ZsNH Vnútorné vybavenie Vily K
Predmetom obstarávania je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do objektu Vily K vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Interiérové vybavenie bude zhotovené podľa nábytkovej dokumentácie a ...
Vybavenie komunitného centra Slavkovce
Zákazka sa delí na 5 samostatných častí: 1.Nábytok 2.Biela technika 3.Kuchynské potreby 4.Čierna technika 5.Športové vybavenie Bližšie informácie týkajúce sa najmä opisu predmetu zákazky, požiadaviek na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy pre každú časť predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
Modernizácia priestorového a funkčného vybavenia knižnice 2
Predmetom verejného obstarávania je modernizácia priestorového a funkčného vybavenia knižnice: Zákazka sa delí na časti: Časť 1: Dodanie zariadení na dezinfekciu Časť 2: Dodanie interiérového vybavenia pre knižnicu Uchádzač môže predložiť ponuku na 1, 2. časť alebo na obe časti. Podrobná špecifikácie je súčasťou prílohy č. 2 Technická ...
Interiérové vybavenie objektu Envirocentra  areál  SIM  Martin - Priekopa
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a inštalácia interiérového vybavenia priestorov zariadenia Envirocentra v areály SIM Martin Priekopa v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 a č. 2. tejto Výzvy. Objekt sa nachádza v katastrálnom území Martin Priekopa, na parcele č. 1631/14, 1631/1. Ide o stavbu so súpisným číslom 10042. Objekt Envirocentra ...
Stoly na notebooky a skrinky na tablety
Predmetom zákazky je dodanie 7 ks stolov na notebook, stôl musí mať uzamykateľnú skrinku, kde sa dá bezpečne uložiť notebook, musí mať pripojenie do siete. Stôl bude vyžívaný ako prídavný stôl ku katedre s možnosťou uzamknutia notebooku. Rozmery stola a ďalšie požiadavky sú uvedené v prílohe rozpočet zmluvnej ceny 2023004. Predmetom zákazky je ...
Interiérové vybavenie ZŠ Plickova - opakovaná
Predmetom zákazky je nákup a dodanie interiérového vybavenia pre ZŠ Plickova, podľa špecifikácie tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto výzvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vrátane dopravy, vyloženia, umiestnenia a montáže. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné častí. ČASŤ 2: Školský byt; ČASŤ 5: Šalátový a nápojový pult. Uchádzač ...
Nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb
Dodanie nábytku a vybavenia podľa výkazu - výmer, priloženého ako súčasť súťažných podkladov.
Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jeľšava
Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jeľšava na základe Projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou č. 7 a Výkazu Výmer, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto Výzvy. Predmetom zákazky sú aj súvisiace služby a to doprava na miesto plnenia a vyskladnenie.
Kultúra v Starom Meste – vybavenie
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia ( Nábytok, elektronika, divadelná technika, pódium, reklamné vybavenie, schodolez) pre kultúrne centrá v Mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Zákazka je delená na časti.
Interierové zariadenie a vybavenie Sklárskeho múzea a galérie
Predmetom zákazky je interiérové vybavenie a zariadenie časti múzea. Súčasťou dodávky interiérového vybavenia je doprava ako aj montáž všetkých skriniek a následné odskúšanie všetkých skriniek. Druh a množstvo navrhovaného interiérového vybavenia je presne popísané vo výkaze výmer (príloha č. 1 Výzvy) a projektu (príloha č. 2 Výzvy).
Nábytek pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP 2 - KPRS
Předmětem zadávacího řízení je uzavření až 4 rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech A až D (dále jen rámcová dohoda), potřebných k vybavení učeben celoživotního učení (dále jen CŽV) v rámci realizace projektu iKAP2 KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Regály - vybudovanie otvoreného depozitára; modernizácia etnografického depozitára sakrálie
Predmetom zákazky je riešenie vybavenia depozitárnych priestorov Kysuckého múzea, ktoré sa nachádzajú v jeho pobočke vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou.
Zariadenie sociálnych služieb ANTARES - vnútorné a vonkajšie vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného a vonkajšieho vybavenia podľa špecifikácií v Prílohe č. 1.
Vybavenie knižnice /študovne/ inkubátora SvF - blok A
Predmetom zákazky je dodávka a montáž vrátane dopravy typových a atypových interiérových zariadení a prvkov, ktoré budú umiestnené v priestoroch SvF STU (navrhované Študentské centrum STU vznikne prestavbou 1.-3. NP bloku A, SvF STU v Bratislave) v zmysle projektu interiéru vrátane súvisiacich služieb
Materiálno – technické vybavenie školy
1. Predmetom zákazky je dodanie materiálno - technického vybavenia školy vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Predmet zákazky je rozdelený na päť (5) nižšie uvedených samostatných častí (ďalej aj "Časti predmetu zákazky" alebo len "Časti" ale aj jednotlivo ako "Časť"): 2.1 Časť I: Kadernícke a kozmetické ...
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice, vybavení objektu - nábytek
Vybavení prostor objektu mobiliářem dle PD. Zadavatel požaduje, aby nábytek ani jeho obaly nebyly provedeny z PVC. Nábytek z lamino desek bude certifikován - emisní třída E1. Při předání stavby/mobiliáře budou doklady obsahovat shora uvedené ujištění.
Nábytok do verejných priestorov Múzea školstva a pedagogiky
Nábytok do verejných priestorov Múzea školstva a pedagogiky.
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a instalace nábytku dle technické specifikace předložené zadavatelem a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek v rámci realizace projektu Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, při jehož výrobě byly využity materiály ...
Revitalizace Regionální knihovny Teplice, přestavba podkroví pro nové aktivity
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 zákona. Každá z částí bude posuzována a hodnocena samostatně. Dodavatel může podat nabídku na každou část, ale i na některé z částí této veřejné zakázky. Část A) Stavební práce Část B) Dodávky vybavení interiéru Část C) ICT vybavení Stavební práce a dodávky jsou blíže ...
Rekonstrukce a modernizace areálu Fakulty strojního inženýrství VUT- Interiérové vybavení budovy A3
Předmětem zakázky je zbylá dodávka interiérového vybavení do nově zrekonstruovaného objektu Fakulty strojního inženýrství v objektu A3, Technická 2, Brno. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
CHS Nový Jičín - dodávka interiérového vybavení
Dodávka a montáž interiérového vybavení nové Centrální hasičské stanice Nový Jičín.
Nábytek a vybavení pro SOŠ FM
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení, které zahrnující kompletní dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Interiérové vybavení pro VŠ koleje Mánesova, Brno
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení, vč. lednic v prostorách objektu VŠ kolejí Mánesova, Brno.
Domov u rybníka Víceměřice - vybavení pavilonu DZR
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pavilonu domova se zvláštním režimem v areálu Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace. Dodávka zahrnuje pořízení nábytku, zdravotnických potřeb a pomůcek a drobné elektroniky dle projektu interiéru. Zadavatel dělí veřejnou zakázku na části: Část A veřejné zakázky - dodávka nábytku Část ...
VTP UPOL/blok D - dodávka interiérového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž interiérového vybavení objektu novostavby Vědeckotechnického parku - blok D, Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o vybavení kanceláří, zasedacích místností a kuchyněk.