Vybrané skladebné části ÚSES II

Vybrané skladebné části ÚSES II

Předmětem je realizace dílčích částí územního systému ekologické stability, konkrétně lokálních biokoridorů Nad Úvozem, interakčního prvku Nad Úvozem a části nadregionálního biokoridoru Kouty. Součástí realizace stavby bude založení trvalého travního porostu vhodnou osevní směsí, výsadba stanovištně vhodných dřevin do stávající orné půdy, dočasné ...

Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji

Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby a kosení trávních porostů (v extravilánu a částečně i intravilánu) u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji.

Vybrané skladebné části ÚSES I

Vybrané skladebné části ÚSES I

Předmětem je realizace dílčích částí územního systému ekologické stability, konkrétně lokálních biokoridorů Křížový kopec, Terasy a Kabely a části lokálního biocentra Terasy. Vzhledem ke kontinuitě LBK Terasy a LBK Kouty díky společné vodoteči jsou tyto části v textu popisovány pouze jako LBK Kabely. Součástí realizace stavby bude založení ...

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Jedná se o rehabilitaci zámeckého parku v Dolních Počernicích – severozápadní část parku. Předmětem stavby jsou terénní úpravy, cestní síť, rekonstrukce objektů (mostky, kašna, gloriet, skleník, orangerie, ohradní zídky), realizace veřejného osvětlení vč. slavnostního, sadové úpravy, venkovní rozvody splaškové a dešťové kanalizace, rozvod pitné a ...

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem a vybranými dodavateli pro provádění likvidace vybraných invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava. Jedná se o následující druhy: lupinu mnoholistou, netýkavku žláznatou, kolotočník ozdobný a zlatobýl kanadský. Cílem prováděných prací je regulace šíření a redukce ...

Poptávám ořez ovocný stromů

Poptávám ořez ovocný stromů

Poptávám střihání ovocných stromů.

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Posílení rekreačního potenciálu městských lesů Doksy: lokalita Lázeňský vrch, lokalita Lesopark

Oprava, zřízení, zpevnění lesních pěšin, instalace herních prvků, cvičební a naučných prvků, mobiliáře, arboristické asanační práce, výsadba zeleně, zřízení schodiště, povalového chodníku a vyhlídkové plošiny.

Prístavba materskej školy v Obci Široké

Prístavba materskej školy v Obci Široké

Predmetom zákazky je: 1. Objekt prístavby materskej školy SO 101, jednopodlažný, prisadený k existujúcemu objektu materskej školy spojovacou chodbou so samostatným vchodom do areálu materskej školy s detským ihriskom. Obstavaný priestor: 984,50 m3 , zastavaná plocha: 220,50 m2 , úžitková plocha: 177,29 m2 . 2. Zateplenie pôvodnej časti objektu ...

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres PCE

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres PCE

Kosení travních porostů podél silnic I. tříd Pardubického kraje a v okrese Pardubice (PCE) na základě rámcové dohody uzavřené na dobu 1 roku podle platných technických podmínek a projektové dokumentace vypracované firmou MDS projekt Vysoké Mýto.

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres CR

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres CR

Kosení travních porostů podél silnic I. tříd na okrese Chrudim na základě rámcové dohody, uzavřené na 1 rok podle TP a projektové dokumentace vypracované firmou MDS projekt Vysoké Mýto.

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres ÚO

Sil. I. tříd Pardubického kraje, kosení trávy, okres ÚO

Kosení travních porostů podél silnic I. tříd na okrese Ústí nad Orlicí na základě rámcové dohody, uzavřené na 1 rok podle TP a projektové dokumentace vypracované firmou MDS projekt Vysoké Mýto.

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace a chodníků v ulici Truhlářská, zřízení obratiště na konci ulice Truhlářská, rekonstrukce veřejného osvětlení, nové pěší stezky, vegetační úpravy a umístění mobiliáře v prostoru sídliště Jih v Písku. Předmět plnění je podrobně vymezen v projektové dokumentaci a v soupisech ...

Názov predmetu zákazky: Park v Tomášikove - Výskyt invázneho druhu Ailanthus altissima

Názov predmetu zákazky: Park v Tomášikove - Výskyt invázneho druhu Ailanthus altissima

Park v obci Tomášikovo je národnou kultúrnou pamiatkou (číslo ÚZPF 59/3) a zároveň chráneným areálom so 4. stupňom ochrany (evidenčné číslo 979). Výskyt invázneho druhu Ailanthus altissima (pajasen žliazkatý) bol pochytený už v projektovej dokumentácii Rekonštrukcia historického parku Tomášikovo, ktorá bola spracovaná v roku 2013. Od roku 2013 sa ...

Rámcová dohoda na údržbu Zámeckého parku a přilehlých ploch

Rámcová dohoda na údržbu Zámeckého parku a přilehlých ploch

Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na údržbu Zámeckého parku, Klášterní zahrady, zahrady Informačního střediska Vrchlabí a plochy kolem Technického zázemí Správy KRNAP. Jedná se o plochy, se kterými je povinna hospodařit Správa KRNAP. Podrobná technická specifikace - tedy plán údržby, pasport zeleně a mapy dotčených ploch tvoří přílohy ...

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Provedení revitalizace zeleně v době vegetačního klidu; 3) Provedení souvisejících prací, ...

Revitalizace zeleně ve správním území města Třešť

Revitalizace zeleně ve správním území města Třešť

revitalizace zeleně ve správním území města Třešť, oprava stávající cestní sítě v okolí Třešťského potoka a oprava stávající cestní sítě v parku u Váňovského rybníka

Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava

Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dvoupodlažního objektu mateřské školy pro 100 dětí s internátním provozem a přilehlou zahradou. Součástí stavby je napojení na inženýrské sítě, vybudování bezbariérových přístupových komunikací, parkoviště, chodníků, veřejného osvětlení, kontejnerového stání a sadových úprav.

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních

Předmětem veřejné zakázky je obnova dřevinného a bylinného patra parku s odstraněním neperspektivních dřevin nebo dřevin ve špatném zdravotním stavu, ošetření dřevin pomocí zdravotních, výchovných, stabilizačních či bezpečnostních řezů a výsadba převážně nepůvodních dřevin na místech s vhodnými prostorovými a světelnými podmínkami. Součástí ...

Údržba zeleně v MŠ

Údržba zeleně v MŠ

Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba zeleně – seče a výhraby v mateřských školách v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy a specifikací předmětu plnění, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Prořez stromů u silnic I. tř. v Královéhradeckém kraji

Prořez stromů u silnic I. tř. v Královéhradeckém kraji

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení prořezů stromů vč. odvozu a likvidace dřevní hmoty kolem silnic I. tříd v Královehradeckém kraji. . Veškerá ošetření na stromech a kácení budou prováděna kvalifikovanou osobou v oboru arboristiky. Technické a technologické postupy při řezu stromů rostoucích mimo les jsou ...

Park v lokalitě bývalého odkaliště Hády

Park v lokalitě bývalého odkaliště Hády

Zadavatel je vlastníkem pozemku p.č. 7988/1 v k.ú. Židenice, lokalita Hády, která byla v minulosti využívána jako odkaliště popílku z provozů zadavatele. Zadavatel má zájem revitalizovat tuto plochu na park podle PROJEKTU. Realizace končeného záměru zadavatele je rozdělena na dvě etapy, z nichž každá je zadávána jako část VZ ve smyslu ustanovení § ...

RS - Klášterec nad Ohří - Nové sídliště VI. etapa - II. část

RS - Klášterec nad Ohří - Nové sídliště VI. etapa - II. část

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci části "Nového sídliště" konkrétně ulic Luční, Ječná a Sportovní v Klášterci nad Ohří. Konkrétně budou obnoveny povrchy komunikací a chodníků, budou vybudována nová parkovací místa vč. odvodnění, bude rekonstruováno veřejné osvětlení a revitalizována zeleň.

D6 Lubenec, obchvat - náhradní výsadba

D6 Lubenec, obchvat - náhradní výsadba

Jedná se o náhradní výsadbu dřevin - ovocné polokmeny, alejové stromy (OK 10 - 12), odrostky (120 - 150 cm), poloodrostky (51 - 80 cm), lesní sazenice (36 - 50 cm), keře (20- 30 cm). Velikost sadebního materiálu zvolí zhotovitel s ohledem na jeho účel a s přihlédnutím ke konkrétním stanovištním podmínkám. Sazenice nesmí být mechanicky poškozeny (s ...

Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Ošetření lipové aleje v Malé Skále

Významné aleje Libereckého kraje 2. etapa - Ošetření lipové aleje v Malé Skále

Předmětem veřejné zakázky je ošetření 44 ks stromů (38x zdravotní řez, 3x bezpečnostní řez, 22x instalace bezpečnostních vazeb, 21x obvodová redukce, 10x řez redukční lokální,6 x odstranění výmladků, 4x odstranění vzrůstajících dřevin v okapové linii stromu, 2x ponechání stabilního torz a 1x sesazovací řez) v lipové aleji v Malé Skále, která se ...

Významné aleje Libereckého kraje 3.etapa - Ošetření aleje Karolíny Světlé, Český Dub

Významné aleje Libereckého kraje 3.etapa - Ošetření aleje Karolíny Světlé, Český Dub

Předmětem veřejné zakázky je ošetření 61 ks stromů (47x zdravotní řez, 8x bezpečnostní řez, 4x instalace bezpečnostních vazeb, 4x výchovný řez, 1x řez redukční lokální a 1 x odstranění výmladků) v aleji Karolíny Světlé, která se nachází podél pěší cesty o délce cca 1 km mezi obcemi Český Dub a Starý Dub. Alej se nachází na pozemcích p.p.č. 929 v ...

(záznamy 1/25 z 3196)  strana 1 / 128