Poptávám louhování starého nábytku
Louhování starého nábytku v okrese Litoměřice a okolí.
Nábytok pre potreby UNIZA
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nábytku, t.j. lôžkového, skriňového, konferenčného, sedacieho, nábytku do pracovní a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania je odborná montáž dodávateľom, doprava a umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa, odvoz a likvidácia starého nábytku. Predmetom zákazky ...
Zriaďovacie prvky – mobiliár do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Dodanie zriaďovacích prvkov - mobiliár do expozície Dejiny Trnavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Bližšia špecifikácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a prislúchajúcich prílohách.
Vybavenie Galérie
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, ktorý je pre každú jednotlivú časť predmetu zákazky podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch. Zákazka sa delí na šesť samostatné časti predmetu zákazky: Časť 1 predmetu zákazky: Hygienické vybavenie Časť 2 predmetu zákazky: IKT vybavenie Časť 3 predmetu zákazky: Ozvučovacia technika Časť 4 predmetu ...
Vybavenie interiéru Verejnej knižnice Mikuláša Kováča
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia v rámci projektu v rámci projektu Moderná knižnica miesto komunitného stretávania v zmysle špecifikácie a za podmienok uvedených v prílohách výzvy, najmä technických špecifikácií a kúpnych zmlúv.
Výroba a predaj nábytku pre Prešovskú univerzitu
Predmetom zákazky je výroba, vynesenie a montáž nábytku na mieste určenom kupujúcim vrátane dopravných nákladov. Ide o nábytok - váľandy, skrine, stoly, stoličky, police nástenné, nočné stolíky a kreslá, pre študentské domovy Prešovskej univerzity a to: ŠD Nám. Mládeže 2, 080 01 Prešov a ŠD Exnárová 36, 080 01 Prešov. Podrobná špecifikácia je ...
ZsNH Vnútorné vybavenie Vily K
Predmetom obstarávania je dodávka interiérového vybavenia novým a nepoužívaným nábytkom do objektu Vily K vrátane balenia, dopravy, vyloženia, rozmiestnenia v miestnostiach, odbornej montáže do užívateľskej úpravy, odvozu prebytočných ochranných obalov a likvidácie odpadu. Interiérové vybavenie bude zhotovené podľa nábytkovej dokumentácie a ...
Vybavenie komunitného centra Slavkovce
Zákazka sa delí na 5 samostatných častí: 1.Nábytok 2.Biela technika 3.Kuchynské potreby 4.Čierna technika 5.Športové vybavenie Bližšie informácie týkajúce sa najmä opisu predmetu zákazky, požiadaviek na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy pre každú časť predmetu zákazky sú uvedené v Súťažných podkladoch a ich prílohách.
Sedadlá pre projekt: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnom dome v Nižnej
Predmetom zákazky je nákup sedadiel pre obec Nižná, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa, vrátane montáže. Vrátane výmeny koberca.
Interiérové vybavenie ZŠ Plickova - opakovaná
Predmetom zákazky je nákup a dodanie interiérového vybavenia pre ZŠ Plickova, podľa špecifikácie tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto výzvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vrátane dopravy, vyloženia, umiestnenia a montáže. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné častí. ČASŤ 2: Školský byt; ČASŤ 5: Šalátový a nápojový pult. Uchádzač ...
CIZS Spišská Nová Ves - zabezpečenie materiálno-technického vybavenia
Predmetom zákazky je dodanie nábytku do objektu CIZS - Zdravotnícke centrum, Hutnícka 18, Sp. Nová Ves, a to najmä dodanie a montáž sedenia do čakární, prebaľovacieho pultu, Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie a montáž nábytku do jednej kancelárie. Súčasťou dodanie je dodanie a montáž informačného systému v objekte.
Nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb
Dodanie nábytku a vybavenia podľa výkazu - výmer, priloženého ako súčasť súťažných podkladov.
Modernizácia infraštruktúry Mestského kultúrneho strediska Hriňová
Predmetom zákazky je dodávka a montáž sedadiel, zvukovej techniky, divadelnej svetelnej techniky, látkového programu, svetelnej techniky vrátane doplnenia rozvádzačov a realizácia príslušných stavebných úprav pre elektroinštaláciu v objekte Mestského kultúrneho strediska v meste Hriňová. Súčasťou dodávky sú aj sterilizátory vzduchu (germicídne ...
Divadelné sedadlá
Premetom zákazky je dodávka 310 ks divadelných sedadiel.Bližšie informácie sú uvedené v technickej špecifikácii, v podrobnom opise predmetu zákazky a v Kúpnej zmluve, ktoré tvoria prílohu č. 1, 2 a 3 Výzvy.
Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jeľšava
Dodanie a montáž interiérového vybavenia do kaštieľa Jeľšava na základe Projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou č. 7 a Výkazu Výmer, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto Výzvy. Predmetom zákazky sú aj súvisiace služby a to doprava na miesto plnenia a vyskladnenie.
Kultúra v Starom Meste – vybavenie
Predmetom zákazky je dodanie interiérového vybavenia ( Nábytok, elektronika, divadelná technika, pódium, reklamné vybavenie, schodolez) pre kultúrne centrá v Mestskej časti Bratislava Staré Mesto. Zákazka je delená na časti.
Interiérové vybavenie a zariadenie ŠD Zobor
Predmetom zákazky je výroba, nákup a dodávka nového, nepoužívaného nábytku do študentských izieb a do kuchyniek v študentských domovoch vrátane balenia, dopravy, vyloženia na konkrétny študentský domov uvedený v objednávke, odbornej montáže do užívateľskej úpravy v priestoroch objednávateľa, rozmiestnenia v miestnostiach, odvozu prebytočných ...
Sedadlá pre projekt Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnom dome v Nižnej
Predmetom zákazky je nákup sedadiel pre obec Nižná, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa, vrátane montáže. Vrátane výmeny koberca.
Nábytek pro realizaci klíčových aktivit projektu iKAP 2 - KPRS
Předmětem zadávacího řízení je uzavření až 4 rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. ZZVZ v dílčích částech A až D (dále jen rámcová dohoda), potřebných k vybavení učeben celoživotního učení (dále jen CŽV) v rámci realizace projektu iKAP2 KPRS. Vzor rámcové dohody tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Zariadenie sociálnych služieb ANTARES - vnútorné a vonkajšie vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného a vonkajšieho vybavenia podľa špecifikácií v Prílohe č. 1.
JU ZF Pavilon chemie  dodávka a montáž volného interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž volného interiérového vybavení pro pavilon Chemie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Vybavenie knižnice /študovne/ inkubátora SvF - blok A
Predmetom zákazky je dodávka a montáž vrátane dopravy typových a atypových interiérových zariadení a prvkov, ktoré budú umiestnené v priestoroch SvF STU (navrhované Študentské centrum STU vznikne prestavbou 1.-3. NP bloku A, SvF STU v Bratislave) v zmysle projektu interiéru vrátane súvisiacich služieb
Sedadlá
Premetom zákazky je dodávka 310 ks divadelných sedadiel. Bližšie informácie sú uvedené v technickej špecifikácii a v podrobnom opise predmetu zákazky, ktorá tvoria prílohu č. 1 a 2 Výzvy.
Interiérové vybevenie
Predmetom zákazky je dodávka stoličiek a rečníckeho pultu.
Dodávka sedadel do hlavního sálu Městského divadla Zlín, příspěvková organizace včetně výměny podlah
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výměny stávajících sedaček v hledišti hlavního sálu Městského divadla Zlín, příspěvkové organizace za nové sedačky včetně zajištění jejich výroby a dodávky. Celkem se jedná o 561 ks sedaček. Předmětem zakázky je rovněž provedení kompletní podlahové krytiny.