ESUP - Údržba vegetace - Oblast B – Louny, Litoměřice
Údržba vegetace na pozemcích ve správě ŘSD ČR, Správa Chomutov - oblast Louny a Litoměřice, po dobu 3 let.
ESUP - Údržba vegetace - Oblast C - Chomutov, Most
Údržba vegetace na pozemcích ve správě ŘSD ČR, Správa Chomutov - oblast Chomutov a Most, po dobu 3 let.
ESUP – Údržba vegetace - Oblast A – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice
Údržba vegetace na pozemcích ve správě ŘSD ČR, Správa Chomutov v oblasti Děčín, Ústí nad Labem a Teplice po dobu 3 let
Kosení travních porostů oblast II Cheb
Jedná se o kosení travních porostů (sečení trávy) v oblasti II Cheb strojním, resp. ručním sečením. Řídí se z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, z. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platné znění, vyhláškou Ministerstva dopravy ...
MV - Praha 6, Markéta – rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení
Předmětem zakázky je rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch v areálu Markéta OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
Realizace prvků ÚSES – LBC 8 a LBK 13, k.ú. Šanov
Založení části dvou prvků územního systému ekologické stability. Lokální biocentrum LBC 8 a na něj navazující lokální biokoridor LBK 13 jsou navrženy jižně od centra obce Šanov. Oba prvky jsou situovány v zemědělsky intenzivně využívané krajině podél Anšovského potoka. Biokoridor pozvolně navazuje na lokální biocentrum, které je z východní strany ...
Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene
Predmetom zakazky su stavebne prace pri rekonstrukcii ZST vo Zvolene v objektovej skladbe: SO 01 Pesia zona, drobna architektura, asanacie cast A, RPP ZST SO 01 Pesia zona, drobna architektura, asanacie cast B, parkovisko SO 02 Komunikacie a spevnene plochy, dopravne znacenie cast A SO 02 Komunikacie a spevnene plochy, dopravne znacenie cast B ...
Ochranný obvod Podbanské
Realizácia služieb a dodávka materiálu pri pestovnej činnosti a starostlivosti o lúčne spoločenstvá ŠL TANAP-u na rok 2019.
Poptáváme zajištění úklidu, odvozu a likvidaci kůry stromů a případného dřevěného odpadu
Poptáváme zajištění úklidu, odvozu a likvidaci kůry stromů a případného dřevěného odpadu z nákladového prostranství v obvodu železniční stanici Jihlava- město. V současnosti pouze provádím průzkum trhu. Přesné informace o znečištění a rozsah prací v místech nakládky kmenového dříví není znám.
Kosení travních porostů v Plzeňském kraji
Jedná se o odstraňování travního porostu strojním a ručním sečením na silničním pozemku silnic I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27 v Plzeňském kraji prováděné dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu 48 měsíců.
Lokalita č. 103 - MČ Sever
Kosenie trávnatých plôch v meste Košice s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy.
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Komplexná údržba verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letná údržba miestnych komunikácií
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb komplexnej údržby verejnej zelene, detských ihrísk a pieskovísk a letná údržba miestnych komunikácií. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2019- 2022
Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a na podzim.
Založení ÚSES – LBK 2, k.ú. Bánov
Předmětem veřejné zakázky je realizace biokoridoru v k.ú. Bánov na pozemcích p.č. 6838/1, 6892, 6799, 6541 a 6528, vše k.ú. Bánov. V řešených plochách byl v návaznosti na dokončení obchvatu obce Bánov z roku 2010 realizován lokální mezofilní biokoridor. Vymezení biokoridoru je v nezměněné podobě převzato do územního plánu Bánova. Biokoridor byl ...
Postřiky vegetace a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách AS-PO v letech 2019-2023
Předmětem VZ je provedení likvidace plevele a nežádoucí vegetace totálním herbicidem, sečení travnatých porostů a odstranění náletových křovin na vojenských vlečkách v období 2019-2023.
I/19, 34, 34H  Kosení Pelhřimov
Jedná se sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Pelhřimov v letech 2019 – 2022.
I/19,34,37,38 Kosení H.Brod
Jedná se o sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Havlíčkův Brod v letech 2019-2022
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové–Lutyni – 2. část
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby – „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni“. Stavba je rozdělena na tyto dvě stavební etapy: ČÁST 1 - zájmové území se nachází východně od ul. Adamusova a je ohraničeno ul. Dětmarovická, v okolí byt. domů č.p. 1246 – 1253 ČÁST 2 - zájmové území se nachází západně od ul. ...
I.tř. kosení travních porostů – oblast Hradec Králové
Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu 48 měsíců. Travní porosty podél silnic I.třídy - dle pasportu trávy - u silnic I/11, I/31, I/33, I/35, I/36, I/37 v okrese Hradec Králové. Zajištění kosení travních porostů strojně nebo ručně v celém profilu silničního příkopů (krajnice, příkopy, svahy, silniční pomocné pozemky) - 3x ročně. Řez ...
Výsadba krajinné zeleně, Říčany II
Předmětem veřejné zakázky je realizace výsadby krajinné zeleně na pozemcích parc.č.278, 287/1, 483/1, 486/2, 492, 501, 552/1, 573, 801/88 – všechny v k.ú. Říčany u Prahy, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ. Předmět díla je podrobně specifikován v projektu zpracovaném Ing. ...
Údržba veřejné zeleně a související práce na pozemcích ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně a úklid v Městském obvodě Ústí nad Labem - Severní Terasa.
Údržba zeleně a úklid veřejných prostranství
Předmětem veřejné zakázky (část A – I) je běžná a odborná údržba veřejné zeleně a kontrola a údržba dětských hřišť ve správě městské části Praha 12 podle vymezené lokality.
Údržba zeleně ZR – sečení 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služby údržby veřejné zeleně spočívající v sečení veřejných travnatých ploch a doplňkových zahradnických prací na území města Žďár nad Sázavou včetně jeho místních částí, tj. rovinných ploch, svahů, nerovných ploch, a to o celkové výměře cca 120 ha. Podrobněji je předmět plnění specifikován v ...
Budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Spišské Vlachy
Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a ...