Založení části regionálního biocentra ÚSES Žebračka v lokalitě Křivá (k.ú. Přerov)
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření hodnotného biocentra, tedy výsadby regionálně původních dřevin na již dříve zalučněném poli. Zalučnění zájmové plochy proběhlo v roce 2017 regionální luční směsí. Projekt tak navazuje na toto opatření s cílem zvýšit biologickou a ekologickou hodnotu lokality. Vzniklá plocha bude součástí prvků ÚSES, konkrétně ...
Novostavba MŠ Teplická -Stavba MŠ
Predmetom súťaže sú stavebné objekty SO 01 Objekt MŠ, SO 02 napojenie vodovodu, SO 03 Napojenie kanalizácie, SO 04 - Napojenie elektro (vrátane preložky VN), SO 05 - Oplotenie. (Stavebné objekty SO 06 Detské ihriská, SO 07 Areálová zeleň, SO 08 Komunikácie a spevnené plochy sú predmetom inej súťaže. Je potrebné počítať pri výstavbe s ...
Litorál u rybníka Blatec v k.ú. Příbraz CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010860
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v užším řízení, jejímž předmětem je výstavba vodních tůní a výsadba stromů v k.ú. Příbraz.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1) Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava 2) Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 3) Správa a údržba verejnej zelene vrátane cintorínov v meste Myjava Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu, kombináciu akýchkoľvek častí alebo na ...
Založení vybraných prvků ÚSES v k.ú. Vranovice
Předmětem veřejné zakázky je realizací prvků ÚSES na katastru obce Vranovice. V ploše stávající orné půdy je navrženo několik nových prvků, které společně plní významnou krajinotvornou, ekologickou a protierozní funkci. Všechny prvky jsou součástí ÚSES (biocentra a biokoridory). V ploše nynější orné půdy bude doplňována autochtonní dřevinná i ...
Doplnění zeleně v polní trati Padělky ode Drah, Drahy, Hrubé pasečky, Vyhnašov, Mrchoviště
Předmětem veřejné zakázky je založení krajinné zeleně, interakčních prvků a segmentů lokálních biokoridorů v k.ú. Tupesy na Moravě. V podstatě jde o rekonstrukci krajinného rázu ve významné lokalitě Přírodního parku Chřiby, vytvoření protierozních prvků v krajině a zvýšení ekologické stability území. Projekt je zaměřen na regeneraci rozsáhlého ...
Revitalizácia verejných priestranstiev – ulica Slanská
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa revitalizuje verejné priestranstvo, čím sa zabezpečí jednak vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry, posilnenie ekologickej stability, kvality ovzdušia a zlepšenie sídelného prostredia.
Regenerace parku sady Bedřicha Smetany a vybraných součástí systému zeleně lázeňského města
Předmětem zakázky je regenerace zeleně na vybraných plochách ve Františkových Lázních. Celkem je vybráno 17 ploch po celém městě, na kterých jsou navrženo kácení, pěstební opatření na stávajících stromech a nové výsadby. U sadů Bedřicha Smetany je navržena kompletní regenerace parku. Všechny plochy se nachází v zastavěném území obce a jsou ...
Park u vody, Praha 7-Holešovice
Předmětem plnění této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu parku u vody v Praze 7-Holešovicích. Cílem revitalizace prostoru je znovunavázání vztahu s řekou na levém vltavském břehu, posílení jedinečného charakteru parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využití potenciálu jednoho z mála veřejných míst v městské ...
Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4
Údržba zeleně, ostatních ploch a péče o zařízení na nich umístěných na území městské části Praha 4, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací a zejména pak její Částí 2: Návrh smlouvy.
Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava parku (původní zámecký park) v rámci areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o. Konkrétně bude provedena komplexní revitalizace dřevin rostoucích v parku spočívající v kácení 81 ks stromů a odfrézování 82 ks pařezů, dále ošetření 89 ks stromů a výsadbě 116 ks stromů resp. keřů vč. zajištění následné ...
Zelený pás Sedlečko u Soběslavě
Předmětem veřejné zakázky je výsadba interakčního prvku na valu mezi dálnicí D3 a IV. železničním koridorem na parcelách č. 1374, 1394/2, 790/4 , k.ú. Sedlečko u Soběslavě z důvodu snížení negativního vlivu liniových staveb na zemědělskou krajinu a krajinný ráz. Celková délka pásu činí 280m, průměrná šířka 50 m, výška valu 11m, celková plocha ...
Udržitelné hospodaření v krajině Bílých Karpat II
Před vymezením řešeného území bylo provedeno terénní šetření v krajině a krajinná analýza zájmových katastrů Jestřabí, Štítná nad Vláří-Popov, Brumov, Bylnice a Návojná. Celková plocha, na které budou realizována opatření činí 15,5 ha. Z toho na 6,2 ha proběhnou výsadby a realizace tůní, na 9,3 ha proběhne odstraňování náletu a management ...
Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov v rokoch 2021
Výrub stromov, orez konárov stromov bez plošiny, orez konárov pomocou plošiny, alebo stromolezecky, orez stromov na čapik, orez krov a ruží, zmladenie krov, rez a tvarovanie živých plotov s vyčistením a odburiňovaním, výsadba kvetín, letničiek, dvojročných kvetín, výsadba krov s balom, výsadba stromov s balom, založenie záhonu, založenie trávnika, ...
Revitalizace LBC C07 v k.ú. Běhařovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizaci lokálního biocentra C07 Za kostelem v k.ú. Běhařovice. Pro zvýšení biologické rozmanitosti krajinářsky cenného území lokality v jinak monotónní krajině, chudé na drobné vodní a mokřadní plochy, bude vybudována soustava průtočných a neprůtočných mokřadů, malá vodní nádrž a ...
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-II.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici II. etapa, ktorá sa skladá z troch častí: -Časť A. Stavebné práce -Časť B. Obnova a výsadba zelene -Časť C. Detské ihriská a športové prvky Predmetom je realizácia stavebných prác na regenerácii vnútrobloku ...
Obec Šanov - Realizace LBK2, LBK3, LBK5, LBK12, LBK14
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: Obec Šanov - Realizace LBK2, LBK3, LBK5, LBK12, LBK14. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících biokoridorů v k.ú. Šanov. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem zadávacího ...
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici-I.etapa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici I. etapa, ktorá sa skladá z troch častí: -Časť A. Stavebné práce -Časť B. Obnova a výsadba zelene -Časť C. Detské ihriská a športové prvky Predmetom je realizácia stavebných prác na regenerácii vnútrobloku ...
Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice
Predmetom obstarávania sú vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice. Riešené vodozádržné opatrenia predstavujú tri rôzne aktivity: - vybudovanie podpovrchových retenčných systémov na zachytenie zrážkovej vody (SO2 a SO3) - náhrada spevnených plôch zatrávneníma zatrávňovacími dlaždicami (SO1, SO6 a SO7) - vybudovanie dažďových ...
Realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice - opakované
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících biokoridorů a interakčních prvků v k.ú. Dobelice. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem ...
Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hejtmánkovice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace čtyř skladebných částí územního systému ekologické stability - tří lokálních biokoridorů a jednoho lokálního biocentra v k.ú. Hejtmánkovice, okres Náchod. Celková výměra tvoří 4,3 ha. Výsadba bude provedena do stávajících trvalých travních porostů. Celkem bude vysazeno 2 136 ks ...
Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici - II. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce včetně restaurátorských prací, zahrnující rovněž restaurování štuku a štukové výzdoby, spočívající v obnově areálu poutního kostela, který je národní kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Konkrétně jde o stavební a restaurátorské práce v ambitu a na farní zahradě, ...
JHC Náhradní výsadba za kácení 2020 - 2021
Předmětem zakázky je provedení uložené náhradní výsadby z rozhodnutí orgánů ochrany přírody v jednotlivých katastrálních územích obcí, u kterých bylo požádáno o kácení stromů podél komunikací I. tříd pro zajištění bezpečnosti provozu na těchto komunikacích. Dle zákona č. 13/197 Sb., o pozemních komunikacích - (ustanovení § 33) upravuje podmínky ...
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom
Predmetom zákazky je vybudovanie vertikálnej zelenej steny na budove Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, vrátane systému na zavlažovanie, a zároveň úprava existujúcej spevnenej plochy pred MsKC na vodopriepustnú spevnenú plochu. Realizácia je limitovaná existujúcou zástavbou v území, tak i existujúcim pozdĺžnym a priečnym riešením ...
Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza
Predmetom zákazky sú Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza. Stavba je situovaná na Námestí slobody v Prievidzi, k.ú. Prievidza, parc. č. 42121, 2120/1, 2109/2, 2238/1, 2118/1, 2094/1, 2096/1. Predmetom diela je odvedenie dažďovej vody z nepriepustných povrchov, využitie zeleného potenciálu na zabránenie prehrievania ...