Poptávám louhování starého nábytku
Louhování starého nábytku v okrese Litoměřice a okolí.
Poptávám výrobu nábytku na míru, Německo
Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde gerne anfragen, ob Sie Maß-Möbel herstellen und nach Deutschland (nahe Frankfurt am Main) würden. Ich interessiere mich für zwei Maßschränke – Skizzen füge ich im Anhang bei. Die Schränke sollen bündig mit der Wand im Haus enden. Würden Sie solche Schränke produzieren und falls ja, könnten Sie hierfür ...
Nábytok pre potreby UNIZA
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nábytku, t.j. lôžkového, skriňového, konferenčného, sedacieho, nábytku do pracovní a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania je odborná montáž dodávateľom, doprava a umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa, odvoz a likvidácia starého nábytku. Predmetom zákazky ...
Zriaďovacie prvky – mobiliár do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Dodanie zriaďovacích prvkov - mobiliár do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Bližšia špecifikácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a prislúchajúcich prílohách.
Vybavenie Galérie
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorý je pre každú jednotlivú časť predmetu zákazky podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch. Zákazka sa delí na šesť samostatné časti predmetu zákazky: Časť 1 predmetu zákazky: Hygienické vybavenie Časť 2 predmetu zákazky: IKT vybavenie Časť 3 predmetu zákazky: Ozvučovacia technika Časť 4 predmetu ...
Vybavenie interiéru Verejnej knižnice Mikuláša Kováča
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia v rámci projektu v rámci projektu Moderná knižnica miesto komunitného stretávania v zmysle špecifikácie a za podmienok uvedených v prílohách výzvy, najmä technických špecifikácií a kúpnych zmlúv.
Nábytkové vybavenie pre Mestskú knižnicu Sereď
Premetom zákazky je dodávka nábytkového vybavenia pre Mestskú knižnicu Sereď v nasledovnom rozsahu: - Počítačový stôl - 6 ks - Regál na vystavenie časopisov a kníh - 4 ks - Mobilný vozík na knihy - 2 ks - Regál na knihy obojstranný - 160 ks - regál na knihy jednostranný - 80 ks Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v prílohe ...
Výroba a predaj nábytku pre Prešovskú univerzitu
Predmetom zákazky je výroba, vynesenie a montáž nábytku na mieste určenom kupujúcim vrátane dopravných nákladov. Ide o nábytok - váľandy, skrine, stoly, stoličky, police nástenné, nočné stolíky a kreslá, pre študentské domovy Prešovskej univerzity a to: ŠD Nám. Mládeže 2, 080 01 Prešov a ŠD Exnárová 36, 080 01 Prešov. Podrobná špecifikácia je ...
ZsNH Vnútorné vybavenie Vily K
Predmetom obstarávania je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do objektu Vily K vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Interiérové vybavenie bude zhotovené podľa nábytkovej dokumentácie a ...
Vybavenie komunitného centra Slavkovce
Zákazka sa delí na 5 samostatných častí: 1.Nábytok 2.Biela technika 3.Kuchynské potreby 4.Čierna technika 5.Športové vybavenie Bližšie informácie týkajúce sa najmä opisu predmetu zákazky, požiadaviek na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy pre každú časť predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
Modernizácia priestorového a funkčného vybavenia knižnice 2
Predmetom verejného obstarávania je modernizácia priestorového a funkčného vybavenia knižnice: Zákazka sa delí na časti: Časť 1: Dodanie zariadení na dezinfekciu Časť 2: Dodanie interiérového vybavenia pre knižnicu Uchádzač môže predložiť ponuku na 1, 2. časť alebo na obe časti. Podrobná špecifikácie je súčasťou prílohy č. 2 Technická ...
Interiérové vybavenie objektu Envirocentra  areál  SIM  Martin - Priekopa
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a inštalácia interiérového vybavenia priestorov zariadenia Envirocentra v areály SIM Martin Priekopa v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 a č. 2. tejto Výzvy. Objekt sa nachádza v katastrálnom území Martin Priekopa, na parcele č. 1631/14, 1631/1. Ide o stavbu so súpisným číslom 10042. Objekt Envirocentra ...
Stoly na notebooky a skrinky na tablety
Predmetom zákazky je dodanie 7 ks stolov na notebook, stôl musí mať uzamykateľnú skrinku, kde sa dá bezpečne uložiť notebook, musí mať pripojenie do siete. Stôl bude vyžívaný ako prídavný stôl ku katedre s možnosťou uzamknutia notebooku. Rozmery stola a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe rozpočet zmluvnej ceny 2023004. Predmetom zákazky je ...
Interiérové vybavenie ZŠ Plickova - opakovaná
Predmetom zákazky je nákup a dodanie interiérového vybavenia pre ZŠ Plickova, podľa špecifikácie tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto výzvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vrátane dopravy, vyloženia, umiestnenia a montáže. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné častí. ČASŤ 2: Školský byt; ČASŤ 5: Šalátový a nápojový pult. Uchádzač ...
Nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb
Dodanie nábytku a vybavenia podľa výkazu - výmer, priloženého ako súčasť súťažných podkladov.
Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jeľšava
Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jeľšava na základe Projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou č. 7 a Výkazu Výmer, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto Výzvy. Predmetom zákazky sú aj súvisiace služby a to doprava na miesto plnenia a vyskladnenie.
Kultúra v Starom Meste – vybavenie
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia ( Nábytok, elektronika, divadelná technika, pódium, reklamné vybavenie, schodolez) pre kultúrne centrá v Mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Zákazka je delená na časti.
Interierové zariadenie a vybavenie Sklárskeho múzea a galérie
Predmetom zákazky je interiérové vybavenie a zariadenie časti múzea. Súčasťou dodávky interiérového vybavenia je doprava ako aj montáž všetkých skriniek a následné odskúšanie všetkých skriniek. Druh a množstvo navrhovaného interiérového vybavenia je presne popísané vo výkaze výmer (príloha č. 1 Výzvy) a projektu (príloha č. 2 Výzvy).
Nábytek pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP 2 - KPRS
Předmětem zadávacího řízení je uzavření až 4 rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech A až D (dále jen rámcová dohoda), potřebných k vybavení učeben celoživotního učení (dále jen CŽV) v rámci realizace projektu iKAP2 KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Regály - vybudovanie otvoreného depozitára; modernizácia etnografického depozitára sakrálie
Predmetom zákazky je riešenie vybavenia depozitárnych priestorov Kysuckého múzea, ktoré sa nachádzajú v jeho pobočke vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou.
Zariadenie sociálnych služieb ANTARES - vnútorné a vonkajšie vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného a vonkajšieho vybavenia podľa špecifikácií v Prílohe č. 1.
Vybavenie knižnice /študovne/ inkubátora SvF - blok A
Predmetom zákazky je dodávka a montáž vrátane dopravy typových a atypových interiérových zariadení a prvkov, ktoré budú umiestnené v priestoroch SvF STU (navrhované Študentské centrum STU vznikne prestavbou 1.-3. NP bloku A, SvF STU v Bratislave) v zmysle projektu interiéru vrátane súvisiacich služieb
Materiálno – technické vybavenie školy
1. Predmetom zákazky je dodanie materiálno - technického vybavenia školy vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Predmet zákazky je rozdelený na päť (5) nižšie uvedených samostatných častí (ďalej aj "Časti predmetu zákazky" alebo len "Časti" ale aj jednotlivo ako "Časť"): 2.1 Časť I: Kadernícke a kozmetické ...
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu - nábytek
Vybavení prostor objektu mobiliářem dle PD. Zadavatel požaduje, aby nábytek ani jeho obaly nebyly provedeny z PVC. Nábytek z lamino desek bude certifikován - emisní třída E1. Při předání stavby/mobiliáře budou doklady obsahovat shora uvedené ujištění.
Nábytok do verejných priestorov Múzea školstva a pedagogiky
Nábytok do verejných priestorov Múzea školstva a pedagogiky.