Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova, Nitra
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Riešeným územím projektu REGENERÁCIA VNÚTROBLOKU POPRADSKÁ KMEŤOVA, NITRA je plocha verejnej zelene obytného súboru Diely v Nitre. Riešené územie je plochou verejnej zelene obytného súboru, kde sú už zrealizované voľnočasové aktivity podľa predošlých ...
Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre –  časť SO 03
Predmetom zákazky je realizácia vegetačných úprav, ktoré budú súčasťou revitalizácie areálu SPU v Nitre a budú zodpovedať potrebám užívateľov a návštevníkov stavby. Dielo sa skladá z nasledovných stavebných objektov: SO 03 Sadové úpravy/Realizácia vegetačných úprav.
Realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících biokoridorů a interakčních prvků v k.ú. Dobelice. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem ...
Rámcová dohoda - Kácení stromů a řez dřevin v MSK 2020-2024
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení kácení stromů a ořez dřevin v Moravskoslezském kraji, odstranění pařezů, štěpkování, likvidace dřevní hmoty a veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů a úpravou terénu kolem silnic I. tříd, dálnic II. tříd, silnic pro motorová vozidla a na pozemcích v majetkové ...
Údržba zeleně podél komunikací II. a III. tříd v Ústeckém kraji
Předmětem veřejných zakázek na základě rámcové dohody jsou služby údržby zeleně podél komunikací. Jedná se zejména o tyto práce: vysazování stromů včetně kůlů a chráničů, údržba - zalévání, okopávání a hnojení, řez a průklest ze země, řez a průklest ve výškách štěpkování, likvidace polomů, zpracování odpadového dřeva, odvoz štěpků, stromů, větví a ...
Revitalizace zeleně v intravilánu, Město Dolní Poustevna
Předmětem veřejné zakázky je revitalizace zeleně ve 4 lokalitách v intravilánu města Dolní Poustevna. V rámci projektu dojde především k ošetření zeleně a založení nové, k úpravě a vytvoření cest a k instalaci mobiliáře. Projekt navazuje na dokončenou revitalizaci dalších 4 lokalit ve dvou akcích. Dále je předmětem veřejné zakázky také ...
Rodinné domy lokalita Za nádražím, Bílý Kostel nad Nisou - technická infrastruktura
Stavební práce spočívající ve výstavbě nové technické infrastruktury pro budoucí výstavbu rodinných domů. Stavba se člení na tyto stavební objekty: SO.1 Komunikace SO.1.1 Odvodnění komunikace S0.2 Kanalizace SO.2.1 Kanalizační přípojky SO.3 Vodovod SO.3.1 Vodovodní přípojky \newline SO.4 Plynovod SO.5 Veřejné osvětlení SO.7 ...
Šport park Pltníky - II.etapa
Predmetom zákazky II. etapy projektu je dostavba futbalového areálu, jeho okolie s areálovými komunikáciami, príjazdovú komunikáciu a parkovisko, spolu s napojením areálu na splaškovú kanalizáciu a vybudovanie dažďovej kanalizácie z ciest a striech. Riešené časti areálu 2. etapy výstavby sa nachádzajú na pozemkoch k. ú. Priekopa 1025/4, 1025/18, ...
Obnova zahrady Strakovy akademie - stavební práce
Předmětem celé VZ je kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie včetně nových bezpečnostních prvků. VZ je rozdělena na 2 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie, tj. zejména výměna všech zpevněných i ...
Pasport zeleně - stromů - ve správě TSK hl. m. Prahy
Předmětem Veřejné zakázky je poskytování činností a služeb spočívajících v aktualizaci stávajícího pasportu zeleně („PZ“), konkrétně jednotlivých stromů, a dále v aktualizaci evidence grafických a textových informací PZ na území hl. m Prahy, v prostředí stávajícího informačního systému Zadavatele (systém CDSw - aplikace Zeleň). Tabulka s uvedenými ...
Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice
Realizace větrolamů VN 2, VN 3 a VN 4 v k.ú. Dyjákovice, včetně tříleté následné pěstební péče. Dílo je členěno na následující stavební objekty: SO 01 - větrolam VN 2 - délka 1.248 m, šířka 15 m SO 02 - větrolam VN 3 - délka 2.190 m, šířka 15 m SO 03 - větrolam VN 4 - délka 526 m, šířka 15 m
Rozvoj systému zeleně města - Milovice Regenerace Lesoparku a parku Kaštanová
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající plochy veřejné zeleně. Projekt bude realizován kontinuálně v postupných krocích a bude členěn na samostatné části: - Zeleň o Pěstební opatření na dřevinách (ošetření, kácení) o Výsadby dřevin - Zakládání propustných povrchů o Štěrkové trávníky o Komunikace MZK o Zasakovací plochy - kamenná ...
Revitalizácia Póschovej záhrady
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so sadovníckymi úpravami pri revitalizácii Póschovej záhrady. 1. časť Stavebné práce 2. časť Sadové úpravy Špecifikácie sú uvedené v samostatnom opise pre každú príslušnú časť predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v SP v časti B1. - opis ...
Realizace ÚSES 3, k.ú. Šakvice
Předmětem veřejné zakázky je „Realizace ÚSES 3, k. ú. Šakvice“ s cílem navrhnout optimální řešení pro obnovu krajinných struktur a založení segmentů krajinné zeleně v intenzivně obhospodařované zemědělské oblasti. Výsledkem budou výsadby na sebe navzájem navazující a obnovená zelená páteř v katastrálním území obce Šakvice. Realizací toho projektu ...
Realizace LBK a LBC v k.ú. Loukov a Libosváry
Předmětem zakázky je realizace vegetačních - založení na orné půdě 2 lokální biocentra a 5 lokálních biookoridorů. Výsadby jsou navrženy tak, aby rozčlenily intenzivně zemědělsky obhospodařovanou část katastrálních území plochami přírodě blízkých dřevinných a trávobylinných společenstev. Výsadby jsou rozmístěny tak, aby mohly být travnaté části ...
Revitalizácia Póschovej záhrady
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so sadovníckymi prácami pri revitalizácii Póschovej záhrady. Špecifikácie sú uvedené v samostatnom opise pre každú príslušnú časť predmetu zákazky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v SP v časti B1 - Opis predmetu zákazky platný pre každú jednotlivú časť ...
Poptáváme založení trávníku
Poptávám vysetí trávníku nebo položení travního koberec. Spěchám na to a hledám rychlou variantu. Pozemek je srovnaný bagrem a udusaný, jen na pár místech prorůstá plevel - ten se bude ještě likvidovat postřikem. Na kousku je zaseta tráva neprofesionálně a nevíme, zda vůbec vyroste. Pokud by se jednalo o travní koberec, zatím by mi stačila ...
Arboristický posudok a následné ošetrenie stromov
Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti: 1. časť Arboristický posudok a následné ošetrenie stromov 2. časť Arboristický orez alejových stromov vo verejnej zeleni 3. časť Revitalizácia ul. Východná Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1. časť odborné posúdenie aktuálneho stavu vybraných stromov v mestskej zeleni mesta Trenčín formou ...
Celoroční údržba veřejné zeleně ve městě Roudnice nad Labem
Předmětem této veřejné na služby je údržba zeleně na vybraných veřejných prostranstvích města Roudnice nad Labem. Zejména se bude jednat o údržbu travnatých ploch, údržbu živých plotů a keřových porostů, stromů, náhradní výsadbu stromů a keřů, údržbu mobilních závěsných mís, květináčů, záhonů, zálivky stromů a záhonů a nakládání s odpadem, ...
Údržba trávnikov, územný celok - Trnava západ
Predmetom zákazky je údržba trávnikov, resp. trávnatých plôch v územných častiach mesta Trnava
Revitalizace lokality Černý Kříž
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Černý Kříž. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Revitalizace lokality Stožecká I. a II. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Stožecká. Jejím cílem je obnova narušeného vodního režimu, zlepšení stavu cenných mokřadních biotopů a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování ...
Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice
Předmětem plnění jsou opatření směřující k zachování početnosti a ke stabilizaci populace silně ohrožené kuňky ohnivé jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných vodních biotopů v dané lokalitě Na Bídě, což je niva řeky Ploučnice mezi Českou Lípou a Stružnicí, pro stabilní a ...
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ, Snina, II. etapa
1.1Predmetom zákazky je stavba Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa. Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa bude realizovaná na území za Veľkým Kaštieľom. Riešená lokalita je ohraničená areálom Nemocnice z jednej strany, z druhej strany riekou Cirochou (na ktorej je umiestnená lávka pre peších) a ...
Revitalizácia vnútrobloku vedľa hotela Magnus, Trenčín
Ideovým zámerom pre vyhotovenie tohto projektu je komplexná revitalizácia a úprava vybraného verejného priestoru s cieľom skvalitnenia urbanizovaného životného prostredia, zlepšenia environmentálnych aspektov a podpory budovania zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Výsledkom navrhovanej revitalizácie má byť systémová obnova a tvorba ...