a likvidace plevelů aj.
Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou - Cesta Osloboditeľov, Brezno
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s realizáciou bioretenčného systému s funkčnou vegetáciou Cesta Osloboditeľov, Brezno. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Revitalizácia lesoparku, PROGRAM SK - KLÍMA
Predmetom zákazky je revitalizácia lesoparku v Šali s cieľom zmierňovania klimatických zmien. Podrobná technická špecifikácia sa nachádza v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v regenerácii vnútroblokového územia v centrálnej časti mesta Krompachy, výsledkom ktorých bude najmä: -výmena povrchov a doplnenie komunikačných plôch -vytvorenie oddychových zón -vytvorenie bezbariérových prvkov -výmena a doplnenie prvkov verejného osvetlenia -obnova a výsadba ...
Novostavba materskej školy v obci Volkovce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VOLKOVCE OBJEKTOVÁ SKLADBA: SO 101 BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY SO 201 AREÁLOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY SO 301 VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY VODY SO 401 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZÁCIE SO 501 STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD A AREÁLOVÉ ...
Sečení vegetace 2023-2026 oblast A, okr. Děčín, Ústí nad Labem, Teplice
Sečení vegetace na pozemcích ve správě ŘSD ČR, Správa Chomutov - oblast Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb. v platném znění.
Sečení vegetace 2023-2026 oblast C, okr. Most a Chomutov
Sečení vegetace na pozemcích ve správě ŘSD ČR, Správa Chomutov - oblast Most a Chomutov, v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláškou č.104/1997 Sb. v platném znění.
Sečení vegetace 2023-2026 oblast B, okr. Litoměřice a Louny
Sečení vegetace na pozemcích ve správě ŘSD ČR, Správa Chomutov - oblast Litoměřice a Louny, v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a vyhláškou č.104/1997 Sb. v platném znění.
Regenerace veřejných prostranství ve městě Luby
Předmětem zakázky je revitalizace veřejných ploch města Luby v ulicích Tovární a U Pily a přilehlého okolí. Cílem návrhu je zajistit funkčnost a dlouhodobou stabilitu zeleně, vytvořit prostor s vysokou estetickou hodnotou, který bude zároveň působit přehledným a bezpečným dojmem. Navrhovaný veřejný prostor bude sloužit ke stejnému účelu jako ...
Dostavba - rekonstrukce víceúčeIového stadionu Hronov
Účelem stavebních prací je provedení dostavby v současné době rozpracované rekonstrukce a modernizace sportovního stadionu. Jedná se hlavně o jednopodlažní objekt sportovního zázemí s tribunou o celkové zastavěné ploše 853 m2, dokončení a realizace areálových zpevněných ploch vč. sadových úprav.
Zelená stena na objekte MsKC 2022
Predmetom verejného obstarávania je vybudovanie vertikálnej zelenej steny na budove Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, vrátane systému na zavlažovanie.
Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie a spevnené plochy
Predmetom zákazky je uskutočniť sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie a vyhotoviť spevnené plochy. Zákazka sa delí na časti "Časť 1 Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie SO02" a Časť 2 Spevnené plochy SO 03" "Časť 1 Sadové a terénne úpravy, ihriská, oplotenie SO02" Trávnaté plochy areál 557 m2 Trávnaté plochy úpravy mimo areál ...
Kácení zeleně pro stavbu D1 01191.C Brno centrum - Brno jih
Předmětem veřejné zakázky je kácení zeleně pro stavbu "D1 01191.C Brno centrum - Brno jih". Kácení bude prováděno v předstihu před zahájením samotné stavby v době vegetačního klidu v souladu s vydaným povolením.
ZŠ Vajanského Skalica – Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia
ZŠ Vajanského Skalica Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia. Dielo sa skladá z 2 stavebných objektov: SO01Extenzívna vegetačná strecha SO02Vodozádržné opatrenia
Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine v obci Kopčany
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Miestom pripravovanej stavby je areál žrebčína v katastri obce Kopčany, v okrese Skalica. Stavba slúži ako vodozádržné opatrenie, ktoré zachytáva zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine ...
Vyčistenie koridoru pre výstavbu vedenia 110kV č. 6812 Snina - Sobrance
Vytvorenie koridoru pre výstavbu vonkajšieho vzdušného vedenia 110 kV č. 6812 medzi Sninou a Sobrancami, ktoré spočíva v odstránení krov, náletových drevín a stromov v nelesných, brehových a lesných porastoch.
Revitalizace lokality Knížecí Pláně
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Knížecí Pláně. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o ...
Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách II. časť - závlaha a sadové úpravy
Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách II. časť - závlaha a sadové úpravy. Výsadbové práce : SO 01.2 Závlaha + SO 06 Sadové úpravy Služba: údržba záhonov, drevín a krovov v súlade s PD. po dobu 24 mesiacov.
Zajištění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v městském obvodě Ostrava - Jih
Předmětem plnění je provádění celoroční údržby veřejných travnatých ploch v dané lokalitě městského obvodu Ostrava-Jih: - Lokalita č. 1 - Zábřeh a Pískové doly - Lokalita č. 2 - Zábřeh II. - Lokalita č. 3 - Dubina, vč. jarního vyčištění ploch, kosení ploch, včetně vyhrabání, podzimního odstranění listí a sběru popadaných větví z travnatých ...
Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno/Lokalita - Mazorník, MPČĽ". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je realizácia sadovníckych a parkových prác vrátane rekultivácie trávnika. revitalizácie vnútrobloku. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu ...
Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na výstavbu vodozádržných opatrení v rámci projektu: Realizácia vodozádržných opatrení v meste Bánovce nad Bebravou. Stavebné práce sú zamerané na výstavbu zelenej strechy na budove materskej školy a štyroch vodozádržných spevnených plôch. Z uvedeného dôvodu je predmet zákazky rozdelený ...
Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy