Rašeliniště Horní Borková - projekt revitalizace, registrační číslo projektu
obnova vodního režimu aktivního rašeliniště a tvorba vhodných životních podmínek chráněným druhům, zejména tetřívku obecnému (kácení dřevin, zemní práce, stavba přehrádek, tvorba haťového záhozu, transfery vegetace a doplňkové práce)
Kácení stromů a dřevin v Kraji Vysočina
Péče o silniční stromoví - stromy a keře dle standardů ŘSD ČR
Údržba zeleně - sekání travnatých ploch na území MO Plzeň 1 (2021-2024)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou činnosti spočívající v údržbě zeleně - sekání travnatých ploch na území MO Plzeň 1, když předmět plnění je vymezen návrhem smluv (5 smluv na 5 částí = 5 úseků).
SZ Lysice - obnova zámecké zahrady a zahradnictví
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU a stavebního povolení (dílo). Státní zámek (SZ) Lysice je Národní kulturní památkou. Vlastníkem zámku je stát a správcem Národní památkový ústav. Předmět plnění zadávané veřejné zakázky bude realizován v areálu SZ Lysice.
Letní a zimní údržba komunikací a chodníků
Letní údržba: zabezpečení letní údržby komunikací a chodníků na území města a určených kanalizačních vpustí, spočívající v čištění vozovek a chodníků, mytí vozovek tlakovou vodou, odstranění plevele z krajnic vozovek a z chodníků, v ošetření zaplevelených krajnic a chodníků, čištěním parkovišť a mytí povrchů určených zpevněných ploch, odstraňování ...
Revitalizace parku U hradeb podél ulice Horská
Předmětem soutěže o návrh je zpracování krajinářsko-architektonicko-urbanistického návrhu k revitalizaci parku „U hradeb“ nacházejícího se na území městské části Praha 2 podél ulice Horská v těsné blízkosti zahrady „Ztracenka“, Bastionu XXXI a parku „Folimanka“ se záměrem vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny ...
Vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny na území mesta Prešov
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny na území mesta Prešov vrátane vykonania komplexnej inventarizácie a evidencie drevín v katastrálnom území mesta Prešov a v jeho intraviláne, za účelom implementácie do informačného systému mesta, z dôvodu efektívnejšieho riadenia projektov a starostlivosti o zeleň. Predmetom ...
Údržba veřejné zeleně na části území města Třebíč jih
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s údržbou veřejné zeleně na území města Třebíč. Budoucí dodavatel bude zajišťovat následující práce: · jarní vyhrabávání trávníků, · kosení trávníkových ploch, · podzimní vyhrabávání listí včetně opakovaného přehrabání 35 % ploch, · řez živých plotů, · údržbu záhonů a vegetačních ...
Projekt pěstebních opatření dřevin ve městě Hodonín - ořezy a kácení dřevin
Předmětem veřejné zakázky je provádění pěstebních opatření na dřevinách zeleně města Hodonín. Konkrétně se bude jednat o pěstební opatření typu kácení, zdravotní, bezpečnostní a jiné řezy, instalace vazeb a odstraňování pařezů. CPV kódy 77200000-2 Služby v oblasti lesnictví 77210000-5 Služby v oblasti těžby dřeva 77211100-3 Služby při ...
Údržba veřejné zeleně a některých přilehlých komunikací - lokalita Bystrc I
Předmětem veřejné zakázky je běžná údržba ploch veřejné zeleně v Brně - Bystrci. Bližší podrobnosti vztahující se k jednotlivým prvkům a požadovaným činnostem jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Mestský park v Karlovej Vsi
Predmetom zákazky je vybudovanie mestského parku vrátane spevnených a dopadových plôch, výsadby novej zelene a biokoridoru, zhotovenie areálového vodovodu vrátane vodovodnej prípojky a osadenie pitnej fontánky, dodávka a montáž detského ihriska, športovísk a verejného osvetlenia.
Vodozádržné opatrenia v meste Topoľčany
1. Zámerom projektu je úprava dvoch priestorov v bezprostrednom okolí školy s využitím princípov vodozádržných opatrení. Obnovenie prirodzeného vsakovania zrážkovej vody do pôdy prispeje k doplneniu zásob podzemnej vody a zároveň podporí zníženie teploty okolitého vzduchu jej postupným výparom do vegetácie. Cieľom návrhu je znížiť množstvo ...
D5 Kácení stromů v k. ú. Beroun
Předmětem zakázky je realizace kácení stromů v k. ú. Beroun u dálnice D5. Jedná se o odstranění stromů a porostů, které jsou nebezpečné, nakloněné, poškozené a ohrožují bezpečnost silničního provozu. Kácení stromů a porostů bude v k. ú. Beroun ve správě SSÚD č. 8 Rudná. Kácet se budou dřeviny v těsné blízkosti PHS, přerůstající PHS a zarůstající ...
Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020-2021-k.ú.Závada
Předmětem dílčích zakázek je odstranění nežádoucí vegetace v rámci zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty u Oblastního ředitelství Ostrava, katastrální území Závada nad Olší, obec Petrovice u Karviné, pozemek parcela číslo 873, žkm 286,700 až 287,700 za podmínek stanovených ve správních rozhodnutích. Předpokládaný rozsah: - ...
Údržba dřevin na území městského obvodu Poruba 2021/2023
Údržba dřevin na území městského obvodu Poruba. Jedná se o práce, které zahrnují údržbu dřevin (stromů a keřů), spočívající v kácení a ořezech. U stromů se jedná o kácení, řešení havarijního stavu dřevin, tzn. okamžité odstranění vývratů, rozlomených nebo poškozených stromů, kácení dřevin z bezpečnostních a zdravotních důvodů, vše plně v ...
Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice - realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu
Předmětem plnění jsou opatření směřující k zachování početnosti a ke stabilizaci populace silně ohrožené kuňky ohnivé jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných vodních biotopů v dané lokalitě Na Bídě, což je niva řeky Ploučnice mezi Českou Lípou a Stružnicí, pro stabilní a ...
Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava parku (původní zámecký park) v rámci areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o. Konkrétně bude provedena komplexní revitalizace dřevin rostoucích v parku spočívající v kácení 81 ks stromů a odfrézování 82 ks pařezů, dále ošetření 89 ks stromů a výsadbě 116 ks stromů resp. keřů vč. zajištění následné ...
Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. Starovičky
Předmětem veřejné zakázky je založení krajinných prvků ve vybraných lokalitách katastrálního území Starovičky. Tyto vybrané krajinné segmenty jsou součástí lokálního územního systému ekologické stability krajiny, upřesněného v roce 2018 Plánem společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy. V rámci projektu je navržena výsadba tří chybějících ...
CLAIRO - výsadba zeleně
Poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k výsadbě zeleně (442 ks stromů a 1867 ks keřů), dále regenerace a založení trávníků a následné péče o vysazenou zeleň po dobu 5 let. Výsadba zeleně bude realizována na pozemcích parc. č. 2601, 2626, 2631 a 2632 v k. ú Radvanice a na pozemku parc. č. 1217 v k. ú Bartovice, obec Ostrava.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres CR
Kácení havarijních stromů a řezy dřevin okolo silnic I. tříd Pardubického kraje a na území okresu Chrudim, dle zadání objednatele na základě uzavřené rámcové dohody pro období 2021 - 2024.
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. v Nitre II
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Účelom stavebného objektu krajinno-architektonických uprav je návrh vhodnej vegetácie pre vybrane územie, uplatnenie ekologických princípov tvorby, ochrany a údržby zelene čim zvýšime environmentálne aspekty sídla a zlepšime manažment zrážkových ...
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres PCE
Kácení havarijních stromů a řezy dřevin okolo silnic I. tříd Pardubického kraje a na území okresu Pardubice, dle zadání objednatele na základě uzavřené rámcové dohody pro období 2021 - 2024.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres SY
Kácení havarijních stromů a řezy dřevin okolo silnic I. tříd Pardubického kraje a na území okresu Svitavy, dle zadání objednatele na základě uzavřené rámcové dohody pro období 2021 - 2024.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO
Kácení havarijních stromů a řezy dřevin okolo silnic I. tříd Pardubického kraje a na území okresu Ústí nad Orlicí, dle zadání objednatele na základě uzavřené rámcové dohody pro období 2021 - 2024.
Sekání trávy na pozemcích ve vlastnictví města Čelákovice 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb-sekání zelených ploch (včetně odstranění výmladků, úklid vyřezaných výmladků a trávy a odvoz a odstranění vzniklé biologické hmoty) ve vlastnictví města Čelákovic.