Komplexné arboristické ošetrenie a výrub stromov v lokalite Sadu Janka Kráľa
Komplexné arboristické ošetrenie stromov vrátane výrubov v lokalite Sadu Janka Kráľa v Bratislave Petržalke, vrátane odvozu a zhodnotenia odpadu. Účelom je zlepšenie zdravotného stavu, vitality drevín a prevádzkovej bezpečnosti v danej lokalite NKP Sad Janka Kráľa.
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa A2
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa A2
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě - etapa A2
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě-etapa A2
Poptávám sečení venkovních zelených ploch
Ráda bych se zeptala na možnost domluvení sečení venkovních zelených ploch o velikosti cca 1500m2 na Praze 9 (Vozovna Hloubětín).
Revitalizace veřejného parku na Moravském náměstí
Předmětem plnění veřejné zakázky je úplné, řádné a bezvadné zhotovení stavby Park na Moravském náměstí v Brně.
Protierozní opatření a ÚSES v k.ú. Stará Ves u Přerova
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení - protierozní mez PM1, lokální biokoridor LBK 9 a LBK 10 a zalesnění L1 navržených komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Stará Ves u Přerova, včetně následné 3-leté péče o vysazenou zeleň.
Výsadba remízů a doprovodné výsadby kolem tůní v katastru obce Nepomuk pod Třemšínem
Předmětem zakázky je výsadba remízů složeného z domácích stromů s podsadbou keřů. V těchto remízech budou ponechány palouky pro hnízdění ptactva. Dále bude navržena doprovodná rozvolněná výsadba stromů a keřů podél tůní a květnatá „motýlí“ louka. CPV: 77310000-6 Služby vysazování a údržby zelených ploch, 77315000-1 Vysazování, 77300000-3 ...
Stavebné práce – muničné sklady Pekná cesta
Predmetom zákazky Stavebné práce MUNIČNÉ SKLADY, PEKNÁ CESTA sú stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok. Predmetom stavesných prác je: stavba dreveného altánku so sedlovou strechou a príslušenstvom spevnené plochy krajinárske úpravy územia Upozorňujeme ...
Zajištění údržby v Sítenském údolí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění péče o travnaté plochy, keře, dřeviny, vodní prvky, cestní síť, můstky a dřevěné prvky, zajištění čistoty všech ploch a odvozu anorganického i organického odpadu v Sítenském údolí, Kladno
Revitalizace parku Cihelna v Šumperku - zeleň
Předmětem plnění zakázky je kácení, výsadba zeleně, pěstební a biologická opatření a následná pětiletá péče zeleně v parku Cihelna v Šumperku. V rámci této zakázky budou na určených stromech osazeny ptačí budky, vč. větších budek pro netopýry a sovy.
Revitalizácia parku Motýlia lúka
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstva Motýlia lúka - Pri Kríži (mestská časť Dúbravka), vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, závlahového systému a mobiliáru.
Zelené srdce Podunajských Biskupíc - úsek H
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a revitalizácia časti centrálnej zóny MČ Podunajské Biskupice v Bratislave. Práce budú pozostávať z rekonštrukcie chodníkov a iných spevnených plôch, vybudovania detského ihriska, rekonštrukcie a vysadenia novej zelene a doplnenia mobiliáru. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Biocentrum Záblatská - tůně a výsadby
Projekt je realizován na katastrálním území města Velké Pavlovice v lokalitě Záblatská. Cílem projektu je vytvořit vodní plochy s litorálními zónami a množstvím vodních a mokřadních biotopů. Ty budou podporovat biodiverzitu a vyšší ekologickou stabilitu krajiny. V rámci projektu půjde o výstavbu tůní, terénní modelace, které budou doplněny o ...
Revitalizácia vnútrobloku – sídlisko Stred v Tornali
Stavba rieši revitalizáciu vnútrobloku sídliska STRED v meste Tornaľa s akcentom na skvalitnenie životného prostredia, s dôrazom na zeleň, športoviská, detské ihriská, inžinierske siete, potrebné komunikácie a iné plochy. Samotná stavba sa skladá z niekoľkých vzájomne previazaných prevádzkových celkov: - Sadové úpravy-zeleň - Exteriérové ...
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou, 07/21
Zámerom je riešené územie využiť na polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Celkové riešenie vychádza z požiadaviek na vytvorenie podmienok pre hry detí oddelených vekových kategórií a športovania formou fitness zóny a vytvorenie miesta pre posedenie s výhľadom na dvor. ...
Dostavba a revitalizace Parku Přátelství
Stavební práce na dostavbě parku, zahrnující rekonstrukci a revitalizaci části parku v intravilánu města s veřejnou zelení, zahradami a odpočinkovými zónami, a doplňkově též s nimi související práce a služby, báňské práce, sadové práce (výsadba), realizace a revitalizace zeleně, realizace vodních ploch, retenčních nádrží, realizace veřejného ...
Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je úspěšná realizace Projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Bakov nad Jizerou, Buda, Horka u Bakova nad Jizerou, Zvířetice, Chudoplesy a Malá Bělá. V rámci realizace dojde k ošetření a výsadbě dřevin včetně tříleté následné péče, k terénním úpravám za účelem stabilizace svahů v obnovních ...
Stabilizace a rozvoj sídelní zeleně v Jemnici
Předmětem veřejné zakázky je stabilizace pěstebního a zdravotního stavu dřevinného inventáře - stromů, které se nachází na plochách veřejné zelně v Jemnici. Stavbou v přeneseném slova smyslu je soubor těchto ploch na celém zastavěném území města Jemnice. V lokalitě Svahů pod Barandovem a Novou cestou je předpokládána revitalizace plochy svahů, ...
Údržba zeleně v MČ
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Údržba zeleně v MČ“ je provedení úprav jednotlivých záhonů a následná tříletá péče o ně. Toto zadávací řízení je rozděleno na dvě části - část 1. a část 2. Účastníci mohou podávat nabídky na jednu nebo na obě části tohoto zadávacího řízení. Názvy jednotlivých částí veřejné zakázky: část 1. - ...
Údržba zeleně zámecké zahrady v Mikulově
Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby vegetačních prvků a zpevněných ploch v areálu zámecké zahrady v Mikulově, a to v délce 4 let. Podrobný rozsah služby je dále specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Položkovém rozpočtu.
Výsadba biokoridorů v k.ú. Jenišovice u Jablonce n.N., v k.ú. Skuhrov u Žel. Brodu a v k.ú. Jítrava
Předmětem VZ je výsadba lokálních biokoridorů LBK 3A a LBK 3B v k.ú. Jenišovice u Jablonce n.N., LBK ŽB001-ŽB005-1.úseku, LBK ŽB003-ŽB004 a LBK JND1-ŽB001 v k.ú. Skuhrov u Železného Brodu a LBK 198 a LBK 2021 v k.ú. Jítrava. Stavba biokoridorů spočívá v založení porostů dřevin a keřů a výsevu travní směsi. Před výsadbou dřevin bude provedeno ...
Parkovací místa Máj
Předmětem plnění veřejné zakázky bude výstavba veřejné komunikace A. Barcala, parkoviště a chodníků podél nových parkovišť v prostoru točny MHD na sídlišti Máj v Českých Budějovicích. Součástí bude i vybudování nového veřejného osvětlení, ochránění stávajících kabelů NN a CETIN uložením chrániček a provedení vegetačních úprav vč. následné péče o ...
Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave
Predmetom zákazky je realizovať 4 funkčné zóny vo vnútrobloku ohraničenom bytovými domami na Hlbokej a V. Clementisa, zo severu budovou TTSK a z juhu Mestským zimným štadiónom. Sú to: Funkčná zóna A) - Veľká relax zóna za daňovým úradom a úradom Trnavského samosprávneho kraja Funkčná zóna C) - Plocha verejného parku Funkčná zóna D) - Kopec ...
Prestupné bývanie - Luník IX
Predmetom zákazky je vybudovanie prestupného bývania v nasledovnej objektovej skladbe: SO 01.01Bytový dom SO 01.02Bytový dom SO 01.03Bytový dom SO 01.04Bytový dom SO 02Verejné spevnené plochy SO 03Vodovodná prípojka SO 04Kanalizačná prípojka SO 05Dažďová kanalizácia SO 06Elektrická prípojka SO 07Areálové osvetlenie SO 08Terénne a sadové ...
21046 - I/58 Příbor - Skotnice, následná péče o dřeviny 2021-2026
Předmětem zakázky je zajištění následné péče vysázených dřevin v rámci stavby „I/58 Příbor - Skotnice“ v období 2021-2026, zahrnující zálivku, ošetření keřů, stromů a dřevin, ošetřování trávníku mezi řadami výsadeb a mulčování